Anda di halaman 1dari 40

TEKNIK PENYOALAN DALAM PdP

MATEMATIK DI BILIK DARJAH


2
Apakah
tujuan
menyoal
murid?
3

Menilai pengetahuan sedia ada
Menimbulkan minat
Membina pemahaman yang mendalam
Membina idealisme, sikap dan penghargaan
Memantapkan pembelajaran
Merangsang pemikiran kritis

TUJUAN MENYOAL
Samb
4


Mentaksir pembelajaran dan kemajuan
murid

Menjelaskan pemikiran

Mencari sebab atau penjelasan

Meneroka pandangan alternatif

Menguji implikasi dan akibat


TUJUAN MENYOAL
TONTON VIDEO
6

Bermatlamat (ditanya untuk mencapai tujuan tertentu)
Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang
dimaksudkan)
Ringkas (dinyatakan dengan seberapa sedikit perkataan
yang mungkin)
Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan
tindak balas)
Menyoal siasat (melibatkan soalan yang membawa kepada
penyoalan yang berikutnya dan mencungkil secara
mendalam)
Skop terhad (soalan yang mempunyai banyak bahagian
boleh mengelirukan)
Disesuaikan dengan tahap murid (sesuai dan berbeza-
beza)
-Art Costa dan Bena Kallick

Soalan yang berkesan:
7
Pilih soalan yang paling mencabar
yang telah dibina dalam kumpulan (4
orang) dan justifikasi jawapan anda
Bersedia untuk berkongsi soalan dan
pemikiran anda dengan semua
8

Soalan yang dibina perlu:
dirancang
logik dan berurutan
ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan
memberi masa kepada murid untuk berfikir
seimbang antara fakta dan pemikiran
tidak berulang
ditanya dalam nada perbualan
direka bentuk untuk mendapatkan maklum balas
yang berterusan

AMALAN BAIK UNTUK GURU
9
"Jika kita mengharapkan murid untuk
melibatkan diri dalam proses pemikiran
yang lebih kreatif dan merangsang, kita
sebagai guru mesti menggalakkan mereka
bertanya soalan aras tinggi."

Karron G. Lewis
~ Centre for Teaching Effectiveness,
University of Texas


MEMBINA SOALAN
10
Kajian menunjukkan bahawa:
Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan
jenis mengingat semasa pengajaran mereka
Guru terlalu menekankan soalan fakta dalam
ujian dan peperiksaan
Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah
jenis ingatan atau fakta.

Karron G Lewis
~ Centre for Teaching Effectiveness,
University of Texas


MEMBINA SOALAN
11

Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang amat
penting bagi setiap guru. Sama seperti seorang
mekanik yang baik memilih alat yang tepat untuk
menjalankan tugas dan menggunakannya dengan betul.
Seorang guru yang baik menggunakan soalan yang
sesuai dengan tahap murid dan teknik penyoalan yang
baik.
William G Camp
Virginia Polytechnic Institute
and State University


MEMBINA SOALAN
12

Teknik penyoalan guru dan murid
Bagaimana teknik penyoalan guru untuk merangsang
murid menyoal dan menggalakkan mereka bertanya
bagi menjana pemikiran kreatif dan kritis
Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda bersama
murid


TUGASAN
Johari mempunyai 9 biji guli yang
bewarna warni. Johari ingin
membahagikan guli-gulinya kepada 3
orang kawan-kawannya. Berapakah
setiap orang akan dapat?
CONTOH A
CONTOH B
A
B
17
Oliver Wendell - Holmes
Terdapat intelek aras satu, intelek aras
dua, dan intelek aras tiga dengan
jendela langit ...
18
Mereka yang mengumpul fakta tanpa
sebarang tujuan dikategorikan sebagai
para intelek aras satu
19
Para intelek aras dua akan membanding
beza, menaakul, membuat generalisasi
dengan menggunakan fakta-fakta yang
dikumpul oleh pengumpul fakta sebagai
kepunyaan sendiri...
20
Mereka yang berada di intelek aras
ketiga mampu beridealisasi,
berimaginasi dan meramal - mereka
diterangi oleh cahaya dari jendela langit

21

Para intelektual aras ketiga
Beridealisasi, berimaginasi,
meramal dan mereka diterangi
cahaya dari jendela langit


Para intelektual aras dua
Membanding beza, menaakul,
membuat generalisasi dengan
menggunakan fakta-fakta yang
dikumpul oleh pengumpul fakta


