Anda di halaman 1dari 17

Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011

PELAN TAKTIKAL
KELAP PUSAT SUMBER SEKOLAH
TAHUN 2011
1.0 PENGENALAN
Kelab Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Selambau merupakan sebuah kelab yang ditubuhkan bukan
hanya untuk memperoleh ilmu pengetahuan malahan untuk menerapkan semangat cintakan ilmu pengetahuan. Di
samping itu matlamat Kelab Pusat Sumber Sekolah juga adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani
dan jasmani serta emosi. Dengan itu semua aktiviti yang dianjurkan adalah menjurus kepada penerapan nilai-nilai seperti
kepentingan hidup bermasyarakat serta menilai penggunaan masa lapang yang optima yang dapat memberikan
keseronokan demi kesejahteraan. Hasrat ini dapat dipupuk melalui semu aktiviti Kelab Pusat Sumber Sekolah yang
sangat mementingkan interaksi positi dalam kalangan ahli-ahli kelab dalam mengendali dan menyelesaikan tugasan atau
projek yang diberikan. Semua ahli kelab adalah diharapkan dapat menambah ilmu dan mengamalkan sikap
tanggungja!ab" kerjasama" bertoleransi dan bantu-membantu demi mencapai aspirasi Kelap Pusat Sumber Sekolah.
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
2.0 JAWATANKUSA TAHUN 2011
Penaung # Pengetua
$uru Penasihat # $uru PSS
Penolong $uru PSS
Pengerusi
%aib Pengerusi
Setiausaha
%aib Setiausaha
Bendahari
Penolong Bendahari
&hli 'a!atankuasa
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
3.0 CARTA ORGANISASI INDUK KELAB PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2011
4.0 VISI SEKOLAH (di!"#$#%#& 'ii !%("#)*
Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Selambau akan menjadi antara () sekolah luar bandar terbaik dalam Daerah
Kuala Muda * +an pada tahun ,)(-.
P.%$./0&
PK K1K023K040M
$020 P.%&S3H&/
&H43-&H43 '&5&/&%K0&S&
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
4.1 Mii S!%("#) (+!$", di!"#$#%#& d!&-#& .ii !%("#)*
SMK Bukit Selambau akan berusaha untuk#
a6 Memimpin" mengurus dan mentadbir sekolah dengan penuh dedikasi" cekap dan berkesan.
b6 Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam kurikulum dan berkemahiran tinggi untuk memenuhi pasan kerja.
c6 Melahirkan pelajar yang berminat" akti dan cemerlang dalam bidang kokurikulum.
d6 Melahirkan pelajar yang berketrampilan" berta7!a dan berkeupayaan untuk berhadapan dengan cabaran masa
akan datang.
e6 Melahirkan pelajar yang patuh kepada peraturan agama" sekolah dan negara.
f) Menyediakan prasarana yang paling selamat" kondusi dan ceria untuk proses pengajaran dan pembelajaran.
g6 Memupuk semangat kerja berpasukan dalam kalangan semua !arga sekolah.
h6 Menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dam komuniti.
4.2 Mii K!"#/ P,#0 S,./!$ S!%("#)
Kelab Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Selambau akan berusaha ke arah#
a. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan luas dan mempunyai potensi dalam pelbagai bidang.
b. Menjadi sebuah persatuan yang akti" menarik dan digemari oleh para pelajar.
c. Mecapai hasrat murni visi sekolah menjelang tahun ,)(- iaitu menjadi antara () sekolah terbaik dalam Daerah
Kuala Muda * +an.
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
1.0 RASIONAL
a. Melaksanakan aktiviti yang dapat membantu pelajar memperoleh pelbagai cabang ilmu pengetahuan melalui
kemudahan yang terdapat di sekolah.
b. Pencapaian kokurikulum para pelajar dapat dipertingkatkan selaras dengan kemahuan kerajaan untuk melahirkan
insan yang seimbang dari segi rohani" jasmani dan emosi.
c. Meningkatkan disiplin dalam kalangan pelajar untuk menjadi insan yang cemerlang dalam pelbagai bidang.
2.0 MATLAMAT STRATEGIK
Perancangan strategik ini dirangka sebagai panduan untuk membentuk kumpulan pelajar yang bertanggungja!ab" rajin"
sentiasa menepati masa" akti" kreati di samping mementingkan pencarian ilmu pengetahuan sebagai amalan berterusan
dalam kehidupan. Seterusnya meningkatkan minat" bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. Selain itu"
mengukuhkan interaksi serta integrasi dalam kalangan pelajar.
