Anda di halaman 1dari 2

IMPLIKASI

TERHADAP
pdp
Guru harus
memastikan
pelajar perlu
menguasai fakta
dan konsep asas
terlebih dahulu
Idea dan konsep
baharu harus
bermakna
kepada pelajar
Pembelajaran
deduktif
diamalkan
Guru perlu
mengaitkan input
baharu dengan
pengetahuan
sedia ada
Bahan
pembelajaran
(input) harus
disusun atur
dengan baik
Kelebihan
Murid dapat
mendengar melalui
penuturan (kuliah)
tentang suatu isi
pelajaran
Murid boleh melihat atau
memerhati (melalui
pelaksanaan demonstrasi).
Strategi pembelajaran ini boleh
digunakan untuk jumlah murid
dan ukuran kelas yang besar.
Kelemahan
Strategi ini tidak mungkin dapat melayani
perbezaan setiap individu
Strategi pembelajaran ini hanya mungkin
dapat dilakukan terhadap murid yang
memiliki kemampuan mendengar dan
menyemak secara baik
Kemampuan murid dalam sosial,
hubungan interpersonal, serta
kemampuan berfikir kritis sukar
dikembangkan.
Keberhasilan strategi
pembelajaran ekspositori sangat
tergantung kepada apa yang dimiliki
guru
Pemahaman murid sangat terbatas