Anda di halaman 1dari 19

PROPOSAL BISNIS

UNITED GAMES & SHOP


Rental PlayStation 3 & Penjualan Jerey Bola
Jl. Piere Tendean, Bahu Champion Futsal
Telp (0431)836863
itus !e" # $$$.%&'T()*+,P.-o.id
.lamat e/mail # $$$. united*shop 01ahoo.-om
BAB I
1.1 Latar Belakang
P2.3T.T',& 3, disin45at PS3 adalah 5onsol on1 4enerasi 5eti4a. Pla1tation
3 merupa5an penerus dari Pla1tation dan Pla1tation 6 dan a5an "ersain4
den4an 7"o8 360 dari 9i-roso:t dan !ii dari &intendo.
Pla1tation 3 dirilis di Jepan4 pada tan44al 11 &o;em"er 6006 tepat pu5ul tu<uh,
dan a5an dirilis pada tan44al 1= &o;em"er 6006 di .meri5a %tara (.meri5a
eri5at dan >anada), +on4 >on4 dan Tai$an, dan 1 atau = 9aret 600= di (ropa
dan .ustralasia, dan $ila1ah P.2 lainn1a. Pla1tation 3 a5an dirilis den4an 6
tipe, Basi8 dan Premium?Platinum. Pla1tation 3 se-ara resmi diper5enal5an
5epada dunia pada tan44al 16 9ei 600@ di (3. >on:i4urasi :inal pertama
dipertun<u55an di TA (To51o Aame ho$) 6006.
Te5nolo4i ter"aru 1an4 di4una5an adalah -ell pro-essorn1a, tipe prosesor 1an4
"enar/"enar dioptimal5an untu5 mela5u5an operasi :loatin4 point. Ber"eda
den4an prosesor des5top pada umumn1a, 5emampuan -ell pro-essor P3 untu5
mela5u5an operasi :loatin4 point san4at "ai5. >emampuan -ell pro-essor untu5
mela5u5an operasi :loatin4 point san4at "ai5 5arena -ell pro-essor merupa5an
arsite5tur ;e5tor pro-essor. Bah5an prosesor 1an4 di4una5an pada P3 ini
merupa5an prosesor 1an4 ter-an44ih saat ini. elain itu AP% di"uat sendiri
"e5er<asama den4an &Bidia. e-ara 4aris "esar pemilihan "isnis rental P 3 #
eperti 5ita 5etahui rental atau pen1e$aan 4ame pasti ter"u5a terus peluan4n1a
men4in4at pada dasarn1a permainan "ai5 online atau -onsole (sema-am
pla1station) selalu diminati oleh 5alan4an muda, rema<a hin44a de$asa. Tida5
semua oran4 memili5i mesin Pla1station sehin44a usaha rental P selalu ramai
di5un<un4i oleh pelan44ann1a
)e$asa ini 1an4 "er5em"an4 adalah sarana 4amin4 1an4 di5ate4ori5an ne8t/4en
4amin4 atau ne8t 4eneration. Fitur mesin 4ame ter"aru 5eluaran on1 1aitu
Pla1station 3 ataupun produ5 9i-roso:t 1aitu 7"o8360 men4hadir5an nuansa
4ra:is 1an4 le"ih indah 5arena didu5un4 oleh te5nolo4i 1an4 le"ih ma<u.
>eni5matan "ermain 4ame tentun1a a5an menin45at 5arena detil 4ra:is.
e"uah usaha 1an4 "elum "an1a5 di4eluti adalah rental ne8t 4en 4amin4 -onsole
dimana -alon pelan44an sa1a 5ira -u5up "an1a5 dan "elum "an1a5 oran4
memili5i 5onsol ini 5arena har4an1a masih relati: mahal. 9ere5a 1an4 :anati5
den4an 5onsol P6 tentun1a a5an ter4iur men-o"a :itur 4amin4 dari 5onsol
4enerasi ter"aru.
e"etuln1a usaha di "idan4 4amin4 luma1an ;ariati:. &amun 1an4 di"ahas 5ali ini
adalah 4amin4 5onsol dimana pada dasarn1a 1an4 di"utuh5an adalah mesin
5onsol, 4ame dan TB. )an <i5alau menili5 5em"ali nama daripada usaha ini 1an4
men4a-u pada 5ata C%&'T()D 1an4 "erarti persatuan, ma5a "esar harapan
daripada pemili5 <i5a para 5onsumen 1an4 nantin1a mampir untu5 re:reshin4 di
tempat ini "isa merasa5an se"uah 5esatuan seperti la1a5n1a tim sepa5"ola
9an-hhester/%nited.
