Anda di halaman 1dari 4

Ciri-Ciri Guru Yang Berkesan Dan Bagaimana Konsep Kendiri Mereka

Ramlan Nordin
A. Ciri-ciri Guru Yang Berkesan
Mengikut Kim dan Kellough (!!"# untuk men$adi seorang guru %ang &erkesan'
seseorang itu mesti mahir di dalam mem&uat keputusan %ang tepat pada
se&arang
keadaan. Keputusan %ang tepat dapat di&uat sekiran%a seseorang guru itu
memiliki
perkara-perkara &erikut( (# Akal &udi ()# Kepintaran (*# +lmu tentang
kurikulum
dan pedagogi (,# Kesanggupan untuk ditegur dan diper&etulkan kelemahann%a
dala
maspek penga$aran melalui re-eksi diri supa%a men$adi guru contoh.
Di samping itu $uga' seorang guru %ang cekap seharusn%a memiliki ) si.at-si.at
&erikut(-
. Guru memiliki ilmu tentang matapela$aran atau perkara %ang di a$ar. +ni
&ermakna seseorang guru itu perlu mengetahui tentang .akta' konsep' prinsip
dan
kemahiran %ang &erkaitan dengan perkara atau matapela$aran %ang dia$ar.
). Guru masih akti. se&agai ahli pro.esional keguruan' mem&aca $urnal'
&er&incanga
dengan rakan seker$a' sentiasa mempertingkatkan kemahiran di dalam
metadologi
dan pengetahuan tentang pela$ar dan isi kandung matapela$aran %ang dia$ar.
*. Guru memahami proses pem&ela$aran. /e&agia guru' pela$ar akan dipastikan
.aham tetang matapela$aran %ang dia$ar' harapan guru terhadap pela$ar dan
prosedur &ilik dar$ah. 0ela$ar $uga akan ter&a&it secara akti. denga akti1iti
pem&ela$aran dan guru memastikan pela$ar di&im&ing dan ditun$uk a$ar dengan
melakukan penilaian ke.ahaman.
,. Guru &erperanan se&agai 2&roker pendidikan3' mengetahui cara untuk
mendapatkan maklumt tentang perkara %ang dia$ar dan mengetahui
sum&ersum&er maklumat %ang ter&aik tentang maatapela$aran terse&ut.". Guru
mesti menun$ukkan contoh teladan %ang &aik supa%a men$adi model atau
ikutan pela$ar.
4. Guru mesti sanggup untuk &eru&ah dan menerima peru&ahan.
5. Guru mesti &erlaku adil dna saksama terhadap pela$arn%a tanpa mengam&il
kira
soal $antina' &angsa' agama' ke6argenegaraan' status sosial dan perkara-
perkara
lain.
7. Guru mesti melakukan persediaan untuk memnga$ar sama ada menulis
persediaan
menga$ar atau men%ediakan &ahan &antu menga$ar untuk akti1iti pem&ela$aran.
!. Guru mempun%ai kemahiran komunikasi %ang &erkesan.
8. Guru &erperanan se&agia pem&uat keputusan %ang &erkesan.
. Guru sentiasa mengam&il &erat tentang keselamatan dan kesihatan para
pela$arn%a.
). Guru mesti optimis terhadap pem&ela$aran setiap pela$ar dan men%ediakan
persekitaran %ang positi. dan mem&ina &agi akti1iti pem&ela$aran.
*. Guru mesti %akin dengan ke&olehan setiap orang pela$ar.
,. Guru mempun%ai kemahiran untuk melakukan tugas-tugas penilaian
terhadapa
pem&ela$aran pela$ar.
". Guru mempun%ai kemahiran untuk &eker$asama dengan i&u &apa' rakan
setugas'
pihak pentdd&ir dan sta.-sta. lain di samping sentiasa mengamalkan etika
pro.esionalisme perguruan.4. Guru sentiasa menun$ukkan minat %ang
&erterusan terhadap tanggung$a6a&
pro.esionalisme perguruan.
5. Guru menun$ukkan minat %ang meluas terhadap se&arang akti1iti %ang ada
kaitan
dengan proses pem&ela$aran.
7. Guru $uga mesti pandai &er$enaka tetapi tidak &erle&ihan supa%a tidak
men$atuhkan ke6i&a6aann%a se&agia seorang guru.
!. Guru mesti mahir mengenalpasti pela$ar %ang memerlukan perhatian khusus
dalam pem&ela$aran.
)8. Guru mesti menun$ukkan kepada pela$ar &agaimana matapela$aran %ang
dipela$ari
&oleh digunakan di dalam aspek kehidupan seharian.
). Guru mesti seorang %ang &oleh diperca%ai.