Anda di halaman 1dari 12

MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam

KELAS : I (Satu)
HARI, TANGGAL :
NAMA : Nilai :
I. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, atau c pada jawaban yang benar
1. Surat Al Kausar terdiri dari
A. a!at ".# a!at $. % a!at
&. Surat A' 'asr dituru'(a' di
A. Madi'a) ".Me(a) $. S!a*
. S!a)adat terdiri dari
A. # *a+a* ". *a+a* $. & *a+a*
#. S!a)adat rasul adala) ,ersa(sia' atas (erasula' ....
A. Na-i Ada* AS ". Na-i I-ra)i* AS .$ Na-i Mu)a**ad SA.
%. Sala) satu +/'t/) ,erila(u ter,u0i adala)
A. ra0i' ".*alas $. -/d/)
1. Me*-a'tu *eri'2a'(a' -e-a' /ra'2 !a'2 dala* (esulita' *eru,a(a' +/'t/) si(a,
A. ta'22u'2 0a3a- ".t/l/'2 *e'/l/'2 $. te'22a'2 rasa
4. Selalu )/r*at (e,ada a!a) i-u *eru,a(a' a'a( !a'2 ...
A. ,a'dai ".ra0i' $. -eri*a'
5. Keti(a *a(a' da' *i'u* )e'da('!a *e'22u'a(a' ...
A. ta'2a' (a'a' ".ta'2a' (iri $. (edua ta'2a'
6. Ma(a'a' da' *i'u*a' !a'2 (ita *a(a' )e'da('!a !a'2
A. )alal da' -ai( ".-ai( da' *a)al $.-a2us da' e'a(
17. Keti(a -er3ud)u *e'22u'a(a' air ...
A. -ersi) da' 0er'i) ". suda) di*asa( $. Su+i da' *e'su+i(a'
11. Sala) satu !a'2 *e*-atal(a' 3udu adala)
A. -er8i(ir ". (e'tut $. *i'u*
1&. 9asalli lira--i(a 3a')ar adala) surat al:(ausar a!at ...
A. 1 ". & $.
1. As!)adu allaa ilaa)a illallaa) dise-ut ..
A. S!a)adat Rasul ". S!a)adatai' $. S!a)adat tau)id
1#. Me'/l/'2 /ra'2 lai' )e'da('!a didasari de'2a' )ati ...
A. i()las ". ter,a(sa $. ra2u:ra2u
1%. ;ra'2 !a'2 ,ali'2 -er0asa dala* )idu, (ita adala)
A. teta'22a ". sa)a-at $. a!a) i-u
II. Isilah titik!titik berikut ini dengan jawaban yang benar
1. Al:<ur=a' terdiri dari 7 0u8 da' . sura)
&. Ru(u' I*a' ada .
. A'a( !a'2 0u0ur a(a' . (a3a':(a3a'
#. Ta)ara) arti'!a .
%. Ru(u' Isla* !a'2 (e dua adala) .
1. I!!aa(a 'a=-udu 3a i!!aa(a .
4. Ru(u' i*a' (e satu adala) .
5. Me'!e*-a) da' *e*i'ta )a'!a (e,ada .
6. Rasul Alla) !a'2 3a0i- di(eta)ui ada .
17. Na0is *u2alada) arti'!a 'a0is .
MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam
KELAS : II (>ua)
HARI, TANGGAL :
NAMA : Nilai :
I.Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, atau c pada jawaban yang benar
1. Ta'da -a+a d/*a) adala)
A. :::::::::::: ". ::::::::::::
::::::::::: $.