3.0 OBJEKTI4 AM
a. Meningkatkan peratus kehadiran pelajar dalam setiap aktiviti persatuan yang dilaksanakan.
b. Menjalankan aktiviti yang mencabar minda pelajar supaya pelajar lebih akti dan ceria.
c. Mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan di peringkat kelab" sekolah atau daerah.
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
5.0 OBJEKTI4 KHAS
a. Menimbulkan kesedaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan serta masa depan.
b. Menetapkan matlamat serta tujuan setiap aktiviti yang dijalankan supaya mendapat kepuasan yang berterusan.
c. Melahirkan pelajar yang bertanggungja!ab serta dapat memainkan perana yang berkesan terhadap agama"
bangsa dan tanah air.
6.0 TOV (BERDASARKAN TAHUN 2010*
6.1 P,$#0# +!$#0,#& %!)#di$#& #)"i (Ti&-%#0#& 1 7 Ti&-%#0#& 1*
TAHUN
PURATA PERATUSAN KEHADIRAN AHLI
Ti&-%#0#& 1 Ti&-%#0#& 2 Ti&-%#0#& 3 Ti&-%#0#& 4 Ti&-%#0#& 1
2010 ,8 9 (9 ,: )
2011 ,; () ,) ,- :
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
10.0 PENJANAAN STRATEGIK TAHUN 2011 (BERDASARKAN TOWS MATRIKS*
i. Menganjurkan aktiviti promosi bagi menarik minat pelajar tingkatan ( dan tingkatan -.
ii. Melaksanakan aktiviti yang dapat menarik minat ahli untuk melibatkan diri secara akti.
iii. Menyediakan hadiah yang bersesuaian bagi ahli yang akti" berinisiati dan kreati.
iv. Mencungkil dan menyerlahkan potensi pelajar yang berbakat dalam bidan kepimpinan.
v. Mengaplikasi semua kemudahan media elektronik yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah.
vi. Menganjurkan aktiviti yang dapat menjana minda para pelajar dengan sokongan guru penasihat yang banyak
pengalaman.
11.0 PELAN STRATEGIK KELAB PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2011
I, M##"#) M#0"#.#0 S0$#0!-i I&di%#0($ P!&8#+#i#&
Penyertaan ahli belum
mencapai jumlah
maksimum
sepertimana yang telah
ditetapkan
Kurang promosi dan
aktiviti kelab yang tidak
menyerlah
Meningkatkan jumlah
penyertaan ahli ke tahap
maksimum sebagaimana
yang ditetapkan
Mengadakan promosi
bagi menarik pelajar
menjadi ahli kelab
Jumlah keahlian kelab
selepas pendaftaran awal
tahun dilaksanakan.
Kehadiran ahli tidak
sepenuhnya
Aktiviti tahunan yang
dirancang kurang
menarik
Meningkatkan kehadiran
ahli dalam setiap
perjumpaan mingguan
Menganjurkan aktiviti
yang digemari dan
menarik perhatian
pelajar pelbagai kaum
Kadar peratusan
kehadiran ahli dalam
setiap perjumpaan
mingguan
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
I, M##"#) M#0"#.#0 S0$#0!-i I&di%#0($ P!&8#+#i#&
Ahli tidak fokus
semasa melakukan
aktiviti kelab
Aktiviti yang sama
dilakukan setiap kali
perjumpaan kerana gagal
diselesaikan pada masa
yang ditetapkan
Meningkatkan minat,
tumpuan dan daya
kreatif setiap ahli dalam
semua aktiviti yang
dilakukan atau yang
ditugaskan
Menganjurkan
pertandingan dan
memberi ganjaran
kepada yang mengambil
bahagian dan yang
berpotensi serta
menyerlah
Mengikut tahap
pencapaian
Aktiviti kelab yang
agak membosankan
Aktiviti yang diulang-
ulang tidak mencabar
minda serta
menggunakan
perkakasan dan media
yang statik
Mempelbagaikan aktiviti
yang dijalankan dalam
setiap perjumpaan
mingguan
Menarik minat pelajar
untuk bergiat cergas
dalam aktiviti kelab
melalui penggunaan
media elektronik dan
internet.
