Anda di halaman 1dari 14

SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
1.(a) -Berdikari
-Berta!!"!#a$a%
-A&aa'
-He&a' ti!!i
-Kera#ia
-T()era*i
-Ke*eder'aaa
-Ra*i(a)
(&aa-&aa + i)ai)
1
1
1
1
1
1
1
1
,+
&-
-Ke%()e'a &e)ak"ka *e*"at"
-Ta.a %er!at"! ke.ada (ra!
)ai
-Me&ik") t"!a*/ke$a#i.a
-Me)ak*aaka t"!a*/ke$a#i.a
-Sika. %erta!!"!#a$a%
-Mei&%")ka
ke.er0a1aa/ke1akia
-Berada% *(.a
-Ber%"di .ekerti &")ia
-U*a'a 1a! %erter"*a
-Se&a!at ketek"a/ke0eka)a/
ke!i!i'a/dedika*i/%erda1a &a#"
-Bert()ak a*"r
-Sa%ar
-Me!a$a) diri
-Ber*ika. tidak keter)a)"a
-Ta.a &e!a%aika ke.eti!a
diri da (ra! )ai
-B()e' %er2kir
-Bertidak $a#ar
(&aa-&aa + .eera!a)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,+
&-
(%) -Me&"."k .er.ad"a
H/34 .e)%a!ai ka"& %er*at"
-Me#adi &"rid %erdi*i.)i
H/34 &e!ik"t .erat"ra
-Me!i*i &a*a )a.a! de!a
akti5iti %er6aeda'
H/34 tidak &e&%"a! &a*a
-S"&%a!a 178 ke IPTA
H/34 %ida! k(k"rik")"&
(&aa-&aa 1 ke.eti!a da
0(t('/#a$a.a )ai 1a!
&"a*a%a')
1
1
1
1
1
1
1
1
,+&
-
(0) -Me&%eri
i*eti6/!a#ara/a"!era'
-Me&.e)%a!aika akti5it/akti5iti
1a! &earik
-Ka"*e)i!
1
1
1
1
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
(&aa-&aa + )a!ka'/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
,+&
-
(d) -PEMADAM
-LIONS 3LUB
-RELA
-AMAN
-RAKAN 3OP
(&aa-&aa + 0(t('/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
1
1
1
1
1
,+M-
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
+.(a) -Me!eka)ka tradi*i
keke)"ar!aa
-H(r&at da taat ke.ada a!!(ta
ke)"ar!a
-Ta!!"!#a$a% ter'ada.
ke)"ar!a
-Ka*i' *a1a! ter'ada. ke)"ar!a
-He&a' ti!!i
(&aa-&aa 9 i)ai)
1
1
1
1
1
,9&
-
(%) Mengekalkan tradisi
kekeluargaan
-Meeri&a: &e!'(r&ati da
&e!a&a)ka *e*"at" ke%ia*aa:
adat da ke.er0a1aa 1a!
di$ari*i *e0ara t"r" te&"r"
da)a& ke)"ar!a.
Hormat dan taat kepada
anggota keluarga
-Me&")iaka *etia. a!!(ta
ke)"ar!a de!a %eriterak*i da
&e&%er )a1aa *e0ara %er*(.a
"t"k &e$"#"dka ke)"ar!a 1a!
'ar&(i*.
Tanggunga!a" ter#adap
keluarga
-Ke$a#i.a 1a! 'ar"* di)ak"ka
()e' *etia. idi5id" ter'ada.
+
+
+
+
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
ke)"ar!a "t"k &e)a'irka
ke)"ar!a %a'a!ia: &ei!katka
i&e# da &e#a!a &ar"a'
ke)"ar!a.
$asi# sa%ang ter#adap
keluarga
-Pera*aa 0ita: ka*i' da *a1a!
1a! &eda)a& da %erkeka)a
ter'ada. ke)"ar!a.