&. Huru? @ di-a+a
A. ?a ". ,i $. A/
. Huru? )i0ai!a) i'i B di-a+a
A. s)/d ". si' $. d8/
#. Huru? )i0ai!a) i'i C di-a+a
A. A/? ". dal $. si'
%. (ali*at i'i di-a+a
A. -is*illa) ". *ali(i $. al)a*du
&. 1. (ali*at i'i di-a+a
A. alai)i* ". alai)u* $. alai)a*
4. arti'!a All/) itu Ma)a
A. ,e'2a*,u' ". ,e'!a!a'2 $. ,e'2asi)
5. As Sa*i=, arti'!a All/) itu Ma)a
A. *eli)at ". *e'de'2ar $. ,e'+i,ta
6. Keluar dari (a*ar *a'di, *ela'2(a)(a' (a(i
A. (iri ". (a'a' da' Kiri $. (a'a'
17. "er-i+ara de'2a' 2uru, (ita )arus
A. (eras ". (asar $. s/,a'
11. Ji(a teta'22a *e'2u'da'2, *a(a (ita )arus
A. ,er2i ". ,ata'2 $. dia*
1&. Se-elu* *ela(sa'a(a' s)/lat, (ita )arus da)ulu
A. 3udu ". *a'di $. +u+i *u(a
1. .a0 Dal'i: *i' Di-a: di(as
A. s/:li)i' ". s/:-iri' $. s/:diAi'
1#. Ga*-ar i'i di dise-ut 2era(a'

A. su0ud -. ru(u +. "erdiri
1%. >udu( Tas!a)ud a3al dala* s/lat, dise-ut dudu(
A. ta3aru( -. ta?a(ur +. i?tir/s!
II. Isilah titik!titik dibawah ini dengan benar
1. Ta'da -a+a !a'2 -erada di-a3a) )uru? )i0ai!a), dise-ut
&. La?ad i'i, di-a+a
. La?ad i'i, !a'2 -erta'da -a+a ?at)a) !aitu
#. As S/*ad arti'!a All/) itu te*,at se*ua *a()lu(:N!a
%. Guru itu -er2elar : Pa)la3a' ta',a ta'da
1. ;ra'2 !a'2 ru*a)'!a de(at de'2a' ru*a) (ita dise-ut
4. Gera(a' 3udu se-elu* *e'2usa, (e,ala, !aitu *e*-asu)
5. S)/lat di a3ali de'2a' *e'2u+a,(a' ta(-ir da' di a()iri de'2a' -a+aa'
6. "a+aa' sala*, !aitu
17.Ju*la) su0ud dala* s)/lat su-u) ada .
III. "awablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar
1. Se-ut(a' 'a*a:'a*a ta'da -a+a dala* Al <ur:a' E
&. Tulis (e*-ali a!at i'i de'2a' -e'ar F
. A,a arti dari As*aul Hus'a E
#. A,a !a'2 )arus dila(u(a', 0i(a -erte*u de'2a' 2uru E
%. "a+aa' ru(u, !aitu Su-)a:'a r/- -i!al...
MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam
KELAS : III (Ti2a)
HARI, TANGGAL :
NAMA : Nilai :
I. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf A, B, # atau $, pada jawaban yang benar
1. %&' ()* +,&' -&)&. "a+aa' (ali*at disa*,i'2 adala)
a. *ali(i !au *id di' +. la* !alid 3ala* !ulad
-. a' a*ta alai)i* d. al)a*du lilla: )i r/-il ala*i'
&. All/) *e*ili(i si?at Musta)il !a'2 )arus di*ili(i -er0u*la)
a. 1% +. &%
-. &7 d. 7

. A,a-ila seda'2 ula'2a' Sela*et Ri!adi tida( ,er'a) '!/'te( ter)ada,
te*a', si(a, dia dise-ut
a. 0u0ur +. ,er+a!a diri
-. ta(ut di*ara)i 2uru d. tida( di(asi) te*a'
#. Su-)a'a r/-i!al ad8i: *i 3a-i)a*di)i, 3a(tu s/lat di-a+a (eti(a
a. su0ud +. i=tidal
-. tas!a)ud d. ru(u
%. /&&0 1 2&.&3* Ta'da -a+a !a'2 ada ,ada )uru? G ta G adala)
a. d/*atai' +. (asr/tai'
-. ?at)atai' d. d/*a)