BAB II
ASPEK PASAR DAN PEMASARAN
6.1 Analisa Kecenderungan
)alam 5ondisi pasar, ada :a5tor/:a5tor 1an4 "eru"ah dalam lin45un4an
se5itar. Fa5tor/:a5tor 1an4 "eru"ah dalam lin45un4an ini "isa dilihat seperti di
"a$ah ini #
a. Te5nolo4i.
Per5em"an4an te5nolo4i "erpen4aruh terhadap minat 5onsumen
untu5 "ermain P ataupun mem"eli <erse1. 9as1ara5at a5an men4i5uti
trend 1an4 ada. .pa"ila ada pemain "aru atau pesain4 "aru 1an4
mempun1ai peralatan 1an4 "erte5nolo4i le"ih dari pada "isnis 1an4 5ita
<alan5an, ma5a 5e-enderun4an a5an penurunan pendapatan a5an
menin45at, tetapi penin45atann1a tida5 "esar, 5arena %&'T() Aames E
hop <u4a a5an men4i5uti trend 1an4 "er5em"an4 di ten4ah mas1ara5at.
". (5onomi
Peru"ahan e5onomi ne4ara a5an mempen4aruhi tari: 1an4 a5an
ditetap5an untu5 5onsumen dan <u4a a5an mempen4aruhi "an1a5n1a
5onsumen 1an4 a5an men1e$a lapan4an. .pa"ila 4e<ola5 e5onomi
"erpen4aruh lan4sun4 terhadap pendapatan mas1ara5at, ma5a 5onsumen
1an4 a5an men1e$a <u4a a5an "eru"ah. Pen4aruh e5onomi terse"ut
"er"andin4 lurus den4an 5onsumen %&'T() Aames E hop, apa"ila
e5onomi ne4ara menurun, ma5a 5onsumen <u4a a5an menurun dan
se"ali5n1a.
)alam menan44apin1a, %&'T() Aames E hop men1esuai5an
5eadaan den4an 5ondisi 1an4 ter<adi pada saat itu. .pa"ila peru"ahan
e5onomi 1an4 menurun dan pendapatan mas1ara5at i5ut turun, ma5a
har4a pen1e$aan dan pem"elian Pla1tation 3 dan Jerse1 Bola <u4a a5an
i5ut turun dan se"ali5n1a.
-. Politi5?le4alitas dan hu5um
2e4alitas usaha tida5 terlalu mempen4aruhi <alann1a 5e4iatan usaha.
)alam le4alitas, %&'T() Aames E hop a5an mematuhi 5e"i<a5an 1an4
di"uat oleh pen4uasa politi5. Contohn1a apa"ila ter<adi 5enai5an pa<a5
dan lain se"a4ain1a.
d. 2in45un4an
Peru"ahan lin45un4an <u4a a5an mempen4aruhi <umlah 5onsumen.
.pa"ila -ua-a "uru5 atau hari hu<an, ma5a 5onsumen 1an4 a5an datan4
a5an "er5uran4 dan apa"ila -ua-a "ai5 ma5a 5onsumen a5an menin45at.
2.2 Analisa kebutuhan asar
)alam analisa 5e"utuhan pasar, data 1an4 diam"il "erdasar5an tempat 1an4
terdapat "isnis pen1e$aan rental P3 dan <u4a pen<ualan Jerse1 Bola
(9an-hester/%nited). )ata 1an4 diam"il adalah di 5ota 9anado 1aitu di 9e4a
Trade Center (9TC).
2.! Analisis k"#etit"r
)alam pem"uatan lapan4an :utsal di 5ota Padan4, se5aran4 han1a ada dua
pesain4 di dalam pasar, 1aitu Fental P 3 dan To5o Jerse1 Bola 9e4a Trade
Center (9TC).
