Anda di halaman 1dari 91

-STRATEGI PENGAJARAN

PEMBELAJARAN
- KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN
EDU3033
BAB 4

PENDEKATAN TEMATIK


PENDEKATAN
TEMATIK
Pengajaran yqng disampaikan melalui konsep
atau idea yang besar.
Satu-satu tema pecahbeberapa
komponen kecil.
Membolehkan pelajar analisis, buat
generalisasi, aplikasi pengetahuan.
Penggabungan pelbagai idea berkaitan satu
konsep/ tema pelajar menyatukan fakta.
Peluang mengalami pelbagai pengalaman
dalam situasi berlainan.

PRINSIP PENDEKATAN
TEMATIK
Tema sesuai dengan minat dan kebolehan.
- Tingkatkan penglibatan aktif.
Berkait rapat dengan kehidupan harian.
- Benar makna yang berkesan.
Skop yang luas dan meliputi pelbagai bidang.
- Memperkembang kemahiran murid.
- Skop sempit sukar buat perancangan aktiviti.
Sekuen.
- Pelajar dapat melihat keseluruhan
kesinambungan idea.
- Capai pembelajaran bermakna.

TUJUAN PENDEKATAN
TEMATIK
Strategi berpusatkan kanak-kanak.
- Guru perlu ambil kira minat, tahap kebolehan dan
pengalaman kanak-kanak . (Perancangan).
Berpandukan tema cetus idea aktiviti yang
menarik.
- Beri arah dan tujuan dalam perancangan aktiviti
pdp.
Penglibatan aktif pelajar.
Penggabungjalinan pelbagai kemahiran.
- Pengalaman pelbagai kemahiran
mengembangkan potensi.

PRINSIP PENDEKATAN
TEMATIK
Merangkumi pelbagai bidang kurikulum.
- Penggabungjalinan JERIS.
Pencetusan idea yang banyak dan pelbagai.
- Tekankan konsep bermain sambil belajar.
- Suasana pembelajaran ; kondusif, seronok
dan menggalakkan.
LANGKAH PELAKSANAAN
1. Pilih satu tema.
- Luas maklumat daripada banyak bidang
mata pelajaran.
- Tidak terlalu hilang perkaitan bermakna.
2. Membina jaringan perancangan.
- Sumbang saran carta/peta semantik
pelbagai contoh tema.
- Tidak menerangkan bidang pelajaran dan
pemikiran tradisional.
- Jaringan dengan rakan pemikiran divergen.
3. Pilih bahan.
- Bahan untuk seni, sastera, teknologi dan
bahan-bahan untuk masyarakat.
4. Rancang aktiviti.
- Pilih dan reka bentuk aktiviti.
- Gunakan bahan yang banyak.
- Galakkan peningkatan prestasi pelajar ke arah
pencapaian matlamat pembelajaran.
- Beri peluang pilih pembelajaran.

STRATEGI PENGAJARAN
PEMBELAJARAN
STRATEGI PENGAJARAN
PEMBELAJARAN
Pemusatan Guru.
Pemusatan Murid.
Strategi Berasaskan
Sumber/Bahan.
Strategi Berasaskan Tugasan /
Aktiviti.

1. PEMUSATAN GURU
Fokus pengajaran & aktiviti dimonopoli
guru.
Brophy (1978); Mudah rancang & urus.
Contoh aktiviti:
i. Syarahan.
ii. Demonstrasi.
iii. Bercerita.

Guru sebagai:
i. Pengawal keadaan.
ii. Ketua.

CIRI-CIRI STRATEGI
PEMUSATAN GURU.
i. Komunikasi sehala.
ii. Pentingkan pencapaian objektif pendidikan guru.
iii. Penekanan ujian sumatif untuk penggredan.
iv. Kurang pupuk sifat sosial.

i. Murid:
- Pasif dan dengar sahaja.
- Kurang kreatif dan tidak berinisiatif.
- Kurang minat penerangan guru.
ii. Guru:
- Mengarah dan kawal pembelajaran.
- Peranan utama dalam PdP.
- Kepimpinan autokratik.


