Anda di halaman 1dari 12

SK LKTP AIR TAWAR 5

KOTA TINGGI
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
NAMA : ________________________________________ KELAS : _______________
PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 4

Mei 2014
1 Jam Satu Jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEINGGA !IBERITAU
1. Kertas soalan ini mengandungi 20 Soalan Objekti dan ! Soalan S"bjekti#
1. Jawab "emua soalan di dalam kertas soalan ini.
1. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat.
Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak termasuk kulit.
$Li%at %ala&an 'ebela%
BAHAGIAN A
1
Soalan Objektif (20 Markah)
Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah

1. Jiran kamu, Ahmad menunaikan ibadah di tempat seperti gambar di atas.
Apakah agama kepercayaan Ahmad?
A Hindu C Kristian
B Islam D Buddha
2. yatakan satu sikap amalan membantu !iran.
A "engangkat barang#barang !iran yang baru berpindah.
B "enggunakan basikal !iran tanpa pengetahuannya.
C "embuang sampah di kawasan rumah !iran
D "embiarkan !iran membersihkan halaman rumah mereka untuk ma!lis kenduri kahwin.
$. %ncik &under telah menghantar kamu ke klinik bagi mendapatkan rawatan ketika ayah tiada
di rumah.
Bagaimanakah cara kamu menghargai sumbangan !iran anda itu?
A 'idak mempedulikannya.
B "eminta beliau menghantarkan kamu ke kedai.
C "eminta ayah
D "engucapkan terima kasih kepada beliau.
(. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah B)KA kepentingan sikap beradab s*pan
dalam pergaulan dengan !iran?
A "engeratkan hubungan sesama !iran.
B Hidup aman dan harm*ni.
C "enerima kritikan seikhlas hati.
D "emupuk sikap mengh*rmati antara satu sama lain.
+. ,ilih pernyataan yang benar tentang tanggung!awab kamu terhadap !iran.
i# "engambil berat terhadap !iran.
2
ii# &entiasa bersedia menghulurkan bantuan kepada !iran.
iii# "embiarkan !iran yang dalam kesusahan.
i-# Bersikap biadab terhadap !iran.
A i dan ii C i, ii dan iii
B iii dan i- D ii, iii dan i-
Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah
.. Ketika pulang dari taman permainan, kamu ternampak "akcik "ary ber!alan kaki dengan
membawa barang#barang yang dibelinya dari kedai. &ebagai !iran yang berhemah, terangkan
tindakan yang wa!ar kamu lakukan.
A "enegur "akcik "ary lalu terus pulang ke rumah.
B Bertanya "akcik "ary barang apa yang dibelinya di kedai.
C "enawarkan bantuan kepada "akcik "ary.
D 'erus mengambil barang#barang dari tangan "akcik "ary untuk dibawa pulang.
/. yatakan satu cara kamu bersikap adil terhadap !iran.
A Berprasangka buruk terhadap !iran walaupun tidak mengenali mereka,
B "emberikan layanan yang sama rata kepada !iran yang datang ke rumah.
C Berat sebelah ketika memberikan pert*l*ngan.
D ,ilih kasih terhadap !iran.
0. Apakah yang dimaksudkan dengan Oran! "#ran! $%a&a' ?
A &ese*rang yang tidak berupaya untuk ber!alan.
B &ese*rang yang mempunyai kurang kemampuan dari segi 12ikal, mental, deria atau
kecergasan.
$
C &ese*rang yang tidak berupaya untuk ber1kir dan ber!alan dengan baik.
D &ese*rang yang tidak dapat bermain.
3. &ekiranya kamu mempunyai !iran yang k#ran! #%a&a', bagaimanakah anda
mengh*rmatinya?
,ilih pernyataan yang benar.
i# 'idak menga!aknya bermain bersama.
ii# "embe2a#be2akan kemampuannya dengan *rang lain.
iii# "emberikan layanan yang sama tanpa mengira keadaan 12ikalnya.
i-# "emberi peluang kepadanya untuk bermain bersama#sama dengan mengambilkira
keupayaannya.
A i dan ii C i dan iii
B ii dan iii D iii dan i-
14. 5alam per!alanan pulang dari sek*lah, 6emy men!umpai d*mpet kepunyaan se*rang
!irannya. 5ia telah memulangkan d*mpet tersebut kepada pemilik asalnya.
yatakan sikap 6emy terhadap !irannya.
A Ju!ur C Berani
B 6a!in D &*pan
11. Apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak beker!asama dengan !iran tetangga?
A Jiran akan lebih mengh*rmati kita.
B Kita akan hidup lebih aman kerana tiada gangguan.
C Kawasan ke!iranan tidak aman dan harm*ni.
D Jiran kita akan mementingkan diri sendiri.
Soalan 12 berdasarkan pernyataan di bawah.
(
Keluarga Agus mengadakan ma!lis pertunangan
kakaknya.
6amai tetamu hadir ke ma!lis tersebut.
&im*n tidak dapat bermain di halaman rumahnya
kerana kereta tetamu ma!lis tersebut diletakkan
di kawasan rumahnya.