Na#a Perusahaan Pesaing Keunggulan Kele#ahan
&ero Aamin4 9TC 9emili5i G unit 5osol
Pla1tation siap pa5ai
9empun1ai $arun4
5e-il.
2emahn1a -ontrol
daripada 5ar1a$an
sehin44a serin45ali ter<adi
5esalahpahaman den4an
pelan44an
Foot"all Jerse1 9TC 9empun1ai "an1a5
;arian 5ostum dan <u4a
perlen45apan "ola.
+ar4a 1an4 relati: -u5up
tin44i dan <u4a pem"elian
5ostum tun44al, atau tida5
desertai den4an -elana
BAB III
ASPEK $EKNIS DAN %PERASI%NAL
!.1 Alat &ang Digunakan
.dapun alat 1an4 di4una5an dalam pendirian %&'T() Aames E hop
terdiri dari @ unit P 3 "eserta 2C) "eserta 9e<a, lemari 5a-a "esar untu5 <erse1
"ola.
Fasilitas 1an4 di"eri5an#
1. @ unit Pla1station 3
6. 10 "uah ti5
3. @ "uah +ardis5 )ri;e
4. @ unit 2C) 6GH
@. @ unit 9e<a
6. 1 unit lemari 5a-a 486.@
!.2 L"kasi 'saha
2o5asi untu5 mem"u5a usaha %&'T() Aames E hop adalah di <alan
ra1a Piere Tendean Boule;ar tepatn1a di tempat usaha Champion Futsal Bahu.
.lasan men4apa 5ami memilih lo5asi di daerah terse"ut antara lain 5arena#
2o5asi 1an4 terleta5 dipin44ir <alan ra1a sehin44a dapat ditemu5an
den4an mudah.
2o5asi 1an4 strate4is 5arena "erada di pusat 5eramaian 1aitu lapan4an
:utsal -hampion "ahu.
!.!. Disain 'NI$ED (a#es ) Sh"
>onsep disain ruan4an 1an4 diren-ana5an dari %&'T() Aames E hop
adalah ruan4an 1an4 se<u5 n1aman dan tentun1a "ertema5an Manchester-United.
!.*. Pr"ses Bisnis
.da se<umlah proses "isnis 1an4 dila5sana5an oleh %&'T() Aames E
hop. Piha5 e5sternal 1an4 terli"at dalam proses "isnis di %&'T() Aames E
hop adalah#
1. Pelan44an?Customer. Pelan44an %&'T() Aames E hop 1an4 datan4
untu5 re:reshin4 dan <u4a shoppin4 dari rutinitas sehari/hari.
6. )en4an piha5 sponsor. Piha5 sponsor 1an4 datan4 untu5 men4ada5an
se"uah turnamen pertandin4an.
BAB I+
MANA,EMEN DAN %R(ANISASI
9en4in4at sema5in "ertam"ahn1a permintaan terhadap tempat re:reshin4
dan <u4a "elan<a (5hususn1a :ans 9an-hester/%ited), sementara sarana untu5
memenuhi permintaan terse"ut 1an4 masih 5uran4. Beri5ut 5eteran4an usaha
1an4 a5an di"uat.
o Pro:il perusahaan
&ama usaha # %&'T() Aames E hop
&ama pemili5?pimpinan usaha #9arsello Tamau5a,
9ar-ho Fampen4an,
Br1an 2olom"ulan
.lamat 5antor?tempat usaha # Jl. Piere Tendean (Champion
Futsal Bahu)
Telp # (0431) 836/863
Jumlah 5ar1a$an?tena4a 5er<a # 6 ,ran4

o Jenis 5omoditi 1an4 diprodu5si
)alam pena$aran <asa 1an4 di"eri5an 5epada 5onsumen, piha5
pen4usaha men1e$a5an @ unit Pla1station 3 "eserta 2emari 5a-a "erisi5an
Jerse1 "ola 9an-hester/%nited dari dahulu 5ala.
o >e"utuhan dan sum"er dana
>e"utuhan dana untu5 mem"an4un usaha ini se"esar Fp. 81.840.000,/
)alam pem"uatan usaha ini sum"er dana 1an4 di harap5an oleh pen4usaha
adalah dari dana pri"adi dari pemili5 dan 5redit in;estasi di "an5.
o Fen-ana pen44unaan dana
)alam realisasin1a, dana 1an4 didapat a5an di4una5an untu5 pem"elian
dan <u4a pera$atan se5ali4us penam"ahan "aran4, apa5ah itu Pla1station
ataupun <erse1, se5ali4us "eserta den4an pem"elian in;entaris 5antor.
o Jan45a $a5tu pen4em"alian modal.
