Anda di halaman 1dari 8

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PEMBANTU PERAWAT KESIHATAN


TUGAS-TUGAS AM
1. Menerima dan menyerah peralatan yang berkaitan diwad dalam
keadaan baik sebelum dan sesudah bertugas.
2. Mengemas katil, tukar kain dan sarung bantal yang kotor.
3. Mengambil makanan dari dapur serta membantu memberi makanan
kepada pesakit.
4. Menyuapkan makanan kepada pesakit yang tiada upaya.
5. Membersihkan mangkuk dan tray selepas pesakit makan.
6. Memberi dan membersihkan bekasbekas na!is yang digunakan oleh
pesakit.
". Menghantar bekasbekas ubat dan memungut ubatubatan dari
#armasi.
$. Mengutip %ontoh%ontoh spesimen dan menghantar ke makmal
ka!ipenyakit.
&. Mengiringi pesakit seperti ke rawatan '(ay, )isioterapi dan lainlain
rawatan.
1*. Membantu memeriksa alatalat kelengkapan berada didalam keadaan
yang baik dan boleh digunakan.
11. Membersihkan peralatan kelengkapan perubatan yang telah
digunakan.
12. Men!alankan tugastugas despat%h.
13. Membantu didalam tugas memeriksa in+entory.
14. Memastikan keselesaan dan keselamatan pesakit.
15. Memastikan keselamatan wad, unit atau !abatan dimana mereka
bertugas.
16. Membantu dalam membuat tata%ara last o##i%e.
1". Membantu pegawaipegawai dalam prosedur pemeriksaan, u!ian dan
rawatan pesakit ,menemani pesakit-.
1$. Membuat tugastugas lain seperti yang diarahkan oleh pegawai
atasan.
1
1&. Membuat asas .ardiopulmonary (esus%itation ,./(-.
2*. Membantu dalam proses memeriksa tarikh luput ubatubatan dan %ara
penyimpanan yang betul.
21. Membantu membuat simple dressing.
22. Membantu mengambil %ontoh urin , na!is dan kahak serta melebel
dengan betul.
PERKHIDMATAN KAUNTER
1. Melakukan tugastugas am yang berkaitan.
2. Memberikan perkhidmatan seperti0
Menerima surat ru!ukan , keratan kad pesakit luar atau kad
pengenalan pesakit.
Memberi nombor giliran kedatangan pesakit.
Membuat atau men%ari kad rawatan pesakit.
Mengisi borangborang pemeriksaan makmal, '(ay dan preskripsi
ubat dan lainlain.
Memanggil giliran pesakit untuk rawatan pegawai perubatan.
3. Membantu dalam menda#tarkan pesakit.
4. Membantu dalam mengutip bayaran dan mengeluarkan kupon dengan
kuasa yang diberikan oleh pihak pentadbiran.
5. Mengutip, mengumpul dan mengaturkan kadkad rawatan pesakit
mengikut keperluan untuk di#ailkan didalam rakrak yang berkaitan.
6. Mengambil 1aporan /emeriksaan Makmal dari makmal serta kepilkan
bersama kad pesakit.
". Memasukkan data ke dalam komputer !ika terdapat sistem
pengkomputeran.
$. Melayan pertanyaan dari pelangganpelanggan !ika terdapat sebarang
masalah.
&. Membantu dalam menyediakan data dan statistik !abatan.
DEWAN BEDAH
A. Porter Luar
1. Menghantar kainan kotor ke dobi dan mengambil kainan bersih dari dobi.
2. Mengambil pesakit yang akan men!alani pembedahan dari wadwad.
2
3. 2espat%h, photostate dan lainlain tugas luar !ika diperlukan.
4. Mengambil minuman dan makanan doktor.
B. Porter Dalam
1. Mengemas, lap dinding dan mengemop lantai 2ewan 3edah sebelum,
semasa dan selepas setiap pembedahan.
2. Membantu dalam memindahkan pesakit dari katil ke me!a pembedahan
dan sebaliknya.
3. Membantu pembantu bius dan pembantu bedah !ika diperlukan.
4. Membantu dalam topup barangbarang keperluan yang diperlukan.
5. Membantu mengemaskini peralatan dan barangbarang didalam stor bila
perlu.
JABATAN PENGIMEJAN DAN DIAGNOSTIK
1. Melakukan tugastugas am dimana berkaitan.
2. Memberi perkhidmatan kaunter.
3. Mengambil #ilem '(ay dari bilik '(ay dan dihantar untuk laporan simpan
dengan teratur.
4. Membantu memproses #ilem '(ay.
5. Membantu !uru '(ay didalam membetulkan posisi pesakit untuk diambil
'(ay.