12. &ekiranya kamu berada dalam situasi &im*n, pertimbangkan tindakan yang akan kamu
lakukan.
A Ber!umpa keluarga Agus dan memarahi mereka.
B "emarahi tetamu yang hadir kerana meletakkan kereta mereka di halaman rumah.
C Bert*leransi dan menga!ak kawan#kawan bermain di tempat lain.
D 'idak mempedulikan mereka dan bermain di kawasan ma!lis tersebut.
1$. Apakah yang akan kamu lakukan !ika ternampak anak !iran kamu sedang mengganggu
!emaah lain beribadat?
A 'idak mengendahkannya.
B "engadu hal tersebut kepada kedua ibu bapanya.
C "emarahinya kerana mengganggu ketenteraman !emaah lain.
D "enegur dan menasihatinya supaya tidak mengganggu !emaah sedang beribadat.
1(. 7ara bersikap ra!in sesama !iran adalah seperti berikut, ke(#ali
A "elihat dari !auh !iran baharu mengangkat barang#barangnya dari l*ri.
B "embantu !iran membuat persiapan untuk ma!lis kesyukuran di rumahnya.
C "embersihkan halaman rumah supaya kawasan ke!iranan sentiasa bersih.
D Bersama#sama berg*t*ng r*y*ng membersihkan kawasan ke!iranan.
1+. 6akyat "alaysia yang berbilang kaum sering mengadakan rumah terbuka pada musim
perayaan. ,ada pendapat kamu, apakah rasi*nalnya pr*gram rumah terbuka dalam k*nteks
keharm*nian pelbagai kaum dalam kawasan ke!iranan?
A "enyediakan makanan percuma untuk !iran#!iran.
B "emperkenalkan budaya masing#masing kepada !iran yang berlainan bangsa.
C 5apat bermain bersama#sama dengan ser*n*k di kawasan ke!iranan tersebut.
D "eningkatkan perse8ahaman, mengeratkan perpaduan dan kasih sayang antara !iran#
!iran pelbagai kaum.
1.. %ncik Kamal sekeluarga telah men!emput kamu dan keluarga kamu ke ma!lis hari terbuka
rumahnya sempena Hari 6aya Aidil1tri. Bagaimanakah kamu dapat mengamalkan sikap
kesederhanaan dalam ma!lis tersebut?
,ilih pernyataan yang B%')9.
+
i# "engambil semua makanan yang dihidangkan.
ii# Bersikap s*pan dan tidak memba2ir.
iii# 'idak mengambil makanan terlalu banyak.
i-# Bersabar dan tidak berebut ketika mengambil makanan.
A I dan ii C I, ii dan iii
B ii dan iii D ii, iii dan i-
1/. Kepentingan bersi8at berani kerana benar adalah seperti berikut, ke(#ali
A "empertahankan diri dari tuduhan.
B &upaya *rang takut kepada kita.
C "en!aga maruah diri.
D )ntuk men!elaskan perkara yang sebenarnya kepada *rang lain.
10. Kean &eng dia!ak *leh anak !irannya untuk menghisap r*k*k. Jika Kean &eng se*rang
yang berani, apakah yang sepatutnya beliau beritahu kepada anak !irannya itu?
A &aya tidak mahu. 6*k*k membahayakan kesihatan.
B &aya tidak menghisap r*k*k. Kamu a!aklah *rang lain.
C Berapa banyak yang kamu beli?
D B*leh, apa salahnya.
Soalan 1) berdasarkan pernyataan di bawah.
Keluarga 7hin mengadakan ma!lis perkahwinan di halaman rumahnya.
6amai tetamu hadir ke ma!lis tersebut.
Kees*kan harinya, 6ahman dapati banyak cawan dan pinggan bertaburan di
halaman rumahnya.
6ahman bert*leransi dan membersihkan halaman rumahnya demi mengekalkan
hubungan yang baik dengan keluarga 7hin.
.
13. ,ernyataan yang manakah merupakan kesan dan akibat sekiranya 6ahman tidak bersikap
t*leransi terhadap !irannya itu.
A 6ahman dan keluarga 7hin dapat mengekalkan hubungan yang baik sesama mereka.
B Keluarga 7hin berasa gembira kerana 6ahman b*leh membersihkan sendiri halaman
rumahnya.
C :u!ud pergaduhan antara 6ahman dan keluarga 7hin kerana sikap tidak bert*lak ansur
dan mementingkan diri.
D 6ahman dan keluarga 7hin sentiasa mengamalkan sikap perse8ahaman.
24. Kamu ternampak anak !iran kamu sedang bermain di tepi sungai. Jelaskan tindakan yang akan
kamu lakukan sebagai se*rang !iran yang prihatin dan penyayang.
A Ikut bermain bersama dengannya.
B Bertanya kepadanya apa yang dilakukan di tepi sungai tersebut.
C "emberitahu !iran tentang anaknya yang bermain di tepi sungai.
D "enga!aknya bermain di tempat lain dan memberitahunya tentang bahaya bermain di
tepi sungai.
;24 markah<
BAHAGIAN B
Soalan S#bjektif (*0 Markah)
1. ,adankan gambar !iran kamu dengan pernyataan yang sesuai.
/
(5 markah)
2. 'andakan ; + < pada perkara yang adil dan ; = < pada perkara yang tidak adil dilakukan.
1. &hah menyiasat punca pertelingkahan adiknya
dengan anak !irannya supaya tidak berat sebelah
dalam mengambil tindakan yang sewa!arnya.
0
,ergi ke gere!a
"embaca kitab In!il
Bermeditasi
"embakar c*l*k semasa
beribadat
"enunaikan ibadat di kuil
"enyanyikan lagu pu!ian
kepada 'uhan
"embaca al#>uran
Bers*lat lima waktu sehari
Bersembahyang di ?urdwara
"enutup kepala ketika
bersembahyang
2. ,ak 5arus memberikan buah tangan kepada !iran
yang disukainya saha!a.
$. 6a2i2an men!emput !iran#!irannya tanpa
membe2akan kedudukan mereka di ma!lis hari
!adinya.
(. Kita perlu bertanggung!awab terhadap !iran#!iran
yang terdekat dan baik dengan kita saha!a.
+. %rwin suka membantu !iran#!irannya tanpa mengira
kaum.
.. ?anesh membuat keputusan yang berat sebelah
semasa mengadili pertandingan pingp*ng di
kawasan ke!iranan saya.
;. markah<
$. ,adankan gambar dengan tindakan yang sesuai.