.pa"ila prospe5 usaha "er5em"an4 den4an -epat, sesuai den4an
predi5si modal a5an 5em"ali dalam <an45a $a5tu @ tahun. etelah modal
5em"ali, hasil usaha merupa5an 5euntun4an. +an1a "ia1a operasional dan 4a<i
5ar1a$an 1an4 di5eluar5an dari 5euntun4an usaha.
>ar1a$an 1an4 dire5rut "ertu4as dalam "idan4 pen<a4a dan "idan4
administrasi. )alam "idan4 administrasi, 5ar1a$an 1an4 dire5rut $anita atau
pria tamatan 9> <urusan a5untansi dan 5ar1a$an pen<a4a, merupa5an pria
tamatan 2T..
a. )ata Perusahaan
&ama %saha # %&'T() Aames E hop
Bidan4 %saha # Jasa
Jenis Produ5 ? Jasa # Fental P3 dan Pen<ualan Jerse1 (9%)
.lamat perusahaan # Jl. Piere Tendean, Champion Futsal Bahu
&omor Telepon # (0431) 836863
itus !e" # $$$.%&'T()*+,P.-o.id
.lamat e/mail # $$$. united*shop 01ahoo.-om
Bentu5 %saha # CB (Commanditaire Benoot-shap ?
Perseroan >omanditer)
*.1 Struktur %rganisasi
)alam men<alan5an "isnisn1a, ma5a %&'T() Aames E hop
mem"utuh5an "e"erapa tena4a 5er<a a4ar dapat "eroperasi. ,leh 5arena itu
mana<emen atau pemili5 %&'T() Aames E hop telah men1usun suatu stru5tur
or4anisasi 1an4 diharap5an dapat menun<an4 "isnis 1an4 sedan4 di<alan5an. Pada
$abel *.1 dapat dilihat stru5tur or4anisasi dari Ba-5*Come Futsal.
$abel *.1. Jumlah >e"utuhan Personil Ba-5*Come Futsal.
Ja"atan Jumlah Personil Pendidi5an Tera5hir
Pe#ilik 'saha 3 1
-ashier 1 9>
Pen.aga 1 2T.
*.2. Mana.e#en dan ega/ai
%ntu5 men<elas5an masin4/masin4 <a"atan dalam stru5tur or4anisasi
%&'T() Aames E hop, ma5a diperlu5an suatu uraian pe5er<aan se"a4ai
"eri5ut#
&ama Ja"atan # Pemili5 %saha
+u"un4an ,r4anisasi # )en4an >ar1a$an
Fin45asan Pe5er<aan # Pemili5 usaha adalah pen4endali dan pem"uat
5eputusan tertin44i 1an4 men1an45ut 5elan4sun4an hidup perusahaan
Tu4as dan tan44un4 <a$a" #
a. 9em"uat peren-anaan, strate4i, dan 5e"i<a5an 1an4 men1an45ut
operasiona.
". 9en1usun an44aran perusahaan dan pro4ram 5er<a
-. 9en<amin operasional %&'T() Aames E hop se-ara hu5um
d. 9ela5u5an 5ontrol se-ara 5eseluruhan atas operasional %&'T()
Aames E hop
e. 9eme4an4 5endali atas 5eputusan pentin4 1an4 "ersi:at umum atau
"er5aitan den4an masalah re4ulasi dan :inansial
:. Bertan44un4 <a$a" dalam mema<u5an usaha
&ama Ja"atan # Cashier
+u"un4an ,r4anisasi # Bertan44un4 <a$a" 5epada pemili5.
Fin45asan Pe5er<aan # 9endata dan mem"uat laporan pemasu5an setiap
harin1a.
Tu4as dan tan44un4 <a$a" #
1. 9ela5u5an pen-atatan terhadap pemasu5an 1an4 didapat dari
pen1e$aan dan pen<ualan.