1. All/) *e*ili(i si?at *usta)il )udus !a'2 arti'!a .
a. -aru +. tida( ada
-. *e*-utu)(a' (e,ada /ra'2 lai' d. *e!eru,ai sesuatu
4. 9au8i >estia su(a *e*-a'tu te*a' dala* )al !a'2 -ai(, ,er-uata' !a'2
de*i(ia' dise-ut
a. 0u0ur +. setia (a3a'
-. adil d. ,er+a!a diri
5. Mela(sa'a(a' s)/lat d8u)ur, asar, *a2ri-, is!a da' su-u) )arus
dila(u(a' /le) setia, *a'usia !a'2 -era2a*a Isla* (are'a )u(u*'!a
a. su'at +. )ara*
-. *a(ru) d. 3a0i-
6. 4&&' 2 53 6 +7&8&' 2 +&7&3 "a+aa' (ali*at disa*,i'2 adala) .
a. la* !alid 3ala* !u: lad +. la(u* di: 'u(u* 3ali!a di'
-. Aul )u3al l/: )u a)ad d. 3a*r/ atu)u )a* *a: latal )at/-
17. All/) *e*ili(i si,at *usta)il G Ada* G arti'!a
a. -aru +. tida( ada
-. *e*-utu)(a' (e,ada /ra'2 lai' d. *e!eru,ai sesuatu
11. All/) Me'+i,ta(a' *a'usia se-a2ai *a)lu( s/sial,!a'2 dise-ut *a)lu(
S/sial, -erarti *a'usia )arus sali'2 *e'/l/'2 dala* )al .
a. (e-uru(a' +. *a(siat
-. (er,u0i d. (e0a)ata'
1&. Setia, 2era(a' dala* s)/lat, -a+aa''!a ,asti -er-eda:-eda. Seda'2(a'
,ada 3a(tu (ita su0ud !a'2 di-a+a adala)
a. +u-)a'a r/-i!al a=la 3a-i)a*di)i +. su-a)a'a r/-i!al ad8i*i 3a-i)a*di)
-. sa*i DAll/)u li*a' )a*ida) d. r/- -a'a: la(al )a*du
1. >ala* 2era(a' s)/lat ada !a'2 dise-ut I=tidal,!a'2 di-a+a ,ada 3a(tu
I=tidal adala)
a. sa*i DAll/)u li*a' )a*ida) +. r/- -i2?irli, 3ar)a*'i
-. su-)a: 'a r/-i!al ad8i*i 3a-i)a*di) d. al l/: )u a(-ar (a-ir/ 3al)a*du lila)i
1#. Seluru) /ra'2 !a'2 -era2a*a isla* 3a0i- *ela(sa'a(a' s)/lat li*a (ali
dala* se)ari se*ala*. S)/lat !a'2 dila(sa'a(a' ,ada ,u(ul 16.77
*ala* adala)
a. d8u)ur +. Dasar
-. is!a d. *a2ri-
1%. Setia, *ela(u(a' sesuatu ada )u(u*'!a ,da' )u(u* itu ada -e-era,a
*a+a*, se,erti *ela(u(a' S)/lat !a'2 li*a 3a(tu itu )u(u*'!a
3a0i-,3a0i- arti'!a
a. dila(u(a' *e'da,at d/sa +. diti'22al(a' *e'da,at ,a)ala
-. dila(u(a' (ura'2 -a2us d. dila(u(a' *e'da,at ,a)ala
II. Isilah titik titik dibawah dengan ini, dengan jawaban yang benar
1. 9&:&&&'3&; + <&&&03* (ali*at disa*,i'2 di-a+a
&. H*at Isla* )arus !a(i' te'ta'2 ada'!a All/) se-a- ada
. I-ada) s)/lat di*ulai de'2a' 'iat da' dia()iri de'2a' u+a,a'
#. Si?at !a'2 tida( *u'2(i' di*ili(i /le) All/) S.T, dise-ut .
