Anda di halaman 1dari 17

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TINGKATAN 3
PENDIDIKAN JASMANI DAN
KESIHATAN TINGKATAN 3
MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI
Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui embelajaran akti!iti "i#ikal dan amalan kecergasan$
OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI
Pada ak%ir engajaran dan embelajaran Tingkatan 3& murid daat '
1. Mengeta%ui maksud k(m(nen kecergasan seerti da)a ta%an kardi(!askular& da)a ta%an (t(t& kekuatan& k(m(sisi badan& kuasa&
kelajuan& dan rinsi*rinsi lati%an+
2. Melibatkan diri dan mengambil ba%agian dalam akti!iti "i#ikal untuk membina kema%iran m(t(r dan kecergasan "i#ikal+
3. Mengalikasikan kema%iran asas dalam ermainan& (la%raga& gimnastik artistik& gimnastik irama& gimnastik endidikan&
dan ergerakan kreati" dengan betul dan selamat+
4. Mema%ami dan mematu%i ara%an serta eraturan dalam semua akti!iti bagi menjaga keselamatan+
5. Mengeta%ui eluang*eluang kerja)a dalam sukan+
6. ,erinteraksi dan berk(munikasi dengan rakan semasa berakti!iti dalam suasana )ang riang dan menggembirakan+
7. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan )ang baik+ dan
8. Mengeta%ui engurusan sesebua% (rganisasi dalam ersatuan sukan dan ermainan$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN
Pendidikan Kesi%atan bertujuan membantu murid meningkatkan engeta%uan kesi%atan& memuuk sika (siti" ter%ada
kesi%atan& dan mengamalkan ga)a %idu si%at$
OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN
Pada ak%ir engajaran dan embelajaran Tingkatan 3& murid daat'
1. Mema%ami kesan amalan engambilan makanan secara berlebi%an+
2. Menjelaskan erti erka%-inan dan %idu beruma% tangga+
3. Menjelaskan keerluan diet %arian berdasarkan kumulan eringkat umur+
4. Mema%ami kesan stres dan langka%*langka% mengatasin)a+
5. Mema%ami imlikasi engambilan dada% ter%ada mas)arakat& ek(n(mi dan keselamatan negara+
6. Menjelaskan akta dan undang*undang encega%an dan ka-alan en)akit berjangkit+ dan
7. Mengalikasi rinsi dan r(sedur external cardiac compressions (ECC) dan, cardiopulmonary resuscitation (CPR).
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
BAND PERNYATAAN STANDARD
1
Ta%u tentang k(m(nen kecergasan "i#ikal& kema%iran sukan dan rekreasi& endidikan ergerakan dan
kesukanan serta kesi%atan diri dan keluarga& ga)a %idu si%at& kebersi%an dan keselamatan ersekitaran$
2
Ta%u dan "a%am tentang k(m(nen kecergasan "i#ikal& kema%iran sukan dan rekreasi& endidikan ergerakan
dan kesukanan serta kesi%atan diri dan keluarga& ga)a %idu si%at& kebersi%an dan keselamatan ersekitaran$
3
Ta%u& "a%am dan b(le% melakukan akti!iti dalam k(m(nen kecergasan "i#ikal& kema%iran sukan dan rekreasi&
endidikan ergerakan dan kesukanan serta b(le% mengurus kesi%atan diri dan keluarga& ga)a %idu si%at&
kebersi%an dan keselamatan ersekitaran$
Ta%u& "a%am dan b(le% mengalikasikan k(m(nen kecergasan "i#ikal& kema%iran sukan dan rekreasi&
4
endidikan ergerakan dan kesukanan dalam akti!iti %arian dengan betul dan selamat serta membentuk sika
(siti" ter%ada kesi%atan diri dan keluarga& ga)a %idu si%at& kebersi%an dan keselamatan ersekitaran
berasaskan engeta%uan dan engalaman$
5
Menguasai dan mengalikasi engeta%uan dan keb(le%an semasa berakti!iti dalam ga)a %idu si%at dan
berkema%iran merancang& berk(munikasi& emati dengan (rang lain dan berua)a mengendalikan em(si
dalam mengurus %idu secara (siti"& si%at dan selamat$