Ahli kelab terlibat
sepenuhnya secara
langsung dalam aktiviti
yang dijalankan.
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
11.1 PELAN TINDAKAN (PELAN TAKTIKAL KELAB PSS* TAHUN 2011
PROGRAM OB!K"#$ "A%GG&%G
A'AB
"!MPO( KO) "O* !"R #%+#KA"OR
P!%,APA#A%
Mesyuarat
a-atankuasa
kali Pertama
./00
engesahan
perlantikan dan
penetapan tugas
!uru-guru
penasihat
"#.$".%$"" - eratus ahli
hadir& '$(
eratus ahli
hadir& ')(
eratus kehadiran
ahli kelab
Projek
keceriaan P))
Memastikan **
ceria dan
menyemai rasa
cintakan kebersihan
persekitaran
!uru-guru
penasihat
AJK Kelab **
"#.$".%$"" - eratus ahli
terlibat secara
aktif& +)(
eratus ahli
terlibat secara
aktif& #$(
eratus
penglibatan ahli
secara aktif
Pertandingan
menulis
sinopsis novel
Mengasah bakat
dan menghargai
karya penulisan
kreatif
!uru-guru
penasihat
*emua ahli Kelab
**
$#.$%.%$"" ,M-$.$$
.ana
Kelab **
eratus ahli
menghasilkan
karya yang
berkualiti& '$(
eratus ahli
menghasilkan
karya yang
berkualiti& +$(
eratus
penglibatan dan
peratus yang
menghasilkan
karya yang
berkualiti
Projek buku
skrap
Mengumpul
pelbagai bahan
sumber ilmu
AJK Kelab **
*emua ahli Kelab
**
$".$-.%$"" ,M-$.$$
.ana
Kelab **
eratus yang
menghasilkan
tugasan yang
berkualiti& +$(
eratus yang
menghasilkan
tugasan yang
berkualiti& #$(
eratus kehadiran
dan penghasilan
berkualiti
Baik pulih
bahan buku
P))
Menghargai bahan
bacaan dan
mengelak
pemba/iran
!uru-guru
penasihat
*emua ahli Kelab
**
$-.$).%$"" - Jumlah buku
yang berjaya
dibaik pulih
berdasarkan
jumlah target&
#$(
Jumlah buku
yang berjaya
dibaik pulih
berdasarkan
jumlah target&
"$$(
Jumlah buku yang
berjaya dibaik
pulihdalam waktu
perjumpaan.
PROGRAM OB!K"#$ "A%GG&%G "!MPO( KO) "O* !"R #%+#KA"OR
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
A'AB P!%,APA#A%
Aktiviti
Permainan
+alam
Mengasah bakat
dan menyemai
sikap bertoleransi
serta menambah
ilmu
AJK Kelab ** %%.$-.%$"" ,M%$.$$
.ana
Kelab **
eratus ahli
yang mahir
dalam
permainan&
'$(
eratus ahli
yang mahir
dalam
permainan&
+$(
eratus ahli aktif
dan mahir
meningkat
Pertandingan
membina fail
tegak
Menghargai
sumber ilmu dan
membina daya
saing
*emua ahli Kelab
**
"%.$0.%$"" ,M%$.$$
.ana
Kelab **
eratus ahli
yang
menghasilkan
projek yang
menarik dan
berkualiti& +$(
eratus ahli
yang
menghasilkan
projek yang
menarik dan
berkualiti& #$(
Jumlah fail tegak
dihasilkan dengan
lengkap dan sesuai
untuk paparan di
sudut **
Pembubaran
Kelab P)) ./00
dan
Mensyuarat
Agung Akhir
"ahun ./00
erlantikan AJK
%$"%
!uru-guru
penasihat
%#.$+.%$"" - eratus
kehadiran ahli&
#$(
eratus
kehadiran ahli&
1$(
eratus kehadiran
ahli-ahli Kelab
**
Penyerahan
dokumentasi
dan fail1fail
Kelab P)) ./00
kepada pihak
pentadbiran
*ebagai bahan
rujukan dan
pemantauan pihak
berkaitan
!uru penasihat -"."$.%$"" - Kemas kini dan
1$( lengkap
Kemas kini dan
1)( lengkap
.okumen dan fail
yang lengkap dan
kemas kini
11.2 PELAN OPERASI KELAB PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2011
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
N#.# P$(-$#. P$(9!% %!/!$i)#& d#& %!8!$i##& :i;i%#" P,#0 S,./!$ S!%("#)
O/9!%0i:
(. Menyemai perasaan cintakan kebersihan persekitaran serta me!ujudkan semangat
kerjasama.