%. A,a-ila se2ala +ita +ita dila(u(a' de'2a' (er0a (eras ,asti a(a'
1. S)/lat 3a0i- ada li*a 3a(tu, s)/lat !a'2 dila(u(a' ,ada te'2a) )ari !aitu
4. S/lat !a'2 dila(u(a' ,ada 0a* 1 s/re, !aitu s/lat .
5. G<ul )u3al l/: )u a)adI sali'la) de'2a' )uru? Al <ur=a'
6. Me*-a+a surat ,e'de(, dala* s)/lat )u(u*'!a adala).
17. Pa)ala s)/lat -er0a*a=a) itu, se-a'!a( dera0at
III. "awablah pertanyaan di bawah ini, dengan jawaban yang tepat dan benar
1. Ma: li(i !au *id di', Tulis de'2a' )uru? Al <ur=a' F
&. Se-ut(a' ti2a *a+a* si?at Musta)il -a2i All/) F
. Se-ut(a' *a+a*, ,e'2ertia' s)/lat F
#. La* !alid 3ala* !u: lad, tulis de'2a' )uru? Al <ur=a' F
%. Se-ut(a' *a+a*:*a+a* s)/lat 3a0i- -a2i u*at Isla* F
MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam
KELAS : IJ (E*,at)
HARI, TANGGAL :
NAMA : Nilai :
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar.
1. Ada -era,a a!at <.S Al:9ati)a)
a. 1 a!at -. 4 a!at
+. 5 a!at d. 6 a!at
&. Surat al:I()las dise-ut 0u2a surat.
a. at:Tau)id +. Aul)u
-. al:A)ad d. as):S)a*ad
. <.s A':Nasr dituru'(a' di
a. *a((a) +. *adi'a)
-. iraA d. -a2dad
#. .
La'0uta' a!at di atas adala)
a.
-.
+.
d.
%. A,a arti a!at disa*,i'2
a. -er-/'d/'2:-/'d/'2 +. ,e'eri*a tau-at
-. a,a-ila tela) data'2 d. -ertas-ila)
1. <.S Al:Asr adala) surat (e .
a. 17 +. 17#
-. 17% d. 171
4. "a+aa' !a'2 di2aris -a3a)i adala)
a. id2)/* +. i8)ar
-. i()?a d. iAla-
5. A,a arti dari al:asr.
a. -er-/'d/'2:-/'d/'2 +. ,e'eri*a tau-at
-. de*i Masa d. -ertas-ila)
6. Ma()lu( Alla) !a'2 di+i,ta(a' dari +a)a!a dise-ut
a. S!eta' +. Malai(at
-. *a'usia d. 0i'
17. >i-a3a) i'i ter*asu( +iri:+iri *alai(at, (e+uali.
a. tida( -er0e'is (ela*i' +. selalu taat da' ,atu) ter)ada, ,eri'ta) Alla)
-. tida( -ias dili)at *ata *a'usia d. *e*,u'!ai 'a,su
11. >i-a3a) i'i adala) +iri:+iri *a'usia, (e+uali
a. da,at dili)at da' dira-a +. ada !a'2 taat da' ada !a'2 i'2(ar
-. di(aru'iai 'a,su d. tida( -er0e'is (ela*i'
1&. Ada -era,a 0u*la) *alai(at !a'2 3a0i- di(eta)ui.
a. 17 +. &7
-. 1% d. &%
1. Malai(at Rid3a' tu2as'!a adala)
a. *e*-a2i Ri8(i +. *e'0a2a 'era(a
-. *e'+a-ut '!a3a d. *e'0a2a Sur2a
1#.Tu2as'!a *e'!a*,ai(a' 3a)!u (e,ada ,ara utusa' Alla), adala) tu2as Malai(at.