2. PEMUSATAN PELAJAR
Pembelajaran eksperiential dan penemuan.
Aktif dan tingkatkan penglibatan pelajar
(Orlich et. Al, 2007).
Tumpuan kepada pelajar.
Pelajar ada kebebasan melakukan aktiviti bersama
guru.
Penerokaan idea-idea dan konsep baru.
Galakkan pelajar untuk bertanggungjawab,
melibatkan diri dan memahami cara untuk belajar.
Kurang eksplisit; guru menjadi fasilitator dan
pembimbing.
Guru autoritif agih sedikit kuasa kepada pelajar.
Kajianmemperkembangkan konsep sikap yang
positif, mewujudkan motivasi ,
memperkembangkan peribadi dalam
menggalakkan kemahiran sosial kumpulan.

Komunikasi dua hala.
Soal jawab; guru pelajar.
Sesuai digunakan apabila maklumat tidak
disampaikan secara berkesan.
Bermatlamat memperkembangkan
kemahiran pemikiran kreatif serta kritis.

Bilik darjah menunjukkan
perkembangan kognitif di peringkat
yang tinggi.
Pembelajaran penekanan
pembelajaran kendiri, arahan kendiri
dan ikuiri-penemuan.
CONTOH
STRATEGI
Induktif
Lakonan
Permaina
n
Main
Peranan
Simulasi
Perbincang
an
Koperatif
Sumbang
saran
CIRI-CIRI PENGAJARAN
BERPUSATKAN MURID
Pemindahan pembelajaran.
Komunikasi 2 hala.
Naluri ingin tahu dikembangkan.
Kepimpinan bercorak demokratik.
Mementingkan perkembangkan JERI.
Disiplin tidak terkawal.
Murid minat dalam pelajaran.
Menekankan pencapaian objektif
pembelajaran murid.
Pembelajaran bercorak pengarahan
kendiri.
Murid lebih kreatif.
Sifat-sifat sosial yang positif
bekerjasama , tolong-menolong.
Murid aktif dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
3. STRATEGI BERASASKAN
SUMBER/BAHAN
Penggunaan banyak bahan buku, blok-
blok binaan, bahan lukisan, peralatan
santifik, komputer, pusat sumber, pusat
akses kendiri dll.
Cara yang luas; bimbingan guru
individu.
Penekanan penggunaan banyak bahan
dalam PdP.
Faktor penggunaan bahan:
i. Objektif pengajaran.
ii. Keperluan pelajar.
iii. Strategi pengajaran.
iv. Kebolehan pelajar.

Kepelbagaian media tingkatkan proses PDP
dan pemikiran kritikal dan mental.
Bentuk penyampaian yang pelbagai.
Bantu guru penuhi keperluan pelajar yang
pelbagai.
Cara pembelajaran ikut kadar sendiri, bila-
bila masa dan lokasi yang tidak
menyulitkan. (FLEKSIBEL).
Bantu pelajar yang tidak hadir.

SUMBER PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Slaid dan jalur filem.
Projektor lutsinar dan lutsinar.
Pita rakaman danTV.
Model-model 3D; glob & rangka
manusia.
Modul terancang.
Pakej pembelajaran menggunakan
komputer. (ICT).
Gambar, peta dan carta Faham lebih jelas.
- Besar & berwarna-warni tarik minat dan tingkatkan
tumpuan.
- Carta mudahkan pemahaman untuk pengingatan ;
carta pai, histogram dan graf.

Komputer dalam bilik darjahLatihan, latih tubi&
permainan pendidikan. (Matematik, Bahasa dan
pengajaran interaktif melalui CD-ROM)
Internet Fokus isu-isu global.
Slaid dan transparensi faham lebih mudah,
cepat & tepat penanggapan dan pembelajaran
lebih bermakna dan seronok.
4. STRATEGI BERASASKAN
TUGASAN/AKTIVITI
Guru libatkan pelajar aktiviti/
tugasan peluang latih dan aplikasi
hasil pembelajaran.
Proses beri bimbingan, strategi-
strategi mempermudah tugasan/
bantuan/ scaffolding bantu
sempurnakan aktiviti.

