Anda di halaman 1dari 8

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBURIAL

KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG


Nomor : /KEP-DES/2013
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBURIAL,
Menimbang : A. dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan
kinera Pemerinta! De"a #iburial perlu didukung ole! perangkat
de"a yang kompeten dalam melak"anakan tuga"-$ung"inya di
bidang pemerinta!an% pembangunan% dan pemberdayaan
ma"yarakat&
B. ba!'a berda"arkan Keputu"an Kepala De"a #iburial Nomor
0(/KEP-DES/200) tanggal 02 *uli 200) tentang Pengangkatan
Perangkat De"a% nama yang ter"ebut pada kolom 2 +ampiran ,
Keputu"an ini% ma"ing-ma"ing diangkat "ebagai perangkat de"a%
dan berak!ir pada tanggal 2 *uli 2013&
C. ba!'a berda"arkan !a"i keputu"an -apat De"a pada tanggal .
*uli 2013% nama-nama yang ter/antum pada kolom 2 +ampiran ,,
Keputu"an ini% ma"ing-ma"ing dianggap mampu dan memenu!i
"yarat untuk diangkat "ebagai perangkat de"a /iburial dengan
abatan "ebagaimana ter/antum pada kolom ( +ampiran ,,
keputu"an ini0
D. ba!'a berda"arkan !uru$ a% !uru$ b% dan !uru$ / perlu
menetapkan Keputu"an Kepala De"a0
Mengingat : 1. 1ndang-1ndang Nomor 32 2a!un 200( 2entang Pemerinta!an
Daera! 3+emba!aran Negara 2a!un 200( Nomor 124% 2amba!an
+embaran Negara Nomor ((3)5&
2. Peraturan Pemerinta! Nomor )2 2a!un 2004 2entang De"a
3+emba!aran Negara 2a!un 2004 Nomor 14.% 2amba!an
1
+embaran Negara Nomor (4.)5&
3. Peraturan Daera! Kabupaten 6andung Nomor 7 2a!un 200( tentang
2ran"paran"i dan Parti"ipa"i Penyelenggaraan Pemerinta!an di
Kabupaten 6andung 3 +embaran Daera! Kabupaten 6andung 2a!un
200( Nomor 28 "eri D5&
4. Peraturan Daera! Kabupaten 6andung Nomor ) 2a!un 2007 tentang
6adan Permu"ya'aratan De"a 3 +embaran Daera! Kabupaten 6andung
2a!un 2007 Nomor ) "eri D5&
5. Peraturan Daera! Kabupaten 6andung Nomor . 2a!un 2007 tentang
Pen/alonan% Pemili!an% Pelantikan dan Pember!entian Kepala De"a
+embaran Daera! Kabupaten 6andung 2a!un 2007 Nomor . "eri D5&
6. Peraturan Daera! Kabupaten 6andung Nomor 11 2a!un 200) 2entang
2ata #ara Pen/alonan% pemili!an% pelantikan dan Pember!entian Kepala
De"a&
7. Peraturan Daera! Kabupaten 6andung Nomor 11 2a!un 200) 2entang
Pedoman 9rgani"a"i Pemerinta! De"a dan Perangkat De"a
8. Peraturan Daera! Kabupaten 6andung Nomor 12 2a!un 200) 2entang
+embaga Kema"yarakatan
9. Peraturan De"a #iburial Ke/amatan #imenyan Nomor 2 2a!un 200.
2entang Struktur 9rgani"a"i dan 2ata Kera Pemerinta!an De"a
#iburial0
Memper!atikan : :a"il -apat De"a pada tanggal . *uli 2013 yang memba!a"
mengenai "u"unan perangkat de"a ta!un 20130
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PE-2;M; : Member!entikan nama-nama yang ter"ebut dalam kolom 2% abatan
yang ter"ebut dalam kolom (% ma"ing-ma"ing "ebagai perangkat
de"a /iburial% "ebagaimana ter/antum dalam +ampiran , Keputu"an
ini% dengan u/apan terima ka"i! ata" pengabdiannya "elama
melak"anakan tuga" ter"ebut0
KED1; : Mengangkat nama-nama yang ter"ebut dalam kolom 2% abatan yang