Hema# tinggi
-Berada% *(.a da %er%"di
.ekerti &")ia da)a& .er!a")a
*e'aria
(&aa-&aa 1 &ak*"d i)ai
%erkaita)
+
+
,+&
-
(0) -Me!a&a)ka adat ter*e%"t
da)a& ke)"ar!a
-I%" %a.a *etia*a &e&ita aak-
aak &e&e"'i adat
-Medidik/&ea*i'ati aak-aak
teta! ke.eti!a adat 1a!
.er)" di$ari*i
-Me&%eri t"#"k a#ar
(&aa-&aa 9 #a$a.a/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
1
1
1
1
,+&
-
(d) i.Me)a1"
ii.Idia
-Di)ara! &e&(t(! k"k" .ada
$akt" &a)a&
-Tidak &e1a1i di da."r ter"ta&a
aak dara
-Tidak %()e' &e1a." r"&a' .ada
$akt" &a)a&
-Adat &e0"k"r #a&%")
-Adat &a*"k %"aia/%ered(i
-Adat &e&ia!
(&aa-&aa 1 0(t('/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
-Di)ara! %eri '"ta! .ada 'ari
#"&aat
1
1
1
1
1
1
,1M-
1
1
9
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
-Di)ara! &e&(t(! ra&%"t da
k"k" .ada 'ari #"&aat
-Adat &eri*ik
-Me)e!!a! .er"t
-Sada!!"
(&aa-&aa 1 0(t('/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
1
1
1
,1&
-
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
9.(a) -Me1a1a!i da &e!'ar!ai
a)a& *ekitar
-Ke'ar&(ia atara &a"*ia
da a)a& *ekitar
-Ke&a.aa a)a& *ekitar
-Peka ter'ada. i*" a)a& *ekitar
-Berta!!"!#a$a%
-Ra*i(a)
-Me&at"'i .erat"ra da
"da!-"da!
(&aa-&aa 9 i)ai)
1
1
1
1
1
1
1
,9&
-
(%) Men%a%angi dan meng#argai
alam sekitar
-Ke*edara tata! .er)"1a
&e&e)i'ara da &e&")i'ara a)a&
*eke)i)i! "t"k &e!eka)ka
ke*ei&%a!a ek(*i*te&.
$e#armonian antara manusia
dan alam sekitar
-Keadaa *a)i! &e&er)"ka
'"%"!a 'ar&(i* atara
&a"*ia de!a a)a& *eke)i)i!
*".a1a k"a)iti ke'id".a &a"*ia
da a)a& ter.e)i'ara.
$emapanan alam sekitar
-Pe!eka)a ke*ei&%a!a a)a&
*eke)i)i! *e%a!ai ta!!"!#a$a%
%er*a&a "t"k ke*e#a'teraa
'id"..
+
+
+
+
4
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
Peka ter#adap isu alam sekitar
-Pri'ati ter'ada. .er*(a)a 1a!
%erkaita de!a a)a& *eke)i)i!
da %er"*a'a &e1e)e*aika1a.
&ertanggunga!a"
-Ke*a!!".a diri "t"k &e&ik")
da &e)ak*aaka t"!a* *erta
ke$a#i.a de!a *e&."ra.
Rasional
-B()e' %er2kir %erda*arka a)a*a
da %"kti 1a! 1ata da da.at
&e!a&%i) tidaka %era*a*ka
.erti&%a!a 1a! $a#ar.
Mematu#i peraturan dan
undang'undang
-Meeri&a da &e&at"'i "da!-
"da! 1a! te)a' ditet"ka
ta.a &e!ira *e*ia.a da
di&aa *e*e(ra! it" %erada.
(&aa-&aa 1 &ak*"d i)ai
%erkaita)
+
+
+
,+&
-
(0) -Me!adaka ka$a*a
.er)id"!a "t"k &e)id"!i
'id".a )iar
-Me$"#"dka '"ta *i&.a "t"k
ke&adiria 'id".a )iar
-Me!etatka/&e!"atk"a*aka
"da!-"da! .e&%a)aka
-Tidak &e)ak"ka .eer(kaa
'"ta *e0ara %er)e)"a*a
-Me!'ara&ka .e&%"r"a
'ai$a 1a! di)id"!i
-Me!adaka .r(!ra&
.er)id"!a da .e#a!aa
'ai$a 1a! 'a&.ir ."."*
(&aa-&aa 9 )a!ka'/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
1
1
1
1
1
1
,9&
-
(d) -Me#adi 'a%itat 'ai$a
-S"&%er/rataia &akaa
-Te&.at .e&%iaka da
t"&%e*ara 'ai$a
1
1
1
;
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
(&aa-&aa +
ke.eti!a/#a$a.a )ai 1a!