KRITERIA
PEMILIHAN/PEMBENTUKAN
AKTIVITI:
a. Fokus
matlama
t utama
topik.
b. Berdasarkan matlamat
pengajaran kepelbagaian
aktiviti.
Jenis aktiviti
yang boleh
capai
matlamat
Diperlukan, Relevan, Relevan &
Berguna, Relevan tetapi tidak
begitu berguna.
Aktiviti yang tidak memenuhi
kriteria utama boleh diambil kira
kriteria sekunder supaya pelajar
tertarik dan merasa seronok.

b. Peluang
berinteraksi dan
membuat refleksi.
c. Aktiviti perlu
dipersembahkan,
dipantau dan
disusuli.
Fokus kepada
idea-idea penting,
pelbagai dan
merangsang
motivasi pelajar
dan berkait rapat
dengan peristiwa
atau isu semasa.
Pelajar perlu
bersedia dengan
lebih awal sebelum
aktiviti, guru perlu
beri bimbingan dan
maklum balas
semasa aktiviti serta
menstruktur refleksi
selepas aktiviti.

KAEDAH DAN TEKNIK
PENGAJARAN
1. SUMBANG SARAN
Orlich et. al (2007), teknik pembinaan kemahiran
yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti
tinggi diperoleh dalam pembelajaran yang diingini.
Teknik perbincangan kreatif idea selesai
masalah masa terkawal.
Ahli digalakkan beri idea untuk dikaji.
Idea yang sesuai diterima sebagai keputusan.
Latih pelajar kemukakan pandangan/idea
bernas.
Guru dapat yakinkan pelajar untuk
kemukakan idea di hadapan orang ramai.
Pupuk semangat kongsi idea dan terima
pendapat orang lain.
Pupuk sifat sosial; bekerjasama, bantu-
membantu dan menghormati pandangan
orang lain.
Galakan perkembangan mental.
PRINSIP-PRINSIP SUMBANG
SARAN
Topik sesuai dengan kebolehan dan minat.
Suasana kondusif dan tidak formal (galakkan
perbincangan).
Peluang kemukakan seberapa banyak idea dan
pendapat.
Larangan membuat kritikan atau menilai semasa
sumbang saran. Penilaian dibuat pada peringkat
akhir.

PRINSIP-PRINSIP SUMBANG
SARAN
Semua idea dicatat dan huraian idea orang lain
dibenarkan.
Galakan mengembangkan satu-satu idea idea
baru.
Masa terkawal fikir cepat dan pantas.
PELAKSANAAN SUMBANG
SARAN
Peringkat permulaan:
Ketua kumpulan jelaskan tajuk perbincangan.
Tentukan cara rekod idea; pengurusan grafik.
Kuantiti idea dan cadangan dititik beratkan.
Semua pelajar diberi peluang kemukakan idea.
Guru perlu kawal suasana elak kritikan dan
sindiran.
Orlich et al. (2007), melibatkan seluruh kelas namun
jika peruntukan masa pendek, boleh dibuat dalam
bilangan yang kecil (5-15 orang)
Kelas dibahagikan kepada kumpulan tertentu (8-12
orang).

Selepas:


Setiap idea dibincangkan.
Pendapat /idea yang kurang sesuai
diketepikan.
Idea yang diterima disusun semula.
Rumusan idea hasil persetujuan ramai.
PERATURAN SUMBANG
SARAN
Orlich et al. (200 7)
i. Semua idea kecuali jenaka harus diterima dan
dicatat.
ii. Tiada kritikan idea.
iii. Ahli tambah idea rakan analisis akhir, idea
kepunyaan ramai.
iv. Ketua kumpulan galakan ahli kemukakan idea
positif dan buat peneguhan positif.
v. Kualiti idea tidak dipentingkan namun
digalakkan untuk berfikir secara kreatif dan
berintelek.


KELEBIHAN SUMBANG SARAN
Libatkan semua pelajar secara aktif peluang
kongsi idea, pandangan, pengalaman dan
pengetahuan baru.
Galakkan pemikiran K&K. Gerak balas
spontanlahirkan idea baharu yang kreatif.
Pelajar pasif dan pemalu bina keyakinan
(semua idea diterima).
Pupuk nilai murni, unsur hormat-menghormati
idea dan saling interaksi.

KEKURANGAN SUMBANG
SARAN
Kurang sesuai untuk pelajar yang lemah
tidak dapat beri idea.
Topik sumbang saran di luar pengalaman
tidak dapat beri idea.
Banyak masa dan tenaga.
Kecewa dan rendah diri jika idea ditolak pada
akhir sesi sumbang saran.
Kritik-mengkritik jika tiada kawalan guru.
Kekurangan pengalaman sulit buat
rumusan yang baik.
Orlich et al. (2007) menyarankan agar
sumbang saran merupakan pencetusan idea
dan harus dilanjutkan.
i. Idea dalam sumbang saran digunakan
sebagai asas perbincangan yang lain.
ii. Selepas sumbang saran, idea dikategori dan
dinilai guna untuk aktiviti lanjutan.2. BERCERITA

Cerita
-Susunan kejadian atau peristiwa.
-Benar-benar berlaku atau diciptakan.
-Cabang seni.
-Sumber hiburan masyarakat.
-Alat pendidikan moral dan nilai.
-Penggunaan bahasa keindahan dan kekuatan teknik
bercerita.

