Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH

TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM:
PPG (AMBILAN JUN 2011)
NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS:
ASAS KEPIMPINAN DAN
PERKEMBANGAN PROFESIONAL
(EDU3083)
SEMESTER: 2/2014


TARIKH MULA: 18 Ogos 2014
TARIKH
HANTAR:
5 September 2014

Hasil Pembelajaran Kursus :

1. Menjelaskan konsep profesion,etika, akauntabiliti dan profesionalisme keguruan.

2. Membincangkan ciri-ciri guru sebagai seorang profesional

3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat
yang lebih tinggi.

4. Merancang pelan pembangunan diri untuk menjadi seorang yang profesional.

5. Melaksanakan peranan sebagai pemimpin profesional dalam pelbagai aspek
pengurusan dan pentadbiran pendidikan.Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2, dan 5.


Objektif Projek:

Pelajardapatmelaksanakantugas-tugasberikut:

1. Menghasilkansatueseiperanan yang perludimainkanolehkepemimpinan
sekolahkearahmelahirkanwargasekolah yang cemerlangdanberprestasi
tinggi
.

2. Menghuraikanisu-isu yang berkaitandenganetika, akauntabilitidan
profesionalismekeguruan3. Mengemukakan idea danpandanganberkaitandengankepimpinandan
profesionalisme guru secaraatastalian.


4. Menghasilkansatupenulisanrefleksiberkaitandengantugasan.


TugasanProjek (100% )
Kepemimpinanmerupakandinamikahubungan yang bertimbalbalikantaramereka yang
memimpindankelompok yang dipimpinuntukmencapaimatlamat yang dipersetujui.
Kepimpinandalamorganisasisekolahmelibatkankebolehanpentadbiruntukmempengar
uhidanmembinakeyakinan guru-guru, ahli ahli di dalamdan di
luarsekolahuntukmencapaimatlamat yang ditetapkan. (Lee Ong Kim, 1991)

1. Berdasarkanpenyataan di atas,
secaraberkumpulanandadikehendakimenulissatueseiilmiahtentangperanan
yang
perludimainkanolehkepemimpinansekolahkearahmelahirkanwargasekolahyan
g cemerlangdanberprestasitinggiselarasdenganagenda
TransformasiPendidikanNegara yang dihasratkanolehKementerianPendidikan.


(30%)
2 Secaraindividu,andadikehendaki:

(i) Memberikan ulasan kritis tentang konsep profesion , etika,akauntibiliti
dan profesionalisme atau isu berkaitan yang terdapat di
dalamfilempendek yang bertajuk The Inviligator dan video klip
CikguShaari yang dimuatkan di dalam portal pembelajaranatastalian
(PPG On Line ).
Kemukakancadangandanpandanganuntukmemperbaikiamalantersebut.
.(50%)

(ii) Mengambilbahagian yang aktif di dalam portal
pembelajaranatastaliandenganmengemukakanpandangansertabahagia
nsecaraaktifdalam forum yang disediakan.
(10%)

(ii) Membuat refleksi tentang tugasan yang telah dilaksanakan. (10%)
Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus:
1. Tugasaniniperludilaksanakansecaraberkumpulan(soalan1) dansecara
Individu. (soalan2)


2.Setiapkumpulanterdiridaripadaduahinggatiga orang. Andaperlubergerak
secarakolaboratifuntukmerancangdanmelaksanakantugasantersebut.

3. Format penulisantugasanadalahsepertiberikut:
3.1 Mukadepanhendaklahmengikuttempletterkini.
3.2 Fon Arial
3.3 Saizhuruf: 11
3.4 Langkau 1.5 baris
3.5 Rujukanmengikut format APA (American Psychological Association)
3.6 Jadualdangambardilabelkan
3.6 Lampiranadalahwajib
3.7 JawabdalamBahasaMelayusahaja.
4. Panjangtugasansoalan1 dan 2 (a) adalahantara 2, 500 hingga 3,000 patah
perkataanatauantara10 15mukasurat. ( Tidaktermasukpersembahan visual
danlampiran )
5. Panjangpenulisanrefleksiadalahtidaklebih5mukasurat.
6. Amalanplagiattidakdibenarkan
6. Tugasaniniperludisiapkandalamtempohtigaminggu.
7. Tugasanbertulis yang dihantarperlusertakanBorangMaklumbalas, Soalan
TugasandanRubrikPemarkahan di mukasurathadapan.
8. Lampiran / gambarperlu di namakan.
9. Tugasaninimembawamarkah100% danwajaran 50 %.

Tugasan yang baikharusmenunjukkankriteria-kriteriaberikut:
(mengikutkehendaksoalantugasan)

1. Liputanisikandungan yang menyeluruh, konsistendanterperinci.
2. Tugasanandaperlumerangkumiperkaraberikut,
a. Pemahaman yang mendalamberkaitandenganaspek yang dibincangkan.
b. Buktidanbahan-bahan yang menyokonghujahandahendaklahdikemukakan.
i. Keseluruhanpersembahandanpengolahanperlumenunjukkankeaslianda
nsokonganilmiah.

ii. Format danorganisasiperlujelasdankoheran.
iii. Penulisaneseiharusmenunjukkankefasihanbahasa,
kematanganhujahdalammenterjemahmaklumatsecaraanalitikal.


3. Rujukanperlulahdaripelbagaisumber yang tepatdanmemenuhikehendak
tugasan (buku, internet, jurnaldanbahanbercetak yang lain)KriteriaPemarkahan
Tugasanakandisemakberdasarkankriteriapemarkahan yang disediakan.
Disahkan Oleh,


.............................................................

Disemakoleh:

...........................................................
( )
PakarBidang (SME)


........................................................
( SARIPAH RABEAAH SYED ALI)
Disediakanoleh:

...........................................................
(ZAINI BIN.ABDUL GHANI)
PenyelarasSubjekPengajianProfesional
, PPG
JabatanIlmuPendidikan
IPG Kampus IPOH


........................................................
( SARIPAH RABEAAH SYED ALI)