6. 9endata <enis/<enis 5ostum 1an4 sudah 5eha"isan sto5.
&ama Ja"atan # Pen<a4a?Pen4ontrol
+u"un4an ,r4anisasi # Bertan44un4 <a$a" 5epada pemili5.
Fin45asan Pe5er<aan # 9en<a4a pen<ualan <erse1 dan men4oprasi5an
5onsol P3.
Tu4as dan tan44un4 <a$a" #
1. 9emasti5an tida5 ter<adi 5esalahpahaman den4an 5onsumen.
6. 9en4oprasi5an P3 pada saat ada pelan44an 1an4 datan4.
BAB +
BADAN 'SA0A DAN PERI1INAN
2.1 Badan 0uku# %rganisasi
etelah mempertim"an45an s5ala usaha dan <u4a tu<uan pendirian
or4anisasi ma5a diputus5an "ah$a "entu5 "adan hu5um 1an4 palin4 sesuai untu5
or4anisasi 1an4 a5an didiri5an ini adalah Perseroan >omanditer (CB).
2.2 ,enis3,enis Peri.inan &ang Dierlukan
%ntu5 mendapat5an le4alitas usaha, ma5a or4anisasi harus mendapat5an
peri<inan dalam mela5u5an operasin1a. Prosedur pendirian Perseroan >omanditer
(CB) adalah s""#
1. .>T. P(&)'F'.& CB
.5ta ini di"uat dan ditandatan4ani oleh notaris, pers1aratann1a#
I 9en1erta5an :oto5opi >TP pendirin1a.
I Prosesn1a 1/6 hari 5er<a.
6. %F.T >(T(F.&A.& ),9''2' P(F%.+..&.
urat ini dia<u5an 5e 5elurahan setempat, se"a4ai "u5ti 5eteran4an alamat
perusahaan.
Pers1aratan#
I Foto5opi 5ontra5?se$a tempat usaha atau "u5ti 5epemili5an tempat usaha
I urat 5eteran4an dan pemili5 4edun4 apa"ila "edomisili di 4edun4
per5antoran?perto5oan
I Foto5opi PBB (Pa<a5 Bumi dan Ban4unan) tahun tera5hir.
I Prosesn1a 6 hari 5er<a setelah permohonan dia<u5an.
3. 9(9B%.T &,9,F P,>,> !.J'B P.J.>
Permohonan penda:taran $a<i" pa<a5 "adan usaha dia<u5an 5e >antor Pela1anan Pa<a5
(>PP) sesuai den4an domisili perusahaan. elain mendapat 5artu &P!P, nanti <u4a
a5an mendapat surat 5eteran4an terda:tar se"a4ai $a<i" pa<a5.
Pers1aratan#
I 2ampiran "u5ti PP& (pa<a5 pendapatan) atas se$a 4edun4
I Bu5tsi pelunasan PBB dan "u5ti 5epemili5an atau "u5ti se$a?5ontra5 tempat usaha.
I 2ama proses 6/3 hari 5er<a
4. %F.T P(&A%>%+.& P(&A%.+. >(&. P.J.> (P/P>P).
Permohonan P/P>P ini dia<u5an 5epada >epala >antor Pela1anan Pa<a5 (>PP)
sesuai den4an &P!P 1an4 telah diter"it5an.
Pers1aratan#
I 2ampiran "u5ti PP& atas se$a 4edun4, "u5ti pelunasan PBB dan "u5ti 5epemili5an?
se$a?5ontra5 tempat usaha.
I Proses mema5an 3/@ hari 5er<a setelah dia<u5an.
@. 9(&).FT.F >( P(&A.)'2.& &(A(F' (P&).
Permohonan dia<u5an 5e "a4ian penda:taran CB di P& setempat.
Pers1aratan#
I 9elampir5am &P!P dan salinan a5ta pendirian CB
I Prosesn1a 1 hari 5er<a.
6. 9(&A%F% %F.T 'J'& %.+. P(F).A.&A.& ('%P).
Permohonan dia<u5an 5e )inas Perda4an4an >ota?>a"upaten untu5 4olon4an
'%P menen4ah dan 5e-il. edan45an '%P "esar dia<u5an 5e )inas Perda4an4an
Propinsi.
