Anda di halaman 1dari 12

MUKHADIMAH

OLAHRAGA SEBAGAI SUKAN


Tiga kemahiran utama manusia sejak bertahun-tahun, iaitu berlari, melompat dan melontar
sememangnya memerlukan asas kepada setiap pergerakan dan aktiviti lain yang mampu dilakukan
oleh manusia. Seseorang itu sama ada lelaki ataupun perempuan, tua atau muda, bekerja sebagai
buruh atau pegawai, asal sahaja sihat tubuh badan, mereka pernah dan akan melakukan ketiga-
tiga aktiviti ini baik secara sedar mahupun tidak. Daripada pergerakan inilah muncul suatu bidang
sukan yang amat diminati sehingga sekarang, ataupun olahraga. Sebagai sukan yang
dipertandingkan, sudah tentu aktiviti ini diubah suai dan diperkemaskan dari semasa ke semasa
mengikut kehendak dan aturan yang ditetapkan.
Begitu juga dengan cabang daripada olahraga juga turut dicipta dan diperbaiki untuk lebih menarik
dan sesuai dipertandingkan. Yang nyata kini ialah daripada perlakuan memenuhi riadah atau
rekreasi lama kelamaan menjadi acara sukan yang diminati sehingga menjadi bidang pertandingan
yang menarik walaupun sengit.Tidak dapat dinaikan banyak lagi kebaikan yang menyebabkan
orang ramai berlumba-lumba menceburi sukan ini, dari peringkat yang paling rendah seperti di
sekolah rendah, sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi seperti Sukan !limpik.
"ertandingan dan perjumpaan olahraga dianjurkan di pelbagai peringkat. "elbagai acara diadakan
sama ada untuk lelaki ataupun perempuan. Daripada pertandingan yang dijalankan, para
pemenang akan diberi hadiah yang menarik. #epuasan mencipta rekod baharu dari setiap
peringkat sehingga kemuncak menerusi Sukan !limpik atau kejohanan dunia menyebabkan
peserta olahraga terpaksa berlatih bersungguh-sungguh untuk mencapai impian tersebut. !leh
yang demikian, kita dapat lihat dalam setiap perjumpaan olahraga ada sahaja rekod baharu yang
dicipta mengatasi yang lama.
SIFAT-SIFAT OLAHRAGAWAN
Seseorang yang mengambil bahagian dalam olahraga disebut atlit bagi lelaki dan olahragawati bagi
perempuan. Seseorang olahragawan atau olahragawati mungkin terdiri daripada peserta yang
mengambil bahagian sebagai amatur dan mungkin juga bertara proessional, yakni mereka dibayar
gaji atau ganjaran tertentu untuk mengambil bahagian. Sebagai atlit, seseorang itu mempunyai
beberapa ciri yang tertentu yang diharapkan mampu membawa kejayaan kepadanya. "enentuan
penyertaan dalam sesuatu acara itu walaupun bergantung kepada diri individu itu, juga bergantung
kepada kebijaksanaan jurulatih atau guru pengawas. $ntara ciri-ciri itu adalah seperti berikut %
&. Berdisiplin tinggi
Setiap atlit seharusnya mempunyai disiplin yang tinggi, sama ada semasa mengikuti latihan
ataupun pertandingan. $rahan jurulatih dan guru pengawas hendaklah dipatuhi. Begitu juga segala
peraturan dan undang-undang hendaklah dipatuhi.
'. Semngt !nt!" #ertnding
Setiap atlit harus mempunyai semangat yang tinggi untuk bertanding dan seterusnya mencapai
kejayaan. Semua ini hanya akan tercapai menerusi latihan dan tunjuk ajar jurulatih.
(. Berperi#di m!li dn di$%rmti
!lahragawan dan ahli-ahli sukan sering menjadi perhatian dan ikutan orang ramai. !leh itu mereka
harus menunjukkan peribadi dan mempamerkan gerak geri yang erbatas serta tidak terkeluar
daripada etika kemasyarakatan, keagamaan dan kehendak negara.