TUJUAN

Cerna daya kreatif dan imaginasi pelajar.
Latih pelbagai kemahiran dan kecekapan
berbahasa; lisan (mendengar dan bertutur).
Galakkan komunikasi berkesan: sebutan,
nada dan ekspresi/mimik muka.
Latih pelajar kenali masyarakat sekeliling
dan kehidupan.


Memperluas pengalaman dan
pengetahuan dalam pelbagai bidang.
Lebih berfikiran matang dan
berketrampilan dengar cerita dengan
lebih kritis.
Pelajar dapat menghayati nilai-nilai
murni melalui permodelan watak yang
baik dalam cerita.

Sesuai dengan minat dan kebolehan
pelajar.
Kaitan topik dan objektif pembelajaran.
Hafal isi cerita penyampaian
menyeronokkan.
Suasana bilik darjah sesuai dengan
cerita.
Susunan ruang bercerita kondusif.

PRINSIP-PRINSIP TEKNIK
BERCERITA
BBM (boneka & gambar) hidupkan
suasana penceritaan.
Bahasa mudah dan soalanwujudkan
perhubungan interaksi pencerita dan
pelajar.
Aktiviti susulan bincang nilai murni.

Guru cerita keseluruhan Pelajar catat urutan
peristiwa.
Guru cerita keseluruhan Pelajar cerita semula.
Guru cerita awal pelajar ramal kesudahan.
Guru cerita bahagian akhir pelajar bina permulaan
cerita.
CARA PELAKSANAAN TEKNIK
BERCERITA
Pelajar dengar rakaman dan ceritakan semula.
Beri peluang pelajar bebas pilih cerita dan
ceritakan secara lisan.
Guru minta pelajar bina cerita berdasarkan
bahan rangsangan dan menceritakannya.
LANGKAH PELAKSANAAN
TEKNIK BERCERITA
Persediaan awal.
i. Pilih cerita sesuai : objektif, kebolehan,
minat.
ii. Tidak begitu panjang.
iii. Unsur saspens dan kecindan.
iv. Sediakan BBM sesi bercerita dan
persembahan.
v. Susun ruang bercerita yang menarik dan
sesuai.
vi. Jika pelajar yang akan bercerita, latih
bercerita supaya dapat menghayati dan
faham urutan peristiwa.

LANGKAH PELAKSANAAN
TEKNIK BERCERITA
Semasa Bercerita:
a. Kemahiran Verbal.
i. Projeksi suara nada sesuai dengan situasi
dan tunjukkan emosi.
ii. Intonasi padan dengan cerita.
iii. Penekanan Frasa yang difokuskan.
iv. Ayat mudah bantu pemahaman urutan
cerita.

LANGKAH PELAKSANAAN
TEKNIK BERCERITA
b. Kemahiran Bukan Verbal.
i. Gerak mata gambarkan situasi cerita,
emosi dan tarik perhatian.
ii. Mimik muka emosi.
iii. Gerak badan menghidupkan sesuatu
watak / situasi sesuatu cerita.

LANGKAH PELAKSANAAN
TEKNIK BERCERITA
c. Jika berlaku gangguan.
i. Tinggikan suara, pandang ke arah
pelajar yang mengganggu dan teruskan
bercerita.
ii. Mendekatkan diri kepada pelajar dan
sambil bercerita.
iii. Berhenti secara spontan dan pandang
ke arah pelajar berkenaan.