Memerkembangkan engeta%uan dan kema%iran secara sistematik dan berterusan serta menjana kreati!iti
6 minda menjurus keada ga)a %idu si%at serta seja%tera dan berkeua)aan meningkatkan kualiti
ke%iduan secara keseluru%an bagi membentuk ga)a %idu si%at$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KECERGASAN:
1 Men)atakan de"inisi setia k(m(nen kecergasan "i#ikal dengan betul$
KE.E/GASAN 0I1IKA2
2
Mengenal asti (rgan 3(t(t utama )ang terlibat dalam lakuan akti!iti berdasarkan
a4 Da)a ta%an
k(m(nen*k(m(nen kecergasan "i#ikal dengan betul
kardi(!askular
Mengeta%ui k(nse keb(le%balikan dan erbe#aan indi!idu dalam rinsi lati%an
b4 Da)a ta%an (t(t
dengan betul$
c4 Kekuatan (t(t
d4 K(m(sisi badan
Melakukan akti!iti*akti!iti berdasarkan k(m(nen*k(m(nen kecergasan "i#ikal
e4 Kuasa 3
)ang sesuai$
"4 Kelajuan
Menjelaskan c(nt(% )ang sesuai dengan k(nse keb(le%balikan dan erbe#aan
g4 Prinsi lati%an
indi!idu dalam r(gram lati%an$
4
Mengalikasikan urutan r(sedur keselamatan dalam melakukan akti!iti*akti!iti
kecergasan "i#ikal dengan menggunakan alatan atau tana alatan dengan betul$
Men)ediakan satu c(nt(% jadual r(gram kecergasan diri berasaskan rinsi
keb(le%balikan dan erbe#aan indi!idu dengan betul$
5 Meng%ubungkaitkan "aeda% dan kaeda% melakukan akti!iti berdasarkan k(m(nen
kecergasan "i#ikal dengan akti!iti "i#ikal %arian dan sukan )ang sesuai$
6 Menguasai tatacara dengan membimbing rakan seba)a dalam melaksanakan akti!iti
kecergasan "i#ikal dengan betul $
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KEMAHIRAN: 1 Men)atakan lima kema%iran asas ermainan b(la tamar dengan betul$
SUKAN
Permainan 2 Men)atakan (t(t*(t(t utama )ang terlibat dalam melakukan kema%iran asas ermainan
a4 ,(la tamar
b(la tamar dengan betul$
3 Melakukan kema%iran*kema%iran asas b(la tamar dengan teknik )ang betul$
4
Mengenal asti dengan jelas kesala%an teknik lakuan dalam situasi sebenar ermainan b(la
tamar $
5 Memamerkan aksi kema%iran dan mengalikasi undang*undang dan eraturan dalam
situasi sebenar erla-anan b(la tamar $
6 Menguasai dan merancang "(rmasi asas berasukan )ang sesuai dalam situasi
erla-anan b(la tamar$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KEMAHIRAN: 1 Men)atakan enam kema%iran asas ermainan s("b(l dengan betul$
SUKAN
Permainan
2 Men)atakan (t(t*(t(t utama )ang terlibat dalam melakukan kema%iran asas ermainan a4 S("b(l
s("b(l dengan betul$
3 Melakukan kema%iran*kema%iran asas s("b(l dengan teknik )ang betul dan selamat$
4 Mengenal asti dengan jelas kesala%an teknik lakuan dalam situasi sebenar
ermainan s("b(l$
5 Memamerkan aksi kema%iran dan mengalikasi undang*undang dan eraturan
dalam situasi sebenar erla-anan s("b(l $
6 Menguasai dan merancang "(rmasi asas berasukan )ang sesuai dalam
situasi erla-anan s("b(l$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KEMAHIRAN: 1 Men)atakan dua acara jalan kaki dalam (la%raga dengan betul$
SUKAN
5la%raga
2 Mengenal asti emat urutan "asa lakuan acara jalan kaki dengan betul$ a4 Acara jalan kaki
3 Melakukan ansur maju dalam "asa*"asa ergerakan asas dalam kema%iran acara jalan
kaki dengan betul$
4
Mengalikasikan langka%*langka% keselamatan )ang sesuai dalam melaksanakan acara
jalan kaki$
5
Mengalikasikan undang*undang dan eraturan )ang ditetakan dalam situasi
ertandingan acara jalan kaki$
6
Membimbing rakan seba)a dalam melaksanakan akti!iti "asa*"asa ergerakan dalam acara
jalan kaki dengan betul dan selamat$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KEMAHIRAN: 1 Menunjuk cara teknik asas egangan cakera dengan betul$