,. Memastikan keceriaan Pusat Sumber Sekolah sentiasa pada tahap yang terbaik serta selesa
dikunjungi sepanjang masa.
T!.+() ),.)9.,)(( <(.,) ptg = ,.>) ptg6
K,.+,"#) S##$#& Semua ahli kelab PSS
G,$, T!$"i/#0 $uru Penasihat
P$(! %!$9#
a. Membentuk kumpulan kecil dan melantik ketua kumpulan
b. Menetapkan ka!asan dan jenis tugasan setiap kumpulan
c. &ktiviti dijalankan dan pemantauan oleh guru-guru penasihat
d. 4aporan daripada ketua kumpulan
K!%#&-#&
Kekurangan dana dan ahli tidak melakukan kerja dengan penuh minat atau kurang komited
dengan tugasan
P!.#&0#,#& Penolong Kanan Kokurikulum atau Pengetua
P!&i"#i#& Dilakukan oleh guru penasihat selepas aktiviti selesai
P!&#./#)/#i%#&
/ahap kebersihan PSS dipantau setiap minggu oleh ketua kumpulan dan membuat laporan
kepada guru penasihat
11.3 PELAN OPERASI KELAB PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2011
N#.# P$(-$#. P!$0#&di&-#& M!&,"i Si&(+i B,%, C!$i0# #0#, N('!"
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
O/9!%0i:
(. Mengasah bakat dalam bidang penulisan kreati
,. Menilai serta menghargai hasil kerja bagi meningkatkan daya saing secara sihat
T!.+() )9.),.,)(( <(.,) ptg = ,.>) ptg6
K,.+,"#) S##$#& Semua ahli kelab PSS
G,$, T!$"i/#0 $uru Penasihat
P$(! %!$9#
a. Menetapkan tajuk novel atau buku cerita yang terdapat di PSS
b. &hli-ahli memilih buku yang disediakan
c. Membaca" mengkaji dan menyediakan sinopsis mengikut prosedur
d. Menghantar hasil tugasan untuk diadili serta dipamerkan di sudut PSS
K!%#&-#&
Memerlukan masa yang panjang dan bakat yang kurang menyerlah dalam kalangan ahli-
ahli kelab
P!.#&0#,#& Penolong Kanan Kokurikulum atau Pengetua
P!&i"#i#& Dilakukan oleh guru penasihat selepas aktiviti diselesaikan
P!&#./#)/#i%#&
Menyediakan bahan-bahan bacaan yang tinggi mutunya dan masa diberikan selama
seminggu untuk menyelesaikan tugasan.
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
11.4 PELAN OPERASI KELAB PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2011
N#.# P$(-$#. P$(9!% M!&-)#i"%#& B,%, S%$#+
O/9!%0i:
(. Mengumpul dan memahami baha!a ilmu pengetahuan boleh diperoleh daripada
pelbagai sumber dan perlu dihargai.
,. Menilai serta menghargai hasil kerja bagi meningkatkan daya saing secara sihat.
T!.+() )(.):.,)(( <(.,) ptg = ,.>) ptg6
K,.+,"#) S##$#& Semua ahli kelab PSS
G,$, T!$"i/#0 $uru Penasihat
P$(! %!$9#
a. Menetapkan tajuk
b. &hli-ahli memilih tajuk dan memilih bahan berasaskan akhbar tempatan
c. Menggunting" menampal dan melengkapkan buku skrap
d. Menghantar hasil tugasan untuk diadili serta dipamerkan di sudut PSS
K!%#&-#&
Memerlukan masa yang panjang dan ahli-ahli kurang daya kreativiti untuk menyiapkan
projek
P!.#&0#,#& Penolong Kanan Kokurikulum atau Pengetua
P!&i"#i#& Dilakukan oleh guru penasihat selepas projek disiapkan
P!&#./#)/#i%#&
Menyediakan akhbar yag mencukupi dan memberi masa tambahan selama seminggu
untuk menyelesaika tugasan.
