Anda di halaman 1dari 8

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

DINAS PERKEBUNAN
Jl. Pemuda No. 26 Telp. (0405 2!2"!60 Kola#a
$URAT PERJANJIAN PELAK$ANAAN PEKERJAAN
( KONTRAK
A N T A R A
%INA$ PERKEBUNAN KABUPATEN KOLAKA
KE&IATAN PEN&A%AAN BARAN&'JA$A TAHUN AN&&ARAN 20"2
%EN&AN
(). BINTAN& JA*A MAKMUR Pu+a, Kola#a
Nomor : /Kontrak/Disbun/X/2012
Tanggal : 8 Oktober 2012
Pada hari ini Senin tanggal Delaan bulan Oktober tahun Dua !ibu Dua belas"
kami #ang bertanda tangan diba$ah ini :
%& N a m a - MUH. %AR.I$ K/ $P.
'abatan : Pe(abat Pelaksana Tehnis Kegiatan&
)lamat : 'alan Pemuda No& 2* Kolaka
selan(utn#a disebut PIHAK PERTAMA
%%& N a m a : JAMALU%%IN IBRAHIM TAMEA
'abatan : Direktur (). BINTAN& JA*A MAKMUR Pusat Kolaka
)lamat : 'l& Pemuda No& 10+ Kolaka"
Selan(utn#a disebut PIHAK KE%UA
Kedua belah ihak telah setu(u dan seakat untuk mengadakan ikatan kontrak dalam
elaksanaan eker(aan Pengadaan ,enih -engkeh dengan ketentuan dan s#arat.s#arat
sebagaimana ter/antum dalam asal.asal diba$ah ini :
Pa+al "
TUJUAN KONTRAK
Tu(uan kontrak ini adalah bah$a P%0)K K1D2) harus melaksanakan" men#elesaikan
eker(aan engadaan ,enih -engkeh dan men#alurkan di 3 4Tiga5 Ke/amatan di
Kabuaten Kolaka" sehingga hasil eker(aan memberikan keuasan ada P%0)K
P1!T)6) sesuai dengan ketentuan.ketentuan dokumen kontrak #ang meruakan
bagian #ang tidak terisahkan&
Pa+al 2
LIN&KUP PEKERJAAN
Peker(aan #ang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh P%0)K K1D2) sesuai
dengan Pasal 1 4satu5 kontrak ini adalah eker(aan engadaan ,enih -engkeh seban#ak
18&7+0 4 Delaan belas ribu tu(uh ratus lima uluh ribu5 ohon dan disalurkan di 3
4Tiga5 ke/amatan di Kabuaten Kolaka&
Pa+al !
%A$AR PELAK$ANAAN PEKERJAAN PEN&A%AAN
Peker(aan tersebut di atas harus dilaksanakan oleh P%0)K K1D2) sesuai dengan
ketentuan.ketentuan #ang berlaku antara lain :
1& Praturan Presiden !% Nomor& +8 tahun 2010 tentang engadaan barang/(asa
emerintah&
2& Surat 1daran 6enteri Koordinator ,idang 1konomi" Keuangan dan
Penga$asan Pembangunan !eublik %ndonesia No& S1.02/6"1KK2/98 tanggal 13
)ril 1998&
3& Surat Keutusan Keala Dinas Perkebunan Kabuaten Kolaka Nomor :
&&&&&&&&&&/Disbun/X/2012 tanggal + Oktober 2012 tentang Penetaan Pen#edia
,arang/'asa Dinas Perkebunan Kabuaten Kolaka Tahun )nggaran 2012&
8& Peraturan.eraturan lain berhubungan dengan eker(aan dimaksud&
Pa+al 4
JAN&KA .AKTU PELAK$ANAAN
1& 'angka $aktu Pelaksanaan Peker(aan samai selesai 100 : #ang disebut dalam
asal 2 surat er(an(ian ini selama 80 4Delaan uluh5 hari kalender" terhitung
se(ak tanggal 10 Oktober 2012 samai dengan tanggal 28 Desember 2012&
2& ;aktu Pen#elesaian Peker(aan tersebut dalam a#at 415 asal ini tidak daat
dirubah oleh P%0)K K1D2) ke/uali < keadaan memaksa atau adan#a
erintah enambahan eker(aan dan harus disetu(ui oleh P%0)K P1!T)6)
se/ara tertulis&
Pa+al 5
KEA%AAN MEMAK$A (0OR(E MAJEURE
1& #ang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah eristi$a.eristi$a istime$a
berikut :
a& Perang" huru.hara" emberontakan" emogokan dan eidemi&
b& Peraturan Pemerintah dibidang moneter #ang elaksanaann#a diatur sesuai
dengan keutusan Pemerintah" #ang masing.masing memun#ai akibat langsung
sehingga men#ebabkan tertundan#a elaksanaan eker(aan&
2& )abila ter(adi keadaan memaksa" P%0)K K1D2) harus memberitahukan se/ara
tertulis keada P%0)K P1!T)6) selambat . lambatn#a dalam $aktu 3 = 28 (am
se(ak ter(adin#a keadaan memaksa disertai bukti.bukti #ang sah" demikian (uga
$aktu keadaan memaksa berakhir&
3& )tas emberitahuan P%0)K K1D2)" P%0)K P1!T)6) daat men#etu(ui atau
menolak se/ara tertulis keadaan memaksa itu dalam (angka $aktu 1 = 28
(am se(ak diterima emberitahuan tersebut&
8& 'ika dalam $aktu 1 = 28 (am se(ak diteriman#a emberitahuan P%0)K K1D2)
keada P%0)K P1!T)6) tentang keadaan memaksa itu P%0)K P1!T)6)
tidak memberi (a$aban" maka P%0)K P1!T)6) diangga men#etu(ui keadaan
memaksa tersebut&
Pa+al 6
BIA*A PELAK$ANAAN PEKERJAAN
,ia#a elaksanaan eker(aan tersebut dalam asal 2 surat er(an(ian ini adalah sebesar
!& 88&37+&000". (Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu
Rupiah) #ang dibebankan ada anggaran !K).DP) Dinas Perkebunan Kabuaten
Kolaka Tahun )nggaran& 2012
Pa+al 1
(ARA PEMBA*ARAN
1& Pemba#aran dilakukan melalui Kantor Kas Daerah Kabuaten Kolaka dengan
sistem Pemba#aran >angsung 4>S5 setelah P%0)K K1D2) mengadakan dan
men#alurkan ,enih -engkeh tersebut sebagaimana disebutkan dalam asal 2 4dua5
dalam Surat Per(an(ian ini #ang diserta dengan ,erita )/ara Pemeriksaan ,arang
dan ,erita )/ara Pen#aluran&
2& Setelah restasi eker(aan men/aai 100 : 4seratus ersen5 #ang din#atakan
dengan ,erita a/ara en#erahan eker(aan selesai" keada
PIHAK KE%UA daat diba#arkan 100 : 4seratus ersen5 dari Nilai
Kontrak" #aitu !& 88&37+"000&. = 100 :&. ? !& 88&37+&000". 4 Delaan uluh.
emat (uta tiga ratus tu(uh uluh lima ribu ruiah 5".
Pa+al 2
KENAIKAN HAR&A
1& Kenaikan harga barang selama masa elaksanaan eker(aan ini seenuhn#a
men(adi tanggung (a$ab P%0)K K1D2)&
2& Pada dasarn#a P%0)K K1D2) tidak daat menga(ukan tuntutan/klaim atas
kenaikan harga bahan.bahan" alat.alat dan uah ke/uali aabila ter(adi tindakan/
kebi(aksanaan emerintah !eublik %ndonesia dalam bidang moneter #ang
diumumkan se/ara resmi #ang diatur dalam aturan emerintah" khususn#a untuk
eker(aan engadan barang dan (asa&