SUKAN
5la%raga
2 Mengenal asti dengan jelas emat urutan "asa lakuan acara lemar cakera.
b4 2emar cakera
3 Melakukan ansur maju dengan tertib dalam "asa*"asa ergerakan asas dalam acara
lemar cakera.
4 Mengalikasikan langka%*langka% keselamatan )ang sesuai dalam sala% satu teknik
lakuan acara lemar cakera$
5 Mengalikasikan undang*undang dan eraturan )ang ditetakan dalam situasi
ertandingan acara lemar cakera$
6 Membimbing rakan seba)a dalam melaksanakan teknik dan "asa*"asa lakuan dalam acara
lemar cakera dengan betul$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KEMAHIRAN 1 Men)atakan dengan betul emat disilin dalam endidikan ergerakan$
Pendidikan ergerakan
2 Mengenal asti dengan betul k(m(nen*k(m(nen kecergasan "i#ikal )ang
dialikasikan dalam kema%iran endidikan ergerakan$
3 Melakukan akti!iti secara tertib ansur maju ergerakan*ergerakan asas dalam
endidikan ergerakan$
4 Mengalikasikan langka%*langka% keselamatan )ang sesuai dalam melaksanakan
kema%iran endidikan ergerakan$
5 Membimbing rakan seba)a dalam melaksanakan "asa*"asa dan teknik lakuan
dalam endidikan ergerakan dengan betul$
6 Mereka cita ersemba%an akti!iti kema%iran dalam endidikan ergerakan$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KEMAHIRAN
1 Men)atakan maksud menjejak dan "(rmasi dalam akti!iti menjejak dengan betul$
/ekreasi dan
2 Menerangkan keentingan "(rmasi dan "aeda% dalam akti!iti menjejak dengan betul$ kesenganggan
3 Menunjuk cara "(rmasi asas dalam akti!iti menjejak dengan betul$
4 Melakukan langka%*langka% keselamatan )ang sesuai dalam melaksanakan akti!iti
menjejak$
5
Melaksanakan akti!iti menjejak secara terancang di ersekitaran ka-asan sek(la%$
6 Mengetuai dan membimbing kumulan dalam rakan seba)a dalam akti!iti menjejak )ang
dirancang (le% guru$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KESUKANAN
Men)enaraikan enam asukan& ersatuan& kelab sukan dan ermainan )ang
1
terdaat di Mala)sia dengan teat$
Men)enaraikan dua isu dalam sukan beserta maksud dengan teat$
Pengurusan Men)atakan maksud semangat kesukanan dengan teat$
Kerja)a dalam
Men)atakan maksud dan jenis*jenis kerja)a dalam sukan dengan betul$
Menjelaskan langka%*langka% )ang betul bagi mengelakkan berlaku keagresi"an
sukan 2 dalam sukan$
Isu*isu dalam
Menjelaskan ciri*ciri semangat kesukananen(nt(n berserta c(nt(%$
Men)enaraikan dengan betul eluang*eluang kerja)a dalam sukan$
Pendidikan
Menjelaskan r(ses enubu%an ersatuan& kelab sukan dan ermainan dengan
Jasmani dan
3
betul$
sukan
Menjelaskan eranan ja-atankuasa dalam asukan& ersatuan dan kelab sukan
Etika
dengan betul$
Mencadangkan cara memuuk semangat kesukanan en(nt(n )ang betul$
