Anda di halaman 1dari 19

Friday, September 11, 2009

TEORI IMEJAN (Semantik)


Teori ini bermaksud makna dapat dihuraikan berdasarkan gambaran atau
imej yang ada dalam fikiran seseorang.
Bila sesuatu perkataan disebut, didengar atau dibaca, maka mental atau
fikiran akan menggambarkan maksud perkataan tersebut.
Fikiran akan memberi tafsiran-tafsiran tertentu terhadap perkataan itu.
Teori ini merupakan pendekatan saintifik dalam penghuraian makna yang
digunakan secara meluas oleh pengkaji-pengkaji linguistik tradisional.
Mereka bersetuju bahawa setiap perkataan yang disebut, didengar dan
dibaca akan dapat ditafsirkan secara otomatik oleh fikiran masing-
masing.
Masalah teori ini:
Apabila seseorang itu tidak dapat menentukan bentuk imej dengan tepat
apa yang disebut oleh perkataan.
Imej yang muncul di dalam otak seseorang itu tidak dapat ditunjukkan oleh
gambar atau lambang-lambang yang nyata dan objektif.
Imej yang muncul dalam otak seseorang itu tidak dapat ditunjukkan oleh
gambar atau lambang-lambang yang nyata dan objektif.
Satu contoh umum ialah mengenai rajah segi tiga.
Adalah sukar bagi kita hendak menentukan apakah imej segi tiga yang ada
pada otak seseorang itu.

Saturday, September 5, 2009
TEORI TEKANAN SOSIAL (Semantik)
Diperkenalkan oleh Adam Smith melalui bukunya The Theory of Moral Sentiments.
Berdasarkan masyarakat primitif yang menyata atau merujuk sesuatu melalui bentuk
bunyi.
Tujuannya ialah untuk memudahkan pemahaman dalam berkomunikasi.
Bunyi bagi mereka mempunyai pengertian yang khusus pada masyarakat tertentu.
Semakin banyak pengalaman, semakin banyak bunyi digunakan sebagai tanda atau
pengertian bagi sesuatu kaum itu.
Contoh: Bunyi gong, tetuang, beduk, kentung dll.
Bunyi yang dipukul berbeza mengikut fungsi seperti kematian, majlis keramaian, gotong-
royong,terdapat musibah seperti dimasuki pencuri, penyamun, kemalangan dsb.

Saturday, September 5, 2009
TEORI ONOMATOPEIA (Semantik)
Diperkenalkan oleh J. G. Herder yang melihat sumber bunyi daripada alam dan haiwan.
Penamaan sesuatu rujukan (benda) disesuaikan dengan bunyi yang dihasilkan oleh
rujukan tersebut.
Bunyi ini ditiru oleh manusia untuk menamakan sesuatu benda atau haiwan itu.
Kadang-kadang bunyi tiruan ini ditambah untuk memudahkan sebutan.
Contoh: Nama cicak berdasarkan bunyi cak..cak ditambah ci menjadi cicak.
Nama cengkerik daripada bunyi kerik.. ditambah ceng menjadi cengkerik.
Nama tekukur daripada bunyi kukur ditambah te menjadi tekukur.
Nama-nama binatang lain ialah burung pipit, gagak, kuak, kuar, miau (bagi kanak-kanak)
dll.
Nama-nama benda yang terhasil daripada bunyi pula ialah gong, bom, keroncong,
geledekan dll.
Nama-nama lain ialah seperti melempang, berdenting, berdering dll.
Suara angin berdesir di celah rimbunan daun.
Dari jauh kami mendengar desau air sungai.
Bunyi anak burung di atas pokok itu mencicit kerana lapar.
Harimau itu mengaum setelah melihat kami tiba.

Monday, September 7, 2009
TEORI DING-DONG (Semantik)
Max Muller memperkenalkan dengan mengaitkan bunyi dengan
kesemestaan.
Teori ini mengaitkan sesuatu yang dipukul akan mengeluarkan bunyi.
Bunyi khusus sesuatu benda ini diterima pancaindera manusia.
Manusia kemudian mengubah menjadi sebutan kekal.
Bunyi yang dipukul merupakan pewujudan luaran.
Bunyi tiruan daripada manusia merupakan pewujudan dalaman.
Contoh: Bunyi gong iaitu gooong ialah pewujudan luaran.
Nama gong yang dihasilkan itu merupakan pewujudan dalaman.
Bunyi tiruan daripada manusia merupakan pewujudan dalaman.
TEORI ANALISIS KOMPONEN (Semantik)
Teori ini adalah berdasarkan kaedah yang digunakan oleh ahli antropologi dalam
menentukanhubungan kekeluargaan.
