Anda di halaman 1dari 5

Hari/ Tanggal : Sabtu,6 September 2014

Mata Kuliah :Pendidikan Agama Islam


Dosen :Drs.Syuhada,SH,MH
Nama/NPM :Ratih/ 13.11.32202.10327
Jurusan :Akutansi/B
1) Jelaskan pengertian agama islam dan ruang lingkup ajaran agama islam?
Jawab :
Kata Islam, berasal dari kata as la ma yus li mu is la ma artinya, tunduk, patuh dan
menyerahkan diri. Kata Islam diambil dari kata dasar sa la ma atau sa li ma yang artinya
selamat, sejaterah, tidak cacat dan tidak tercela. Dari akar sa la ma itu juga terbentuk kata
salaun, silmun yang artinya damai patuh dan menyerahkan diri. Sedangkan kata agama,
menurut bahasa Al-Quran banyak digunakan kata din, istilah lain juga digunakan oleh AL-
Quran misalnya millah, shalat.
Din dalam bahasa Smit berarti undang-undang atau hukum. Dalam Al-Quran kata din
mempunyai arti yang berbeda-beda :
Din berarti agama dalam surah Al-Fath 28 di sebutkan :
Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar di
menangkan-Nya terhadap semua agama, Dan cukuplah Allah sebagai saksi
Din berarti ibadah surat Al-Mukmin 14 :
Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya meskipun orang-orang
kafir tidak menyukainya
Din berarti kekuatan surat Luqman 32 :
Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung mereka menyeru Allah
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya
Din berarti pembalasan hari Kiamat surat Asy-Syuara 82 :
Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari Kiamat
Islam adalah nama yang di berikan oleh Allah sendiri, dibeberkan di ayat Al-Quran :
Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam(QS. Ali Imran : 19).
Kedua kata tersebut din dan Islam bila digabungkan menjadi Dinul Islam yang biasa juga
dipakai istilah Agama Islam.
Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk
disampaikan serta diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-
ketentuan keimanan (aqidah) dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah (syariah) yang
menentukan proses berpikir, merasa dan berbuat, dan proses terbentuknya kata hati.
Agama adalah jalan hidup yang merupakan sumber sistem nilai yang harus di jadikan
pedoman oleh manusia. Dengan kata lain Islam merupakan arah petunjuk, pedoman dan
pendorong bagi manusia untuk menghadapi dan memecahkan berbagai problem hidup
dengan cara yang benar, yang sesuai dengan fitrah dan kodrat kemanusiannya sebagai
makhul Allah SWT.
Pada dasarnya agama Islam terdiri dari 3 unsur pokok yaitu iman, islam dan ihsan, meskipun
ketiganya mempunyai pengertian yang berbeda tetapi dalam praktek satu sama lain saling
terkait dan tidak dapat dipisahkan.
Iman : membenarkan dengan hati, mengucapkan dalam perkataan dan merealisasikan dalam
perbuatan akan adanya Allah SWT, dengan segala Kemaha sempurnaan-Nya, para Malaikat,
Kitab-kitab Allah, para Nabi dan Rasul, hari akhir serta Qadha dan Qadhar.
Islam : taat, tunduk, patuh dan menyerahkan diri dari segala ketentuan yang telah di tetapkan
Allah SWT. Yang terdiri atas Syahadatain (dua kalimat Syahadat), Shalat, Puasa, Zakat dan
Haji bagi yang mampu.
Ihsan : berakhlak serta berbuat shalih sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan
bermuamalah (interaksi) dengan sesama makhluk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan
seakan-akan Allah menyaksikan gerak-geriknya sepanjang waktu meskipun dia sendiri tidak
melihatnya.
Secara garis besar ruang lingkup agama Islam mencakup :
Hubungan manusia dengan penciptanya (Allah SWT)
Firman Allah SWT :
Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Manuisa melainkan supaya mereka
menyembahKu(QS. Az-Zariyat : 56).
Hubungan manusia dengan Allah disebut pengabdian (ibadah). Pengabdian manusia bukan
untuk kepentingan Allah, Allah tidak berhajat kepada siapapun, pengabdian itu bertujuan
untuk mengembalikan manusia kepada asal penciptaannya yaitu Fitrah (kesucian)-Nya agar
kehidupan manusia diridhai oleh Allah SWT.
Hubungan manusia dengan manusia
Firman Allah SWT :
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan(QS. Al-Maidah : 2)
Agama Islam memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan,
kenegaraan, perekonomian dan lain-lain. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran
tentang ajaran-ajaran yang berkenaan dengan, hubungan menusia dengan manusia atau
disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Seluruh konsep kemasyarakatan yang ada
bertumpu pada satu nilai, yaitu saling menolong antara sesama manusia.
Hubungan manusia dengan makhluk laianya/lingkungannya
Firman Alah SWT :
Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya
lahir dan batin(QS. Luqman : 20)
Seluruh benda-benda yang diciptakan oleh Allah yang ada di alam ini mengandung manfaat
bagi manusia. Alam raya ini wujud tidak terjadi begitu saja, akan tetapi diciptakan oelh Allah
dengan sengaja dan dengan hak.