&"a*a%a')
,+M-
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
4.(a) -3ita aka e!ara
-Ra*i(a)
-Berta!!"!#a$a%
-Sa)i! &e&%at" da
%eker#a*a&a
(&aa-&aa + i)ai)
1
1
1
1
,9&
-
-Pera*aa *a1a!/%a!!a
-Me)etakka ke.eti!a e!ara
&e)e%i'i ke.eti!a *ediri
-B()e' %er2kir
-Bertidak $a#ar
-Me&ik") t"!a*/ke$a#i.a
-Me)ak*aaka t"!a*/ke$a#i.a
-U*a'a 1a! %aik/&e&%ia
-Di)ak"ka %er*a&a
(&aa-&aa + .eera!a)
1
1
1
1
1
1
1
1
,+&
-
(%) -Pr(&(*i ke.ada ka$a-ka$a
1a! %erada di)"ar Ne!ara
-Pr(&(*i &e)a)"i )a&a *(*ia)
-Me)a0(! da)a& e!ara *ediri
(&aa-&aa + 0ara/#a$a.a )ai
1a! &"a*a%a')
1
1
1
,+&
-
(0) i.
ii.
-Taa' Ti!!i 3a&er(
-Taa' Ti!!i Geti!
-B"kit Ti!!i Pa'a!
(&aa-&aa 1 0(t('/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
-P")a" Ti(&a
-P")a" La!ka$i
-P")a" Pa!k(r
-P")a" Si.ada/Reda!/Per'etia
1
1
1
,1&
-
1
1
1
<
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
(&aa-&aa 1 0(t('/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
1
,1&
-
(d) -Mei!katka .eda.ata Ne!ara
-Me$"#"dka .e)"a! .eker#aa
-Mearik &iat .e)a%"ra a*i!
-Mei!katka tara6 'id". rak1at
(&aa-&aa + ke*a/#a$a.a )ai
1a! &"a*a%a'
1
1
1
1
,+M-
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
;.(a) -Berta!!"!#a$a%
-Me&at"'i .erat"ra da
"da!-"da!
-Me)id"!i 'ak .eker#a
-Keadi)a
-Ra*i(a)
(&aa-&aa + i)ai)
1
1
1
1
1
,+&
-
-Me&ik") t"!a*/ke$a#i.a
-Me)ak*aaka t"!a*/ke$a#i.a
-Meeri&a .erat"ra/"da!-
"da!
-Me&a&a'a&i .erat"ra "da!-
"da!
-Me!'(r&ati .erk'id&ata/#a*a/
*"&%a!a
-Me!iktira6 .erk'id&ata/#a*a/
*"&%a!a
-Me!'ar!ai .erk'id&ata/#a*a/
*"&%a!a
-Tidaka *ak*a&a
-Ke."t"*a 1a! tidak %erat
*e%e)a'
-B()e' %er2kir
-Bertidak $a#ar
(&aa-&aa + .eera!a)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,+&
-
(%) -Pe&%a1ara !a#i
-Hari re'at
-Te&.(' #a& %eker#a
-3"ti ta'"a
-Pe&%er'etia
-Per)id"!a %er*a)i
-P(t(!a dari.ada ".a'
1
1
1
1
1
1
1
=
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
(&aa-&aa + 'ak/#a$a.a )ai
1a! &"a*a%a')
,+&
-
(0) -Keaika !a#i
-Keaika .a!kat
-Pe&%eria %("*
-Pake# .er0"tia
-Me&%eri 'adia'
-Me&%eri *i#i)/a"!era'
ke0e&er)a!a
(&aa-&aa + 0ara/#a$a.a )ai
1a! &"a*a%a')
1
1
1
1
1
1
,+&
-
(d) -Meda.atka .e#e)a*a &a#ika
-Me)a.(rka ke.ada ke*at"a
*eker#a/Pe#a%at Per'"%"!a
Id"*tri
-Mer"#"k ke* ke.ada Ke&eteria
S"&%er Ma"*ia
-Mer"#"k ke Ma'ka&a'
Per"*a'aa
(&aa-&aa + tidaka/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a'
1
1
1
1
,+M-
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
<.(a) -Ke%e%a*a %er"0a. da
&e!e)"arka 2kira de!a
%ata*a tertet" %a!i &e#a!a
ke*e)a&ata da ketetera&a
(de2i*i i)ai 1a! %erkaita)
+
,+&
-
(%) -Me&at"'i .erat"ra da
"da!-"da!