Analisis komponen ialah satu teknik menganalisis makna dan pertalian yang terdapat
antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.
Makna-makna yang terkandung pada setiap perkataan itu dapat dianalisis dan
didefinisikan melalui komponen makna perkataan itu.
Misalnya istilah anak, bapa dan datuk dapat dijelaskan dengan menganalisis
komponen-komponen yang berkaitan.
datuk adalah lelaki, dewasa, ayah kepada

bapa adalah lelaki, dewasa, anak kepada.

anak adalah lelaki/perempuan, bayi/kanak-kanak/dewasa, anak kepada.
Melalui teknik ini, setiap konsep dipecahkan ke dalam komponen atau fitur yang terkecil
dipanggil fitur distingtif (diperkenalkan Jacobson, 1938).
Bagi menghuraikan status seseorang manusia, kata kekerabatan digunakan
berdasarkan jantina, perbezaan generasi dan darjah pertalian.
Teori ini perbaharui oleh Katz dan Fodor (1963).
Teori ini menganalisis menggunakan kata-kata kekerabatan.
Contoh bagi set kata: man, woman, boy dan girl yang tergolong dalam medan
makna manusia.
Teori ini menggunakan fitur yang ditandai dengan (+) dan (-) untuk menandakan ada
atau tiada fitur pada perkataan itu.
Monday, September 7, 2009
TEORI INTERJEKSI
Diperkenalkan oleh D. Whitney setelah menyokong Teori Onomatopeia.
Teori ini adalah berasaskan kepada tindak balas bunyi spontan manusia
semasa gembira, takut, terharu, marah dan hairan.
Bunyi tindak balas ini ialah seperti o, oh, uh, ah, amboi, aduh, wah, nah,
ceh, syabas dll.
Apabila kehairanan seseorang itu akan mengeluarkan bunyi spontan seperti
o dan eh.
Sakit dikaitkan dengan bunyi aduh, uh dan oh.
Gembira dikaitkan dengan bunyi oh, wah dan ha.
Jijik dikaitkan dengan bunyi i.
Oh! Alangkah indahnya bumi ini.
Wah! Hebatnya persembahan awak.
Tahniah! Anda pemenang pertama peraduan ini.
Nah! Ambil balik barang yang barang yang tinggalkan di sini.


Saturday, September 5, 2009
Teori Kajian Semantik
Bidang semantik merupakan bidang kajian linguistik yang paling sukar.
Kerana untuk mengkaji makna, kita juga harus melihat aspek kebudayaan, konteks,
psikologi penutur, alam pemikirannya, hubungan sosial penutur dan pendengar,
tajuk perbincangan dsbnya.
Pada awal abad ke-20 para pengkaji hanya berminat kepada aspek perubahan makna,
pengelasan makna dan sebab-sebab berlakunya perubahan makna sesuatu
perkataan.
Semantik juga selanjutnya telah dijadikan sebagai dasar untuk penghuraian bahasa.
Pada tahun 1930-an, kajian semantik hanya tertumpu kepada semantik huraian.
Pada pertengahan dan akhir abad ke-20, bidang semantik semakin popular dengan
lahirnya golongan linguistik transformasi.
Semantik dianggap sama pentingnya dengan kajian terhadap struktur bahasa.
Banyak teori tentang timbulnya bahasa dan bagaimana bahasa tersebut berhubungan
dengan makna telah dikemukakan oleh ahli-ahli bahasa.

SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU
as salam and welcome..

*copy paste internet...

1.0 Definisi Semantik
Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat. Kata
merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunuyai makna. Dalam bahasa, kita
dapat menyatakan fikiran, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia..
Definisi daripada segi istilah pula, semantic berasal daripada perkataan Yunani
semantikos yang bermaksud penting atau beerti. Jika dilihat definisi yang diberikan
oleh tokoh bahasa, semantic ialah cabang linguistic yang akan membahas erti atau
makna (J.W.M. Verhar, 1996). Selainb itu semantik merupakan bidang pengkajian
linguistic yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer, 1994).
Menurut kamus Dewan, semantrik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan
penambahan makna sesuatu kata.
Secara umumnya senantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu
perkataan. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda
yang menyatakann makna , hubungan antara makna dengan makna lain serta
pengareuh maknan terhadap masyarakat.
1.1 Konsep Semantik
Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos
yang bermaksud penting atau bererti. Kata bererti membawa maksud makna
yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan, 1985:9).
Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna
perkataan dan penambahan makna sesuatu kata.
