Anda di halaman 1dari 26

.

KARUMKITDIK PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD


BESERTA STAF
Mengucapkan :
Semoga Lekas Sembuh

Jakarta Desember !"##
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Am&' Ibr&)atu' MARS
Let'a' Ko%o'e% *km +K, NRP -!./0
Ke$a(a
1th. P2L Ar&3a'& D&ah T
(&
Tem$at

KARUMKITDIK PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD
BESERTA STAF
Mengucapkan :
Semoga Lekas Sembuh


Mengucapkan :

Selamat Hari Ulang Tahun
Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa melimpahkan
Rakhmat, Taufik dan HidayahNya kepada kita sekalian
dalam pengadian kepada !angsa dan Negara"
ST#$ !ESERT# #N%%&T#
RUM'(T)(' *US)(''ES
Ke$a(a
1th. Karumk&t(&k Pus(&kkes
(&
Tem$at
Mengucapkan +
Se%amat atas ke%ah&ra' $utra $ertama
Semoga me'4a(& a'ak 3a'g Sho%eh bergu'a
bag& Ba'gsa (a' Negara
Aam&&'
Jakarta No$ember !"##
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Am&' Ibr&)atu' MARS
Let'a' Ko%o'e% *km +K, NRP -!./0
KARUMKITDIK
PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD
BESERTA STAF
Mengucapkan +
5 Ter&ma kas&h atas Pe'gab(&a''3a (&
Rumah Sak&t D&k Pus(&kkes 5
Jakarta Februar& !""6
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. I7a' Tur'&a7a' MARS
Ma3or *km NRP -!"6"
KARUMKITDIK
PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD
BESERTA STAF
Kenang-
kenangan
dari
Rumah Sakit
Dik Pusdikkes
Kodiklat TNI AD
,akarta, -../
'#RUM'(T)('
dr" (0#N TURN(#0#N, M#RS
M#Y&R 1'M NR* 2-.3.
Mengucapkan :
Selamat Hari Natal 25
Desember 200
!
Ta"un Baru # $anuari 20#0
Sem%ga Tu"an &ang Ma"a
Esa selalumelin'ungi 'an
memberkati
'#RUM'(T)(' *US)(''ES '&)('4#T TN( #)
!ESERT# ST#$
Mengucapkan :
Selamat menempu" "i'up
baru kepa'a (ratu
Resa &ulians)a" 'an *ina
Marlina sem%ga men+a'i
keluarga )ang Sakina",
Ma-a'a", 'an .ara"ma"/
Amien
Jakarta Desember !""6
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Fau4& Ar&e8
Ma3or *km NRP -!.9-
0AR1M02TD20 (1SD200ES 03D20*AT TN2 AD
Mengucapkan :
Selamat menempu" "i'up
baru kepa'a
0e'ua Mempelai
Ar4enan'a A, ST 'an 'r/
N%ur Masari D
Jakarta Ju'& !"##
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Am&' Ibr&)atu' MARS
Let'a' Ko%o'e% *km +K, NRP -!./0
0AR1M02TD20 (1SD200ES 03D20*AT TN2 AD
sem%ga men+a'i keluarga
)ang
Sakina", Ma-a'a" 'an
.ara"ma"
Amiin
'#RUM'(T)(' *US)(''ES '&)('4#T TN( #)
!ESERT# ST#$
Jakarta Desember !"##
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Am&' Ibr&)atu' MARS
Let'a' Ko%o'e% *km +K, NRP -!./0
Mengucapkan :
Selamat Hari .aisak 25
Mei 20#0
Sem%ga Tu"an &ang Ma"a
Esa selalu melin'ungi 'an
memberkati
TTD
KARUMKITDIK
'#RUM'(T)(' *US)(''ES '&)('4#T TN( #)
!ESERT# ST#$
Mengucapkan :

Turut erduka 5ita yang sedalam6dalamnya, Semoga
amal iadahnya diterima disisi6Nya dan dierikan
ketaahan agi keluarga yang ditinggalkan"
Jakarta Oktober !"##
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Am&' Ibr&)atu' MARS
Let'a' Ko%o'e% *km +K, NRP -!./0
7
TR8
Mengucapkan :