Selepas bercerita dan aktiviti susulan
semula.

i. Sesi perbincangan.
ii. Uji kefahaman
1. Soalan konvergenmemperoleh
respons dan uji penguasaan fakta dan
pengetahuan.
2. Soalan divergen merangsang
pemikiran pelajar untuk mencungkil
pelbagai respons.
i. Aktiviti susulan;
- Bina soalan berdasarkan cerita.
- Meringkas cerita yang didengar lisan
atau bertulis.
- Lakonkan cerita main peranan atau
pantomin.
- Latihan memperkayakan
perbendaharaan kata.
- Lukis gambar watak berdasarkan cerita.
- Tulis semula cerita dalam bentuk puisi.
KELEBIHAN TEKNIK
BERCERITA
Sesuai di sekolah rendah.
Peluang mendengar dengan teliti dan
bertutur dengan baik.
Tingkatkan kemahiran membaca dan
menulis.
Galakkan pelajar berkomunikasi dengan
berkesan.
Bantu tingkatkan penguasaan
perbendaharaan kata.
KELEBIHAN TEKNIK
BERCERITA
Tingkatkan daya imaginasi.
Galakan untuk meminati alam fantasi.
Pupuk nilai murni penghayatan.
Memperkembang sikap positif terhadap
pembacaan.
3. PERBINCANGAN
Gauthier (2001), perbincangan; proses
aktif yang melibatkan guru dan pelajar
dalam persekitaran pembelajaran.
Guru bentuk suatu pandangan dan
harus berkebolehan memudah cara
pelbagai pertukaran idea dalam
kalangan pelajar.
Bond (2001), pelajar y aktif.
Rangsang interaksi bermakna.
Galakkan pembelajaran pelbagai:
kandungan, kemahiran, sikap dan
proses-proses pembelajaran.
Orlich et al. (2007), perbincangan
tingkatkan kemahiran pemikiran dan
pertuturan.
Cara rangsang pemikiran analitik
(Arends, 2001), digunakan oleh guru
untuk mencapai 3 objektif pengajaran;
i. Tingkatkan pemikiran dan bantu
pelajar bina kefahaman kandungan.
ii. Rangsang penglibatan.
iii. Bantu pelajar kuasai kemahiran
komunikasi dan proses pemikiran.

ELEMEN PENTING
PENGGUNAAN TEKNIK
PERBINCANGAN
Matlamat dan Objektif.
i. Perbincangan secara kumpulan kecil bertujuan
untuk menghasilkan pembelajaran berbentuk
proses dan bukan hasil akhir.
ii. Berasaskan kehendak; pelajar perlu melibatkan
diri dalam perkembangan kemahiran dan sikap
dalam perbincangan kumpulan.

Saiz Kumpulan yang Ideal (Pengaruhi
penglibatan).
Miller (1986) dalam Orlich et al. (2007) 3-15
orang.
i. Schmuck dan Schmuck (2001) dalam Orlich et
al. (2007), 5 orang.
ii. Pengalaman penulis 6 hingga 8 orang.
(sesuai dan praktikal).

ELEMEN PENTING
PENGGUNAAN TEKNIK
PERBINCANGAN

Boleh dalam bilik darjah.
Bentuk bulatan, separa bulatan, U, Y.


Kedudukan U
sesuai; memberikan kuasa/autoriti kepada
guru atau ketua, bebas bergerak; laluan
ke papan tulis dan bergerak ke dalam
bentuk U untuk mendekati pelajar.
SUSUN ATUR BILIK:
Kelemahan;
- Jarak jauh antara guru dengan pelajar yang
berada pada hujung U.
Susun atur berbentuk bulatan .
- Kurangkan jarak fizikal dan emosi antara pelajar
dengan guru/ketua.
- Beri ruang optimum untuk pelajar berbincang
antara satu sama lain.
- TAPI menghalang guru daripada bergerak ke
papan tulis.

Pemilihan topik dan aplikasi.

- Daripada tugasan atau pengajaran secara
berterusan di dalam bilik darjah.
- Tentang mana-mana topik, subjek, pelbagai
tahap perkembangan dan umur pelajar.
- Relevan dan dapat menarik minat pelajar.
- Isu-isu kontroversi dan dilema moral (isu
yang amat baik untuk perbincangan).
PELAKSANAAN SESI
PERBINCANGAN
Orlich et al. (2007), 4 perkara yang perlu
diteliti:
i. Proses dan interaksi.
ii. Peranan dan tanggungjawab.
iii. Kepemimpinan.
iv. Kejeleketan.

Proses dan interaksi.

- Inti pati proses dalam perbincangan
merupakan interaksi verbal.
- Proses komunikasi penting kejayaan
perbincangan.
- Pelajar perlu dibimbing kuasai kemahiran
berbincang dan dapat beri respon yang
sesuai.
- Penglibatan pelajar merupakan sebahagian
daripada proses.
Peranan dan tanggungjawab.