6. Menghantar dan membawa balik mesin '(ay portable dari !abatan atau
sebaliknya.
". Memastikan keselesaan dan keselamatan pesakit apabila berada didalam
!abatan.
$. Membantu menyediakan bahanbahan pemprosesan #ilem seperti
de+eloper dan #i4er.
&. Men!aga kebersihan bilik gelap dan !uga memastikan lantai sentiasa
kering.
1*. Memastikan kasetkaset sentiasa dalam keadaan baik dan bersih.
JABATAN FISIOTERAPI
1. Melakukan tugastugas am dimana berkaitan.
3
2. Memberi perkhidmatan kaunter.
3. Membantu #isioterapis dalam prosedurprosedur seperti0
(awatan 5a4, i%epa%k dan hotpa%k.
/ur%ussion.
1atihan #isio yang ringan di 67M seperti standing #rame, parallel
bars, ergometer dan lainlain.
8uspension theraphy.
PERKHIDMATAN AMBULANS
1. Melakukan tugastugas am dimana berkaitan.

2. Membantu pembantu perubatan dalam memeriksa ,membersihkan dan
mengemskini peralatan kelengkapan perubatan seperti0
9latalat 8plintage
3ekalan gas perubatan :oksigen
;batubatan
3. 3ertugas sebagai salah seorang anggota pasukan perubatan dalam
mengendalikan rawatan ke%emasan seperti .ardiopulmonary
resusitation.
ENTRAL STERILE SUPPL! UNIT
A. Ba"a#$a% Pe%er$maa%
1. Membantu dalam penerimaan peralatan ter%emar dan men%u%i peralatan.
2. Memastikan set ter%emar diterima dengan lengkap.
3. Men%u%i setset dan peralatan yang digunakan dengan proses yang betul.
B. Ba"a#$a% Mem&ro'e' ()o% Ber'$"*
1. /eralatan yang di %u%i diperiksa untuk memastikan ianya dalam keadaan
yang memuaskan.
2. /eralatan diasingkan mengikut setset dan dibungkus untuk di auto%la#.
3. Membantu dalam penyediaan so#t goods untuk setiap !abatan
. Ba"a#$a% Pe%'ter$la%
1. Membantu operator mesin didalam ker!aker!a sterilisasi.
2. Membantu dalam u!ian mekanikal dan biologikal mengikut kaedah yang
telah ditetapkan.
D. Stor Ster$l
1. Membantu dalam penyimpanan peralatan dan setset yang telah
disterilisasi didalam stor steril sebelum diagihkan kepada wad dan !abatan.
4
2. 8entiasa memastikan stor steril dalam keadaan bersih , kemas dan
teratur.
E. Kau%ter Pe%#a#$"a%
1. Membantu dalam pengagihan setset steril ke wad dan !abatan dan
sementara itu setset 2ewan 3edah dihantar melalui li# bersih.
2. 8entiasa memastikan bahagian yang dikendalikan dalam keadaan yang
bersih, kemas dan teratur.
BAHAGIAN FARMASI PESAKIT DALAM
1. Mengisi ubatubatan, losyen, dan lainlain yang telah dibekalkan oleh
pembantu #armasi kedalam bekasbekas.
2. Membantu pembantu #armasi mengambil bekalan ubatubatan, losyen dan
lainlain dari stor bekalan.
3. Menyusun atur ubatubatan dengan teratur ditempat yang disediakan.
FARMASI STOR BEKALAN
1. Membantu pembantu tadbir ,/enyelenggara stor- dalam penyelenggaraan
stor.
2. Mengangkat serta menyusun bekalan ubatubatan, alatalat surgikal,
domestik, bekalan gas perubatan dan bekasbekas plastik apabila
menerima stok dari pembekal.
3. Membantu pembantu tadbir ,/enyelenggara stor- mengambil bekalan dari
pembekal atau hospital lain.
JABATAN MAKMAL
1. Melakukan tugastugas am diman berkaitan.
2. Melakukan tugastugas kaunter dimana berkaitan.
3. Menerima dan menghantar spesimen yang telah dikenalpasti kebahagian
bahagian makmal.
JABATAN KEEMASAN DAN KEMALANGAN
A. Per+"$,mata% Tr$a#e Da% Kau%ter
1. Melakukan tugastugas am dan khas dimana berkaitan.
2. Melakukan tugas perkhidmatan kaunter dimana berkaitan.
3. Menyambut dan menerima pesakit dari kenderaan ke troli.
5
4. Mengiringi pesakit ke wad atau !abatan '(ay dan lainlain.
B. B$l$+ Re'u'$ta'$
1. Membantu /embantu /erubatan semasa memeriksa dan menyediakan
alatalat perubatan0
(esus%itator
2i#ibrillator
Monitoring e<uipment
2an lainlain dalam keadaan yang baik dan boleh digunakan.
