Anda di halaman 1dari 4

Padankan ayat-ayat berikut dengan istilah sastera yang betul.

1. Angin sepoi bahasa di


pinggiran pantai itu menampar pipiku.
2. Suaranya lantang guruh sambut
menyambut.
3. Dia masih berdiri di situ. Dia mengingati
saat manisnya di kota Paris.
4. Kopi secaan diteguknya puas-puas.
!. Dedaun kelapa di pantai melambaiku
riang.
". Dingin malam menggigit tulangku.
#. Dia diam bak tahu apa yang tersirat di
$kiranku.
%. &ambut puteri itu mayang mengurai dan
cantik sekali.
'. (atinya hampa bagai kaca )atuh ke
batu.
1*. Dia masih berdiri di situ. Dia mengingati
saat manisnya di kota Paris.
11. +a)ahnya sehebat peribadinya.
12. Semalam petang dia datang
men)engukku.
13. Panas cuaca petang itu melelahkan
tubuhnya.
14. ,erah darah mengalir di tubuhku.
1!. ,asihkah lagi kau mengingatiku.
,asihkah lagi detik itu kau ingati.
1". -elum tiba masanya dia bersuara.
-elum tiba masanya dia mengakui hakikat
itu.
1#. Suaranya merdu seperti buluh perindu.
P.&S/0A12K
AS2
203.&S2
A0A1/&A
S2,24.
,.5A1/&A
(2P.&-/4A
i. (atinya mengimbas luka lama.
Perasaannya masih terpilu oleh luka lama.
ii. -iarlah Dila menangis. Atau Sha$k )uga
akan menangis.
iii. Abang membesar dengan lampu minyak
tanah. Aku -er)aya )uga dengan lampu
minyak tanah.
'. Diksi6
Diksi bermaksud 7pemilihan perkataan
yang sesuai dengan sesuatu cerita yang
ditulis8.
i. 9ontoh6 :Katakan cerita tentang
per)uangan seorang tentera;
Dia menggalas ri<el dan melakukan
serangan hendap di garisan hadapan
platun itu.
ii. 9ontoh6 :Katakan cerita tentang
keagamaan;
,alam itu dia mendengar usrah daripada
usta=ah. -ibit-bibit nur men)elma di
)ianya.
iii. 9ontoh6 :Katakan cerita tentang cinta>
kasih sayang;
(atinya terlalu rindu. -elaian kemesraan itu
sering kudambakan.
1*. Asonansi6
Asonansi selalunya digunakan bagi
mengulas sesuatu hasil puisi :sa)ak>
pantun>syair dan sebagainya;. Asonansi
bermaksud 7pengulangan ?okal dalam
sesuatu baris ayat8.
9ontoh6
i. Adakah ayah amat marah akan kakak
lagi.
Pengulangan ?okal @a8 sebanyak 13 kali.
ii. Di sini kita masih tercari-cari erti harga
diri sendiri.
Pengulangan ?okal 7i8 sebanyak 12 kali.
iii. Antung )uga usahaku rupanya.
Pengulangan ?okal 7u8 sebanyak " kali.
11. Aliterasi6
Aliterasi bermaksud Bpengulangan
konsonan dalam sesuatu ayatB.
9ontoh6
i. Cadis gigih itu menggigil gementar.
Pengulangan konsonan BgB sebanyak #
kali.
ii. kakak masih kaku ketika kita kembali.
Pengulangan konsonan BkB sebanyak % kali
12. -ombastik> hiperbola6
-ombastik atau hiperbola ialah
Bperbandingan atau pemilihan kata yang
berlebih-lebihanB
9ontoh6
i. Suaranya bom atom meledak bumi.
ii. -adannya ringan seringan atom yang
beterbangan di udara.
13. Alusi6
Alusi bermaksud Bpenggunaan atak atau
atak se)arah dalam puisiB.
9ontoh6 :sa)ak;
Pemudaku hari ini
gigihlah ber)uang demi tanah air
baalah pesan (ang 5uah ,elayu
tak kan hilang di dunia
sambutlah hasrat sang ,ahara)alela
14. &ima akhir6
&ima akhir bermaksud 7bunyi perkataan
yang ditandakan dengan @huru< akhirD pada
sesuatu ayat8. (anya digunakan untuk
mengulas bahan puisi saha)a seperti sa)ak>
pantun> syair dan sebagainya.
i. 9ontoh6 :pantun;
Dua tiga kucing berlari. :ditandai dengan
7a8;
,anakan sama si kucing belang.:ditandai
dengan huru< 7b8;
Dua tiga boleh kucari.:ditandai dengan 7a8
kerana huru< akhir sama dengan baris 1;
,anakan sama ibu seorang. :ditandai
dengan 7b8 kerana huru< akhir sama
dengan baris 2;
/leh ituE rima akhir pantun di atas ialah
7abab8.
ii. 9ontoh6 :sa)ak;
,atanya pe)am bisu :a;
hati membarah sudah :b;
tetkala pekat malam men)elma :c;
dia hanya mampu :a;
menggalas suka duka kehidupan :d;
ran)au ta)am di rantauan :d;
/leh ituE rima akhir sa)ak di atas ialah
7abcadd8.
12. Perlambangan> ime)an6
2me)an bermaksud 7penggunaan perkataan