). Memp!n&i semngt #erps!"n
Sebagai atlit mereka juga diharapkan mempunyai semangat berpasukan dan bekerjasama serta
bertanggungjawab terhadap pasukan yang mereka wakili, terutama jika penyertaan mereka
menerusi acara berpasukan.
*. Bersemngt tinggi dn tid" m!d$ men&er$ "l$
+atlamat utama seseorang mengambil bahagian dalam olahraga adalah untuk mencapai kejayaan
serta mempamerkan prestasi yang terbaik menandingi pihak lawan. Di sini mereka dikehendaki
mempunyai semangat juang yang tinggi tanpa mudah mengaku kalah. ,alaupun mereka tidak
mencapai kejayaan, tetapi mereka tetap berusaha mempamerkan persembahan terbaik sedaya
mungkin.
-. 'en&#r dn #ertim#ng rs
$tlit haruslah mempunyai siat sabar dan bertimbang rasa khususnya dalam hal yang melibatkan
pungutan mata, lebih-lebih lagi jika dia gagal dalam kejohanan itu. Di samping itu banyak lagi
contoh teladan yang baik yang menjadi ciri-ciri olahragawan. ,alaupun ada kalanya terdapat berita
yang tidak disenangi daripada olahragawan, keseluruhannya mereka mempunyai ciri-ciri yang
menjadi ikutan masyarakat umum. +ereka juga hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dan
mengamalkan siat serta sikap yang dapat membantu meningkatkan prestasi mereka. Tidak dapat
dinaikan mereka sering dijadikan teladan oleh mereka yang baru menceburkan diri dalam bidang
ini. Segala yang baik daripada mereka dijadikan pendorong dan galakan kepada olahragawan yang
baru ini.
'ENGLIBATAN WANITA DALAM OLAHRAGA
!lahraga bukan hanya diceburi kaum lelaki sahaja, kaum wanita juga turut melibatkan diri.
+ungkin pada peringkat awal penglibatan kaum wanita dalam olahraga dan sukan amnya
mendapat tentangan daripada beberapa pihak tertentu, tetapi lama-kelamaan diakui bahawa
penglibatan mereka adalah setanding dengan kaum lelaki, sehinggakan adakalanya pencapaian
mereka mengatasi kaum lelaki. Banyak acara olahraga yang disertai lelaki jugamenjadi acara untuk
wanita. .aya larian, keupayaan, teknik dan prestasi mereka ada yang menakjubkan.
"englibatan wanita dalam sukan khususnya olahraga tidaklah seawal penglibatan
danmengalami sejarah pahit seperti kaum lelaki. +engikut sejarah olahragawan, wanita
padamulanya dilarang daripada mengambil bahagian dalam acara sukan. "elbagai
anggapannegati dilemparkan kepada mereka. +alah mereka juga dilarang menonton kaum lelaki
mengambil bahagian dalam Sukan !limpik #uno.
#etika olahraga rancak menular ke negara-negara /ropah khususnya /ngland,
wanitamasih dilarang mengambil bahagian dalam olahraga. "ersatuan olahraga juga enggan
mengatur serta menganjurkan kejohanan dan perjumpaan olahraga untuk wanita.
Bagaimanapun ini tidaklah bermakna tiada pula usaha dilakukan oleh pihak-pihaktertentu untuk
menganjurkan kejohanan untuk wanita. +enyedari penglibatan dan penyertaan wanita juga perlu,
maka sebuah persatuan olahraga khusus untuk kaum wanita ditubuhkan."ersatuan ini diberi nama
0ederation Sportive 0eminine 1nternationale. Tujuan utamapenubuhan persatuan ini ialah untuk
mencadangkan kepada +ajlis !limpik $ntarabangsasupaya penyertaan Sukan !limpik yang bakal
diadakan pada tahun &2'), dibuka juga kepada wanita. 3adangan itu mendapat sambutan yang
menggalakkan. Tetapi bukan untuk Sukan !limpik tahun &2') seperti yang dicadangkan itu. Sukan
!limpik tahun &2'4 akhirnya membuka pintu kepada kaum wanita.
