Anda di halaman 1dari 4

BREAST CARE (POST NATAL)

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGERTIAN
Memberikan tindakan pada organ payudara dengan cara di
massage
TUUAN
!" Mencega# pembendungan ASI
$" Meningkatkan #ygiene payudara
%" Meningkatkan produk&i ASI
'" Me(enturkan dan menguatkan putting payudara
)E*IA)AN
Di(akukan pada ibu &ete(a# me(a#irkan
PETUGAS Pera+at
PERALATAN
!" O(eum coccu& yang #angat ,direndam da(am air #angat-
$" )apa&
%" .anduk be&ar/ $ bua#
'" Peniti/ $ bua#
0" Air #angat dan dingin da(am ba&kom
1" 2a&(ap/ $ bua#
3" *engkok
PROSEDUR
PELA)SANAAN
A. Tahap Pra Interaksi
!" Mengecek program terapi
$" Mencuci tangan
%" Menyiapkan a(at
B. Tahap Orientasi
!" Memberikan &a(am kepada pa&ien dan &apa nama pa&ien
$" Men4e(a&kan tu4uan dan pro&edur tindakan pada
k(ien5ke(uarga
%" Menanyakan per&etu4uan dan ke&iapan k(ien &ebe(um
kegiatan di(akukan
C. Tahap Kerja
!" Mema&ang &ampiran5men4aga pri6acy
$" Mema&ang #anduk di bagian perut ba+a# dan ba#u &ambi(
me(epa& pakaian ata& ,#anduk dipa&ang dengan peniti-
%" Mengompre& kedua putting dengan kapa& yang diba&a#i
o(eum coccu& #angat &e(am $ 7 % menit
'" Mengangkat kapa& &ambi( member&i#kan putting dengan
gerakan memutar dari da(am ke (uar
0" )emudian dengan kapa& o(eum yang baru8 member&i#kan
daera# tenga# putting dari &entra( ke (uar ,bi(a putting in6ertet8
di(akukan penarikan-
1" Memba&a#i kedua te(apak tangan dengan o(eum coccu& dan
me(akukan pengurutan dengan te(apak tangan berada
diantara kedua payudara dengan gerakan keata&8 ke&amping8
keba+a#8 kedepan &ambi( meng#entakkan payudara8
pengurutan di(akukan &ebanyak $9 7 %9 ka(i
3" Pengurutan kedua" Tangan kiri menopang payudara kiri dan
tangan kanan me(akukan pengurutan dengan menggunakan
&i&i ke(ingking" Di(akukan &ebanyak $9 7 %9 ka(i" Lakukan
pada kedua payudara kanan:kiri
;" Pengurutan ketiga dengan menggunakan &endi:&endi 4ari"
Po&i&i tangan mengepa(" Tangan kiri menopang payudara dan
tangan kanan me(akukan pengurutan dari pangka( kea ra#
putting" Di(akukan &ebanyak $9 7 %9 ka(i pada tiap payudara"
<" Me(etakkan ba&kom diba+a# payudara dan menggunakan
+a&(ap yang di ba&a#i air #angat" Mengguyur payudara
&ebanyak = 0 ka(i" )emudian di (ap dengan +a&(ap ter&ebut8
dan bergantian dengan air dingin" Ma&ing:ma&ing 0 ka(i
guyuran ,diak#iri dengan air #angat-
!9" Mengeringkan payudara dengan #anduk yang dipa&ang di
ba#u
!!" Memakai *. dan pakaian ata& pa&ien dan mengan4urkan
pada pa&ien memakai *. yang menopang
D. Tahap Terminasi
!" Menge6a(ua&i #a&i( tindakan yang baru di(akukan
$" *erpamitan dengan pa&ien
%" Membere&kan dan kemba(ikan a(at ke tempat &emu(a
'" Mencuci tangan
0" Mencatat kegiatan da(am (embar catatan kepera+atan
PENILAIAN PEN>APAIAN )OMPETENSI ASPE) )ETRAMPILAN
*REAST >ARE
No
ASPE) ?ANG DINILAI *O*OT
NILAI
9 ! $
A ALAT
! O(eum coccu& yang #angat ,direndam da(am air #angat- $
$ )apa& !
% .anduk be&ar/ $ bua# !
' Peniti/ $ bua# !
0 Air #angat dan dingin da(am ba&kom !
1 2a&(ap/ $ bua# !
3
*engkok
!
B Tahap Pra Interaksi
! Mengecek program terapi !
$ Mencuci tangan !
% Menyiapkan a(at $
C Tahap Orientasi
! Memberikan &a(am kepada pa&ien dan &apa nama pa&ien !
$ Men4e(a&kan tu4uan dan pro&edur tindakan pada
k(ien5ke(uarga
$
%
Menanyakan per&etu4uan dan ke&iapan k(ien &ebe(um
kegiatan di(akukan
!
D Tahap Kerja
! Mema&ang &ampiran5men4aga pri6acy !
$
Mema&ang #anduk di bagian perut ba+a# dan ba#u
&ambi( me(epa& pakaian ata& ,#anduk dipa&ang dengan
peniti-
!
%
Mengompre& kedua putting dengan kapa& yang diba&a#i
o(eum coccu& #angat &e(am $ 7 % menit
$
' Mengangkat kapa& &ambi( member&i#kan putting dengan
gerakan memutar dari da(am ke (uar
$
0 )emudian dengan kapa& o(eum yang baru8
member&i#kan daera# tenga# putting dari &entra( ke (uar
,bi(a putting in6ertet8 di(akukan penarikan-
!
1
Memba&a#i kedua te(apak tangan dengan o(eum coccu&
dan me(akukan pengurutan dengan te(apak tangan
berada diantara kedua payudara dengan gerakan keata&8
ke&amping8 keba+a#8 kedepan &ambi( meng#entakkan
payudara8 pengurutan di(akukan &ebanyak $9 7 %9 ka(i
0
3
Pengurutan kedua" Tangan kiri menopang payudara kiri
dan tangan kanan me(akukan pengurutan dengan
menggunakan &i&i ke(ingking" Di(akukan &ebanyak $9 7
%9 ka(i" Lakukan pada kedua payudara kanan:kiri
0
; Pengurutan ketiga dengan menggunakan &endi:&endi 4ari"
Po&i&i tangan mengepa(" Tangan kiri menopang payudara
dan tangan kanan me(akukan pengurutan dari pangka(
kea ra# putting" Di(akukan &ebanyak $9 7 %9 ka(i pada
0
tiap payudara"
< Me(etakkan ba&kom diba+a# payudara dan
menggunakan +a&(ap yang di ba&a#i air #angat"
Mengguyur payudara &ebanyak = 0 ka(i" )emudian di (ap
dengan +a&(ap ter&ebut8 dan bergantian dengan air
dingin" Ma&ing:ma&ing 0 ka(i guyuran ,diak#iri dengan air
#angat-
0
!9
Mengeringkan payudara dengan #anduk yang dipa&ang
di ba#u
!
!! Memakai *. dan pakaian ata& pa&ien dan mengan4urkan
pada pa&ien memakai *. yang menopang
!
E Tahap Terminasi
! Menge6a(ua&i #a&i( tindakan !
$ *erpamitan dengan pa&ien !
% Membere&kan dan kemba(ikan a(at ke tempat &emu(a !
' Mencuci tangan !
0 Mencatat kegiatan da(am (embar catatan kepera+atan !
TOTAL 09