Anda di halaman 1dari 2

TAJUK : Untuk menangani cabaran globalisasi dan persaingan, setiap pengurus

perlu memiliki kecekapan. Bincangkan Disediakan oleh : SO !"A#


$#%&'()Ac** Bahagian ! : Soalan +,
(endahuluan : (engurus adalah pihak -ang merancang, mengorganisasi,
memimpin dan menga.al semua ahli organisasi dan menggunakan sumber organisasi
untuk mencapai matlamat -ang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan.
/si0isi O 1isi masa depan -ang 2elas O Kemahiran dalam perundangan O
Kemahiran berkomunikasi O 3engenalkan undang0undang global O (emikiran -ang
kreti4 dan ino5ati4
/si (ertama : 1isi masa depan -ang 2elas 3empun-ai pandangan masa depan
-g. 2elas dan mempun-ai ra2ah pemikiran -g. tetap. "al ini kerana ia adalah satu
cara -g. boleh menghalang pengurus pilih pilihan -g. ralat dan akan men2e2askan
masa depan seperti, keterbiaran ker2an-a. !th. 3empun-ai 5isi masa depan utk.
mencapai sesuatu ke2a-aan -g. gemilang
/si Kedua : kemahiran dalam perundangan Boleh perundangan dgn. cara -g.
tepat dan mahir, supa-a semua masalah semasa peker2a dpt. di2elaskan dgn. secara
langsung. !th. (engurusan sta4 melibatkan perancangan sumber manusia, orientasi
latihan, program keselamatan 6 program keba2ikan.
/si Ketiga : Kemahiran Berkomunikasi O
/si Keempat : 3engenalkan Undang0undang %lobal
/si Kelima : (emikiran -ang Kreti4, 7le8ible dan Berino5asi Utk. mengelakan
berlaku salah 4aham antara satu sama lain dan ia 2uga adalah satu cara utk.
men-elesaikan masalah mental -g. susah. Seperti, tekanan dr. keluarga, segi
ke.angan, sosial, dan sebagain-a supa-a kita tdk. tersalah buat perkara -g. negati4.
Dgn. cara berikut :0 9 para pengurus perlu bersedia menerima komen di atas
keputusan atau dinilai keputusn -g. diberi. 9 Dgn. menggunakan :T"$ ($;;<
JO"#SO# 3$T"OD= sebagai basic iaitu men-usun masalah dgn. mengikut
keutamaan dan memilihn-a.
Kesimpulan : Secara keseluruhann-a, pengurus memerlukan gabungan
pengetahuan linguistik, ke2uruteraan dan pemasaran -ang tidak mudah diperolehi.
Disediakan oleh : SO !"A# Bahagian ! : Soalan +,
($#%AJ/A# ($;#/A%AA# ($;A#A# ($#%U;US Selain melakukan >
4ungsi utama pengurusan, iaitu merancang, mengorganisasi ,memimpin,dan
menga.al,pengurus 2uga mempun-ai b?rapa peranan lain bg memastikan matlamat
organisasi tercapai. 3enurut Teori 3int@berg, pengurus mmpun-ai , kategori
peranan penting -g perlu dmainkan dlm organisasi ,dan setiap peranan ini mmrlukan
pengurus brtindak dgn cara -g b?be@a.
3enurut 3int@berg, secara keseluruhann-a , seseorang pengurus m?pun-ai A+
peranan utama -g perlu dmainkan dlm sbuah organisasi. Kategori Bermaklumat
(eranan Akti5iti (enga.as 3cari 6 mdpt maklumat,m?gimbas kertas ker2a 6
laporan,serta mngekalkan 2aringan peribadi. (en-ampai maklumat 3?-ampaikn
mklumat kpd org lain,mberi memo,6 mbuat pnggilan tele4on. Jurucakap 3e.akili
2abatanBbahagian dlm m?berikn ucapanClaporan kpd org luar.