a. 0i-ril +. isra?il
-. *i(ail d. i8rail
1%. >i-a3a) i'i sala) satu 'a-i !a'2 *e'da,at(a' 2elar Hlul A8*i adala)
a. 'a-i ada* AS +. 'a-i Idris AS
-. 'a-i Ka)!a AS d. 'a-i Nu) AS
11. A,a !a'2 di(alu'2(a' Na-i I-ra)i* AS ,ada le)er -er)ala !a'2 ,ali'2 -esar
a. ,eda'2 +. (/l/(
-. (a,a( d. t/*-a(
14. Sia,a(a) !a'2 *e'2)a'+ur(a' ,atu'2 -er)ala Ra0a Na*rud
a. Na-i ada* AS +. Na-i Idris AS
-. Na-i Ka)!a AS d. Na-i I-ra)i* AS
15. A,a *u(0i8at Na-i I-ra)i* AS
a. da,at *e'2)idu,(a' /ra'2 !a'2 *ati +. ta)a' di-a(ar
-. t/'2(at *e'0adi ular d. da,at *e*-ela) lauta'
16. Sia,a(a) A!a) Na-i Is*ail AS
a. Na-i I-ra)i* AS +. Na-i Idris AS
-. Na-i Ka)!a AS d. Na-i Sulae*a' AS
&7. Sia,a(a) istri Na-i Is*ail AS
a. Siti Ha0ar +. Siti A*i'a)
-. Siti Sala-a) d. Siti K)adi0a)
&1. Sia,a(a) A!a) Na-i I-ra)i* AS
a. A8ar +. Kusu? AS
-. Suai- d. A!u- AS
&&. Peri'ta) Alla) *elalui *i*,i (e,ada Na-i I-ra)i* AS adala) u'tu( *e'!e*-eli)
a. -a,a('!a +. a'a('!a
-. d/*-a d. u'ta
&. A!a) Na-i I-ra)i* AS adala) se/ra'2
a. ,eta'i +. ,e*a)at ,atu'2
-. ,eda2a'2 d. ,e'2e*-ala
&#. "a2ai*a'a si(a, Ra0a Na*ru8 (eti(a disuru) a2ar *e'!e*a-a) Alla)
a. -iasa:-iasa sa0a +. *e'2i(uti'!a
-. *ara) da' *e'/la('!a d. *ela(sa'a(a'
&%. Ka'2 *e'/l/'2 Na-i I-ra)i* AS de'2a' *e'di'2i'(a' a,i adala)
a. a!a)'!a +. a'a('!a
-. Alla) d. -er)ala
&1. Me'2i'2at (e*a)aa2u'2a' Alla) S.t dise-ut
a. d/=a +. 8i(ir
-. iti(a? d. u8la)
&4. "u'!i -a+aa' tas-i) adala)
a. al)a*dulilla)i +. asta2?irulla)
-. laa ila)a illallaa) d. su-)a'alla)
&5. Me*/)/' ,ert/l/l/'2a' (e,ada Alla) S.T 0u2a dise-ut
a. d/=a +. 8i(ir
-. iti(a? d. -ese*edi
&6. Arti dari al)a*dulillaa)i
a. se2ala ,u0i -a2i Alla) +. *a)a su+i Alla)
-. Alla) *a)a -esar d. tiada tu)a' selai' Alla)
7. "eri(ut i'i 3a(tu:3a(tu !a'2 sa'2at uta*a u'tu( -erd/=a, (e+uali
a. setela) *e'2er0a(a' s)alat +. ,ada se,erti2a *ala* !a'2 tera()ir
-. ,ada 3a(tu -er,uasa d. (eti(a -erada di(a*ar (e+il
1. Ra--i 8id'ii= il*aa' 3ar8uA'i ?a)*a'
a. d/=a il*u !a'2 -er*a'?aat +. d/=a (e-a)a2iaa'
-. d/=a (esela*ata' d. d/=a *e*/)/' a*,u'a'
&. Alla)u a(-ar arti'!a
a. tiada tu)a' selai' Alla) +. se2ala ,u0i -a2i Alla)
-. Alla) *a)a -esar d. Ma)a su+i Alla)
. "eri(ut i'i +/'t/) ali? la* Aa*ari!a)
a. +.