Menurut Ferdinand de Saussure, semantik merupakan bahasa yang
diucapkan untuk menyampaikan makna. Choamsky berpendapat bahawa semantik
bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila
ayat digunakan. Namun, semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga
kepada perkembangannya yang disebut semantik sejarah (M.Breal, 1893)
Makna boleh diberikan dengan bermacam-macam-macam pengertian lain.
Ogden dan Richard (1956) memberikan 16 pengertian makna; antaranya ialah
sesuatu yang intrinsik, pokok, kemahuan dan pelbagai lagi yang dapat menjelaskan
bahawa makna mempunyai makna yang ruwet.
Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang
mengkaji bahasa secara teliti. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang
yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Kajian
mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi,
makna dalam konteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan makna
dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik.
Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna
dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang
mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi
makna leksikal), antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan),
hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain),
homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi
maknanya berbeza), polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak),
dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna).
1.2 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain
Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Bahasa dalam
setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. Oleh yang
demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan.
1. Hubungan Semantik dengan Falsafah
Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Falsafah
adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan
biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah
berfikir yang logika. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah
memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu
falsafah tersebut. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti.
Contohnya falsafah Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain
mentertawakan diri saya membawa semantik kesedaran kendiri atau muhasabah
diri perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia
bermakna apabila diujarkan.
2. Hubungan Semantik dengan Psikologi
Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Hal ini
bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Makna yang dimaksudkan
adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Contohnya
perkataan Makan! berbeza berbanding Makanlah.. Deretan bunyi dan susunan
huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza
oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Situasi yang berbeza tersebut
melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. Hal ini bertepatan dengan
pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan
rangsangan atau tindak balas.
3. Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi.
Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu
yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. Sosiologi pula ialah bidang
ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan
ekonomi dan sosial yang heterogen. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang
semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat
semakin berkembang. Contohnya perkataan taman daripada aspek antropologinya
telah berkembang membentuk perkataan taman hati, taman buaya, dan taman
rimba yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan.
Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa
pertuturan itu dituturkan. (Aminuddin 1985).
4. Hubungan Semantik dengan Sastera
Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam
karya ilmiah. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak
semuanya diketahui umum. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera
yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif), makna tersirat (makna yang
dapat di agak pembaca/konotatif), makna kreatif (makna yang dapat difikirkan
pengkritik) dan makna peribadi. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang
sahaja). Contohnya seperti ungkapan Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut
menjadi pulau. (Abdullah Hussain, 1982, hal. 95) merupakan makna konotatif yang
dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun
tempatnya tetap akan baik juga.
5. Hubungan Semantik dengan Sejarah
Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. Perkembangan bahasa
merupakan sejarah bahasa. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini,
mungkin berubah, menyempit, meluas atau menghilang. Contohnya perkataan
khalwat yang bermaksud berseorangan untuk mendekatkan diri kepada-Nya telah
disempitkan maksudnya kepada berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan.
Perkataan pondok yang bermaksud tempat tinggal yang usang pula telah
dikembangkan maknanya menjadi tempat belajar. Justeru sejarah bahasa ini perlu
direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku
dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak.
6. Hubungan Semantik dengan Komputer
Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan
lisan melalui proses penyemakan makna ejaan, pembetulan imbuhan dan struktur
ayat. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah
perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses
menterjemah. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang
mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat. Walau
bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat
membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan
makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat. Justeru
semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan
supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak.
7. Hubungan Semantik dengan Linguistik
Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. Bahasa Melayu jelas
mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses
akronim, pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan. Contohnya makna kata
kebun berbeza daripada pekebun dan pengebun, dalam proses pengimbuhan.
Kata kebun bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Kata pekebun
bermaksud orang yang mengurus kebun sementara kata pengebun bermaksud
orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun. Dalam proses
penggandaan, kata langit juga berbeza dengan lelangit yang bermaksud keadaan
bumi dan atas bahagian dalam mulut. Dalam proses pemajmukan pula kata buah
dan hati mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk buah
hati. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupakan organ
menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan.
2.1 Makna Leksikal
Makna leksikal bermaksud makna yang terdapat dalam kamus atau makna
perkataan yang terlepas daripada hubungannya dengan perkataan lain dalam ayat.
Contohnya, perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari
dan pelarian memiliki makna leksikal, kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus.
Urutan huruf se+, ber+, ber+...+an, me+ (... +kan), +an, pe+, (pe+...) +an tidak
memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatis.