4 Menjelaskan kebaikan dan keburukan k(mersialisme dalam sukan dengan betul$
5 Meng%uraikan kaitan antara semangat kesukanan en(nt(n dengan keja)aan
asukan3negara
Memili% dan membuat "(li( )ang berkaitan dengan kerja)a dalam sukan dengan
6 menggunakan elbagai media sebagai rujukan$
Merancang dan mengel(lakan akti!iti )ang bersesuaian dengan asukan sukan
dan ermainan di eringkat sek(la%$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KESIHATAN DIRI DAN
1 Men)atakan maksud berlebi%an berat badan& (besiti dan indeks jisim badan dengan teat$
KELUARGA
Kesi%atan diri
2 Men)enaraikan sebab berlakun)a amalan engambilan makanan )ang berlebi%an dengan
Kekeluargaan
betul$
3
Mengira status berat badan berdasarkan "(rmula ,MI 6 Indeks Jisim ,adan 4 dengan teat$
4 Menilai status berat badan mengikut kateg(ri dengan teat$
Men)atakan maksud seks sebelum ka%-in dengan jelas$
5
Menerangkan dengan jelas mengaa seks sebelum ka%-in dilarang$
6
Memeri%alkan ciri*ciri keluarga ba%agia dengan betul$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
GAYA HIDUP SIHAT
1 Men)atakan maksud kal(ri dengan betul$
Pemakanan
2 Men)atakan dengan jelas Keerluan Diet Harian 6 /DA 4 mengikut kumulan umur$ Pengurusan k(n"lik
dan stress Men)atakan jenis situasi stres dengan teat$
Pen)ala%gunaan
ba%an
Men)enaraikan c(nt(% jenis makanan )ang bersesuaian dengan kandungan kal(ri
3
dengan
betul$
Menjelaskan jenis situasi )ang men)ebabkan stres )ang biasa dialami dengan
betul$
4 Men)atakan dengan teat kr(n(l(gi engambilan dada%$
Membincangkan keerluan kal(ri berdasarkan keada akti!iti %arian dengan jelas$
5 Membincang cara*cara )ang sesuai untuk menguruskan stres$
Memberi c(nt(% imlikasi engambilan dada% ter%ada s(sial & ek(n(mi dan (litik
dengan betul$
6 Menerangkan imlikasi engambilan dada% ter%ada s(sial & ek(n(mi dan (litik dengan
betul$
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TUNJANG/BIDANG BAND DESKRIPTOR BAND
KEBERSIHAN DAN 1 Men)atakan dengan jelas eruntukan )ang terdaat dalam akta bagi mencega% en)akit
KESELAMATAN
dariada merebak$
PERSEKITARAN
Keselamatan
Menerangkan dengan teat kesala%an dan %ukuman )ang b(le% dikenakan di
Pert(l(ngan cemas 2
ba-a% akta ini$
.
Men)atakan maksud akr(nim E$.$. dan .$P$/ dengan teat$
3 Menerangkan dengan teat eranan dan "ungsi agensi )ang terlibat dalam encega%an
dan ka-alan en)akit berjangkit$
4 Menerangkan dengan jelas rinsi dan r(sedur E$.$. dan .$P$/ untuk kecederaan
ringan$
5
Melakukan dengan tertib amali E$.$. dan .$P$/
6 Mengalikasi engeta%uan dalam mengenal asti indikasi 3 keadaan )ang memerlukan
E$.$. dan .$P$/ $
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3