-. d.
#. "eri(ut i'i +/'t/) ali? la* S!a*sia)
a. +.
-. d.
%. "eri(ut i'i +/'t/) -a+aa' <alAala)
a. +.
-. d.
II. Isilah titik!titik dibawah ini dengan jawaban yang benar
1.
La'0uta' a!at diatas adala) .
&. Ma()lu( Alla) !a'2 selalu ,atu) da' taat adala) .
. Sia,a(a) Istri Na-i Ada* AS .
#. ;ra'2 !a'2 -a'!a( *ela(u(a' d/sa, *a(a di a()irat 'a'ti -erte*u de'2a' Malai(at .
%. Kare'a *e'utut Ra0a Na*ru8 -ersala), *a(a Na-i I-ra)i* As di)u(u* de'2a' +ara .
1. Idul Ad)a di,eri'2ati tia, ta'22al .
4. Se'a'tiasa taat da' -er-a(ti (e,ada /ra'2 tua dala* a0ara' isla* ter*asu( .
5. Per-uata' !a'2 (ita telada'i dari Na-i Is*ail As adala) .
6. "a+aa' disa*,i'2 adala) .
17. "a+aa' ta)*id, ta(-ir, da' tas-i) (eti(a -er8i(ir sesuda) s)alat di-a+a se-a'!a( .
III. "awablah s=al di bawah ini dengan benar
1. Jelas(a' a3al di,eri'ta)(a' u'tu( -er(ur-a' -a2i u*at isla* .
&. Se-ut(a' (euta*aa' -er-a(ti (e,ada /ra'2 tua .
. >/=a !a'2 ,ali'2 uta*a di,a'0at(a' u'tu( ditu'0u(la' (e,ada sia,a .
#. Tulis -a+aa' d/=a u'tu( (edua /ra'2 tua de'2a' )uru? lati' .
%. Hu(u* -a+aa' AalAala) da,at di-a2i *e'0adi dua -a2iaa', se-u(a' da' 0elas(a' .
MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam
KELAS : J (Li*a)
HARI, TANGGAL :
NAMA : Nilai :
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar
1. 9a8aali(alla8i !adu=ul la'0uta' a!at di sa*,i'2 adala)
a. -iddii' +. *is(ii'
-. !atii* d. *usallii'
&. Alla8ii'a )u*!uraa=uu'a adala) surat Al:Ma=u' a!at
a. # +. 1
-. % d. 4
. .a arsala arti'!a
a. da' (e,ada'!a +. !a'2 *ele*,ar *ere(a
-. tida(la) e'2(au d. da' dia *e'2iri*(a'
#. . Kali*at disa*,i'2 *eru,a(a' -a+aa'
a. i8)ar +. id2)/*
-. i()?a d. iAla-
%. Rasul Alla) -ersi?at Ta-li2, arti'!a
a. -e'ar +. da,at di,er+a!a
-. *e'!a*,ai(a' d. +erdas
1. Na-i I-ra)i* AS (eti(a -erda(3a) *e'da,at ta'ta'2a' dari
a. Ra0a ,irau' +. Ra0a Jalut
-. Ra0a A-ra)a) d. Ra0a Na*rud
4. .u0ud dari i*a' (e,ada Alla) adala)
a. *e'2)irau(a' a0ara''!a +. *e'!ala)i a0ara''!a
-. *e'2i'2(ari serua''!a d. taat da' ,atu) (e,ada'!a
5. Si?at:si?at !a'2 tida( *u'2(i' ada ,ada diri rasul Alla) adala)
a. *usta)il +. su'at
-. 3a0i- d. 0ai8
6. >ala* *e'2)ada,i ri'ta'2a' (eti(a *e'!a*,ai(a' a0ara' Alla), ,ara rasul -ersi(a,