ter"ebut dalam kolom (% ma"ing-ma"ing "ebagai perangkat de"a
/iburial% "ebagaimana ter/antum dalam +ampiran ,, Keputu"an ini%
dengan gambaran tuga" dan $ung"i "ebagaimana ter/antum dalam
2
+apiran ,,, Keputu"an ini0
KE2,<; : Dengan berlakunya Keputu"an ini ma ka Keputu"an Kepala De"a
2entang Pengangkatan Perangkat De"a "ebelumnya dinyatakan tidak
berlaku0
KEEMP;2 : Keputu"an ini mulai berlaku "eak ta nggal ditetapkan/pelantikan
dengan ketentuan apabila dikemudian ! ari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan "ebagaimana me"tin ya0
KE+,M; : Keputu"an ini di"ampaikan kepada yang ber"angkutan untuk
diketa!ui dan dilak"anakan0
Ditetapkan di : #iburial
Pada ta nggal : *uli 2013
Kepa la De"a #iburial
IMAM SOETANTO, S.E
3
Lampiran I Keput usan Kepala Desa Ciburial
Nomor : /KEP-DES/2013
2anggal : *uli 2013
2entang : PEM6E-:EN2,;N D;N PEN<;N<K; 2;N PE-;N<K;2 DES;
DAFTAR PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DEA CIB!RIAL
KECAMATAN CIMEN"AN KAB!PATEN BAND!NG
NO NAMA
TEMPAT TANGGAL
JABATAN
Diberhentikn !ri
LAHIR Jbtn
1 # $ % &
1 AEP PERMANA Ban'un() *%+*$+1,-* Kaur !mum
# A"I !MARNA Ban'un() *&+*.+1,-* Kaur Keuan(a n
$ NENI !TIRAH Ban'un() 1#+1#+1,/- Ben'a0ara De sa
% K!RNIA Ban'un() *#+1*+1,/# Kasi E12n2mi
& 33M 3MA Ban'un() 11+*&+1,%. Kasi Pemerinta 0an
. NANANG MAN"!R Ban'un() 1#+*%+1,.# Kasi Trantibum
/ AHMAD FITRIANA Ban'un() #*+*/+1,-$ Kasi Kesra
- AEP RAHMAT Ban'un() *,+*-+1,-* Kasi Pemban( unan
, MAMAT RACHAMAT Ban'un() *#+*%+1,/* ta4 e1si Kesr a
1* AD!N HANDI Ban'un() 1%+*-+1,&- ta4 se1si Pemban(unan
11 53HAN Brebes) *#+11+1,.# ta4 e1si Tra ntibum
1# !5ANG L!KMAN!DDI N Ban'un() #%+11+1,-* ta4 e1si E12 n2mi
1$ TATA !MARTA Ban'un() *-+*%+1,&% Ka'us I
1% !D5! !PARMAN Ban'un() *$+*.+1,%% Ka'us II
1& ANA 5!HANA Ban'un() *,+*&+1,&* Ka'us III
Ke pala De"a #iburial%
IMA M SOETANTO, S.E.
4
Lampiran II Kepu tusan Kepala Desa Ciburial
Nomor : /KEP-DES/2013
2anggal : *uli 2013
2entang : PEM6E-:EN2,;N D;N PEN<;N<K; 2;N PE-;N<K;2 DES;
DAFTAR PENGANGKATAN
PERANGKAT DEA CIB!RIAL
KECAMATAN CIMEN"AN KAB!PATEN BAND!NG
NO NAMA
TEMPAT TANGGAL
JABATAN KET.
LAHIR
1 # $ % &
Un"#r Sekretrit De"$
1 AEP RAHMAT Ban'un() *,+*-+1,-* Kaur !mum
# A"I !MARNA Ban'un() *&+*.+1,-* Kaur Keuan( an
$ NENI !TIRAH Ban'un() 1#+1#+1,/- Ben'a0ara D esa
% FITRI N36ITAARI Ban'un() #/+11+1,,% ta4 !rusan !mum
Un"#r Pe%k"n Tekni" $
& MAMAT RACHMAT Ban'un() *#+*%+1,/* Kasi Kesra
. K!RNIA Ban'un() *#+1*+1,/# Kasi E12n2m i
/ NANANG MAN"!R Ban'un() 1#+*%+1,.# Kasi Trantib um
- AHMAD FITRIANA Ban'un() #*+*/+1,-$ Kasi Pemerin ta0an
, R3HANDI Ban'un() 1&+*%+1,/* Kasi Pemban (unan
1* DADAN Ban'un() 1&+*&+1,.- ta4 se1si Pemerinta0an
11 53HAN Brebes) *#+11+1,.# ta4 e1si Trantibum
1# !5ANG L!KMAN!D DIN Ban'un() #%+11+1,-* ta4 e1si E1 2n2mi
Un"#r Ke&i%'hn$
1$ TATA !MARTA Ban'un() *-+*%+1,&% Ka'us I 7ila8a0 Dusun I
1% !D5! !PARMAN Ban'un() *$+*.+1,%% Ka'us II 7ila8a0 Dusun II
1& ANA 5!HANA Ban'un() *,+*&+1,&* Ka'us III 7ila8a0 Dusun III
Ke pala De"a #iburial%
IMA M SOETANTO, S.E.