- Guru dan pelajar perlu sedar tanggungjawab
masing-masing.
- Guru @ fasilitator bimbing pelajar dengan
kemahiran, memberi bahan dan peluang
kepada pelajar untuk menentukan
pengalaman pembelajaran.
- Guru perlu bergerak dari satu kumpulan ke
kumpulan yang lain, mendengar, memerhati
dan menggalakkan setiap pelajar melibatkan
diri (Ngeow dan Kong, 2003).
- Kumpulan; ketua dan pencatat.boleh
digilirkan.

Kepemimpinan.

- Ketua kumpulan mempunyai autoriti dan mewakili
kumpulan sebagai jurucakap.
- Guru :
i. Jadi model kepada pelajar sebelum pilih ketua.
ii. Berkemahiran memulakan perbincangan, meminta
pandangan daripada pelajar.
- Dengan memodelkan tingkah laku yang berwibawa,
guru akan menjadi teladan (Bandura, 1961 dan
Woolfolk, 2004) kepada pelajar yang bakal dipilih
sebagai ketua.
- Boleh pilih ketua berdasarkan atribut dan
kualiti kepemimpinan yang diperhatikan dalam
kalangan pelajar.
i. Populariti.
ii. Tahap pencapaian akademik.
iii. Kemahiran sosial.
iv. Kebolehan berfikir dan bertutur.
- Guru boleh latih pelajar menguasai ciri-ciri dan
kompetensi pemimpin.

- Ketua perlu kuasai kemahiran :
i. Kemahiran kemukakan soalan.
ii. Melapor rumusan.
iii. Libatkan pelajar pasif.
iv. Kawal pelajar yang dominan.
v. Mulakan perbincangan.
vi. Kawal kadar perbincangan.
vii. Beri maklum balas maklumat baharu.
viii. Beri sokongan idea yang dikemukakan.
ix. Buat penilaian terhadap pencapaian matlamat
perbincangan kumpulan.

Kejeleketan
- The We attitude (Orlich et al. (2007).
- Perlu ada kecenderungan ahli kumpulan untuk
bersepadu dan saling menyokong antara satu
sama lain.
- Ahli kumpulan mempunyai rasa bangga
terhadap kumpulannya.
4. DEMONSTRASI
Cara latih pelajar memerhati dan melakukan
sesuatu aktiviti mengikut prosedur.
Guru/ individu tunjuk cara dihadapan kelas
prosedur/langkah.
Pelajar memerhati, mendengar penerangan dan
melihat sebelum melakukan aktiviti yang sama.

4. DEMONSTRASI
Komunikasi lisan tentang sesuatu maklumat (
guru pelajar).
Libatkan pendekatan visual perhati proses,
maklumat atau idea.
Interaktif guru dan pelajar sama-sama terlibat
dalam persekitaran pembelajaran kolaboratif.

Tujuan;

- Beri peluang pelajar untuk benar-benar faham
perkara yang hendak dipelajari setelah melalui
prosedur yang ditunjukkan.
- Dapat melihat perkara sebenar dan melihat
bagaimana ia berfungsi.
- Penguasaan konsep dan prinsip lebih mudah.
- Proses memodelkan perlakuan memudahkan
pemahaman dan penguasaan kemahiran
terhadap konsep atau prinsip.
- Meningkatkan ingatan terhadap langkah
pelaksanaan atau eksperimen.
- Meningkatkan keyakinan pelajar untuk
menjalankan sesuatu aktiviti atau eksperimen.
Jenis ;
- Tunjuk cara semata-mata.
- Demonstrasi dengan komentar.
- Demonstrasi yang melibatkan pelajar.
Bilangan yang ramai;
- Demonstrasi menyediakan model atau
contoh-contoh perlakuan dan membina
jangkaan-jangkaan.
- Sesuai untuk pengajaran tarian, lukisan,
gimnastik, olahraga, permainan dan
menjalankan ujikaji.
Boleh digunakan untuk:
i. Tunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara
berkesan.
ii. Timbulkan minat dalam sesuatu topik.
iii. Sediakan model untuk kemahiran mengajar.
iv. Ubah kadar pembelajaran.Demonstrasi yang berkesan;

- Rancang objektif dan kandungan
demonstrasi.
- Penerangan jelas tentang tujuan
demonstrasi dapat perhati apa-apa yang
ditunjukkan.
- Bahan dan radas sediakan sebelum
demo.
- Percubaan atau latihan memastikan
kelicinan dan kelancaran pelaksanaan.