Pers1aratann1a#
I 'T% (urat 'Jin Tempat %saha) ? +, (+inder ,rdonantie atau urat '<in Aan44uan)
I Pas :oto dire5tur?pimpinan perusahaan u5uran 3K4 (6 l-m"ar) "er$arna.
I Proses untu5 '%P "esar 30 hari, s-dan45an '%P menen4ah dan 5e-il, 14 hari.
=. T.&). ).FT.F P(F%.+..& (T)P).
Penda:taran dila5u5an 5e )inas Perda4an4an 1an4 "erada di >ota?>a"upat-n
domisili perusahaann. 2ama proses pen4er<aan 14 hari 5er<a. >eseluruhan "ia1a
mendiri5an CB "isa men-apai Fp 3,@ <uta.
)en4an demi5ian, hasil atau "er5as do5umen 1an4 5ita dapat5an meliputi#
1. .5ta pendirian CB
6. urat >eteran4an )omisili Perusahaan,
3. &P!P (&omor Po5o5 !a<i" Pa<a5),
4. Pen4esahan Pen4adilan,
@. '%P (urat 'Jin %saha Perda4an4an)
6. T)P (Tanda )a:tar Perusahaan)
BAB +I
ASPEK KE'AN(AN
4.1 Kebutuhan Dana
Kebutuhan dana untuk proyek bisnis rental PS3 dan penjualan Jersey
bola, terdiri dari dana untuk investasi dan dana untuk modal kerja, dengan
perincian sebagai berikut :
Jenis Biaya Satuan
Nilai
Per satuan Jumlah
Biaya Pra nvestasi

Biaya perijinan usaha
! 3"#$$"$$$,% 3"#$$"$$$,%
Se&a 'empat
!( bulan !"#$$"$$$,% !)"$$$"$$$,%
Biaya nvestasi *isik
a" Pembelian PS 3 + Joystick ! et "#!$$#$$$%& ''#!$$#$$$%&
b" ', -./ (01 ! unit "#!$$#$$$%& ''#!$$#$$$%&
c" Kursi -engan Plastik
(2 unit 3$"$$$,% !"22$"$$$,%
d" 4eja PS
# unit !#$"$$$,% 5#$"$$$,%
e" Stabili6er
# unit #$"$$$,% (#$"$$$,%
7" -emari Kaca 283
! unit ("($$"$$$,% ("($$"$$$,%
c" 4eja + Komputer Kasir ! set
3"#$$"$$$,% 3"#$$"$$$,%
Jumlah Biaya Pra nvestasi dan Biaya nvestasi *isik 52"32$"$$$,%
4odal Kerja
9aji Kasir ! orang ("$$$"$$$,% ("$$$"$$$,%
9aji Penjaga 'oko ! orang !"0$$"$$$,% !"0$$"$$$,%
9aji Pemilik 3 orang ("#$$"$$$,% 5"#$$"$$$,%
Biaya :perasional ;<pgrade games= ( kali #$$"$$$,% !"$$$"$$$,%
Jersey Bola !$ lusin 5)$"$$$,% 5")$$"$$$,%
:ngkos Kirim Jersey !$ kg 2$"$$$,% 2$$"$$$,%
Jumlah 4odal Kerja ($"3$$"$$$,%
Jumlah
'otal Biaya nvestasi
0#"(2$"$$$,%
4.2 Su#ber Dana
Keseluruhan kebutuhan investasi adalah sebesar >p 0#"(2$"$$$,% akan
dibiayai dengan modal dari para pemilik sendiri, yakni :
4arsello 'amauka ;3# ?= @ >p 33"332"$$$,%
4archo >ampengan ;3#?= @ >p 33"332"$$$,%
Brian -olombulan ;3$?= @ >p ()"#5("$$$,%
4.! Pen&usutan
;dalam >p !"$$$,%=
Jenis Biaya Nilai
Usia
Ekonomis
(tahun) Penyusutan
Biaya nvestasi *isik
a" Pembelian PS 3 + Joystick ''#!$$%&
3
(#!$$%&
b" ', -./ (01 ''#!$$%&
3
(#!$$%&