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
11.1 PELAN OPERASI KELAB PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2011
N#.# P$(-$#. A%0i'i0i P!$.#i&#& D#"#. 7 S#)i/# < S8$#//"!
O/9!%0i:
1. Mengasah bakat dan memenuhi masa lapang dengan hobi yang beraedah sebagai
rekreasi pasi.
,. Menyemai sikap ingin maju" tekun dan bertoleransi di samping menambah ilmu.
T!.+() ,,.):.,)(( <(.,) ptg = ,.>) ptg6
K,.+,"#) S##$#& Semua ahli kelab PSS
G,$, T!$"i/#0 $uru Penasihat
P$(! %!$9#
a. Membentuk kumpulan dan melantik ketua yang telah sedia mahir dalam permainan yang
ditetapkan
b. /aklimat tentang prosedur permainan dan pertandingan
c. Pertandingan dijalankan secara pertandingan dalam kumpulan
d. Mengira markah dan menentukan pemenang mengikut pemenang
K!%#&-#& &hli = ahli tidak mempunyai kemahiran asas dalam permainan
P!.#&0#,#& Penolong Kanan Kokurikulum atau Pengetua
P!&i"#i#& Dilakukan oleh guru penasihat selepas pertandingan selesai
P!&#./#)/#i%#&
Menyediakan lebih bamnyak peralatan permainan supaya ahli dapat bermain pada masa
terluang yang dibenarkan.
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
12.0 LAMPIRAN
12.1 A&#"ii SWOT
KEKUATAN (STRENGTH S) KELEMAHAN (WEAKNESS W)
(. /erdapat guru penasihat yang berpengalaman
,. /erdapat pelajar yang berbakat alam aktiviti kokurikulum
= kelab
:. Kemudahan komputer di makmal sekolah
(. Kehadiran ahli kelapb tidak penuh semasa !aktu perjumpaan
mingguan
,. Kemudahan peralatan yang agak terhad
:. &hli kelab yang kurang komited dan tiada daya saing
PELUANG (OPPORTUNITIES O) CABARAN< ANCAMAN (THREATS T)
(.&da sokongan daripada pihak pentadbiran sekolah
,.Menggunakan segala alat dan kemudahan yang ada di Pusat
Sumber Sekolah
:.Sumber maklumat daripada media elektronik dan juga internet.
>.Sokongan padu daripada Persatuan 3bu Bapa dan $uru <P3B$6
(. 4atar belakang sosio ekonomi ibu bapa memberi kesan
terhadap pengurusan kelab
,. Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa dan !aris pelajar
:. 3bu bapa mempunyai harapan berbe?a terhadap pencapaian
anak-anak
>. &hli akti yang akan menamatkan persekolahan menengah
pada akhir tahun
12.2 CARTA GANTT KELAB PUSAT SUMBER SEKOLAH 2011
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
BIL AKTIVITI J 4 M A M J J O S O
1. Mesyuarat &'K Kelab PSS @ @
2. Projek Keceriaan PSS @ @
3. Pertandingan Menulis Sinopsis %ovel * Buku Aerita @
4. Projek Menghasilkan Buku Skrap @
1. &ktiviti Permainan Dalam @
2. Pertandingan membina ail tegak @
3. Baik-pulih bahan buku PSS @
5. Mesyuarat &gung &khir /ahun dan pembubaran Kelab
PSS ,)((
@
6. Penyerahan ail-ail dan dokumentasi Kelab PSS tahun
,)((
@
Pelan Taktikal Kelab Pusat Sumber Sekolah 2011
12.3 ANGGARAN PERBELANJAAN KELAB PSS TAHUN 2011
Bi". PENDAPATAN RM Bi". PERBELANJAAN RM
1 +uran ahli tahun ,)(( (,).)) ( Kertas &> ber!arna ,).))
, Kad manila ().))
: Buku skrap :).))
> Hadiah pertandingan B).))
JUMLAH 120.00 JUMLAH 120.00
12.4 SASARAN PENGLIBATAN MURID TAHUN 2011
TAHUN PURATA PERATUSAN KEHADIRAN AHLI KELAB PSS
Ti&-%#0#& 1 Ti&-%#0#& 2 Ti&-%#0#& 3 Ti&-%#0#& 4 Ti&-%#0#& 1
2010 ,8 9 (9 ,: )
2011 ,; () ,) ,- :