Anda di halaman 1dari 2

"Andai tidak ada guru pembimbingku niscaya aku tidak akan tau siapa !

uanku"
"#$% & '(% )* +,*- .( "/01 23% 45% 67% 8% 4*%
9:etaui;a< sesunggunya pintu terbesar manusia yang dimasuki =;e ib;is ada;a keb=d=an>
?A;@AaBidC Dmam Dbnu; EauCi a;@Aanba;iF
GH% IJK "LM% "NOP QQQ GH% 4* 4*M% "NOP
"D;mu yang pa;ing utama ada;a i;mu a; ?tingka ;akuF QQQ dan ama; yang pa;ing utama ada;a menRaga
tingka ;aku>Q ?Syaik Amad AC@TarnuRi berkata dida;am !aU;im A; VutaUa;;imF
0WHWWW "WXW 8%W(WWP "WNWWP QQQ .WW*WW&Y ZW1[ 4W*MW% 8\WW 4W*WM]
W^%J% WH ) _7W`%P 4*WM% Z QQQ abW1[ cW1 "Wd %0,WJWefW ZWWdP
9ge;aRar;a ka;ian< karena sunggu i;mu ada;a periasan bagi pemi;iknya QQQ dan menRadi keutamaan
serta sebagai pen=;=ng pada setiap a; yang terpuRiQ h Eadi;a ka;ian =rang yang se;a;u mengambi;
Baida disetiap iaktu sebagai tambaan QQQ i;mu< dan se;ami;a samudera@samudera Baida tersebut>Q
"j7 ke*lm-P nH #*lo] 4 8- kfJpP
9qaBsumu Rika tidak engkau sibukkan dengan kebenaran ?arF< niscaya akan menyibukkanmu dengan
kebati;an>
L I%L% Z 6s %t- u*v% 8\w I%L% xL` )* cP%b
9giasakan untuk menyimak ?mendengarkanF naseat@naseat< sebab sesunggunya ati ketika k=s=ng
dari naseat maka akan buta>Q ?Syaik Abdu; yadir A; Eai;aniF
%z 0z{| O
z
0}$| Lz
|

}
8z d
z
)Mz `| O
z
8z d
z
Z| Lz
z
~ .} ,
}
M| `z Zz |%

-
}
8z fz p|
|
}
% 0}{
}
O
z
4|
z
P
z
%z #z
|
O
z
8z d
z

L &} )*
z
| O
z
8z d
z
Z| Lz
z
~ )
z
*M % )
z
-
}
)

z ]z ,z*
|
M % } L #
}

}
P
z
%z /
z
]z bz%z O
z
Z| z c| 0v
z
ez1z 4|
z
P
z
~

0v
z
]z bz%z O
z
Z| z | /
z
ez1z 4|
z
P
z
9Setiap manusia ada;a anak dari Reri payanyaQ Semakin keras berusaa< semakin pantas ia RayaQ
ita@cita yang tinggi dapat mengangkatnya ke deraRat yang tinggiQ Semakin keras berkemauan<
semakin terang deraRat ituQ !ak ada ;angka mundur bagi =rang yang ingin maRuQ !ak ada kemaRuan
bagi =rang yang mengendaki mundur>

BUKU SETORAN WAJIB SANTRI
ASRAMA DAERAH PUTERA
PONDOK PESANTREN NURUL ULUM
NAMA : ....................................................................
NIS : ...................................................................
PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PENILAIAN
NO
HARI
TANGGAL
JENIS SETORAN

PARAF

1.
Ahad
14/10/201
4
Bacaan Asmaul
husna

engan ketentuan sebagai berikut
Q Santri menyet=rkan aBa;an sesuai S:V yang te;a ditentukan engurus
daera
Q Santri menyet=rkan aBa;an kepada :epa;a musriB kamar
Q Santri menyet=rkan aBa;an minima; ka;i da;am satu bu;an dengan kata ;ain
satu ka;i set=ran da;am satu mingguQ
Q enerima set=ran memperatikan dan meni;ai santri tersebut dengan ketentuan

:=;=m AnnatiRa ?eni;aianF diisi dengan mencentang k=;=m


:=;=m !am ?qi;ai sempurnaF diper=;e santri yang set=ran aBa;annya
sangat baik dan santri tersebut dapat me;anRutkan ke aBa;an berikutnya
tanpa mengu;angi aBa;an yang te;a diset=rkanQ
:=;=m :=t= :=Biy ?:esa;aan ringanF diper=;e santri yang set=ran
aBa;annya terdapat kesa;aan ringan maksima; kesa;an bacaan dan
santri tersebut dapat me;anRutkan ke aBa;an berikutnya dengan
mengu;angi aBa;an yang te;a diset=rkanQ
:=;=m :=t= Ea;iy ?:esa;aan beratF diper=;e santri yang set=ran
aBa;annya terdapat kesa;aan me;ebii kesa;an bacaan dan santri
tersebut tidak dapat me;anRutkan ke aBa;an berikutnya dengan artian
arus mengu;angi aBa;an yang te;a diset=rkanQ
Q Set=ran aBa;an tersebut akan ditasi dan ditandatangani =;e deian
pentasi di akir taun pe;aRaran sebagai persyaratan dan rek=mendasi
kepada ;embaga untuk ertimbangan ke;ayakan da;am pemutusan kenaikan
ke;asQ