3
'idak terpengaruh dengan
a!akan !iran untuk
melakukan ke!ahatan.
;+ markah<
(.Baca situasi dan pilih !awapan yang sesuai.
"embawa basikal tersebut
ke rumah
"embawanya pulang ke
rumah untuk merawat
kecederaannya
"emberikan makanan
kepada kucing tersebut
"embiarkan kucing tersebut
sehingga !irannya pulang
"enghantar basikal ke
rumah !irannya
"enunggu sehingga ma!lis
selesai
Berg*t*ng r*y*ng membantu
membuat persiapan ma!lis
14
Berani memberitahu !iran
mengenai perlakuan
anaknya menghisap r*k*k
di belakang sek*lah.
"enegur !iran yang
memasang radi* terlalu
kuat semasa anda sedang
bela!ar.
Berani meminta maa8 !ika
melakukan kesalahan.
Berani men*lak pelawaan
!iran untuk memakai
pakaian yang kurang s*pan
di ma!lis hari !adinya.
Anak !iran kamu, &urin !atuh ketika bermain di halaman
rumah dan mengalami kecederaan di lututnya.
;0 markah<
+.Berikan pendapat kamu terhadap situasi#situasi yang diberikan di bawah.
Sit#a,i Nilai
a!wa membantu ibunya men!ual kuih
muih di hadapan rumah mereka. Jiran
mereka tersilap membayar wang yang
berlebihan ketika membeli kuih. a!wa
terus memulangkan wang lebihan itu.
a!wa bersikap @@@@@@@@@@@@@ kerana
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
Kesannya A @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
11
Keluarga &yamil terpaksa pulang ke kampung kerana
menerima panggilan kecemasan. Kucing &yamil yang
ditinggalkannya berada dalam kelaparan.
&andra ternampak basikal !irannya, 6ani berada di
bawah p*k*k ketika pulang dari taman permainan.
&andra menyedari bahawa 6ani telah tertinggal
basikalnya di situ.
Keluarga Idrus sedang membuat persiapan ma!lis
perkahwinan abangnya.
AleB ingin memin!am basikal daripada
!irannya, J*seph. J*seph menyatakan
bahawa basikalnya telah r*sak. 'idak
lama kemudian, AleB mendapati adik
J*seph sedang mengayuh basikal
tersebut di halaman rumahnya.
J*seph bersikap @@@@@@@@@@@@@@@@@@
kerana @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
Kesannya @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
Jiran &ugu, :ei 9in tertinggal !am
tangan di taman ketika pulang
bersama#sama dengan ibunya. &ugu
ternampak !am tangan itu semasa
datang ke taman untuk bermain. ?uru
segera memulangkan !am tangan
tersebut kepada :ei 9in.
&ugu bersikap @@@@@@@@@@@@@ kerana
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
Kesannya A @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
;. markah<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kertas Soalan Tamat
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12