2.1.1 Kelompok kata
Makna dalam kelompok kata adalah jalinan daripada makna satu perkataan
dengan perkataan lain dalam kelompok kata tersebut. Misalnya lima ekor lembu
bermakna ada lima ekor lembu.
2.1.2 Kata paduan
Kata paduan ialah dua perkataan atau lebih yang pada mulanya memiliki
makna masing-masing, tetapi maknanya telah berpadu menjadi satu, misalnya
kereta api, kapal api, bunga api dsb.
2.1.3 Kata gabungan
Kata gabungan ialah dua atau lebih perkataan yang mengandungi satu
makna tetapi deretan perkataan tersebut menyimpang daripada deretan perkataan
yang umum dalam bahasa Melayu. Misalnya mahasiswa, mahaputera, maharaja,
bumiputera dan sebagainya.
2.2 Makna Ayat
Makna ayat boleh dibahagikan kepada tiga iaitu makna tersurat, makna
terselindung dan makna tersirat.
2.2.1 Makna Tersurat
Makna tersurat ialah makna yang diperoleh semata-mata daripada makna
yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. Sama ada bahasa bertulis atau
bahasa lisan. Misalnya, Burung itu hinggap di ranting pokok.
Jika sesuatu ayat atau bahasa tersebut biasa kita gunakan maka kita
menganggapnya sebagai betul.
Contohnya:
1. Para pelajar-pelajar yang dihormati sekalian.
Perkataan para menunjukkan ramai. Perkataan pelajar-pelajar menyatakan ramai.
Perkataan sekalian bermaksud ramai. Ayat yang sebetulnya ialah Para pelajar yang
dihormati.
2.2.2 Makna Terselindung
Makna terselindung ialah makna yang terselindung dalam sesuatu ayat kerana
perkataannya tidak dihadirkan.
Misalnya dalam ayat
Adik ke kedai Pak Ali.
Kata pergi tidak dihadirkan, tetapi pendengar memahami perbuatan adik ialah
pergi.
Walaupun sesuatu perkataan ini tidak hadir tetapi ia dapat dikesan oleh pendengar
atau pembaca. Atau dengan kata lain perkataan yang tidak hadir dalam sesuatu ayat
tetapi masih dapat dikesan maknanya membuktikan adanya struktur dalam, dalam
fikiran pendengar atau pembaca,
Contoh lain adalah seperti berikut:
Cikgu Ahmad guru Bahasa Melayu di sekolah kami.
Makna yang terselindung dalam ayat ini ialah kata pemeri yang memerikan
pekerjaan Cikgu Ahmad, iaitu guru Bahasa Melayu di sekolah kami. Oleh yang
demikian, struktur dalam ayat ini ialah Cikgu Ahmad ialah guru Bahasa Melayu di
sekolah kami.
2.2.3 Makna Tersirat
Makna tersirat ialah makna yang diperoleh berbeza dengan makna yang tertulis atau
diujarkan, misalnya dalam kiasan Umpama jari di tangan, ada bercincin ada tidak.
Bahasa seperti ini timbul dalam masyarakat Melayu kerana timbulnya keinginan
menyatakan sesuatu dengan maksud yang lain. Hal seperti ini dalam bahasa Melayu
disebut sebagai peribahasa.
Peribahasa ialah ayat yang khusus untuk makna yang tertentu. Peribahasa
dibahagikan kepada beberapa bentuk iaitu bentuk kiasan, bentuk bidalan, bentuk
pepatah, bentuk perbilangan, bentuk kata hikmah, bentuk ungkapan, bentuk pemeo
dan bentuk simpulan bahasa.
2.2.3.1 Kiasan
Membuat perbandingan perilaku manusia dengan alam alam sekitaran dengan cara
yang lembut dan tidak sekitaran dengan cara yang lembut dan tidak tepat
pukulannya.
Contoh:
Tangkai jering
Panjang tangan.
Mulut tempayan.
2.2.3.2 Simpulan Bahasa
Kata-kata yang dikiaskan atau dibandingkan dengan dengan benda lain dan
bentuknya terdiri daripada benda lain dan bentuknya terdiri daripada dua tiga patah
perkataan:
Contoh:
Abu Nawas.
Kaki Kaki bangku bangku.
Kaki ayam.
2.2.3.3 Perbilangan
Perbilangan merupakan susunan kalimat yang bertujuan menjadi pegangan kepada
anggota masyarakat sehingga menjadi adat atau peraturan. Berasal daripada adat
resam. Berfungsi sebagai pedoman pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan
dalam kehidupan bermasyarakat dan bentuknya berkerat-kerat atau berpatah-patah:
Contoh:
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit sakit dahulu
bersenang dahulu bersenang-senang senang kemudian.
Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.
Ada padi semua kerja jadi, , ada beras semua kerja deras.
Perbilangan ini membawa maksud menyelesaikan sesuatu perkara dengan
sempurna tanpa merugikan mana-mana pihak.
2.2.3.4 Perumpamaan
Hasil daripada analogi dua perkara dan biasanya menggunakan menggunakan kata
perbandingan seperti bagai kata perbandingan seperti, bagai, bak, umpama, laksana
dan sebagainya.
Contoh:
Seperti kaca terhempas ke batu.
Bagai tikus jatuh ke beras.
Seperti bumi dengan langit.
2.2.3.5 Bentuk Bidalan
Bidalan adalah susunan bahasa yang menarik dan mudah 'melekat di mulut orang
ramai'. Ia merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk melahirkan fikiran yang
tajam, tepat, mengandungi perbandingan, teladan, pengajaran, nasihat, dan kata-
kata hikmat.
Contoh bidalan:
1.Jika pandai menggunting, hendaklah pandai menjahit- kerja yang dimulakan
hendaklah diselesaikan.
2.Jangan bijak terpijak, biar bodoh bersuluh- Jangan berasa diri bijak tetapi dihina
orang, biar bodoh asal bertanya, pasti akan berjaya.
3.Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga- Kalau tidak mahir
dalam sesuatu bidang itu, akibatnya buruk.
4.Ada gula ada semut - orang akan berkumpul ditempat yang banyak
mendatangkan rezeki
2.2.3.6 Bentuk Pepatah
Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian
perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah.
Contoh:
diam ubi berisi, diam besi berkarat
bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang
pendiam tetapi bodoh.
2.2.2.7 Tamsil dan Ibarat
Memberikan penjelasan tentang perkara yang hendak hendak dibandingkan Tamsil
biasanya bersajak dibandingkan. Tamsil biasanya bersajak sedangkan ibarat tidak.
Contoh:
Keras-keras kerak nasi, kena air lembut juga.
Tua-tua tua keladi semakin tua semakin menjadi keladi, semakin tua semakin
menjadi.
Ibarat bunga yang, segar dipakai, layu dibuang
Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji pecah semuanya.
2.2.2.8 Lidah Pendeta
Kata-kata hikmat atau kata-kata pujangga yang mengandungi mengandungi
pengajaran atau falsafah hidup pengajaran atau falsafah hidup.
Contoh:
Bertangguh itu pencuri masa.
Bersatu teguh, bercerai runtuh.
Hilang bahasa lenyaplah bangsa.
2.2.2.9 Pemeo
Pemeo ialah perkataan yang popular disebut bertujuan member semangat atau
menyindir. Sebagai contoh:
Lebih baik mati daripada dijajah
Pemeo ini bertujuan untuk mengukuhkan keahlian sesuatu organisasi atau
memperkuat sesuatu perjuangan.
2.2.2.10 Cogan Kata atau Motto
Cogan kata atau motto ialah kata semboyan atau sesuatu organisasi samada
kerajaan atau swasta. Contohnya:
Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.
Cogankata ini mewrupakan semboyanh kerajaan Malaysia yang diterajui oleh Dato
Seri Najib Tun Abdul Razak.
3.0 HUBUNGAN SEMANTIK DALAM TEKS YANG DIKAJI
3.1 Aspek-aspek Makna
Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Mansoer Pateda ada empat
hal, iaitu:
3.1.1 Pengertian (sense)
Pengertian disebut juga dengan tema. Pengertian ini dapat dicapai apabila
pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca
mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Lyons
(dalam Mansoer Pateda, 2001:92) mengatakan bahwa pengertian adalah sistem
hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata.
3.1.2 Nilai rasa (feeling)
Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap
pembicara terhadap hal yang dibicarakan.dengan kata lain, nilai rasa yang berkaitan
dengan makna adalah kata0kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang
berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiapkata mempunyai
makna yang berhubungan dengan nilai rasa dan setiap kata mempunyai makna
yang berhubungan dengan perasaan.
3.1.3 Nada (tone)
Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara
( dalamMansoer Pateda, 2001:94). Aspek nada berhubungan pula dengan aspek
makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan
pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan.
3.1.4 Maksud (intention)
Aspek maksud menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda, 2001: 95) merupakan
maksud senang atau tidak senang, efek usaha keras yang dilaksanakan. Maksud
yang diinginkan dapat bersifat deklarasi, imperatif, narasi, pedagogis, persuasi,
rekreasi atau politik.