Para intelektual aras satu.
Pengumpul fakta tanpa sebarang
tujuan
INTELEK 3 ARAS
Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras tiga dengan
jendela langit.
22
O
U
T
P
U
T
MENGAPLIKASI
MEMPROSES
MENGUMPUL
P
R
O
S
E
S
I
N
P
U
T
Intelek 3 Aras
23
MENGAPLIKASI
MEMPROSES
MENGUMPUL
P
R
O
S
E
S
I
N
P
U
T
O
U
T
P
U
T
menilai, membuat generalisasi,
mengimaginasi, mempertimbang,
menentukan, membuat spekulasi,
jika ... maka, mengaplikasi
prinsip, membuat hipotesis, meramal,
mencetus idea
membanding beza, menerangkan mengapa,
memberi sebab, mengelas, mentafsir,
menganalisis, membuat kesimpulan awal,
membuat urutan, mensintesis, membuat
analogi
melengkap, mengira, mendefinisi,
menerangkan, mengenal pasti,
menyenaraikan, menyesuaikan,
menamakan, memerhati, memilih,
melafaz, mengimbas
Intelek 3 Aras
24
Benjamin Bloom membangunkan taksonominya pada
tahun 1950-an
Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan
pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar.
Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina soalan
yang merentasi semua peringkat persekolahan dan dalam
semua bidang pembelajaran.
Pada 1990-an Lorin Anderson telah membuat adaptasi pada
taksonomi asal.
25
Mengaplikasi
Menganalisis

Menilai
M
e
m
e
k
a
r
k
a
n

P
e
m
i
k
i
r
a
n


Aplikasi
Analisis
Sintesis
Penilaian
Mencipta

Memahami

Kefahaman

Mengingat

Pengetahuan
Anderson Bloom
26
Kompleksiti
Pemikiran
Bahasa Pemikiran Kata Kerja
Mengingat
Saya boleh ingat semula
maklumat
Mengecam, mengulang,
menyenaraikan. menerangkan,
mengenal pasti, menamakan
Memahami
Saya boleh ingat semula dan
menjelaskan idea dan
konsep
Mentafsir, menjelaskan, memberi
contoh, meringkaskan, membuat
kesimpulan awal, menunjukkan
pemahaman, menterjemah
Mengaplikasi
Saya boleh menggunakan
pengetahuan dalam
keadaan biasa atau baharu
Melaksanakan, menunjukkan,
menjalankan, menggambarkan,
menggunakan
Menganalisis
Saya boleh mengeluarkan
idea-idea penting
Membandingkan, sebaliknya,
mengklasifikasikan, menyusun
Menilai
Saya boleh membuat
pertimbangan dan
keputusan
Menyemak, mempertimbang,
menguji, membuat keputusan,
membuat hipotesis
Mencipta
Saya boleh memikirkan idea
dan cara baharu untuk
menggunakan maklumat
Mereka bentuk, mencipta,
merancang, membina, menghasil
Mengingat
Memahami
S
o
a
l
a
n

M
u
d
a
h

Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
S
o
a
l
a
n

K
o
m
p
l
e
k
s

Soalan Pemula Bahasa Pemikiran Penerangan
Aras pemikiran dan
penyoalan
Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom
28
Siapakah...?
Apakah ...?
Di manakah ...?
Apabila ...?
Yang manakah ...?
Mengulangi, menamakan,
mengingat semula,
menyatakan,
menyenaraikan
Jawapan berfakta,
mengingat semula dan
mengenal
Mengingat
Apakah maknanya?
Apakah kegunaannya?
Bolehkah anda terangkan ...?
Menyatakan semula ,
menerangkan, mentafsir,
menterjemah, merumus
Mengungkap semula dan
mentafsir untuk
menunjukkan pemahaman
Memahami
S
o
a
l
a
n

M
u
d
a
h

Apakah contoh-contoh lain
yang ada tentang ini?
Menunjukkan,
menggunakan,
mengaplikasi, membina,
menggambarkan
Mengaplikasikan
pengetahuan kepada situasi
atau pengalaman baharu
Mengaplikasi
Bagaimana mereka sama / berbeza?
Bagaimana ia berfungsi ...?
Apakah bukti ...?
Membanding beza,
mengelas,menyusun,
meneliti, menganalisa
Pecahkan kepada bahagian
yang lebih kecil -meneliti
secara lebih mendalam &
memahami perhubungannya
Menganalisis
Mengapa anda berfikir tentang ...?
Mengapa anda suka ini ...?
Apakah yang terbaik ...?