a. ta(ut da' ,utus asa +. *e'!era)
-. (eras da' (e0a* d. sa-ar da' ta-a)
17. "eri(ut i'i ,ara rasul !a'2 ter*asu( ulul a8*i (e+uali
a. Na-i Mu)a**ad SA. +. Na-i Is*ail AS
-. Na-i Nu) AS d. Na-i Isa AS
11. Se/ra'2 la(i:la(i !a'2 di-eri 3a)!u /le) Alla) u'tu( dia*al(a' /le) diri'!a
se'diri dise-ut
a. rasul +. *a'usia
-. 'a-i d. *alai(at
1&. Setela) Na-i Mu)a**ad SA., *e'i'22al u*at isla* di -a3a) (e,i*,i'a'
a. K)ula?aur ras!idi' +. -a'i A--asi!a)
-. "a'i H*a!a) d. daula) Hs*a'i!a)
1. Si?at !a'2 da,at ditelada'i dari A-u "a(ar As SiddiA adala)
a. Ke0a* +. s/*-/'2
-. -i0a(sa'a d. 8ali*
1#. K)ali?a) ,erta*a dala* (e,e*i*,i'a' ()ula?aur ras!idi' adala)
a. A-u "a(ar +. Hs*a' "i' A?a'
-. H*ar "i' K)ata- d. Ali a-i T)ali)
1%. Sia,a 'a*a asli A-u "a(ar "a(ar RA adala)
a. A-dul (a(-a) +. a-durra)*a'
-. A-i Ku)a?a) d. A-u Lu=lula)
11. Ka'2 *e'22a'ti(a' *e'0adi ()ali?a) setela) A-u "a(ar 3a?at adala)
a. H*ar "i' K)ata- +. Hs*a' "i' A?a'
-. "ilal "i' Ra-a) d. Ali a-i T)ali)
14. "eri(ut i'i (e,ri-adia' H*ar "i' K)ata-, (e+uali
a. +erdas +. te2u) ,e'diria'
-. seder)a'a d. a'2(u)
15. H*ar "i' K)ata- *e'0adi ()ali?a) sela*a
a. 5 ta)u' +. 17 ta)u'
-. 6 ta)u' d. 11 ta)u'
16. Sala) satu usa)a:usa)a !a'2 tela) diu,a!a(a' ()lali?a) H*ar "i' K)ata- adala)
a. *e*-e'tu( (as Ne2ara atau -aitul *al +. *e*-era'tas /ra'2 !a'2 i'2(ar
-. *e'2)i*,u' 'as(a) Al:<ur=a' d. *e*-e'tu( a'2(ata' ,era'2
&7. S)alat su'at !a'2 di(er0a(a' ,ada -ula' ra*ad)a' adala)
a. s)alat tara3i) +. s)alat ta)a0ud
-. s)alat id d. s)alat ra3ati-
&1. Peri'ta) *ela(sa'a(a' ,uasa di0elas(a' dala* Al:<ur=a' surat
a. Al:"aAara) a!at 157 +. Al:"aAara) a!at 15&
-. Al:"aAara) a!at 151 d. Al:"aAara) a!at 15
&&. >i-a3a) i'i adala) !a'2 ter*asu( s!arat s!a) ,uasa, (e+uali
a. -era2a*a isla* +. -era(al se)at
-. Niat d. su+i dari )aid da' 'i?as -a2i se/ra'2 3a'ita
&. Ka'2 ter*asu( ru(u' ,uasa adala)
a. dala* 3a(tu !a'2 di,er-/le)(a' ,uasa +. *e'!e2era(a' -u(a ,uasa
-. 'iat u'tu( ,uasa d. -erd/=a setia, -u(a ,uasa
&#. Me*-eri *a(a' (e,ada /ra'2 !a'2 -er-u(a ,uasa ter*asu(
a. s!arat ,uasa +. su'at:su'at ,uasa
-. ru(u' ,uasa d. s!arat 3a0i- ,uasa
