Anda di halaman 1dari 1

Walimatul Ursy

Kepada Yth.
Bapak/Saudara:
Menikah
RIYANTO
Dengan
ROKASIH
Semoga menjadi erkah! rahmat
dan ke"e#amatan dunia akhirat.
Amin
Akad Nikah
Hari :
$am :
Tempat :
Dukuhringin! %aret &'()
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan memohon rahmat dan
ridho A##ah S*T! kami ermak"ud
men+e#enggarakan *a#imatu# ,r"+
anak kami! +ang In"+a A##ah akan
di#ak"anakan pada:
Hari :
Tanggal :
Jam : 19.30 (Bada
isya)xxxxx
Tema! : di "uma# $bu
Tursina# "! 0%&0'
(uku#ringin

%erupakan "uatu kehormatan
dan keahagiaan agi kami! apai#a
Bapak /Saudara/ erkenan hadir
untuk memerikan doa re"tu.
Ata" kehadiran dan doa re"tun+a
Kami mengu-apkan terima ka"ih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Hormat kami!

(.