Turut erduka 5ita
yang sedalam6dalamnya atas meninggalnya orang tua
dari 'apten 1km Sugiran, Semoga amal iadahnya
diterima disisi #llah S0T, #min"
Jakarta Ju'& !"##
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Am&' Ibr&)atu' MARS
Let'a' Ko%o'e% *km +K,NRP -!./0
'#RUM'(T)(' *US)(''ES '&)('4#T TN( #)
!ESERT# ST#$
Mengucapkan :

Turut erduka 5ita yang sedalam6dalamnya atas
meninggalnya Tn" ,oko, Semoga amal iadahnya
diterima disisiNya dan dierikan ketaahan agi keluarga
yang ditinggalkan"
Jakarta Desember !"#"
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Fau4& Ar&e8
Let'a' Ko%o'e% *km NRP -!.9-
'#RUM'(T)(' *US)(''ES '&)('4#T TN( #)
!ESERT# ST#$
0enang6kenangan 'ari
0arumkit'ik (us'ikkes
Terima kasi" atas ker+asama
'an 'ukungann)a/
M%"%n maa4 atas segala
kekurangan
Jakarta !" No$ember !"#"
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Fau4& Ar&e8
Let'a' Ko%o'e% *km NRP -!.9-
M3H3N D2R2
0enang6kenangan 'ari
0arumkit'ik (us'ikkes/
Terimakasi" atas ker+asama
'an 'ukungann)a/
M%"%n maa4 atas segala
kekurangan/
$akarta, Desember 20#0
0epala Ruma" Sakit
(en'i'ikan
'r/ Fau+i Arie4
*etnan 0%l%nel 7km NR(
82598

Ke$a(a
1th. Mega7at&
J%. P. Saba'g No.#.0
Ke%. Moe'gkok Baru
Kab. Poso
(&
Su%a7aes& Te'gah
Ke$a(a
1th. Mega7at&
J%. P. Saba'g No.#.0
Ke%. Moe'gkok Baru
Kab. Poso
(&
Su%a7aes& Te'gah
KARUMKITDIK PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD
BESERTA STAF
Mengucapkan :
Semoga Lekas Sembuh


KAPTEN *KM SU:IRAN
DAN KELUAR:A
Mengucapkan :
Semoga Lekas Sembuh


Mengucapkan :
Selamat menempu" "i'up
baru, sem%ga men+a'i
0AR1M02TD20 (1SD200ES 03D20*AT TN2 AD
BESERTA STAF
Letnan Kolonel Ckm (K) dr. A.
Iri!atun" #ARS
Dan Keluarga
keluarga )ang Sakina",
Ma-a'a", 'an .ara"ma"/
Amien
Mengucapkan :
Selamat menem$uh
hidu$ aru ke$ada
Amirudin % Siti Nur
Ais&ah" semoga
men'adi keluarga &ang
Sakinah" #a(adah" dan
)arahmah. Amien
KARUMKITDIK PUSDIKKES
KODIKLAT TNI AD
#engu*a$kan +
Selamat atas di khitann&a
0AR1M02TD20 (1SD200ES 03D20*AT TN2 AD
TTD
*etk%l 7kM :0; 'r/ A/ 2bri<atun, MARS
'an 0eluarga
An. Assangga Pratama
Semoga men'adi anak &ang
Sholeh.
Amiin
Jakarta Ju%& !"##
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Am&' Ibr&)atu' MARS
Let'a' Ko%o'e% *km +K, NRP -!./0
0AR1M02TD20 (1SD200ES 03D20*AT TN2 AD
'E*#4# RUM#H S#'(T *US)(''ES
!ESERT# ST#$
Mengucapkan :
'E*#4# RUM#H S#'(T *US)(''ES
!ESERT# ST#$

Selamat Hari Ulang Tahun ke 9:
Semoga !ank !N( tetap ,aya dan selalu memerikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat"
Jakarta Ju%& !"##
Ke$a%a Rumah Sak&t Pe'(&(&ka'
(r. Am&' Ibr&)atu' MARS
Let'a' Ko%o'e% *km +K, NRP -!./0