Aspek-aspek makna tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap jenis-jenis
makna yang ada dalam semantik. Di bawah ini akan dijelaskan seperti apa
keterkaitan aspek-aspek makna dalam semantik dengan jenis-jenis makna dalam
semantik.
3.1.4.1 Makna Emotif
Makna emotif menurut Sipley (dalam Mansoer Pateda, 2001:101) adalah makna
yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau
terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Dicontohkan dengan
kata kerbaudalam kalimat Engkau kerbau., kata itu tentunya menimbulkan perasaan
tidak enak bagi pendengar. Dengan kata lain,kata kerbau tadi mengandung makna
emosi. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau poerilaku malas, lamban, dan
dianggapsebagai penghinaan. Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan
merasa tersimggung atau merasa tidak nyaman. Bagi orang yang mendengarkan hal
tersebut sebagai sesuatu yang ditujukan kepadanya tentunya akan menimbulkan
rasa ingin melawan. Dengan demikian, makna emotif adalah makna dalam suatu
kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi dan hal ini jelas
berhubungan dengan perasaan. Makna emotif dalam bahasa indonesia cenderung
mengacu kepada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul sebagai akibat
dari perubahan tata nilai masyarakat terdapat suatu perubahan nilai.
3.1.4.2 Makna Konotatif
Makna konotatif berbeda dengan makna emotif karena makna konotatif cenderung
bersifat negatif, sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif
(Fathimah Djajasudarma, 1999:9). Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi
perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Misalnya, pada
kalimatAnita menjadi bunga desa. Kata nunga dalam kalimat tersebut bukan berarti
sebagai bunga di taman melainkan menjadi idola di desanya sebagai akibat kondisi
fisiknya atau kecantikannya. Kata bunga yang ditambahkan dengan salah satu unsur
psikologis fisik atau sosial yang dapat dihubungkan dengan kedudukan yang khusus
dalam masyarakat, dapat menumbuhkan makna negatif.
3.1.4.3 Makna Kognitif
Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya, makna unsur bahasa
yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan,
dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponenya (Mansoer Pateda,
2001:109). Kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun denga
bentuk yang tinggi besar dan kokoh. Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif
karena lebih banyak dengan maksud pikiran.
3.1.4.4 Makna Referensial
Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda, 2001: 125) adalah hubungan
antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat-kalimat dan dunia
pengalaman nonlinguistik. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda,
peristiwa, proses atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yangditunjuk oleh suatu
lambang. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung
menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa maupun proses.
Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang
langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat
juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga
dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa objek konkret atau
gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.
3.1.4.5 Makna Piktorikal
Makna piktorikal menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda, 2001:122) adalah makna
yamg muncul akibat bayangan pendengar ataupembaca terhadap kata yang
didengar atau dibaca. Makna piktorikal menghadapkan manusia dengan kenyataan
terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang
diujarkan atau ditulis, misalnya kata kakus, pendengar atau pembaca akan
terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus,
seperti kondisi yang berbau, kotoran, rasa jijik, bahkan timbul rasa mual karenanya.
3.2 Kelewahan Makna
Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat, maksud kelewahan ialah hal
(keadaan) yg berlebih-lebihan. Berlebih-lebih sehingga tertambah perkara, hal, dsb
yg tidak perlu (mis perkataan yg digunakan dlm ayat). Keselarasan huruf
vokalbermaksud keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk
dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata
praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Dalam sistem ejaan rumi
bahasa Melayu selepas 1972, terdapat 18 keselarasan huruf vokal. Contoh: alih,
untung, tidor, lebih, dsb.. Perkataan daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris
dikecualikan daripada sistem keselarasan huruf vokal. Kata pinjaman ialah kata-
kata yang diambil daripada bahasa-bahasa lain selain bahasa Melayu seperti
bahasa Inggeris, bahasa Eropah lain,bahasa Jawa atau bahasa serumpun lain.
Untuk penjelasan lanjut, sila rujuk buku Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa
Melayu (Ismail Dahaman).
3.3 Ketaksaan Makna
Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. Hal ini
demikian bergantung pada intonasi ayat itu diucapkan. Ayat yang dapat
menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan
(ambiguity). Dengan kata lain, ketaksaan ditakrifkan sebagai sifat binaan atau
konstruksi yang dapat diberi lebih daripada satu tafsiran.
Contoh:
1. Ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia.