lain yang mempunyai maksud berlainan8.
9ontoh6
i. Dia masih hi)au ketika tanah airnya
diserang pen)a)ah. :muda;
ii. Dia tahuE dirinya sudah menghampiri
sen)a. :tua;
iii. Adakah merpati akan men)enguk
daerahku yang penuh kesengsaraan ini.
:kedamaian> kemerdekaan;
13. +atak dan peratakan6
+atak ialah 7pelaku dalam sesebuah cerita
dan ber<ungsi untuk menyampaikan idea
penulis8.
i. +atak utama 6 atak penting yang
menghidupkan sesuatu cerita. : atak
penting 1 saha)a;
ii. +atak sampingan 6 atak pembantu
kepada atak utama. :banyak atak
sampingan;
iii. +atak bulat> bundar 6 +atak yang
dinamis dan boleh berubah si<at> sikapnya.
i?. +atak pipih 6 atak yang statik dan
tidak berlaku perubahan. 9ontoh6 Fika )ahat
terus )ahat hingga akhir;
?. +atak antagonis 6 atak penyambut
yang biasanya negati<. :Datin Salmah
dalam Konserto 5erakhir;
?i. +atak protagonis 6 atak pemula yang
biasanya bersi<at positi<. :(ilmi dalam
Konserto 5erakhir;
?ii. +atak kodi 6 atak nenek kebayan
:9ontoh6 cerpen Peminangan
PuteriCunung 4edang;
14. Plot6
Plot ialah 7)alinan peristia atau rentetan
cerita yang berasaskan sebab dan akibat8.
5erbahagi dua6
i. Perkembangan plot :terbahagi !;
Perkembangan cerita bermaksud 7)alinan>
)alan cerita dari aal hingga akhir8.
a. Pengenalan
b. Perkembangan
c. Pertentangan > konGik
d. Puncak cerita > klimaks
e. Peleraian
ii. 5eknik plot :terbahagi ";
5eknik plot bermaksud 7cara sesuatu
cerita > teknik sesuatu cerita itu
disampaikan8.
i. Pemerian> penceritaan 6 biasanya
pengarang bertindak sebagai pencerita.
9ontoh6
(ilmi datang dari kampung di Kedah. Dia
hanya lulus dar)ah empat sekolah. Dia
ke Kuala 4umpur untuk mencari
peker)aanHH..
ii. Dialog 6 Penceritaan melalui perbualan 2
orang atak atau lebih dengan secara
)elas.
9ontoh6
7-ila kau datangE (ilmiI8 Datuk Fohari
bertanya. 7Petang tadi. 2bu kirim salam8E
balas (ilmi.
iii. ,onolog 6 penceritaan melalui kaedah
atak bercakap seorang diri.
9ontoh6
7/hE aku harap kau akan subur terusE cantik
dan angiJ8E kata (ilmi pada bunga di
hadapannya.
i?. ,onolog dalaman 6 +atak berkata di
dalam hati atau dalam $kirannya serta
tidak terkeluar kata-kata.
9ontoh6
79isE sial sungguh budak (ilmi iniJ8 getus
hati Datin Salmah.
?. 2mbas kembali> Gashback6 Pengulangan
semula cerita lama.
9ontoh6
(ilmi tersandar di kerusi di rumah Datuk
Fohari. 1ikirannya melayang mengingati
kisah lama. :Saban hari menorah getah.
(asil getah di)ualnya kepada 5aukeh 4im.
Duit itulah digunakan menyara ibunya yang
sudah tua. 2bunya sakit tenatHHH;
?i. 2mbas muka 6 ,enceritakan peristia
yang belum berlaku.
9ontoh6
(ilmi tersandar di kerusi di rumah Datuk
Fohari. 1ikirannya melayang memikirkan
nasib dirinya. Alangkah baiknya )ika dia
)uga anak orang kaya. :Setiap hari dia akan
berkereta meah. ,emandu la)u sambil di
kelilingi gadis kota. Setiap malam dia akan
mengun)ungi nite club. Kalau tidak di Kuala
4umpur pasti dia akan ke HH.;
1!. latar6
4atar terbahagi kepada 36
i. 4atar tempat
4atar tempat bermaksud 7tempat sesuatu
cerita itu berlaku8. 9ontohnyaE di
Kuala4umpurE di sekolah (enry CurneyE di
rumah pak ,atE di kebun sayur Ah ,ing
dan sebagainya.
ii. 4atar masa
4atar masa bermaksud 7aktu atau masa
sesuatu peristia itu berlaku8. 9ontohnya
pada =aman dahuluE pada tahun 2**3E
pada minggu lepasE pada bulan FanuariE
pada aktu malamE pada siang hariE pada
pukul 4.** petang dan sebagainya.
iii. 4atar budaya> masyarakat
4atar budaya atau masyarakat bermaksud
7keadaan masyarakat atau budaya di mana
peristia itu berlaku8. 9ontohnyaE
masyarakat ,alaysiaE masyarakat modenE
masyarakat petaniE masyarakat senimanE
masyarakat 9inaE masyarakat yang suka
membantuE masyarakat yang masih
mempercayai kepercayaan tahyulE
masyarakat pela)ar dan sebagainya.