"enerimaan wanita dalam sukan yang terbesar di dunia itu telah disambut dengan
gembiraoleh atlit pelbagai negara yang sudah tentu mahu menunjukkkan pencapaian mereka yang
tidak kurang hebatnya daripada kaum lelaki. Sejak itu penyertaan kaum wanita dalam Sukan
!limpik tidak pernah diketepikan. Di samping berjaya mempamerkan persembahan dan prestasi
yang bermutu tinggi. mereka juga mampu menarik minat sebahagian besar peminat sukan dunia.
Secara tidak langsung penyertaan mereka memeriahkan lagi temasya sukan itu.
5egara kita juga memberi peluang kepada kaum wanita untuk menceburkan diri bukan
sahaja dalam sukan olahraga tetapi juga dalam bidang-bidang sukan lain. "restasi yangmereka
pamerkan bukan sahaja tinggi dari segi mutu, tetapi turut menaikkan nama negaradalam sukan
antarabangsa, khususnya olahraga. Bagitu juga dengan pelajar-pelajar sekolah, yang turut diberi
peluang mengambil bahagian dalam sukan ini sejak dari sekolah rendah lagi. 1ni jelas menunjukkan
bahawa olahraga khususnya dan sukan amnya adalah milik semua rakyat tidak kira lelaki atau
wanita.
A( SE)ARAH OLAHRAGA DI MALA*SIA
TARIKH +ATATAN 'ERISTIWA
(,-.
!rganisasi olahraga terulung di +alaysia adalah "ersatuan
!lahraga 1poh "erak yang ditubuhkan.
"engajuran kejohanan itu dinamakan 61poh $thletic Sport7.
"enyertaan hanya terhad kepada para pegawai 1nggeris sahaja.
"emenang kejohanan ini dinobatkan sebagai 8ohan +alaya.
(,(/-(,(,
#ejohanan terhenti kerana "erang Dunia "ertama.
(,0-
+esyuarat telah diadakan di #uala 9umpur untuk mengadakan
#ejohanan !lahraga +alaya #ali "ertama antara negeri yang
dianjurkan oleh 6$mateur $thletic o British +alaya7.
(,1(
#eanggotaan "ersatuan !lahraga $matur British +alaya dibuka
kepada semua negeri di +alaysia.
+ohd. :ani .hows ;"erak< telah berjaya memenangi dan
mencipta rekod baru dalam acara &== ela pecut ;merupakan
peserta tempatan pertama yang berbuat demikian <.

(,/- 2 (,/3
#ejohanan !lahraga terhenti akibat "erang Dunia #edua
(,40
nama persatuan ditukar kepada 60ederation o +alaya $mateur
>nion7 ;0+$$>< dan bergabung dengan +ajlis !limpik +alaya.
(,4.
+alaya mengambil bahagian dalam Sukan !limpik pada kali
pertama di +elbourne.
) acara iaitu hoki, angkat berat, olahraga dan renang.
(,.-
#ejohanan #ebangsaan "ertama yang menggunakan peraturan-
peraturan baru telah diadakan di Seremban.
(,.- 2
(,.0
kejohanan ini juga telah disertai oleh atlet luar negara.
Selepas penubuhan +alaysia, 0+$$> telah ditukar kepada +$$>
"residen pertama +$$> ialah Datuk +ohamed .ha?ali Bin Shaie.
(,./
#ejohanan pertama di bawah anjuran +$$> disertai oleh semua
negeri di +alaysia.
(,.3
+. 8egathesan merupakan peserta lari pecut negara yang pernah
memenangi pingat emas dalam acara &== meter dan '== meter
Sukan $sia serta memasuki peringkat separuh akhir dalam Sukan
!limpik &2-) ;Tokyo< dan &2-4 ;+e@ico<.