-Berta!!"!#a$a%
-Ra*i(a)
1
1
1
>
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
-Ke*eder'aaa
(&aa-&aa + i)ai)
1
,+&
-
(0) -Te)e5i*1e
-Radi(
-Iteret
-Ak'%ar/Ma#a)a'
-Te)e6( %i&%it
(&aa-&aa + 0(t('/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
1
1
1
1
1
,+&
-
(d) Me1et"' i*" *e*iti6
H/34 i*" a!a&a/.erka"&a
Me&%"r"kka a&a *e*e(ra!
H/34 &ereda'ka .e&i&.i
Me!edarka %a'a )"0a'
H/34 edara .(r(/5ide( *ek*
Me1e%arka 2ta'
H/34 2ta' .e&i&.i
Me)a!aka atara ka"&
H/34 &e1et"' 'ak i*ti&e$a
ka"&
(&aa-&aa + .erkara da
0(t('/#a$a.a )ai 1a!
&"a*a%a'
1
1
1
1
1
,+M-
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
=.(a) -Hid". %er*a&a *e0ara a&a
-Sa)i! &e&%at" da
%eker#a*a&a
-Sa)i! &e!'(r&ati atara
Ne!ara
-Me&at"'i .erat"ra da
"da!-"da!
1
1
1
1
1
-Hid". %er%aik-%aik
-Me!"ta&aka
keda&aia/ke'ar&(ia 'id".
-U*a'a 1a! %aik/&e&%ia
-Di)ak"ka %er*a&a
-Me!'ar!ai '"%"!a atara
e!ara
-Me&")iaka '"%"!a atara
e!ara
-Meeri&a .erat"ra/"da!-
"da!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
?
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
-Ra*i(a)
(&aa-&aa + i)ai)
,+
&-
-Me&at"'i .erat"ra/"da!-
"da!
-B()e' %er2kir
-Bertidak $a#ar
(&aa-&aa + .eera!a)
1
,+&
-
(%) -Pr(!ra& .ert"kara .e)a#ar
atara e!ara
-Me&%eri da &eeri&a ta$ara
%e)a#ar di i*tit"*i .e!a#ia ti!!i
)"ar e!ara
-Mea#a .e)a#ar te&.ata "t"k
&e)a#"tka .e)a#ara ke )"ar
e!eri
-Mea#a .e)a#ar a*i! 1a!
&e"t"t di i*tit"t te&.ata
-Me!iktira6 di.)(&a/i#a@a'/*ar#aa
"i5er*iti )"ar e!ara
(&aa-&aa + %et"k/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
1
1
1
1
1
,+&
-
(0) -Me!ek*.(rt %ara!a ke e!ara
)ai
-Me!i&.(rt %ara!a dari e!ara
)"ar
-Me!!a)akka .e)a%"r a*i! ke
e!ara kita
-Me!!a)akka .e)a%"r te&.ata
&e)a%"r di e!ara )"ar
-Me!a&%i) .eker#a &a'ir dari
e!eri )"ar
-Pert"kara tek()(!i/ke.akara
.e)%a!ai %ida!.
(&aa-&aa + 0ara/#a$a.a )ai
1a! &"a*a%a')
1
1
1
1
1
1
,+&
-
(d) -Mee!)akak 0a&."r ta!a
e!ara da)a& "r"*a e!ara )ai
-Me!eka)ka kea&aa *erata"
-Me!eka)ka '"%"!a
di.)(&atik/d"a 'a)a de!a
1
1
1
17
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
e!ara )ai
-&e!eka)ka keda")ata e!ara
(&aa-&aa + ke%aika/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a'
1
,+M-
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
>.(a) -Berta!!"!#a$a%
-3ita aka e!ara
-Ra*i(a)
-Ke%e%a*a %er*"ara
-Pe!)i%ata diri da)a&
.e&%a!"a e!ara
(&aa-&aa + i)ai)
1
1
1
1
1
,+
&-
-Me&ik") t"!a*/ke$a#i.a
-Me)ak*aaka t"!a*/ke$a#i.a
-Pera*aa *a1a!/%a!!a
-Me)etakka ke.eti!a Ne!ara
&e)e%i'i ke.eti!a diri
-B()e' %er2kir
-Bertidak $a#ar
-Be%a* %er"0a. de!a %ata*a
-Mee!e)"arka 2kira de!a
%ata*a
-Be%a* &e)i%atka diri da)a&
.e&%a!"a e!ara
-Me&at"'i .erat"ra/"da!-
"da!/.er)e&%a!aa Ma)a1*ia
(&aa-&aa + .eera!a)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,+&
-
(%) -Aar!ae!ara Ma)a1*ia
-Ber"&"r +1 ta'" ke ata*
-Me&."1ai kad .e!ea)a
-Berda6tar *e%a!ai
.e&i)i'/.e!"di
(&aa-&aa + *1arat/#a$a.a )ai
1a! &"a*a%a')
1
1
1
1
,+&
-
(0) -Me&%"r"kka 0a)( ata" .arti
)a$a
-Me&%e)i "di/&e&%eri ra*"a'
-Tidak &e!ik"t .erat"ra ke&.e
-Tidak &eda.at .er&it
-Me&2ta' *e*"at" .i'ak
1
1
1
1
1
,+&
11
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
(&aa-&aa + .er%"ata/#a$a.a
)ai 1a! &"a*a%a')
-
(d) - Me&%a$a *"ara rak1at ke
De$a Rak1at "t"k di
%i0a!ka
- Se)a)" %erta1a k'a%ar
ke%a#ika da ke.er)"a rak1at
di ka$a*a1a
- Me1a)"rka der&a ke.ada
rak1at 1a! &e&er)"ka
1
1
1
&AHAGIAN &
SOAL
AN
H(RAIAN MAR$A
H
CATATAN
1. Baeda' 14 Sa)i! &e&%at" da %eker#a*a&a
3(t(': *i&%()ik %er"a! .ada
*e%a!ai #a)ia
'"%"!a di.)(&atik .()itk 1a!
%aik da
&ata. 1a! da.at &e&%eri
.erke&%a!a
.(*iti6 ke.ada e!ara
Baeda' +4 Sa)i! &e!'(r&ati atara e!ara
3(t(': Ne!ara Ma)a1*ia da 3'ia
*a&a-*a&a
&e&")iaka *e*a&a e!ara da
&e!'(r&ati
.er#a#ia 1a! di&eterai
Baeda' 94 Me!'ar!ai '"%"!a atara d"a
%"a' e!ara
3(t(': '"%"!a atara e!ara
Ma)a1*ia da
3'ia dieratka da ker#a*a&a
ek((&i
.e)a%"ra da.at diti!katka
Baeda' 44 Hid". %er*a&a *e0ara a&a
3(t(': '"%"!a di.)(&atik 1a!