Pa+al 3
P A J A K
,ea materai dan ungutan lain #ang timbul dari er(an(ian elaksanaan
eker(aan ini dibebankan keada P%0)K K1D2) sesuai dengan ketentuan #ang
berlaku&
Pa+al "0
$ANK$I %AN %EN%A
1& 'ika P%0)K K1D2) telah mendaat eringatan se/ara tertulis 3 4tiga5 kali
se/ara berturut . turut tetai tidak mengindahkann#a tugas dan ke$a(iban
seerti ter/antum dalam surat er(an(ian ini" maka P%0)K P1!T)6) daat
memutuskan hubungan ker(a se/ara seihak dan segala kerugian #ang ditimbulkan
men(adi tanggung (a$ab P%0)K K1D2)&
2& 'ika P%0)K K1D2) tidak daat men#elesaikan eker(aan engadaan sesuai (angka
$aktu elaksanaan #ang ter/antum dalam asal 8 surat er(an(ian ini" maka untuk
setia hari kelambatan P%0)K K1D2) $a(ib memba#ar denda kelambatan sebesar
satu erseribu dari nilai eker(aan/harga kontrak&
Pa+al ""
AMAN%EMEN ' A%%EN%UM KONTRAK
1& ,ilamana diandang erlu" kedua belah ihak daat mengadakan erubahan atas isi
surat er(an(ian ker(a/kontrak ini #ang akan diatur tersendiri dalam surat er(an(ian
tambahan 4)mandemen/)ddendum5&
2& Persetu(uan eran(angan $aktu elaksanaan 4addendum5 daat diberikan oleh
P%0)K P1!T)6) keada P%0)K K1D2) atas dasar ermohonan dari P%0)K
K1D2) dengan alasan #ang se/ara teknis daat diterima oleh P%0)K P1!T)6)&
3& )ddendum atau )mandemen ditandatangani oleh P%0)K K1D2) sebelum berakhir
elaksanaan eker(aan #ang ditetakan dalam kontrak&
8& )ddendum atau )mandemen tersebut meruakan bagian #ang tak terisahkan dari
surat Per(an(ian Ker(a/Kontrak ini dan dibuat dalam rangka se/ukun#a&
Pa+al "2
R E $ I K O
1& 'ika hasil eker(aan P%0)K K1D2) musnah dengan alasan aaun sebelum
diserahkan keada P%0)K P1!T)6)" maka P%0)K K1D2) bertanggung
(a$ab seenuhn#a atas segala kerugian #ang ditimbulkan ke/uali (ika P%0)K
P1!T)6) telah lalai untuk menerima hasil eker(aan tersebut sesuai dengan
lokasi en#aluran #ang telah ditentukan&
2& 'ika hasil eker(aan P%0)K K1D2) sebagian atau keseluruhann#a musnah diluar
kesalahan kedua belah ihak akibat <Keadaan memaksa< tersebut dalam asal +
sebelum eker(aan diserahkan keada P%0)K P1!T)6) dan P%0)K P1!T)6)
tidak lalai untuk menerima atau men#etu(ui hasil eker(aan tersebut" maka segala
kerugian #ang timbul akibat keadaan itu akan ditanggung oleh kedua belah ihak
se/ara mus#a$arah mu@akat&
Pa+al "!
PEN*ELE$AIAN PER$ELI$IHAN
1& Perselisihan #ang ditimbulkan karena en#imangan engurangan Aolume atau
engurangan kualitas oleh P%0)K K1D2) tana ersetu(uan P%0)K P1!T)6)
ada dasarn#a meruakan kesalahan P%0)K K1D2) dan daat dikenakan sanksi
dan denda sesuai dengan asal 10 serta sanksi administrasi dari ihak #ang
ber$enang&
2& 'ika ter(adi erselisihan antara kedua belah ihak" maka ada dasarn#a akan
diselesaikan se/ara mus#a$arah& 'ika erselisihan itu tidak daat diselesaikan se/ara
mus#a$arah maka akan diselesaikan oleh ihak endamai #ang ber@ungsi sebagai
(uri/$asit dibentuk dan diangkat oleh kedua belah ihak #ang terdiri dari :
. Seorang $akil dari P%0)K P1!T)6) sebagai )nggota&
. Seorang $akil dari P%0)K K1D2) sebagai anggota&
. Seorang dari P%0)K K1T%B) #ang ahli sebagai ketua #ang disetu(ui oleh
kedua belah ihak&
3& Keutusan ihak endamai ini mengikat kedua belah ihak dan bia#a
en#elesaian #ang dikeluarkan akan diikul bersama&
8& 'ika keutusan sebagaimana dimaksud a#at 435 asal ini tidak daat diterima oleh
salah satu ihak" maka erselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri
Kolaka&
+& ,ia#a Perselisihan termaksud dalam a#at 485 asal ini akan ditanggung se/ara
bersama.sama #ang besarn#a (uga sama&