A+ARA-A+ARA OLAHRAGA
B%le$ di#$gi"n "epd 0 #$gin5-
A6r Tre"7Blpn
A6r 'dng ter#$gi "epd d! iit! #lingn dn l%mptn
BAHAGIAN A+ARA-A+ARA
TREK 7
BALA'AN
&. "ecut % &==m, '==m, )==m
'. 8arak sederhana ;4==m dan &*==m<
(. 8arak 8auh, marathon ;(===m, *===m dan &====m
). $cara lari berganti-ganti )@&==m, )@'==m dan )@)==m
*. $cara lari berpagar ;&==m ;"<, &&=m ;9< '==m dan )==m ;9A"<<
-. $cara lari berhalangan (===m
'ADANG 5
(8 BALINGAN 7
LONTARAN
08 LOM'ATAN
&. 9ontar "eluru, 9empar 3akera, +erejam 9embing A Baling Tukul Besi
'. 9ompat 8auh, 9ompat Tinggi, 9ompat #ijang A 9ompat Bergalah
+AM'URAN
9 6r-6r
"$s
"entatlon, :eptatlon dan Dekathlon
A+ARA-A+ARA KHAS
Selain acara-acara yang dinyatakan, terdapat beberapa acara lain lagi yang juga turut
dipertandingkan sebagai acara olahraga. !leh sebab ciri-ciri acara ini agak berbe?a dan tersendiri,
agak sukar untuk di kategorikan sebagai acara balapan, atau acara padang. >mpamanya, acara
dekathlon dan heptathlon yang merupakan gabungan ketiga-tiga kumpulan cara tersebut, mungkin
juga boleh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang. Begitu juga dengan acara marathon
dan lumba jalan kaki. Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapat
sambutan yang menggalakkan ialah tarik tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia,
acara ini tidak diadakan. Di negara kita pertandingan tarik tali lebih merupakan salah satu acara
dalam sukaneka yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan pertandingan.
Bagaimanapun, sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tarik
tali secara khusus, dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan.
Mrt$%n
$cara marathon juga merupakan acara olahraga yang disertai oleh lelaki dan perempuan.
+arathon juga sering diadakan dalam perjumpaan olahraga utama duania, walaupun di negara
kita, khususnya di peringkat sekolah tidak diadakan. +arathon adalah acara lari jarak jauh sejauh
'- batu (4* ela diadakan sejak Sukan !limpik #uno lagi. +engikut sejarah, acara ini adalah
sempena sejarah .reek #uno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh '- batu (4*
ela sebelum dia meninggal duniadisebabkan keletihan.
$cara marathon diadakan diluar kawasan balapan, menggunakan jalan raya biasa. :anya
permulaan dan akhir acara sahaja diadakan di dalam balapan. Disebabkan jarak yang amat
jauh, kebanyakkan penganjur olahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara
mereka untuk acara ini disamping diadakan secara berasingan. $dakalanya juga diadakan
pada jarak yang lebih dekat dan dinamakan marathon mini.
L!m# )ln K"i
sejenis acara berjalan laju yang mungkin juga merupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan
berlari. Di perinkat sekolah acara ini tidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga
dewasa sahaja. Terdapat beberapa jarak yang di pertandingkan, khusus untuk lelaki ataupun
perempuan. Biasanya lumba jalan kaki diadakan berasingan, bersempena sesuatu peristiwa atau
hari-hari perayaan. "ekara penting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat
langkahan. #elenturan pergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat meningkatkan
kelajuan. "eserta tidak dibenarkan berlari dalam acara ini. Disebabkan kelajuan langkahan yang
ditunjukan oleh para peserta, penonton seolah-olah beranggapan mereka berlari anak ,tetapi
sebenarnya tidak.
De"t$l%n
Dekathlon adalahn gabungan &= acara yang merangkumi larian, lompatan dan lontaran.