Ayat ini mengandungi unsur ketaksaan kerana dapat diertikan sebagai ibu
kepada bapa (iaitu nenek) Mustafa telah meninggal dunia, atau kedua-dua ibu bapa
Mustafa telah meninggal dunia. Untuk dapat mengenal pasti perbezaan erti ini, kita
perlu, secara intuisi, menyedari kewujudan dua jenis binaan ayat yang berbeza. Kita
begitu mudah memahami maksud yang terkandung dalam ayat ini jika diucapkan
dengan lagu bahasa (intonasi) yang berbeza bersesuaian dengan maksud yang
hendak disampaikan.
Dalam ayat 1 di atas, jika kita meletakkan tekanan pada kata ibu, kemudian
diikuti dengan jeda (hentian sebentar), pastilah ayat ini menyatakan bahawa ibu
kepada bapa Mustafa (nenek Mustafa) telah meninggal dunia.
Sebaliknya, jika tiada tekanan pada perkataan ibu dan tanpa jeda dalam
mengucapkan ayat tersebut, maka maksud yang terkandung menyatakan bahawa
kedua-dua ibu bapa Mustafa yang meninggal dunia, bukan neneknya.
Jelas bahawa dalam ujaran, intonasi dan jeda memainkan peranan sebagai
penentu kepada maksud yang didukung oleh sesuatu ayat. Dalam bentuk tulisan,
hal ini dapat dijelaskan dengan penggunaan tanda baca untuk menentukan
ketaksaan ayat berkenaan.
4.0 Semantik dan Linguistik
Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini
semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu
linguistik seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang
semantik pada sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang
lain, dan tatabahasa atau nahu terletak di tengah-tengah deretan ini.
Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi
sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting dalam
tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau
ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik.
Contohnya, kita tidak boleh menerima ayat Kerusi itu sedang menyampaikan
ucapan di Dewan Gemilang, sebagai ayat yang betul, walaupun ayat ini menepati
aturan bahasa, iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. Hal
ini kerana maknanya adalah taksa. Tegasnya, maklumat semantik amat penting
dalam linguistik.
4.1 Sinonim dan Antonim
4.1.1 Sinonim
Sinonim ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata-kata yng mempunyai makna
yang sama atau hampir sama. Secara umumnya, sinonim disebut sebagai perkataan
seerti , misalnya perkataan kereta dan motokar, sejuk dan dingin, suka dan
gemar, ganggu dan kacau, lupus dan luput, loncat dan lompat dan
sebagainya. Dalam bahasa Melayu, terdapat kamus sinonim yang mengandungi
senarai perkataan seerti bahasa Melayu.
Dalam kehidupan kita seharian kita biasa bersua dengan penggunaan sinonim di
sekeliling kita. Sebagai contoh, di kawasan zoo kita akan melihat papan tanda yang
tertulis Tolong jangan usik, kacau atau ganggu binatang-binatang di kawasan ini. Di
perpustakaan pula, terdapat kata-kata yang berbunyi Dilarang membuat bising,
bercakap dan berbual-bual. Perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang
hampir sama. Walau bagaimanapun tidak terdapat perkataan yang bersinonim atau
mempunyai makna yang benar-benar sama secara tepat.
Dalam semantik, ada beberapa jenis sinonim, iaitu sinonim pinjaman, konteks, laras
sosial, dan kolokasi.
4.1.1.1 Sinonim Pinjaman
Belalang bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. Walau
bagaimanapun, dalam dialek Perak, belalang bermakna cakcibau.
Dalam dialek Kedah, batas ialah jalan raya, yang maksud konvensionalnya ialah
timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah.
4.1.1.2 Sinonim Konteks
Perkataan jemput dan udang banyak digunakan dalam konteks protokol.
Sebenarnya, jemput digunakan dalam konteks lisan, manakala undang dalam
konteks tulisan. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna.
4.1.1.3 Sinonim Laras Sosial
Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. Misalnya
penyanyi ialah orang yang bernyanyi manakala biduan bermaksud status yang
tinggi dalam profesionalisme seni.
4.1.1.4 Sinonim Kolokasi
Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. Contohnya
perkataan banyak dan ramai mempunyai makna yang sama. Contoh ayat,
Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir dan Ramai pelajar yang gembira
setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut.
Perkataan banyak boleh digunakan sama ada bagi manusia, tumbuh-tumbuhan,
haiwan dan benda tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan
tanpa kata sifat.
Jika anda menyebut Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian
baik dalam peperiksaan tersebut akan menunjukkan makna yang salah.
Alasannnya, ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat
(gembira) dalam ayat tersebut.