- Pastikan pelajar tumpu perhatian dan aju
soalan.
- Peroleh maklum balas mengenai pemahaman
mereka.
- Beri peluang pelajar untuk praktikkan apa yang
telah dipelajari.
- Selepas sesi praktis, perbincangan tentang
demo perlu dilakukan.
- Guru bantu pelajar buat rumusan tentang
demonstrasi yang telah dijalankan.
- Penyediaan aktiviti susulan untuk
memperkukuh pemahaman pelajar.

PELAKSANAAN
DEMONSTRASI
Tentukan topik, objektif dan menyediakan alatan
atau bahan dan radas.
Tunjukkan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh
pelajar.
Persoalan tentang tunjuk cara perlu diberi gerak
balas.
Soal untuk pastikan pelajar faham arahan yang
diberikan.
Catat urutan langkah pada kad rujukan tiada
perkara penting tertinggal semasa arahan
diberikan.
Contoh:
i. Cara lompatan atau lontar peluru
(Pendidikan Jasmani).
ii. Penyediaan bakul/ tikar (Pendidikan Seni /
Kraf tangan).
iii. Uji kaji tentang pernafasan tumbuhan
(Sains)
iv. Cara sediakan rak kasut (KH)
v. Cara buat kuih lapis (ERT)

Minta beberapa pelajar untuk beritahu urutan langkah-
langkah yang betul untuk melakukan aktiviti yang
ditunjukcarakan.

Pelajar praktikkan apa yang telah diperhatikan dan
dipelajari.
Berkesan pelajar tumpukan perhatian
kepada model dan memproses input sebelum
melakukan perkara yang dipelajari.
Dapat perkenalkan bahan pembelajaran
baharu kepada pelajar melalui penglihatan
dan pendengaran.
Pelajar kuasai kemahiran dan kekalkan
perhatian pelajar serta beri peluang untuk
aplikasi pengetahuan yang dipelajari.
Model yang berkesan berupaya
memotivasikan pembelajaran pelajar kerana
konsep dan prinsip diilustrasikan dengan jelas
serta pelajar dapat menguasai perlakuan
yang diingini.

Perlu perancangan dan persediaan yang
teliti jika tidak, gagal capai objektif.
Demonstrasi kurang berkesan pelajar
tidak diberi peluang praktikkan prosedur
yang ditunjukcarakan.
Pembelajaran kurang berkesan guru
tidak dapat terangkan prosedur dengan
sistematik.
Kelemahan; menggalakkan peniruan
tanpa memahami dengan betul tentang
prosedur yang diperhatikan.


5. PENYELESAIAN MASALAH
Proses pembelajaran inkuiri; pelajar cari jawapan
relevan untuk soalan mereka.
Berasaskan falsafah konstruktivisme pelajar
melibatkan diri secara aktif dalam proses
pembelajaran.
Guru wujudkan persekitaran yang membolehkan
pelajar ambil bahagian dan berinteraksi dalam
aktiviti bilik darjah atau penerokaan melalui internet
(Munson et al. , 2003; Orlich et al. , 2007)
Berfokus kepada penyiasatan yang sistematik
guru perlu terang/jelaskan dengan terperinci
masalah yang perlu diselesaikan.
Bebas siasat masalah dan bertanggungjawab
capai penyelesaian.
PROSES PENYELESAIAN
MASALAH
Kenal pasti masalah.
Jelaskan isu-isu.
Cadangkan cara memperoleh maklumat
yang diperlukan.
Menilai idea dan rumusan.
Guru perlu beri maklum balas kemajuan
daripada pelajar terhadap proses
penyiasatan mereka.
LANGKAH-LANGKAH
PENYELESAIAN MASALAH
Orlich et al. (2007);
i. Sedari situasi atau peristiwa yang dilabel
sebagai masalah.
ii. Kenal pasti masalah dalam istilah tepat.
iii. Mendefinisi semula istilah.
iv. Menentukan had masalah.
v. Melaksanakan analisis tugasan supaya
masalah boleh dibahagikan kepada
elemen-elemen untuk penyiasatan.

v. Kumpul data yang relevan untuk setiap
tugasan.
vi. Uji dan nilai data yang dikumpulkan.
vii. Mensintesis data untuk perkaitan-
perkaitan yang bermakna.
viii. Buat generalisasi dan cadangkan
alternatif-alternatif membetulkan
masalah.
i. Kemukakan dan laporkan keputusan
penyiasatan.