Semua acara ini dijalankan sepanjang ' hari, dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. Susunan
pertandingan acara adalah seperti berikut %
Hri pertm Hri "ed!
&== meter
9ompat jauh
9ontar peluru
9ompat tinggi
)== meter
&&= meter lari berpagar
9empar cakera
9ompat bergalah
Bejam lembing
&*== meter
$tlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagi atlit yang paling lengkap. "eserta yang
mengambil bahagian harus mengabungkan kelajuan, kekuatan, kelenturan, kea?aman serta
semangat kesukanan yang tinggi. +ereka juga harus mampu mengekalkan prestasi yang tinggi
sepanjang ' hari acara itu diadakan. >ntuk memenangi acara ini secara keseluruhannya, peserta
perlu mengambil bahagian dalam semua acara. Setiap pencapaian dalam sesuatu acara diberikan
mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh "ersatuan !lahraga $matur $ntarabangsa ;1$$0<.
"eserta yang menunjukkan prestasi yang tinggi sudah tentu memperoleh mata yang tinggi. +ata
yang dipungut oleh para peserta dalam kesemua &= acara itu dijumlahkan dan peserta yang
memungut mata tertinggi dikira sebagai pemenang.
$cara Dekathlon ini dipercayai bermula pada akhir abad ke-&2 ketika itu terdapat &= acara yang
digabungkan, tetapi tempoh pertandingan hanya dalam sehari sahaja. Dekathlon pertama kali
disenaraikan sebagai acara Sukan !limpik pada tahun &=&' ketika sukan itu diadakan di
Stockholm. #etika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. Bagaimanapun, kini acara
tersebut diadakan dalam tempoh ' hari sahaja bagi mengelakkan peserta daripada kemungkinan
menjadi bosan dan membebankan. #ini dekathlon merupakan acara tetap dalam setiap
perjumpaan olahraga utama dunia.
Heptt$l%n
:eptathlon merupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. >ntuk
menguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga-tiga acara olahraga. $cara
heptathlon juga diadakan dalam tempoh dua hari. $cara-acara yang terdapat dalam acara
heptathlon ini mengikut susunannya adalah seperti berikut %
HARI 'ERTAMA HARI KEDUA
&== meter lari berpagar
9ompat tinggi
9ontar peluru
'== meter
9ompat jauh
Bejam lembing
4== meter
Seperti dekathlon, pemenang dalam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlah keseluruhan
mata yang dipungut dalam semua acara yang dipertandingkan. "eserta yang berjaya memungut
mata terbanyak dikira pemenang. :anya pemenang keseluruhan diberi hadiah dan bukan
pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan. "emenang acara ini dianggap sebagai juara
keseluruhan bahagian wanita.
A0 SE)ARAH OLAHRAGA ANTARABANGSA
TAHUN +ATATAN
::. SM
sejarah awal Sukan !limpik #uno bermula di .reek
orang .reek sudah mengambil bahagian dalam pertandingan
olahraga.
matlamat asal olahraga mereka bukanlah menjadikan olahraga
sebagai acara sukan yang dipertandingkan tapi sebagai cabang
seni melalui persembahan peserta-peserta yang mengambil
bahagian.
Sebuah buku tentang sejarah dan perkembangan sukan iaitu
The /ncyclopedia o Sports ada menyatakan tentang olahraga
yang bermula pada ?aman .reek #uno, dan mencatatkan
bahawa lompat jauh dianggap sebagai acara pertama yang
dipertandingkan dalam sukan tersebut.
Sukan !limpik berjaya diadakan setiap empat tahun sekali
sehingga tahun (2C S+
Selepas itu Sukan !limpik tidak dapat diadakan lagi atas arahan
+aharaja Bom, Theodosius, tanpa menyatakan alasannya
+ereka tidak lagi dapat berkumpul dan bertanding seperti
sebelumnya. Bagaimanapun, mereka tetap meneruskan aktiviti
berlari, melompat dan melontar dengan mempamerkan
kemahiran dan kebolehan mereka untuk diadili oleh orang
ramai. !leh sebab pertandingan sukan olahraga menerusi
Sukan !limpik #uno itu diadakan khusus untuk penduduk
sekitar .reek sahaja, tiada negara lain yang sanggup
meneruskan tradisi sukan tersebut akhirnya berkuburlah sukan
itu.
'ERKEMBANGAN 'ADA ;AMAN MODEN
A#d "e (,
Timbul ura-ura untuk menghidupkan semula Sukan !limpik
yang sekian lama berkubur.
>saha negara-negara lain, yang mula menunjukkan minat
;selain .reek< untuk menghidupkan semula sukan olahraga.
(3(0 Di /ngland, olahraga berjaya dihidupkan kembali oleh Boyal
+ilitary 3ollege menerusi temasya sukannya.
#ejayaan kolej itu mengadakan temasya sukan olahraga telah
mendorong pihak-pihak lain untuk turut sama mengembangkan
sukan ini ke merata tempat di /ngland.
+uncul kelab olahraga yang pertama di dunia iaitu #elab The
5ew .uild di /ngland.
#emunculan beberapa kelab olahraga yang lain selepas itu.
#ebanyakan sekolah turut menggalakkan
"elajar melibatkan diri dalam olahraga, begitu juga dengan
universiti dan kolej. Sasaran menjadikan sekolah, kolej dan
universiti sebagai tempat mengembangkan sukan olahraga
amat wajar dan dengan segala kemudahan serta pengurusan
yang teratur, peluang untuk mengembangkan sukan olahraga
amat cerah.
(34-
>niversiti !@ord adalah antara beberapa universiti yang terawal
menubuhkan pasukan olahraga, iaitu 6/@eter 3ollege $thletics
3lub7.
(3.--n
Tempoh perkembangan sukan olahraga yang pesat di /ngland.
Sambutan penduduk setempat yang menggalakkan
memudahkan lagi perkembangan sukan ini.
#ejohanan olahraga berbentuk terbuka mula dianjurkan oleh
kelab-kelab olahraga di negara tersebut. Sekali lagi sukan
olahraga mendapat sambutan yang sungguh menggalakkan
daripada penduduk di situ. !rang ramai sudah mula meminati
dan turut menonton kejohanan-kejohanan yang dianjurkan.
Selain itu, olahraga turut diperkenalkan ke $merika Syarikat dan
#anada.
>saha pengembangan sukan ini di /ngland diteruskan
#ejohanan olahraga pertama yang berbentuk pertandingan
peringkat antarabangsa. #ejohanan tersebut melibatkan
/ngland dan 1reland.
#emunculan sukan olahraga di $merika Syarikat. "erjumpaan
olahraga turut diadakan dalam masa yang singkat.
#d "e-(, dn <l
#d "e-0-
$hli-ahli olahraga $merika Syarikat yang baru sahaja
didedahkan dengan sukan ini mampu menunjukkan prestasi
yang membanggakan dengan berjaya memenangi malah
menguasai banyak perjumpaan sukan yang diadakan, termasuk
di luar $merika Syarikat.
Turut membanggakan lagi ialah penguasaan ahli-ahli olahraga
$merika ini amat menonjol sehingga mampu mencipta dan
memecahkan rekod yang terdahulu.
#etika itu kebanyakan rekod dunia masih belum mendapat
pengiktiraan maka rekod-rekod ini tidak dicatat untuk rujukan.
Bagaimanapun, daripada senarai pemenang pada kebanyakan
perjumpaan olahraga menunjukkan bahawa sebahagian
besarnya adalah peserta dari $merika Syarikat.
"erkembangan seterusnya ialah ke negara-negara /ropah yang
lain, selain daripada kepulauan 1nggeris dan ke beberapa
negara dunia yang lain.
#emasukan sukan ini juga mendapat sambutan yang
menggalakkan daripada penduduk setempat, malah dalam
masa yang singkat sahaja sudah mampu menghasilkan
olahragawan bertara dunia.
,alau bagaimanapun, prestasi dan kebolehan para
olahragawan $merika Syarikat masih belum
tergugat. +ereka masih menguasai sebilangan besar
perjumpaan olahraga antarabangsa.
:al ini ditambah lagi dengan kemunculan atlet $merika Syarikat
yang berketurunan 5egro, menunjukkan prestasi yang
membanggakan dan menakjubkan.
Di negara-negara lain juga turut diadakan kejohanan olahraga
yang disertai oleh peserta-peserta luar negara. +alahan
menerusi persatuan-persatuan olahraga masing-masing,
mereka menjadikan perjumpaan olahraga sebagai perjumpaan
tahunan yang meriah.
"erjumpaan olahraga seperti Sukan !limpik telah menjadi
medan perjumpaan para olahragawan dari seluruh dunia untuk
mengukur kebolehan dan keupayaan para peserta masing-
masing dalam bidang olahraga.
$ustralia dan 5ew Dealand juga berjaya melahirkan
olahragawan yang mampu menandingi peserta dari negara-
negara /ropah dan $merika Syarikat. !lahragawan dari
$sia, $rika dan $merika Selatan ketika itu masih belum mampu
menggugat atau menandingi mereka, walaupun sukan olahraga
telah diperkenalkan ke negara-negara tersebut.
(,.--n
+uncul peserta-peserta dari tiga bahagian dunia ini yang
mampu menandingi dan memberi saingan, walaupun potensi
mereka masih belum mampu menggugat potensi ahli-ahli
olahraga dari $merika Syarikat, /ropah dan #anada.
Bagaimanapun, kini semakin ramai olahragawan dari ketiga-tiga
rantau $rika, $merika Selatan dan $sia yang telah
menunjukkan prestasi yang baik dan memenangi beberapa
acara sejak kebelakangan ini. 1ni menjadikan pertandingan
olahraga, khususnya menerusi Sukan !limpik semakin
mencabar dan menarik.
#ebanyakan negara mula menubuhkan persatuan olahraga
masing-masing setelah beberapa tahun olahraga diperkenalkan
di negara mereka.
"ersatuan-persatuan ini bertujuan menjadi badan penyelaras
kepada setiap aktiviti dan kejohanan yang diadakan serta yang
disertai negara berkenaan. "ersatuan ini juga bertindak sebagai
badan yang bertanggungjawab ke atas perkembangan dan
kemajuan olahraga di negara masing-masing.

SUKAN OLIM'IK
(3,. Sukan !limpik bermula sejak ?aman .reek #uno
Sukan olahraga merupakan acara utama dan wajib
dalam sukan ini sehingga terdapat lebih daripada (= acara yang
dimasukkan dalam senarai acara Sukan !limpik, tetapi olahraga
masih menduduki tempat teratas dari segi keutamaannya
Sukan ini diadakan empat tahun sekali, dan diadakan
di pelbagai negara dunia mengikut kemampuan dan persetujuan
negara berkenaan menjadi penganjur.
(,,0
#ali terakhir sukan ini diadakan ialah pada tahun &22' di
Barcelona Sepanyol, dengan penyertaan &(* buah negara,
termasuk +alaysia.
(,,.
Sukan !limpik dengan +otto atau cogan katanya berbunyi%
3itius, $ltius, 0ortius ;Switer, :igher, Stronger< jelas
menunjukkan bahawa sukan olahragalah menjadi tunjang
kepada cogan kata ini. 1ni ditambah lagi dengan kenyataan yang
turut dijadikan cogan kata Sukan !limpik, iaitu % "erkara yang
lebih penting dalam sukan bukanlah kemenangan, tetapi
mengambil bahagian. 1ni seolah-olah memberi dorongan kepada
negaranegara kecil untuk turut serta dan telah mengakui
bahawa kemenangan bukanlah harapan atau cita-cita negara
mereka.