Pa+al "4
PEMUTU$AN PERJANJIAN
1& P%0)K P1!T)6) berhak memutuskan er(an(ian se/ara seihak dengan
emberitahuan tertulis 7 4tu(uh5 hari sebelumn#a setelah melakukan
eringatan/teguran 3 4tiga5 kali" berturut.turut dalam hal P%0)K K1D2) :
a& Dalam 1 4satu5 bulan terhitung tanggal surat er(an(ian" dan atau belum
melaksanakan eker(aan tersebut sebagaimana diatur dalam asal 2 surat
er(an(ian ini&
b& Se/ara langsung atau tidak langsung dengan senga(a memerlambat
en#elesaian eker(aan&
/& 6emberikan keterangan tidak benar #ang merugikan atau daat merugikan
P%0)K P1!T)6)" sehubungan dengan eker(aan engadaan ini&
Pa+al "5
TEMPAT KE%U%UKAN
Segala akibat #ang ter(adi dari elaksanaan ini" kedua belah ihak telah memilih
temat kedudukan 4domisili #ang teta dan sah5 di Kantor Pengadilan Negeri Kolaka&
Pa+al "6
P E N U T U P
1& Segala sesuatu #ang belum diatur dalam surat er(an(ian ini atau erubahan.
erubahan #ang diandang erlu oleh kedua belah ihak" akan diatur lebih lan(ut
dalam surat er(an(ian tambahan atau 4addendum5 dan meruakan er(an(ian #ang
tidak terisahkan dengan er(an(ian/kontrak ini&
2& Surat er(an(ian ini dibuat dalam rangka * 4enam5 dua diantaran#a bermeterai
!&*&000&. #ang memun#ai kekuatan hukum #ang sama untuk diergunakan dalam
hubungann#a dengan eker(aan ini&
3 Surat er(an(ian/kontrak ini din#atakan berlaku se(ak ditanda tangani oleh kedua
belah ihak ada hari dan tanggal tersebut di atas&
P%0)K K1D2)"
-C& ,%NT)NB ')D) 6)K62!"