5
Lampiran III Keputusan Kepala Desa Ciburial
Nomor : /KEP-DES/2013
2anggal : *uli 2013
2entang : PEM6E-:EN2,;N D;N PEN<;N<K;2;N PE-;N<K;2 DES;
Gambaran Tu(as P2121 'an Fun(si 9Tup21si:
Peran(1at Desa Ciburial
1. Perangkat De"a 6ertuga" membantu Kepala De"a dalam melak"anakan tuga" dan
'e'enangnya0
2. Dalam melak"anakan tuga"nya Perangkat De"a bertanggunga'ab kepada Kepala De"a0
Str#kt#r
T#(" P)k)k !n *#n("i
Or(ni""i
Sekretariat De"a 10 Sekretariat De"a dipimpin ole! Sekretari" De"a&
20 Dalam melak"anakan tuga"nya Sekretari" De"a dibantu ole!
Kepala 1ru"an yang membidangi uru"an 1mum dan 1ru"an
Keuangan&
Sekretari" De"a 10 memberikan "aran dan pendapat kepada Kepala De"a&
2. memimpin% mengkoordina"ikan dan mengendalikan "erta
menga'a"i "emua kegiatan yang dilak"anakan un"ur tekni"
lapangan% dan un"ur pembantu Kepala De"a&
3. memberikan in$orma"i mengenai keadaan Sekretariat De"a dan
keadaan de"a&
4. merumu"kan program kegiatan Kepala De"a&
5. membantu Kepala De"a dalam Penyu"unan dan Perumu"an
ran/angan Peraturan De"a&
6. membantu Kepala De"a dalam menyu"un laporan
penyelenggaraan pemerinta!an de"a kepada 6upati melalui
#amat&
7. membantu Kepala De"a dalam menyu"un +aporan
Keterangan Pertanggunga'aban kepada 6PD&
8. mengadakan dan melak"anakan per"iapan rapat dan
men/atat !a"il-!a"il rapat&
9. menyu"un -an/angan ;nggaran Penerimaan dan 6elana
De"a&
10. menyu"un keuangan de"a&
11. mengadakan kegiatan in=ntari"a"i 3men/atat% menga'a"i%
memeli!ara5 kekayaan de"a&
12. melak"anakan admini"tra"i kepega'aian aparat De"a&
13. melakukan kegiatan pen/atatan mengenai peng!a"ilan Kepala
De"a dan Perangkat De"a "e"uai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku&
14. mengumpulkan dan menganali"a data "umber peng!a"ilan de"a
baru untuk dikembangkan&
15. melakukan kegiatan admini"tra"i pendapatan yang dikelola ole!
de"a&
16. melakukan kegiatan admini"tara"i keuangan de"a&
17. melakukan% menerima dan mengendalikan "urat-"urat ma"uk dan
keluar "erta melak"anakan kear"ipan&
18. melak"anakan pengetikan "urat-"urat !a"il per"idangan dan
6
rapat-rapat atau na"aka! lainnya&
180 melak"anakan penyediaan% penyimpanan% dan
pendi"tribu"ian alat-alat tuli" kantor "erta pemeli!araan dan
pebaikan peralatan kantor0
200 menyu"un ad'al "erta mengikuti perkembangan
pelak"anaan piket&
210 melak"anakan dan mengu"a!akan ketertiban dan keber"i!an
kantor dan bangunan lain milik de"a&
220 menyelenggarakan pengelolaan buku admini"tra"i umum&
230 melak"anakan per"iapan penyelenggaraan rapat dan
penerimaaan tamu dina" dan kegiatan keruma!tanggaan
pada umumnya&
2(0 melak"anakan tuga" lain yang diberikan Kepala De"a0
1ru"an 1mum 10 menerima dan mengendalikan "urat-"urat ma"uk dan keluar
"erta melak"anakan tata kear"ipan&
20 melak"anakan pengetikan "urat-"urat !a"il per"idangan dan
rapat-rapat atau na"ka! lainnya&
30 melak"anakan penyediaan% penyimpanan% dan
pendi"tribu"ian alat-alat tuli" kantor "erta pemeli!araan dan
pebaikan peralatan kantor0
(0 menyu"un ad'al "erta mengikuti perkembangan
pelak"anaan piket&
40 melak"anakan dan mengu"a!akan ketertiban dan keber"i!an
kantor dan bangunan lain milik de"a&
70 menyelenggarakan pengelolaan admini"tra"i kepega'aian
aparat de"a&
)0 melak"anakan pengelolaan admini"tra"i kepega'aian aparat