4.1.2 Antonim
Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai
makna yang tidak sama. Secara umumnya, antonim disebut sebagai perkataan
berlawanan, misalnya sejuk lawannya panas, baik lawannya jahat, cantik lawannya
hodoh, tinggi lawannya rendah, miskin lawannya kaya dan sebagainya. Namun
demikian, tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu
seperti contoh tersebut. Oleh itu kata nafi tidak kadang kala digunakan bagi
menunjukkan pertentangan makna tersebut, misalnya perkataan lena lawannya
tidak lena ataupun mati bermaksud tidak hidup.
Terdapat beberapa jenis antonim seperti:
(a) Antonim pasangan komplemen
(b) Antonim hubungan darjah
(c) Antonim hubungan bertentangan
4.1.2.1 Antonim pasangan komplemen
Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang
saling melengkapi antara satu sama lain. Cotohnya, perkataan tidur-jaga, hidup-
mati, duduk-bangun, tajam-tumpul, kembang-kuncup, sihat-sakit, gembira-sedih dan
sebagainya.
Selain itu, perkataan perkataan seperti tidak hidup-mati, dan tidak mati-hidup, tidak
tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini.
4.1.2.2 Antonim hubungan darjah
Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah
seperti perkataan besar-kecil, tebal-nipis, tinggi-rendah, panjang-pendek, kurus-
gemuk dan sebagainya. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini
mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. Sebagai contoh,
sebatang kayu itu dikatakan bersiaz panjang dengan merujuk kepada kayu itu
secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis.
Selain itu, perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak.
Sebagai contoh, perkataan kecil pada kerbau kecil sebenarnya ,menunjukkan
darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan tikus kecil. Demikian juga
perkataan laju bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya
jika merujuk kepada kereta biasa.
4.1.2.4.3 Antonim hubungan bertentangan
Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan.
Dalam hal ini, kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna
yang setara, misalnya beri-terima, jual-beli, murid-guru, majikan-pekerja dan
sebagainya. Contohnya jika X beri barang pada Y bermakna Y akan terima barang
itu.
4.1.3 Hiponim, Homonim dan Polisem
4.1.3.1 Hiponim
Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Sebagai
contoh, melur, mawar,melati,kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga.
Secara umumnya, hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan
kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah
kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang
khusus.
4.1.3.2 Homonim
Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim. Iaitu dua kata atau lebih yang
mempunyai, sama ada bunyi atau ejaan yang sama, tetapi berlainan makna.
Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama, tetapi berbeza makna seperti yang
disebutka tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. Sebagai contoh,
perkataan kepala yang membawa maksud ketua tidak sama maknanya dengan
kepada kereta api. kepada manusia dan kepala surat.
Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan
jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. Hal ini kerana homonim mempunyai
sebutan dan bentuk ejaan yang sama, tetapi berbeza dari segi makna.
4.1.3.3 Polisem
Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama
ada secara konseptual atau sedarjah. Dengan kata lain, polisem ialah hubugan kata
atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang
sama.
Sebagai contoh, kata bantu tentang boleh bermaksud berkaitran sesuatu perkara.
Ada masanya perkataan tentang boleh membawa maksud lawan, seperti dalam
ayat Kita tentang habis-habisan. Contoh lain ialah perkataan bisa yang membawa
maksud sakit sangat dan boleh. Dalam perbualan di Indonesia, secara normalnya
bisa digunakan untuk menggantikan perkataan boleh. Berdasarkan contoh-contoh
tersebut, tentang dan bisa bervariasi maknanya, tetapi kewujudan polisem ditinjau
dengan berasaskan konteks penggunaan.
5.0 Makna Ayat
Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan.
Tanpa unsur ini, maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan
memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang
yang membaca sesuatu yang ditulis.
Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Setiap
perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu
makna. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. Dalam setiap bahasa untuk
membentuk suatu ayat, perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan
makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut.
Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang
mempunyai tiga makna. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa
membawa apa-apa makna.Dalam konteks berbahasa, kita beranggapan bahawa
pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan
kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Dalam
bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif.
5.1 Pengembangan Makna
Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna
dan penyempitan makna. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan
menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan
Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna
sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur.
Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. Contohnya
berlayar, dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai
layar, tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat
apa saja disebut berlayar . Dahulu kata bapa hanya dipakai dalam hubungan
biologis, sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya
disebut bapa sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya
disebutsaudara.
5.2 Penyempitan Makna
Menurut Chaer (1995), Pateda (1986), penyempitan makna ialah gejala yang terjadi
pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas,kemudian menjadi
makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja. Sedangkan Keraf
(1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses
perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih
khusus atau spesifik.
Sebagai contoh kata ahli membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga, sanak-
saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan. Walau bagaimanapun
kata ahli juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai
dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang