Anda di halaman 1dari 24

KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/1

Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar


Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


Obj ektif Am:

a. Mempelajari dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan kestabilan
ataupun keseimbangan.

b. Mempelajari dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan
jasad tenggelam.

c. Mempelajari dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan
jasad separuh tenggelam.

Obj ektif Khusus:

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

i. Mentakrif dan menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan kestabilan
ataupun keseimbangan serta jenis-jenis keseimbangan jasad.

ii. Menentukan kedudukan dan lokasi pusat graviti serta pusat keapungan
bagi suatu jasad yang tenggelam dan separuh tenggelam.KESTABI LAN J ASAD
TENGGELAM DAN
SEPARUH TENGGELAM
Unit 4
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/2


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


4. 0 Pengenalan

Untuk kestabilan suatu jasad tenggelam, pusat graviti jasad (G)
mestilah terletak betul-betul di bawah pusat keapungan (B) bendalir yang
teranjak. Jika kedua-dua titik terletak setempat, jasad tersebut adalah
dalam keadaan keseimbangan neutral pada semua kedudukan.

Untuk kestabilan selinder dan sfera yang terapung, pusat graviti
jasad-jasad ini mestilah terletak di bawah pusat keapungan.
Kestabilan objek terapung lain adalah bergantung kepada sama ada momen
menegak atau momen terbalikan yang dihasilkan apabila pusat graviti dan
pusat keapungan beralih dari penjajaran tegak kerana kedudukan pusat
keapungan beranjak.

Pusat keapungan akan beranjak kerana jika jasad atau objek
terapung itu miring, bentuk bendalir yang teranjak akan berubah lalu
menyebabkan pusat gravitinya turut berubah sama.Input 1

KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/3


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi

4. 1 Keseimbangan J asad Tenggelam
Pertimbangkan Rajah 4.1(a) dan Rajah 4.1(b) di bawah.W
W
R R
B
G B
G
x
Raj ah 4. 1(a) : Anj akan menghasilkan momen pemulihan.
W
W
R
R
B
G B
G
x
Raj ah 4. 1(b) : Anj akan menghasilkan momen pembalikan.
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/4


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi

Berat isipadu jasad, W = Berat bendalir yang teranjak, mg,
bertindak melalui pusat graviti jasad, G.

Daya tujah, R = gV bertindak melalui pusat keapungan, B.

Jika G berada di bawah B seperti dalam Rajah 4.1(a), maka sedikit
anjakan daripada kedudukan seimbang menghasilkan
momen pemulihan yang mengakibatkan keseimbangan semula.

Jika G berada di atas B seperti dalam Rajah 4.1(b), maka sedikit
anjakan menghasilkan momen pembalikan yang menyebabkan jasad
tidak stabil.


4. 2 Keseimbangan J asad Separuh Tenggelam (Terapung)
Terdapat 3 keadaan keseimbangan yang mungkin bagi sesuatu jasad
terapung:-

1. Keseimbangan Statik
2. Keseimbangan Tak Statik
3. Keseimbangan Neutral

1. Keseimbangan Statik
Ukur dalam rendaman bagi suatu jasad terapung itu bergantung kepada
beratnya (ataupun sesaran isipadunya) dan kepada bentuk badannya. Kestabilan
pula ditentukan oleh daya yang bertindak apabila jasad diganggu daripada
kedudukan keseimbangan statik.

KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/5


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi

Rajah 4.2(a) menunjukkan keratan rentas suatu vessel dalam keseimbangan
statik. Pusat graviti (G), berada tegak di atas pusat keapungan (B) hanya dalam
kes apabila vessel terlalu rendah di bawah garis air, barulah B berada di atas G.


Rajah 4.2(b) menunjukkan vessel tersebut sendeng pada sudut ?.
Dengan muatan tetap, kedudukan relatif pusat graviti tidak akan berubah,
tetapi disebabkan oleh agihan semula pada badan jasad, pusat keapungan
berpindah dari B ke B. Sesaran tentunya tidak akan berubah dan akibatnya apa
yang terjadi ialah isipadu air berbentuk baji yang diwakili oleh keratan DOD
telah berpindah merentasi paksi pusat ke EOE.D E
G
O
B
W
R = W
Raj ah 4. 2(a): Vessel
dalam keseimbangan
statik.
Raj ah 4. 2(b): Vessel
dengan sudut sendeng
yang kecil.

dA
x
D
D
E
E

M
W
R =W
G
O
B B
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/6


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi

M ialah titik persilangan untuk garis tujahan ke atas yang baru melalui B
dengan paksi asal simetri. Titik M dikenali sebagai pusat meta dan kedudukannya
relatif kepada G yang akan mengawal keseimbangan vessel tersebut. Sekiranya M
berada di atas G, maka daya yang sama dan bertentangan dengan G dan B,
akan menghasilkan ganding yang cenderung untuk mengembalikan keseimbangan.
Sebaliknya, jika M berada di bawah G, vessel tersebut akan sendeng lagi sehingga
ia terbalik. Jarak GM dipanggil ketinggian pusat meta, untuk kesendengan pada
satu sudut kecil, ia boleh ditentukan secara analisis mengikut cara berikut.

Isipadu setiap baji boleh diperoleh dengan mengkamilkan keseluruhan
permukaan garis air untuk luas-luas unsur yang mendatar dA (Rujuk Rajah 4.2(b))
didarabkan dengan ketinggian x tan ?. Oleh itu, momen terhadap paksi pusat
ialah W tan ? ?x
2
dA. Tetapi ?x
2
dA @ I adalah momen kedua luas untuk
permukaan garis air pada paksi memanjang, dan seterusnya dengan mengambil
momen terhadap paksi pusat bagi daya keapungan, didapati;

WV x MB sin ? = W tan ? I Persamaan 4. 1

dengan V ialah isipadu air yang disesarkan oleh vessel tersebut, MB ialah jejari
pusat meta dan I adalah momen kedua luas. Oleh sebab ? adalah terlalu kecil,
sin ? tan ? ?, maka, jejari pusat meta ialah;

MB = I Persamaan 4. 2
V


KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/7


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi

Dan ketinggian pusat meta ialah;

GM = I BG Persamaan 4. 3
V

Apabila G berada di bawah B, BG dicampurkan, dalam kes ketinggian
pusatmeta mesti positif dan keseimbangannya stabil. Darjah kestabilan
bertambah dengan ketinggian pusatmeta, tetapi jangka masa mengguling juga
bergantung terutamanya kepada GM dan nilai yang terlalu besar akan cenderung
untuk menghasilkan penggulingan cepat yang tidak diingini.

Seperti yang dijangka, ketinggian pusat meta paling penting dalam senibina
kapal. Apabila kargo bergerak atau balast diangkut, pusat graviti vessel akan
disesarkan dalam arah yang sama dengan pusat keapungan, keadaan ini
mengurangkan kestabilan. Tangki-tangki ataupun dinding ruang sebaliknya
memberi kesan yang bertentangan. Dalam kerja marin kejuruteraan awam,
pontun biasanya digunakan untuk tujuan mengangkut dan ukur dalam rendaman
dikawal oleh satu sistem tangki balast air yang direkabentuk dengan teliti.

Sebuah vessel yang mempunyai dinding membayar di tengah-tengah dan
membawa cecair yang sama seperti dalam mana ia terapung, ditunjukkan dalam
Rajah 4.2(c) di bawah. Pengurangan momen balik-asal yang disebabkan perubahan
kedudukan prisma baji dalam setiap ruang ialah W tan ?
1
I
B
dengan I
B
ialah
momen kedua luas bagi permukaan bebas dalam ruang vessel pada paksi putaran
membujur.

KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/8


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


Maka Persamaan 4.1 (Persamaan Momen) dibetulkan menjadi;

WV
1
x M
1
B
1
sin

?
1
= W tan ?
1
(I 2I
B
) Persamaan 4. 4

di mana; I = momen kedua luas untuk permukaan garis air pada paksi
memanjang.
I
B
= momen kedua luas bagi permukaan bebas dalam ruang vessel
pada paksi putaran membujur.

V
1
= isipadu sesaran vessel tambah balast.


Menerusi kiraan hampir seperti tadi,

M
1
B
1
=I 2I
B
Persamaan 4. 5
V
1

dan
G
1
M
1
= I 2I
B
B
1
G
1
Persamaan 4. 6
V
1


W
1
M
1
G
1
O
1
B
1
B
1

W
1

1

Rajah 4.2(c): Vessel dengan ballast.
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/9


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi

Atau

1. 1 Momen Pemulihan

Dalam keadaan keseimbangan statik, sedikit anjakan daripada
kedudukan seimbang menghasilkan momen pemulihan yang menjurus kepada
keseimbangan semula.


Momen Pemulihan = Wx = W. GM. sin Persamaan 4. 7


Note!
Apabila M terletak di atas G, maka GM bernilai positif (+ve).

G
B
W
R =Wx
W
R
M
G
B B

Raj ah 4. 3(a) : J asad
dalam keseimbangan
statik.
Rajah 4.3(b) : J asad dianjak
dengan sudut dan
menghasilkan momen
pemulihan.
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/10


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


2. Keseimbangan Tak Statik
Dalam keadaan keseimbangan tak statik, sedikit anjakan menghasilkan
momen pembalikan menyebabkan jasad tidak lagi kembali kepada kedudukan
asalnya, bahkan ianya akan terus terbalik.


Momen Pembalikan = Wx = W. GM. cos(90
0
- )

Persamaan 4. 8

Note!
Apabila M terletak di bawah G, maka GM bernilai negatif (-ve).


G
B
W
R =W
Raj ah 4. 4(a): J asad
dalam keseimbangan
statik.


G
B
W
Raj ah 4. 4(b): Anj akan
menghasilkan momen
pembalikan.
M
R
B

x


KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/11


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


3. Keseimbangan Neutral
Dalam keadaan keseimbangan neutral kedudukan badan tetap walaupun
dianjak kedudukan asalnya.

di mana;
GM = 0, (tiada momen putaran)
kedudukan objek adalah neutral.


Note!
Apabila M bertindih dengan G, maka GM = 0.G
B
W
Raj ah 4. 4(c): J asad
dalam keseimbangan
neutral.

R
B
M
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/12


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


4. 2. 1 Kaedah Menentukan Ketinggian Pusat Meta (GM)

Terdapat 2 kaedah:-

Kaedah 1;
Pertimbangkan suatu jasad yang ditenggelami cecair. Jasad ini tidak
semesti prismatik seperti dalam Rajah 4.5 di bawah. Persamaan yang akan
diterbitkan sah juga untuk jasad yang non-prismatik. Apabila anjakan kecil
berlaku, pusat keapungan B berpindah ke B. Jarak horizontal pergerakan
ini adalah r. Anjakan pada paksi melalui O, menghasilkan prisma yang timbul
di kanan dan tenggelam di kiri.


Rajah 4.5M
O
G
B
B
F
F
W
F
B
I
r
s
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/13


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


Keseimbangan daya;

F = 0
F
B
= W

di mana;
F
B
= daya apung
W = berat jasad


Ambil momen dari paksi melalui B;

F I = F
B
r
= W r (1)


Momen dari gandingan F iaitu FI boleh dinilai dengan menganalisis momen
terhadap satu elemen kecil dalam prisma berkenaan. Katakan elemen ini
mempunyai luas keratan dA, dan jaraknya dari O adalah x.
x

h
dA
Raj ah 4. 6
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/14


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


Isipadu elemen = (dA)(h)
= (dA)(x tan )
= x dA(untuk yang kecil)


Daya apung terhadap elemen = (berat tentu)(isipadu elemen)
= ()( x dA)


Momen daya ini dari O = (daya)(jarak elemen)
= ()( x dA)(x)
= ()( x
2
dA)

FI = ()( x
2
dA)
= ( ) ( x
2
dA)
di mana;
( x
2
dA) = momen luas kedua dari paksi melalui O
= I
o

FI = I
o
(2)


Masukkan persamaan (2) dalam (1)

I
o
= Wr
I
o
= ( V)r
I
o
= Vr (3)


Dari Rajah 4.5,

r = MB sin
= MB (4)

KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/15


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


Penyelesaian persamaan (4) dan (3);

I
o
= V MB
MB
I
V
o
=


Ketinggian pusat meta;

GM = MB GB
GM
I
V
GB
o
=


Tanda negatif digunakan jika G berada di atas B, dan tanda positif jika G
berada di bawah B. Momen pemulihan (restoring couple) boleh dikira berdasarkan
perkaitan berikut;

M = W (GM) sin Persamaan 4. 9
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/16


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


Tentukan ketinggian pusat meta sebuah pontun pengangkut kenderaan bagi
melintasi sebuah selat yang mempunyai ketumpatan air lautnya 1150 kg/m
3
.
Pontun tersebut berukuran 27m panjang, 19m lebar dan setinggi 9m manakala
berat pontun pula adalah 500 tan metrik.

Penyelesaian;
Berat pontun = 500 x 10
3
(9.81)
= 4905000 N

Berat air yang teranjak (tersesar), W = gV
= 1150(9.81)(27 * 19 * d)

Oleh kerana; berat air yang teranjak = berat pontun
1150(9.81)(27 * 19 * d) = 4905000
11281.5(513d) = 4905000
5787409.5d = 4905000
d = 4905000
5787409.5
= 0.85m

OB = d/2 = 0.425m

BG = OG OB
= 9/2 0.425
= 4.5 0.425
= 4.075 m
Contoh Permasalahan 4.1
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/17


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


MB = I/V di mana; I = bd
3

12
= 27 (19
3
)
12
= 185193
12
= 15432.75 m
4


MB = 15432.75
436.05
= 35.392m

Ketinggian pusat meta, GM
GM = MB BG
= 35.392 4.075
= 31. 317 mV = 27 * 19 * d
= 27 * 19 * 0.85
= 436.05 m
3
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/18


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


Kaedah 2;
GM boleh juga ditentukan jika sudut simpang tegak yang disebabkan oleh
pergerakan beban P ke jarak x di atas geladak kapal diukur.

Momen pembalikan disebabkan oleh beban P = Px
Jika W = mg ialah jumlah berat kapal dan beban P,
Momen pemulihan = W. GM.?

Untuk keseimbangan;
Momen pembalikan = momen pemulihan
W. GM.? = P
GM = P
W? Persamaan 4. 10

Pembalikan pusat meta ialah apabila nilai ? 0
M
G
G
W
x
P P
Raj ah 4. 7 : Penentuan tinggi pusat meta
menggunakan kaedah 2.
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/19


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


Satu pontun yang sedang belayar di dalam sebuah tasik menganjak air
seberat 2 x 10
5
kg. Satu penimbal seberat 20 tan dianjak 8.5m ke seberang
deknya. Akibat daripada itu bandul sepanjang 5.4m bergerak 0.2m mengufuk.
Tentukan ketinggian pusat meta pontun bagi mengesahkan maklumat-maklumat
yang telah dinyatakan di atas.


Penyelesaian;

W. GM. sin? = Px (tan = ; untuk sudut yang kecil)
GM = Px
Wsin
= 20(1000)(8.5)
2 x 10
5
(0.2/5.4)
= 170000
7407.41
= 22. 95 m

Contoh Permasalahan 4.2
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT
4/20


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. HanafiSILA UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA!

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA HELAIAN MAKLUMBALAS
DI HALAMAN BERIKUTNYA.


4a.1 Kiub kayu berukuran 0.4m terapung di dalam air seperti dalam gambarajah
di bawah. Ketumpatan bandingan kayu ialah 0.60. Tentukan kedalaman
tenggelam,d, kiub ini.

Raj ah 4. 6 : J asad terapung dengan kedalaman, d.4a.2 Berat sebuah baj (pontun) ialah 50 tan metrik. Saiz atau dimensi baj
adalah 6m lebar, 15m panjang dan 2.4m tinggi. Berapakah drafnya
(kedalaman tenggelam) apabila baj ini dimuatkan dengan 130 x 10
3
kg batu
kelikir. Baj berada di dalam laut dengan ketumpatan bandingannya adalah
1.025.
Aktiviti 4a

d
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/21


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi


4a.3 Sebuah pontun segiempat digunakan untuk mengangkut biji-bijian pertanian
melalui sungai. Lebar dan panjang pontun masing-masing adalah 8.5m dan
27.4m. Tanpa muatan, drafnya (kedalaman tenggelam) 1.5m. Dengan muatan
biji-bijian ini, drafnya ialah 2.1m. Tentukan;

i. Berat pontun tanpa muatan.
ii. Berat biji-bijian.


KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT
4/22


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi4a.1 d = 0.24 m


4a.2 d = 1.95 m


4a.3 i. Berat
(pontun)
= 3400 kN
ii. Berat
(bijian)
= 1400 kN
Maklumbalas
Aktiviti 4a
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT
4/23


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
Soalan:

Sebuah baj mempunyai dimensi 3m tinggi, 10m panjang dan 4m lebar.
Garis air baj (water line) ialah pada kedalaman 2.7m dari dasar baj.
a. Tentukan berat maksimum muatan yang dibenarkan
(supaya tidak tenggelam melebihi garis airnya).
b. Kira ketinggian pusat meta ketika muatan maksimum.
Pusat graviti G tidak berubah, iaitu di lokasi p dari
ketinggiannya.
c. Kira momen pemulihan apabila sudut senget adalah 7
o
.

Data- data:
Graviti tentu (
band.
) baj = 0.9
Graviti tentu (
band.
) air = 1.09
Berat tentu air pada 4
o
C = 9810 N/m
3
Penilaian
Kendiri
KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT
4/24


Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B. Jaafar
Che Rogayah Bt. Desa
Hayazi Bt. Hanafi
Jawapan:

a. Berat maksimum, W
m
= 97 kN
b. Ketinggian pusat meta, GM = 0.349m
c. Momen pemulihan = 49 kNm


Maklumbalas
Penilaian Kendiri