de"a&
.0 menyelenggarakan pengelolaan buku admini"tra"i umum&
80 men/atat in=entari"a"i kekayaan de"a&
100 melak"anakan per"iapan penyelenggaraan rapat dan
penerimaan tamu dina"% "erta kegiatan keruma!tanggaan
pada umumnya& dan
11. melak"anakan tuga" lain yang diberikan ole! Kepala De"a0
1ru"an Keuangan 10 mengelola keuangan de"a dan "umber-"umber keuangan
de"a lainnya&
20 melak"nakan pen/atatan pengelolaan buku admini"tara"i
keuangan&
30 melakukan pembuatan pertanggunga'aban keuangan& dan
(0 melak"anakan tuga" lain yang diberikan ole! Kepala De"a0
Sek"i 10 melak"anakan admini"tra"i pemerinta!an de"a&
Pemerinta!an 20 melak"anakan admini"tra"i penduduk de"a&
30 mengadakan kegiatan pen/atatan muta"i tana! dan
pen/atatan admini"tra"i pertana!an&
(0 melak"anakan dan memberikan pelayanan ter!adap
ma"yaraklat dalam !al pembutan Kartu 2anda Penduduk 3K2P5&
40 melak"anakan kegiatan monogra$i/pro$il de"a&
70 melak"anakan penyelenggaraan buku admini"tra"i de"a dan
keputu"an Kepala De"a&
)0 melak"anakan tuga" lain yang diberikan ole! Kepala De"a0
Sek"i 10 menaga ketenteraman% keamanan dan ketertiban
Ketenteraman dan ma"ayarakat "e/ara umum&
Ketertiban 20 mengkoordina"ikan dan melak"anakan upaya-upaya dalam
rangka menaga keamanan dan ketertiban lingkungan0
30 melak"anakan kegiatan kema"yarakatan terma"uk kegiatan
7
ketenteraman dan ketertiban "e rta Perlindungan Ma"yarakat
3+,NM;S50
(0 mengin=entari"a"i kegiatan dan per"onil keamanan
lingkungan&
40 melak"anakan tuga" lain yang dib erikan ole! Kepala De"a0
Sek"i 10 mengkoordina"ikan dan melak" ankan upaya-upaya dalam
Ke"ea!teraan rangka meningkatkan Ke"ea!ter aan ma"yarakat&
-akyat 20 melak"anakan pen/atatan kegia tan-kegiatan dalam bidang
ke"ea!teraan ma"yarakat% ben /ana alam% bantuan "o"ial%
pendidikan dan kebudayaan% keagamaan% ke"enian% ola!
raga% pemuda% pramuka% peranan perempuan dan lain-lain0
30 menyelenggarakan in=entari"a"i penduduk yang tuna karya%
tuna 'i"ma% tuna "u"ila% para pe nyandang /a/at% yatim piatu%
ompo% panti a"u!an% narapidana% dll0
(0 mengelola pen/atatan admini"tra"i nika!% K6% tran"migra"i%
ketenagakeraan "erta uru"an lin gkungan !idup0
40 melak"anakan tuga" lain yang dib erikan ole! Kepala De"a0
Sek"i 10 melak"anakan pe/atatan/pengad mini"tra"ian perkembangan
Perekonomian kegiatan perekonomian de"a0
20 meng!impun data poten"i perekonomian de"a "erta
menganali"a dan memeli!aranya untuk dikembangkan0
30 memberikan pelayanan ter!adap ma"yarakat dalam !al
penguru"an admini"tra"i peri>inan dalam bidang
perekonomian0
(0 melak"anakan tuga" lain yang dib erikan ole! Kepala De"a0
Sek"i 10 melak"anakan pe/atatan perkembangan pembangunan
Pembangunan di de"a0
20 melak"anakan pen/atan !a"il S'adaya Ma"yarakat dalam
pembangunan di de"a0
30 meng!impun data poten"i de"a "erta menganali"a dan
memeli!aranya untuk dikembang kan0
(0 memberikan pelayanan ter!adap Ma"yarakat dalam !al
penguru"an admini"tra"i peri>inan0
40 melak"anakan tuga" lain yang di berikan ole! Kepala De"a0
1n"ur ?ilaya! 10 Kepala Du"un bertanggunga'ab kepada Kepala De"a&
20 Kepala Du"un bertuga" memba ntu Kepala De"a di 'ilaya!
kera Du"un dalam melak"anakan penyelenggaraan
Pemerinta!an% pembangunan da n kema"yarakatan0
Ke pala De"a #iburial%
IMA M SOETANTO, S.E.
8