c" Kursi -engan Plastik
!"22$,% 3
")$%&
d" 4eja PS
5#$,% 3
'!$%&
e" Stabili6er
(#$,% 3
)"%&
7" -emari Kaca 283
("($$,% 3
(3"%&
g" 4eja + Komputer Kasir
3"#$$,% 3
*#*+(%&
Jumlah 'otal Biaya Penyusutan
!3#*"$%&
3
*(#(*!%&
4.* Perkiraan ,u#lah Pen.ualan
Per $ahun
Pr"duk Kuantitas 0arga Satuan $"tal
Fental P 3 14 <am 8 @ unit L =0 8 34@ hari L 64.1@0 Fp 10.000,/ Fp 641.@00.000,/
Jerse1 Bola 160 "uah Fp 110.000,/ Fp 13.600.000,/
Jumlah Pendapatan Fp 6@4.=00.000,/
Dierkirakan setia * tahun sekali er#intaan akan ,erse& b"la #eningkat
hingga 25 liat sehingga akan berda#ak ada erta#bahan6
1. Bia&a "erasi"nal 7
18 lusin 5 9:8.888 7 9.:88.888;3 < *88.888;3 ="ngk"s kiri#> 7 :.288.888;3
2. Pendaatan
128 buah 5 118.888 7 1!.288.888;3
4.2 Pr"&eksi Rugi ? Laba
Pro1e5si pendapatan diasumsi5an a5an men4alami penin45atan 10M setiap tahun.
;dalam >p !"$$$,%=
Komponen R/L
Tahun
* ' 3 " !
A# Pen,a-atan '!"#($$%& ')$#*($%& 3$)#*)(%& 3!'#'$!%& 3('#.$!%&
B# Biaya&Biaya
Biaya Se/a *)#$$$%& *.#'$$%& '$#"$$%& '*#+$$%& ''#)$$%&
Biaya
O-eraional '$#+$$%& '$#+$$%& '$#+$$%& ')#)$$%& '$#+$$%&
Biaya
Penyuutan
*(#(*!%& *(#(*!%& *(#(*!%& *(#(*!%& *(#(*!%&
0# EBIT *.)#3)!%& '''#+!!%& '".#"('%& ')"#$.$%& 3**#(.$%&
Biaya Bun1a
2re,it $ $ $ $ $
D# EBT *.)#3)!%& '''#+!!%& '".#"('%& ')"#$.$%& 3**#(.$%&
Paja3 Pen14ailan
'$5 3.#+((%& ""#!3*%& ".#)."%& !+#)*)%& +'#3!)%&
E# EAT *!)#($)%& *()#*'"%& *..#!()%& ''(#'('%& '".#"3'%&
BAB III
ANALISIS ASPEK KEUANGAN (Kelayakan Investasi)
1. A (Ave!a"e ate o# etu!n)
A>> digunakan untuk mengukur rata%rata tingkat keuntungan investasi"
A>> @ BA' 6 8 !$$?
nv 6
@ ;*!)#($)7*()#*'"7*..#!() N ''(#'('7'".#"3'8 9 ! :
*$$ 5
;52"32$ C ( = + ($"3$$

@ ($("3(3
#50($
@ 3"20) 8 !$$?
@ 320,) ?
nvestasi layak karena tidak ada bunga di bank yang sampai sebesar
320,)?
$. Pay%a&k Pe!io'
4enghitung seberapa cepat dana investasi bisa kembali"
PP @ nvestasi
Proceed
@ )!)2$
!0!((3
@ $,2(50
@ # bulan # hari
Daktu kembali modal adalah selama # bulan # hari
(. NP) ( Net P!esent )alue)
4enghitung selisih nilai sekarang antara kas keluar dan kas masuk per
tahun"
'ahun Proceed /* !!?
P, o7
Proceed
! !2$003 $"0$$0$$0 !(5$($"5(
( !3$2$0 $")!!3((2 !3$!0!"#3
3 !)!)33 $,53!!0!3 !3(053"32
2 ($0##5 $,3#)53$0 !3)$2!"35
# (3!5!5 $,#032#!( !35#!("5#
($3$$ $"#032#!( !(((#"$02
'P, o7 Proceed 35503)"2
nvestasi 0#(2$
NP, #)(5()"2

)enah 2o5asi di Jln >hati" ulaiman