Menentukan kedudukan,
menyimpul, menilai ,
mentaksir, menentukan
Membuat pertimbangan
dan penilaian untuk
membuat kesimpulan
Menilai
Bagaimanakah kita boleh mereka
bentuk ...?
Bolehkah kita menambah ...?
Apa yang akan berlaku jika ...?
Mereka bentuk, mencipta,
menambah baik merancang,
membina, menggubah
Gabungkan maklumat
untuk mencipta sesuatu
yang baharu
Mencipta
S
o
a
l
a
n

K
o
m
p
l
e
k
s

Soalan Pemula Bahasa Pemikiran Penerangan
Aras pemikiran dan
penyoalan
Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom
29
30
31
32
Bolehkah anda
menjelaskan
dengan lebih
lanjut ...?


Apakah yang
anda
maksudkan
dengan...?Bolehkah anda
memberi saya
satu contoh ..?Bolehkah anda
menjelaskannya
dengan cara lain?Bolehkah anda
menunjukkan
saya cara...?M
E
N
C
I
P
T
A

M
E
R
A
N
G
S
A
N
G

K
E
M
A
H
I
R
A
N

M
U
R
I
D

B
E
R
F
I
K
I
R

A
R
A
S

T
I
N
G
G
I

8 Proses pemikiran
33

Mengapa anda
berfikir bahawa
...?


Apakah bukti
yang kita ada
untuk...?
Apakah sebab-
sebab anda ...?


Kenapa anda
menyatakan
sedemikian?

M
E
N
C
I
P
T
A

M
E
R
A
N
G
S
A
N
G

K
E
M
A
H
I
R
A
N

M
U
R
I
D

B
E
R
F
I
K
I
R

A
R
A
S

T
I
N
G
G
I

8 Proses pemikiran
34
Ada sesiapa yang
ingin berkongsi
dapatan/jawapan
/penyelesaian?
Apa yang kamu
dapat? Apa yang
kamu fikirkan?
Sila bersedia untuk
menerangkan
penyelesaian yang
kamu dapat.
M
E
N
C
I
P
T
A

M
E
R
A
N
G
S
A
N
G

K
E
M
A
H
I
R
A
N

M
U
R
I
D

B
E
R
F
I
K
I
R

A
R
A
S

T
I
N
G
G
I

8 Proses pemikiran

Sila terangkan kepada
kelas bagaimana kamu
dapat jawapan, .

Bagaimana kamu
memulakan menjawab
soalan ini
Ada tak sesiapa
yang guna
kaedah lain?
Angkat tangan
sekiranya kamu
ada idea lain.
Apa yang telah
kamu jumpa
setakat ini?
35

Terangkan apakah
yang kamu buat
setakat ini? Apa
lagi yang perlu
kamu lakukan?
Bagaimana
kamu dapat
idea sebegitu?
Kenapa kamu ..?
Boleh tak kamu
ulang apa yang
kamu cakap
tentang ..?
M
E
N
C
I
P
T
A

M
E
R
A
N
G
S
A
N
G

K
E
M
A
H
I
R
A
N

M
U
R
I
D

B
E
R
F
I
K
I
R

A
R
A
S

T
I
N
G
G
I

8 Proses pemikiran
Bila kamu cakap .kamu
maksudkan.
Boleh tak kamu
terangkan dengan cara
lain?
Apa yang kamu
perhatikan apabila?
36
Cuba terangkan
masalah ini
menggunakan ayat
kamu sendiri
Boleh kamu
teka dan
semak?
Kamu rasa boleh
lukis rajah tak? Bina
jadual? atauLukis
gambar?
M
E
N
C
I
P
T
A

M
E
R
A
N
G
S
A
N
G

K
E
M
A
H
I
R
A
N

M
U
R
I
D

B
E
R
F
I
K
I
R

A
R
A
S

T
I
N
G
G
I

8 Proses pemikiran
Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan Murid

Menganalisis soalan Apakah yang anda maksudkan
dengan ...?
Menyusun semula soalan Adakah anda maksudkan...?
Menyoal murid kembali Apakah pendapat anda ...?
Tanya soalan sokongan Saya tertanya-tanya sama
ada/sekiranya...?
Cadangkan kemungkinan-
kemungkinan
Mungkin kita boleh ...?
37
38
Soalan...?
Soalan...?
Soalan...?
HASIL PEMBELAJARAN
Dalam bengkel ini, kita
telah meneroka...
39
MEMBINA SOALAN
Soalan yang baik tidak terjawab. Soalan bukan
satu bolt yang perlu diketatkan tetapi umpama
benih yang perlu disemai yang akan terus
bercambah ke arah menghijaukan landskap idea.
John Anthony Ciardi (1916 1986)
CIRI ITEM KBAT
40% pemberatan
kepada item
KBAT
UPSR
2016
50% pemberatan
kepada item
KBAT
SPM
2016