JAMALU%%IN IBRAHIM TAMEA
Direktur
P%0)K P1!T)6)"
P1'),)T P1>)KS)N) T1KN%S
K1B%)T)N/PPTK"

MUH. %AR.I$ K/ $P
N%P& 19*20810 198*03 1031
6engetahui/6en#etu(ui :
K1P)>) D%N)S P1!K1,2N)N
K),& KO>)K)"
I4. H. M. KA$IM MA%ARIA/ MM.
Pembina 2tama 6uda Bol& %C//
N%P& 19*00107 198903 1 011
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PERKEBUNAN
JL. PEMU%A NO. 26 TELP. (0405 2"!60 KOLAKA
$URAT PERINTAH MULA I KERJA ($PMK
Nomor : /SP6K/Disbun/X/2012
Tanggal : 10 Oktober 2012
,erdasarkan :
1& Surat Per(an(ian Ker(a 4Kontrak5 No& E/ Kontrak/Disbun/X/2012 tanggal 8
Oktober 2012
2& Surat Keutusan Keala Dinas Perkebunan Kabuaten Kolaka Nomor :
&&&&&&&&&/Disbun/X/2012 tanggal + Oktober 2012 tentang Penetaan Pen#edia
,arang/'asa Dinas Perkebunan Kabuaten Kolaka Tahun )nggaran 2012&
Keala Dinas Perkebunan Kabuaten Kolaka memberikan Surat Perintah 6ulai Ker(a
4SP6K5 Keada :
Nama Perusahaan : -C& ,%NT)NB ')D) 6)K62! Pusat Kolaka
)lamat : 'l& Pemuda No& 10+ Kolaka
NP;P : &02&8**&*92&3.81+&000
2ntuk melaksanakan eker(aan engadaan ,enih -engkeh dan men#alurkann#a di 3
4Tiga5 Ke/amatan di Kabuaten Kolaka dengan ketentuan sebagai berikut:
NO& '1N%S ,)!)NB CO>261 S)T2)N 61!K/T%P1 K1T1!)NB)N
1& ,enih -engkeh 18&7+0 Pohon 2nggul lokal ,enih tersebut harus
dalam kondisi sehat
4bebas dari hama dan
en#akit5 baik dan
/uku
3& Nilai Peker(aan : !& 88&37+&000". 4 Delaan Puluh 1mat 'uta Tiga !atus
Tu(uh Puluh >ima !ibu !uiah 5".
8& ;aktu Pelaksanaan : Seluruh eker(aan tersebut diatas harus selesai 100 :
selama 80 hari kalender se(ak di tanda tanganin#a Surat
Perintah 6ulai Ker(a 4SP6K5 ini&
+& Pembia#aan : Diba#ar dengan beban )nggaran DP). SKPD
Dinas Perkebunan Kab& Kolaka Tahun )nggaran
2012&
0al.hal #ang belum diatur dalam Surat Perintah 6ulai Ker(a 4SP6K5 ini akan diatur
dalam surat er(an(ian ker(a / kontrak&
Demikian Surat Perintah 6ulai Ker(a 4SP6K5 ini diberikan untuk dilaksanakan&
Kolaka" 10 Oktober 2012
P%0)K K1D2)"
-C& ,%NT)NB ')D) 6)K62!

JAMALU%%IN IBRAHIM TAMEA
Direktur
P%0)K P1!T)6)"
P1'),)T P1>)KS)N) T1KN%S
K1B%)T)N/PPTK"

MUH. %AR.I$ K/ $P
N%P& 19*20810 198*03 1031
6engetahui/6en#etu(ui :
K1P)>) D%N)S P1!K1,2N)N
K),& KO>)K)"
I4. H. M. KA$IM MA%ARIA/ MM.
Pembina 2tama 6uda Bol& %C//
N%P& 19*00107 198903 1 011