2) Jelaskan apa yang anda ketahui tentang akidah islam,
Jawab :
1. Akidah dari segi bahasa bererti simpulan iman ataupun pegangan yang kuat atau satu
keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat
2. Akidah dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamat
tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada
akidah yang betul atau sebaliknya
3. Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai rabb dan ilah
serta beriman dengan nama-namaNya dan segala sifat-sifatNya juga beriman dengan
adanya malaikat, kitab-kitab, para Rasul, Hari Akhirat dan beriman dengan taqdir
Allah sama ada baik atau buruk termasuk juga segala apa yang dating dari Allah.
Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam
ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan RasulNya serta apa yang dibawa
oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan
Pengertian Akidah
1. Ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah
swt dan sifat-sifat kesempurnaanNya.
2. Setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya
tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada
Allah swt
3. Akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan pada al-Quran dan As-Sunnah
Ilmu Akidah
Ilmu Tauhid
Ilmu yang menerangkan tentang sifat Allah swt yang wajib diketahui dan dipercayai
Ilmu Usuluddin
Suatu ilmu yang kepercayaan dalam agama Islam, iaitu kepercayaan kepada Allah swt dan
pesuruhNya
Ilmu Makrifat
Suatu ilmu yang membahaskan perkara-perkara yang berhubung dengan cara-cara mengenal
Allah swt
Ilmu Kalam
Sesuatu ilmu yang membahas tentang akidah dengan dalil-dalil aqliah (ilmiah) sebagai
perisai terhadap segala tentangan daripada pihak lawan
Ilmu Akidah
Suatu ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang berhubung dengan keimanan
kepada Allah swt
3) Jelaskan ruang lingkup ajaran syariah
1. Jawab: Pengertian Syariah
Dilihat dari sudut kebahasaan kata, syariah bermakna Jalan yang lapang atau jalan
yang dilalui air terjun.
Syariah adalah semua yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin baik melalui
Al-Quran ataupun melalui Sunnah Rasul.
Syariah itu adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah bagi hamba-hamba Nya
(manusia) yang dibawa oleh para Nabi, baik menyangkut cara mengerjakannya yang disebut
fariyah amaliyah (cabang-cabang amaliyah). Dan untuk itulah fiqih dibuat, atau yang
menyangkut petunjuk beritiqad yang disebut ashliyah itiqadiyah (pokok keyakinan), dan
untuk itu para ulama menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid).
Pengertian syariah menurut Syaikh Mahmud Shaltut yakni, syariat menurut bahasa
ialah tempat yang didatangi atau dituju manusia dan binatang untuk minum air. Menurut
istilah ialah hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan Allah buat hamba-Nya agar
mereka mengikuti dan berhubungan antar sesamanya.
Perkataan syariah tertuju pada hukum-hukum yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah
Nabi Muhammad SAW. Kemudian dimasukkan kedalamnya hukum-hukum yang telah
disepakati (di ijma) oleh para sahabat Nabi, tentang masalah-masalah yang belum ada
nashnya dan yang belum jelasa dalam Al-Quran ataupun as-Sunnah (masalah yang di
ijtihad), juga dimasukkan kedalamnya hokum-hukum yang ditetapkan melalui qiyas. Dengan
perkataan lain syariat itu adalah hukum-hukum yang telah dinyatakan dan ditetapkan oleh
Allah sebagai peraturan hidup manusia untuk diimani, diikuti dan dilaksanakan oleh manusia
didalam kehidupannya.
Pengertian syariah menurut Muhammad Salam Maskur dalam kitabnya al-Fiqh al-
Islamy. Salah satu makna syariah adalah jalan yang lurus.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Jaatsiyah: 18

( .

: 81 )

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan
(agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang
tidak mengetahui. (QS. Al-Jaatsiyah: 18)
para fuqaha memakai kata syariah sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah
untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasul-Nya, supaya para hamba-Nya itu
melaksanakannya dengan dasar iman, baik hukum itu mengenai lahiriah maupun yang
mengenai akhlak dan aqaid, kepercayaan dan bersifat batiniah.
Menurut asy-Syatibi di dalam kitabnya al-Muwafaqat, Bahwa syariah itu adalah
ketentuan hukum yang membatasi perbuatan, perkataan dan itiqad, orang-orang mukallaf.
Demikianlah makna syariat, akan tetapi jumhur mutaakhirin telah memakai kata
syariah untuk nama hukum fiqh atau hukum Islam, yang berhubungan dengan perbuatan
mukallaf. Atas dasar pemakaian ini, timbul perkataan: Islam itu adalah aqidah dan syariah
sebagaimana dikemukakan Syekh Mahmud Shaltut. Syariah Islam adalah syariah penutup,
syariah yang paling umum, paling lengkap, dan mencakup segala hukum, baik yang bersifat
keduniaan maupun keakhiratan.
1