2. Membuat pesanan dan mengambil bekalan gas dari stor perubatan.
3. Membantu sebagai seorang dari pasukan perubatan dalam ke%emasan
seperti0
Memasang splint, %er+i%al %ollar
Membalut luka
Memberi rawatan asas .ardiopulmonary (esus%itation
Mengambil ubatubatan yang perlu
Mengepam ambu bag
Memberi oksigen
Melakukan su%tion
Memasang ele%trodes untuk =.6
4. Memerhati dan memastikan keadaan pesakit selamat semasa menerima
rawatan.
DEWAN BEDAH KEIL
1. Membantu menyediakan keperluan untuk prosedur >oilet ? 8uture,
@n%ision ? 2rainage, Aail 9+ulsion dan lainlain.prosedur ke%il.
2. Memeriksa dan menyediakan keperluan alat pertolongan perubatan
seperti mesin 8u%tion dan alatalatan (esusitation dan gas perubatan.
3. Membantu dalam prosedur di atas.
4. Mengemas dan membersihkan peralatan selepas setiap prosedur dan
membuang sisa klinikal mengikut protokol.
5. Memerhati dan memastikan keselamatan pesakit semasa menerima
perawatan.
6. Membantu memeriksa bekalan ubatubatan dan gas perubatan men%ukupi
dan membuat pesanan !ika perlu.
". Membantu pasukan perubatan merawat pesakit dalam ke%emasan seperti0
Memberi rawatan asas .ardiopulmonary (esus%itation
Mengambil ubatubatan yang perlu
6
Mengepam ambu bag
Memberi oksigen
Melakukan su%tion
Memasang ele%trodes untuk =.6
BILIK - PLASTER OF PARIS.
1. Melakukan tugas tugas am dan khas dimana berkaitan.
2. Melakukan tugas perkhidmatan kaunter dimana ia berkaitan.
3. Menyediakan keperluan untuk membuat /.B./ seperti air, /.B./ 3andage,
Brthoband, .otton bandage, .repe bandage, 8tokinatte, 1int.
4. Menyediakan tempat atau me!a untuk prosedur pemasangan /.B./.
5. Membantu pegawai perubatan atau pembantu perubatan semasa
membuat redu%tion dan memasang /.B./.
6. Membantu membersihkan anggota pesakit dan tempat selepas
memasang /.B./.
NURSER!
1. Melakukan tugas am dan khas dimana ia berkaitan.
2. Menyediakan dan membersihkan alat in%ubator selepas setiap kali
digunakan.
3. Memberi susu kepada bayi mengikut arahan dan sukatan yang diberikan.
BAHAGIAN RAWATAN KESIHATAN PRIMER
1. Melakukan tugas dimana ia berkaitan.
2. Melakukan tugas kaunter dimana ia berkaitan.
3. Membuat pemeriksaan asas mata.
4. Mengumpul maklumat kedatangan pesakit harian.
5. Menyediakan keperluan alatalat untuk prosedur ringan.
6. Membantu dalam prosedur atas.
". Memeriksa dan menyediakan keperluan alat pertolongan
perubatan ke%emasan. seperti mesin su%tion dan alatan resus%itation dan
gas perubatan.
$. Mengemas dan membersihkan peralatan selepas setiap
prosedur dan membuang sisa klinikal mengikut proto%ol.
7
&. Memeriksa bersama sama pembantu perubatan bekalan ubat
dan gas perubatan.
1*. Membantu merawat pesakitdalam keadaan ke%emasan seperti0
Memberi rawatan asas .ardiopulmonary (esus%itation
Mengambil ubatubatan yang perlu
Mengepam ambu bag
Memberi oksigen
Melakukan su%tion
Memasang ele%trodes untuk =.6
11. Melakukan tugastugas kebersihan am #isikal banggunan.
KLINIK PERGIGIAN
1. Melakukan tugas dimana ia berkaitan.
2. Melakukan tugas kaunter dimana ia berkaitan.
3. Membantu dalam ker!a men%u%i dan pembasmian alatalat pergigian yang
telah digunakan.
4. Menyelenggara dan menghantar sharp %ontainers dan sisa klinikal ke
.olle%tion %entre.
5. Membantu dalam ker!aker!a pe!abat.
6. Memotong dan melipat gauCe.
". Membantu dalam membaiki dan membuat ker!aker!a penyelenggaraan
peralatan yang rosak seperti genarator dan kerusi pergigian mobile dan
sebagainya.
$. Membantu dalam tugas mengemaskini in+entory alatalat pergigian.
&. Memberi penerangan dan tun!uka!ar tentang kesihatan pergigian kepada
pesakit.
8