Contoh pdp perlu terdiri daripada masalah
autentik atau isu-isu yang terdekat dengan
pelajar.;
i. Aktiviti menjawab soalan dan perbincangan
berdasarkan bahan kesusasteraan yang
perlukan daya pemikiran kritis dan kreatif.
ii. Aktiviti pengayaan; persoalan dan
permasalahan sesuatu bahan latihan secara
lisan, bacaan atau penulisan.
iii. Aktiviti geografi masalah persekitaran
sekolah; pencemaran bunyi, bilik darjah
sempit, tempat meletak kereta terhad.
iv. Aktiviti kajian tempatan selesaikan masalah
lalu lintas di luar sekolah.

Proses pembelajaran berpusatkan pelajar
penglibatan aktif.
Guru beri peluang kepada pelajar untuk belajar
dengan bebas tanpa sekatan, menyiasat,
membina idea dan meneroka idea dengan cara
tersendiri.
Pelajar seronok selesaikan masalah
perlukan daya intelek kanak-kanak.
Pemupukan interaksi sosial yang bermutu dan
bermakna.
Pelajar berlatih untuk tidak takut mencuba
pelbagai cara penyelesaian bagi satu-satu
masalah.

Pelajar berani buat keputusan.
Persaingan positif keluarkan bahan
da cari pelbagai idea.
Memperlihatkan kreativiti, bakat dan
potensi yang dapat mempelajari cara
menggunakan ilmu pengetahuan dan
membina kemahiran untuk kehidupan.

Kelemahan:
Perlu tempoh masa yang panjang;
- Pembelajaran berlaku ; membuat
rujukan,menginterpretasi data dan
melapor kemajuan penyiasatan.
Kurang sesuai untuk pelajar yang lemah;
mungkin menghadapi masalah
memikirkan langkah-langkah
penyelesaian.
THEORY OF CONSTRAIN
(TOC)
Boleh digunakan secara berasingan dan
digandingkan dengan kaedah lain untuk
membentuk satu penyelesaian masalah dan
pengurusan perubahan yang sesuai.
Tujuan generik:
- Menterjemah gerak hati kepada format yang boleh
dibincangkan secara rasional.
- Menyoal dengan bebas.
- Mengubah suai kepada kefahaman situasi.
Digunakan untuk penyelesaian masalah,
memudahkan komunikasi, kerjasama dan
persetujuan dalam kalangan mereka yang terlibat.
TOC
Alat berfikir dan komunikasi yang amat
efektif (Vishalache Balakrishnan, 2002).
Membolehkan pelajar terangkan masalah
dan mencipta penyelesaian yang kreatif,
menganalisis secara berkesan, berfikir
melalui akibat terhadap tindakan dan idea-
idea dalam satu cara yang
bertanggungjawab.
Merangsang pemikiran pelajar.
3 OBJEKTIF GENERIK PROSES
PENYELESAIAN MASALAH.
a. Apa yang akan diubah?
- Penilaian situasi, huraian tentang kenyataan
semasa dan diagnosismenentukan teras
masalah atau konflik dan andaian-andaian yang
mengekalkannya.
b. Apa yang hendak diubah?
- Menyatakan visi atau penyelesaian dan huraian
strategi untuk mendapatkan apa yang diingini
perskripsi, membuat keputusan dan perkembangan
penyelesaian.
c. Bagaimana membuat perubahan?
- Pembinaan pelan terperinci dan taktik yang
menjelaskan perkara yang perlu berlaku dan
menyelaraskan usaha kumpulan untuk
melaksanakan strategi merancang pembinaan
pasukan.


Alat untuk menghubungi atau memperkatakan
intuisi peserta:

- Awan, cabang pokok dan pohon sasaran
sesuai untuk pemikiran kognitif atau moral,
membolehkan pelajar berfikir secara sistematik
pada awalnya apabila menghadapi dilema moral
sebelum bertindak terhadapnya.
Merangsang penyoalan sokratik membolehkan
pelajar memperoleh pengetahuan dan
penyelesaian terhadap masalah-masalah.