Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas
Sejarah Tahun 5 Maju
Tema/Tajuk Identiti Negara
Masa 7.40 8.40 pagi
Fokus
Standard Kandungan:
9.3 Lagu Kebangaan
Standard !e"be#ajaran:
9.3.$ Men%ata&an na"a #agu &ebangaan Ma#a%ia.
9.3.' Men%ata&an ejarah pen(iptaan #agu &ebangaan
Ma#a%ia.
9.3.3 Men%ata&an #iri& dan "a&ud #agu Negara&u
K9.3.6 Men%ata&an peranan #agu &ebangaan da#a"
"e"bentu& jati diri.
K9.3.7 Menje#a&an &epentingan "en%an%i&an #agu
&ebangaan dengan bere"angat.
K9.3.8 Men%ata&an #agu &ebangaan ebagai i"b)#
perpaduan
Ojekt!"
!ada a&hir pengajaran dan pe"be#ajaran* "urid a&an dapat+
i. Men%ata&an na"a #agu &ebangaan Ma#a%ia
ejarah pen(iptaan #agu &ebangaan Ma#a%ia.
ii. Men%ata&an #iri& dan "a&ud #agu Negara&u
Akt!#!t!
$. Men%an%i #agu &ebangaan dengan iringan ,"inu )ne,
Se(ara &e#a dengan int)nai %ang betu#.
'. !aparan ejarah pen(iptaan Lagu Kebangaan.
3. -&ti.iti &u"pu#an/"e#eng&ap&an #iri& #agu &ebangaan.
4. Murid "enerang&an "a&ud #iri& #agu dengan bi"bingan
guru.
EMK
Ni#ai Murni ber%u&ur*e"angat patri)ti&
K!S / 0#e"en aa ejarah
1i"eni Ke2arganegaraan berbangga dengan ejarah aa#/
uu# negara.
TMK be#ajar "e#a#ui TMK
$a%an $antu $elajar
K)"puter* L31*141* #aid p)2erp)int* bu&u #atihan* a#at tu#i*
#e"baran &erja
Ta%a& Pen'uasaan Ta%a& ( Murid "engetahui #agu &ebangaan ebagai
pe"bina jati diri)
Ta%a& * Murid "e"aha"i #agu &ebangaan ebagai
pe"bina jati diri)
Ta%a& + Murid b)#eh "enerang&an #agu &ebangaan
ebagai pe"bina jati diri.
Re"leks!
30 )rang daripada 35 )rang "urid te#ah "en(apai )bje&ti6 !7!.
Murid %ang be#u" "enguaai a&an diberi bi"bingan.
Murid %ang te#ah "enguaai a&an diberi #atihan penga%aan.
STRATEGI PENGAJARAN ,AN PEM$E-AJARAN
AKTI.ITI EMK CATATAN
Permulaan /0 m!n!t1
Men%an%i #agu &ebangaan dengan iringan
,"inu )ne, e(ara &e#a dengan bere"angat.
.
Ni#ai Murni
/ber%u&ur
/ &aih a%ang
0MK
/TK!
/TMK
K8
/Menjana Idea
/"enghubung &ait
88M
/K)"puter riba*
L31* 141
Akt!#!t! ( /(0 m!n!t1
Sei )a# ja2ab
o -pa&ah na"a #agu terebut9
o 8i#a&ah #agu ini din%an%i&an9
o Mengapa&ah &ita per#u berdiri
tega& apabi#a #agu ini
din%an%i&an9
0MK
Ni#ai
Se"angat patri)ti&
K8
"enjana idea
Akt!#!t! *
$. :uru papar&an power point ejarah
pen(iptaan #agu.
'. :uru ber)a# ja2ab dengan "urid
tentang ejarah pen(iptaan #agu
&ebangaan.
Siapa&ah pen(ipta aa# #agu
&ebangaan9
8i#a&ah #agu ini di2arta&an
ebagai #agu ra"i &ebangaan9
K8
L31 !r)je(t)r
&)"puter
Akt!#!t! + /*2 m!n!t1
$. :uru "e"bahagi&an "urid &epada e"pat
&u"pu#an .
'. Murid/"urid berbin(ang da#a" &u"pu#an
"aing/"aing dan "e#eng&ap&an #iri& #agu
da#a" #e"baran &erja &u"pu#an.
3. :uru "e"inta etiap &etua &u"pu#an untu&
"e"bentang&an hai# perbin(angan di hadapan
&e#a.
4. Murid "e"bentang&an hai# dapatan "aing/
"aing.
5. :uru "eru"u&an pe"bentangan "urid dan
dan "engait&an peranan #agu &ebangaan
da#a" "e"bentu& jati diri.
Ni#ai
Se"angat patri)ti&
0MK
I3T
K8
"e"beri ebab
Le"baran &erja
&u"pu#an

Akt!#!t! 3 /*2 m!n!t
$.Murid berbin(ang "a&ud #agu &ebangaan
e(ara ber&u"pu#an.
Ku"p $* ' 7 3 : ;ang&ap $
< Negara&u //// "aju =
Ku"p 4* 5 7 5 : ;ang&ap '
< ;ah"at //// berta&hta =
'.Ketua &u"pu#an "e"bentang&an hai#
perbin(angan dan "engait&an #agu &ebangaan
ebagai i"b)# perpaduan.
K8
Kerta eba&
!enutup <5 "init=
$.Murid di"inta "en%an%i&an #agu &ebangaaan
dengan penuh bere"angat.
'.:uru ber)a# ja2ab dengan "urid/"urid
tentang ii/ii penting da#a" pe#ajaran hari ini.
-pa&ah %ang anda pe#ajari hari ini9
Mengapa&ah &ita per#u berdiri tega&
K8-T
e"aa #agu &ebangaan din%an%i&an9
Mengapa&ah #agu &ebangaan dijadi&an
ebagai i"b)# perpaduan9
Nama kumpulan:___________
Tahun:__________________
Lengkapkan lirik lagu Kebangsaan di bawah.
Negaraku
Negaraku
Tanah tumpahnya ______
Rakyat hidup
bersatu dan _________
Rahmat bahagia
Tuhan _________
Raja kita
Selamat ________
Rahmat bahagia
Tuhan _______
Raja kita
Selamat ________