Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Hari : Selasa Tarikh: 17 Februari 2009


Tahun : 5A
Masa : 2.05-3.05
Bidang : Mengenal ra! Tradisi"nal
Ta#uk : $a%ang uli&
egia&an : Me'ben&uk b"neka (a%ang kuli&
)b#ek&i! *+* : *ada akhir ,ela#aran 'urid da,a&-
i. Mengenal kra! (arisan bangsa Mela%u.
ii. Menghasilkan ,a&ung (a%ang kuli& 'udah.
Ala&an + Bahan : M"del ,a&ung (a%ang kuli&/ le'baran ga'bar/ (arna/ ga'/ gun&ing/ s&ra(.
S&ra&egi : B/ *e'bela#aran Mas&eri/ T*.
0ilai : 1er'a&/ sabar/krea&i!/ hargai kra! (arisan bangsa.

Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara 'enghasilkan ,a&ung (a%ang kuli&.
ii. Murid 'e'bua& ak&i2i&i dengan bi'bingan guru.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi
5e!leksi : 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Hari : 7snin Tarikh: 20 8ulai 2009.
Tahun : 3 9!ek&i!
Masa : 11.30-12.30
Bidang : Me'bua& 4"rak dan rekaan.
Ta#uk : Hiasan :inding.
egia&an : ;i,a&an :an 3un&ingan
)b#ek&i! *+* : *ada akhir ,ela#aran 'urid da,a&-
i. Meningka&kan ke'ahiran 'enggun&ing dan 'ena',al dengan be&ul.
ii. Me'bua& 4"rak dengan &eknik li,a&an dan gun&ingan.
Ala&an + Bahan : 1"n&"h hasilan/ ker&as lukisan/ ker&as (arna/ ga'/ gun&ing.
S&ra&egi : B/ *e'bela#aran Mas&eri.
0ilai : 1er'a&/ sabar.
Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara 'enghasilkan 4"rak dengan &eknik li,a&an dan
gun&ingan.
ii. Murid 'e'bua& 4"rak dengan bi'bingan guru.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi.
5e!leksi : 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Hari : 8u'aa& Tarikh: 10 8ulai 2010.
Tahun : 5 9!ek&i!
Masa : 10.30-11.30
Bidang : Me'bua& 4"rak dan rekaan.
Ta#uk : T-shir& sukan
egia&an : Me'bua& 4"rak ,ada &-shir& rekaan.
)b#ek&i! *+* : *ada akhir ,ela#aran 'urid da,a&-
i. Menghasilkan '"del &-shir& sukan dari,ada ker&as.
ii. Me'bua& 4"rak &eran4ang di a&as &-shir& rekaan.
Ala&an + Bahan : 1"n&"h hasilan/ ker&as lukisan/ ,ensel (arna/ "il ,as&el/ 'arker ,en.
S&ra&egi : B/ *e'bela#aran Mas&eri/ k"n&eks&ual
0ilai : Teli&i/ ker#asa'a.
Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara 'enghasilkan 4"rak ,ada &-shir& rekaan.

ii. Murid 'en4"rak dan 'enghasilkan &-shir&.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi.
5e!leksi : 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Hari : ha'is Tarikh: 30 A,ril 2010
Tahun : 3 9!ek&i!
Masa : 9.30-10.30
Bidang : Mengga'bar.
Ta#uk : <5u'ahku S%urgaku<.
egia&an : "la#.
)b#ek&i! *+* : *ada akhir ,ela#aran 'urid da,a&-
i. Meningka&kan ke'ahiran 'enggun&ing/ 'en%usun dan 'ena',al ker&as
(arna dengan krea&i!.
ii. Menghasilkan ga'bar dengan &eknik k"la#.
Ala&an + Bahan : 1"n&"h hasilan/ ker&as (arna/ ga'/ gun&ing/ ker&as lukisan/ ker&as 'a#alah.
S&ra&egi : B/ *e'bela#aran Mas&eri/ T*
0ilai : 1er'a&/ sabar/ ker#asa'a.

Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara 'enghasilkan ga'bar dengan &eknik k"la#.
ii. Murid 'e'bua& ak&i2i&i dengan bi'bingan guru.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi.
5e!leksi : 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Hari : ha'is Tarikh: 30 A,ril 2009
Tahun : 5B
Masa : =.=5-5.35
Bidang : Mengga'bar.
Ta#uk : <5u'ahku S%urgaku<.
egia&an : "la#.
)b#ek&i! *+* : *ada akhir ,ela#aran 'urid da,a&-
i. Meningka&kan ke'ahiran 'enggun&ing/ 'en%usun dan 'ena',al ker&as
(arna dengan krea&i!.
ii. Menghasilkan ga'bar dengan &eknik k"la#.
Ala&an + Bahan : 1"n&"h hasilan/ ker&as (arna/ ga'/ gun&ing/ ker&as lukisan/ ker&as 'a#alah.
S&ra&egi : B/ *e'bela#aran Mas&eri/ T*
0ilai : 1er'a&/ sabar/ ker#asa'a.

Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara 'enghasilkan ga'bar dengan &eknik k"la#.
ii. Murid 'e'bua& ak&i2i&i dengan bi'bingan guru.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi.
5e!leksi : 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Hari : 7snin Tarikh: 25 8anuari 2010.
Tahun : 3 7n"2a&i!
Masa : 11.30-12.30
Bidang : Mengenal ra! Tradisi"nal.
Ta#uk : Ba&ik Sarung.
egia&an : Melukis dan Me(arna.
)b#ek&i! *+* : *ada akhir ,ela#aran 'urid da,a&-
i. 'eningka&kan ke'ahiran 'elukis dan 'e(arna &eknik ba&ik.
ii.'engenal 4"rak dan '"&i! ba&ik %ang &erda,a& ,ada kain sarung.
Ala&an + Bahan : 1"n&"h hasilan/ kain sarung/ ker&as lukisan/ (arna ,ensel/ "il ,as&el/ ga'.
S&ra&egi : B/ *e'bela#aran Mas&eri.
0ilai : Teli&i/ ke'asan/ krea&i2i&i.
Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara 'e(arna 4"rak ba&ik dan 'e'ben&uk kain sarung
dari,ada ker&as lukisan.
ii. Murid 'e'bua& ak&i2i&i dengan bi'bingan guru.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi.
5e!leksi : 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Hari : Selasa Tarikh: 10 Februari 2010
Tahun : = rea&i!
Masa : 10.00-11.00
Bidang : Me'ben&uk dan 'e'bua& binaan.
Ta#uk : B"ne&a T"ngka&
egia&an : Me'ben&uk 5a'a-ra'a
)b#ek&i! *+* : *ada akhir ,ela#aran 'urid da,a&-
i.Meningka&kan krea&i2i&i dala' 'e'ben&uk dan 'e'bua& s&abail
ii.Menghasilkan s&abail dengan '"&i! !auna.
Ala&an + Bahan : 1"n&"h hasilan/ le'baran ga'bar ra'a-ra'a/ (arna/ ga'/ gun&ing/ s&ra(
S&ra&egi : B/ *e'bela#aran Mas&eri/ T*.
0ilai : 1er'a&/ sabar/krea&i!.

Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara 'enghasilkan s&abail ra'a-ra'a.
ii. Murid 'e'bua& ak&i2i&i dengan bi'bingan guru.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi
5e!leksi : 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Hari : 5abu Tarikh: 1 A,ril 2009.
Tahun : =1>=:
Masa : 2.05-3.05>3.55-=.=5
Bidang : Mengga'bar.
Ta#uk : Ta'an 7',ian.
egia&an : Tiu,an s&ra(.
)b#ek&i! *+* : *ada akhir ,ela#aran 'urid da,a&-
i. 'enga(al dan 'ela&ih '"&"r halus 'elalui kegia&an &iu,an.
ii. 'enghasilkan ga'bar dengan &eknik &iu,an s&ra( %ang 'enarik.

Ala&an + Bahan : 1"n&"h hasilan/ (arna air/ s&ra(/ (arna ,ensel/ ker&as lukisan.
S&ra&egi : B/ *e'bela#aran Mas&eri.
0ilai : 1er'a&/ sabar/ &eli&i.

Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara 'e'ban4uh (arna/ 'eniu, dan 'elukis ga'bar.
ii. Murid 'e'bua& ak&i2i&i dengan bi'bingan guru.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi.
5e!leksi : 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Hari : ha'is Tarikh: 21 Mei 2009.
Tahun : 5B
Masa : =.=5-5.35
Bidang : Me'ben&uk dan Me'bua& binaan.
Ta#uk : ad ?4a,an.
egia&an : 3urisan.
)b#ek&i! *+* : *ada akhir ,ela#aran 'urid da,a&-
i. 'enga(al dan 'ela&ih '"&"r halus 'elalui kegia&an gurisan.
ii. 'enghasilkan kad u4a,an Hari 3uru.

Ala&an + Bahan : 1"n&"h hasilan/ "il ,as&el/ ,aku>lidi/ ker&as lukisan.
S&ra&egi : B/ *e'bela#aran Mas&eri.
0ilai : 1er'a&/ sabar/ &eli&i.

Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara &eknik 'engguris dengan be&ul.
ii. Murid 'e'bua& ak&i2i&i dengan bi'bingan guru.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi.
Ak&i2i&i : i. 3uru 'enun#uk4ara 'e'ban4uh (arna/ 'eniu, dan 'elukis ga'bar.
ii. Murid 'e'bua& ak&i2i&i dengan bi'bingan guru.
iii. Sesi a,resiasi dan re!leksi.
5e!leksi : 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666