&%. >i-a3a) i'i adala) !a'2 ter*asu( a*ala' ,ada -ula' ,uasa, (e+uali
a. -a'!a( *e*-a+a Al:<ur=a' +. *e*-a!ar 8a(at da' *e'2eluar(a' i'?aA
-. iti(a? di *es0id d. *elati) diri u'tu( -ersi?at sa-ar
&1. Sa'2at Sa-ar *e'2)ada,i *usi-a) ,e'!a(it adala) ,rila(u
a. Na-i Musa As +. Sulae*a' AS
-. Isa AS d. Na-i A!!u- As
&4. H'tu( *e'e'tu(a' di*ulai'!a -ula' Ra*ad)a' da,at dila(u(a' de'2a'
a. *eli)at -ula' +. di(u*a'da'2(a' a8a'
-. *eli)at *ata)ari d. ,u(ul -edu2
&5. Me'2a()iri *a(a' sa)ur ter*asu( (edala*
a. s!arat ,uasa +. ru(u' ,uasa
-. su'at:su'at ,uasa d. )i(*a) ,uasa ra*ad)a'
&6. "a+aa' disa*,i'2 ter*asu( -a+aa'
a. Id2)/* +. id8)ar
-. I()?a d. TarAiA
7. A,a Mu(0i8at Na-i Musa AS
a. T/'2(at *e'0adi ular +. da,at *e'2)idu,(a' !a'2 *ati
-. da,at *e'+i,ta(a' -uru'2 dari ta'a) liat d. Al:<ur=a' da' su''a)
1. ;ra'2 !a'2 *e'2u*a'da'2(a' A8a' dise-ut
a. *ua8i' +. *u=alli*
-. *u)si' d. *ua*ala)
&. Musta)il rasul -ersi?at (i8i-, (i8i- arti'!a
a. ()ia'at +. ,i'tar
-. -/d/) d. dusta
. >i-a3a) i'i adala) +/'t/) -a+aa' AalAala), (e+uali
a. +.
-. d.
#. Al:Pil arti'!a
a. Kuda +. Ga0a)
-. a!a* d. Sa,i "eti'a
%. Kali*at disa*,i'2 *eru,a(a' -a+aa'
a. i8)ar +. i()?a
-. id2)/* d. iAla-
II. Isilah titik!titik berikut ini dengan jawaban yang benar
1. Al:Mau' adala) surat !a'2 (e .
&. . Ji(a ditulis tra'sliterasi Ara-:Lati'
. Sia,a(a) !a'2 ter*asu( /ra'2 !a'2 *e'dusta(a' A2a*a dala* sura) Al:9il
#. "a+aa' disa*,i'2 adala) +/'t/) -a+aa' .
%. Se/ra'2 rasul !a'2 *asa (e+il'!a di-ua'2 saudara'!a (esu*ur adala) .
1. Se/ra'2 rasul !a'2 )idu,'!a se8a*a' de'2a' Ratu "ilAis adala) .
4. Para rasul *e*ili(i si?at Pata'a). Fatanah arti'!a .
5. A,a !a'2 dise-ut de'2a' Hlul A8*i .
6. A,a su*,a) !a'2 diu+a,(a' K)ali?a) H*ar "i' K)atta- (eti(a ra(!at'!a ter(e'a *usi-a)
(ela,ara' .
17. A,a ,e'2ertia' ,uasa se+ara -a)asa.
III. >erjakan s=al!s=al berikut ini
1. Se-ut(a' )al:)al !a'2 *e*-atal(a' ,uasa .
&. Se-ut(a' Prila(u A-u "a(ar RA !a'2 ,a'tas (ita ditelada'i .
. Jelas(a' ,er-edaa' a'tara A8a' da' IAa*a) .
#. Se-ut(a' (ita-:(ita- Alla) !a'2 ter+atat dala* Al:<ur=a' da' 3a0i- (ita (eta)ui .
%. Tulisla) de'2a' )uru? Ara- lati' <s Al:9il a!at (e li*a de'2a' -e'ar .

Anda mungkin juga menyukai