%aik atara
Ma)a1*ia da 3'ia da.at &e#a&i
ke*e#a'teraa %er*a&a
Baeda' ;4 Mei!katka .e)a%"ra da
.eria!aa
3(t(': .e)a%"ra da .eria!aa
atara ked"a
%"a' e!ara Ma)a1*ia da 3'ia
da.at
diti!katka *erta &eaikka
ek((&i e!ara
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(Mak4
17)
Me#e)a*ka 6aeda'
1a! di.er()e' dari.ada
.e!'atara .ada
ter*e%"t %a!i ked"a-
d"a %"a' e!ara *e0ara
re)e5a
+. Tidaka 14 Ber2kir aka ke*a/aki%at dari
ti!ka' )ak"
e!ati6
3(t(': ke*a /aki%at ter*e%"t
1
1
Me#e)a*ka tidaka
1a! .er)" di)ak"ka
"t"k &e#a"'i ti!ka'
)ak" e!ati6
1+
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
%()e'
&edata!ka ke0ederaa da
&e!a0a&
1a$a
Tidaka +4 Berai %ertidak $a#ar *ete)a'
&e!eta'"i
ke*a-ke*a e!ati6
3(t(': tidak .at"t ter)i%at da)a&
ti!ka' )ak"
e!ati6 *e.erti &ea!i' dada'
1a! aka
&e1e%a%ka 'i)a! ke$ara*a
diri
Tidaka 94 Me1e&ai da &e&"."k ka*i'
*a1a! ke.ada
Diri
3(t(': &e"#"kka .era*aa
0ita da
*a1a! ke.ada diri da tidak
ter)i%at
de!a akti5iti %eri*ik( ti!!i
*e.erti *ek*
ra&%a!
Tidaka 44 Cati diri da %ete! diri 1a! k"at
3(t(': .e!'a1ata a!a&a 1a!
ti!!i da
&e1e&ai i)ai-i)ai &"ri da)a&
diri
Tidaka ;4 Me#a!a &ar"a' diri: ke)"ar!a da
ket"r"a
3(t(': tidak &e0(te! ara!
ke &"ka
*ediri de!a &e)ak"ka
ti!ka' )ak" e!ati6
1
1
1
1
1
1
1
1
(Mak4
17)
9. Iter.reta*i 14 S(k(!a &(ra) da .*ik()(!i
ke.ada
ke)"ar!a &a!*a
3(t(': i*tiadat 1a!
di#a)aka da.at
&e!"ra!ka ke*edi'a da
ke'i%aa ke)"ar!a &a!*a
Iter.reta*i +4 Sa)i! &e&%at" da
%eker#a*a&a
3(t(': *e&"a a!e*i dari
%ada
kera#aa da %"ka kera#aa
%er*a&a
%er!a%"! "*a'a &e#a)aka
i*tiadat.
Iter.reta*i 94 Me!"ta&aka i)ai
ke&a"*iaa
da ke%er*a&aa da)a&
*e&"a
*it"a*i.
3(t(': kera#aa da %ada
%"ka
1
1
1
1
1
1
1
1
Me#e)a*ka
ke.eti!a/ke%aika
&e!adaka I*tiadat
Pe!'(r&ata Cea@a'
Tra!edi MH1=
19
SKEMA PENDIDIKAN MORAL AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
kera#aa &e&%eri %at"a:
*(k(!a
de!a &e1ediaka
ke.er)"a k'a*
ke.ada ke)"ar!a &a!*a.
Iter.reta*i 44 Me&%"ktika rak1at Ma)a1*ia
%er*at" .ad" da t()era*i.
3(t(': *e)"r"' rak1at
Ma)a1*ia tidak
&e!ira a!a&a da %a!*a
%erta6ak"r
%a!i &e!'(r&ati
#ea@a'/&a1at
tra!edi 1a! ti%a ke taa' air.
Iter.reta*i ;4 Pe!ea)a ke.ada I*tiadat
Pe!'(r&ata Keteteraa
3(t(': rak1at Ma)a1*ia da.at
&era*ai .e!a)a&a da
%er()e'
.e!eta'"a teta! I*tiadat
Pe!'(r&ata Keteteraa
da)a&
*e*"at" ke#adia/tra!edi.
1
1
(Mak417
)
14