Anda di halaman 1dari 34

KERTAS KERJA

BINA INSAN GURU (BIG )


FASA V1
LAWATAN BENCHMARKING
INTERAKSI DENGAN GURU
CEMERLANG
2014
KERTAS KERJA
LAWATAN BENCHMARKING INTERAKSI
PROFESIONAL DENGAN GURU CEMERLANG
2014
ANJURAN :
PELAJAR PPG PJK KUMPULAN 1
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
IPG KAMPUS GAA
1
TARIKH:
10 MAC 2014
HARI : ISNIN
MASA : !"00 PAGI#11 PAGI
TEMPAT:
SMK KOLOMBONG INANAM KOTA KINABALU"
1"0 PENGENALAN
Program Bina Insan Guru atau BIG adalah komponen pembelajaran yang
wajib dilaksanakan oleh semua guru pelatih bagi memenuhi keperluan sebelum
menjadi seorang guru. Program ini adalah program yang dirancang untuk
memenuhi keperluan Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan dibawah
komponen Dinamika Guru. Program ini menekankan kepada unsur-unsur hidup
bermoral sebagai fokus utama dalam proses pembinaan insan guru yang
berpaksikan kepada prinsip rukun negara. Pembinaan insan guru adalah asas
kepada pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan
negara bangsa. elain itu! rasional yang dipegang oleh program ini adalah untuk
membina jati diri yang kukuh dan kuat dalam diri peserta program agar peserta
sentiasa memberi sumbangan tanpa meminta sebarang ganjaran atau bayaran.
"elalui akti#iti Bina Insan Guru ini peserta dapat mengenal jati diri dan mampu
mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi ke arah
membangunkan diri sebagai warga pendidik yang bersemangat dan berilmu
pengetahuan secara berterusan di samping mempunyai kemantapan sahsiah
yang tinggi dan profesionalisme yang unggul dalam menghadapi cabaran
pendidikan.
2"0 NAMA PROGRAM
2
Lawatan Benchmarking Interaksi Dengan Guru $emerlang.
$"0 TUJUAN
%ujuan &Lawatan Benchmarking Interaksi Propesional
dengan & Guru $emerlang ' ini adalah untuk(
).* "endedahkan kepada guru mengenai ino#asi pedagogi
Guru $emerlang.
).+ "endedahkan amalan pengajaran Guru $emerlang
kepada pelajar.
).) "emupuk dan menanamkan ciri-ciri profesionalisma dan
komitmen Guru $emerlang dalam diri pelajar.
)., "engalakkan kerjasama di kalangan pelajar.
).- "emupuk para guru supaya lebih berfikiran positif dan
bermoti#asi dalam bidang keguruan sepanjang hayat.
.
4"0OBJEKTIF
.bjektif program &Lawatan Benchmarking Interaksi Dengan Guru $emerlang
& ini adalah untuk (
,.* "elaksanakan Bina Insan Guru /BIG0.
,.+ "emupuk semangat berpasukan! bekerjasama! dan
bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan secara
berkumpulan di kalangan pelajar.
,.) "embina hubungan baik dengan pihak lain seperti
sekolah.
,., "emupuk kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
,.- "emupuk kemahiran membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah.
,.1 "engenali dan menilai potensi diri insan guru.
,.2 "enghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup
berbakti.
,.3 "emahami realiti dan tanggungjawab sebagai seorang
guru.
%"0KUMPULAN SASARAN
-.* Guru /*0
-.+ Pelajar PPG P45 5umpulan */*20
&"0 ANJURAN
Pelajar PPG P45 5umpulan *
'"0 TARIKH
*6 mac +6*)
!"0 AHLI JAWATANKUASA
ila rujuk Lampiran 7
3
("0 TENTATIF PROGRAM
ila rujuk Lampiran B
10"0 ANGGARAN PERBELANJAAN
ila rujuk Lampiran $
11"0 PENUTUP
ebagai penutup program ini diharapkan dapat mencapai objektif yang telah di
pelajar juga dapat membina keyakinan diri serta dapat menggunakan
pengalaman sepanjang menyertai program ini semasa berada disekolah kelak.
7pa yang penting !para pelajar dapat lebih mendisplinkan diri serta menjadi
lebih bermoti#asi dalam meneruskan pengajian untuk menjadi seorang guru.

D)*+,)-.-/ 01+2:
888888888888
/ 9arun bin untrak 0
PPG P45 4an +6**
D) S0.0/3 O1+2:
...................................................
/ :n Ladius 0
Penyelaras Program BIG
IPG 5ampus Gaya.
D)1414*.-/ O1+25
.................................................
4
/ Pn almah Bt 7bdullah 0
Pengarah IPG 5ampus Gaya!5ota kinabalu.
Lampiran 7
AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA
P+/3+64*)
Dg ;ahara Bt "ohd <au=ie
N-)7 P+/3+64*)
>abiah :miliah ion
S+8)-4*-2-
Dg <atimah 7 >ahman
B+/,-2-6)
"ohd 5hairudin B. 4ohari
A21) J-9-8-/.4-*-
AJK P+6-1-8-/ ,-/ T+./0103)
:n <ord 5atim /k0
:n 4ailani
:n 9arun
:n 7bd >ahman
AJK J-:4-/
"aslinda Bt. alleh /k0
>ahayu seruji
9amisah ?ata
A.8);)8) P6036-:
9airu=ani /k0
P6080.01 < C+/,+6-2-8)
Pn Pesliah /k0
P+62474/3-/ L4-6 ,-/ J+:=48-/
5
4apson /k0
7idi
K+7->).-/ ,-/ .+*+1-:-8-/
>ony / k0
D0.4:+/8-*) < P+/+67)8-/
7rmin /k0
T43-*-/:
*. "engenalpasti pihak terlibat dan serah surat.
+. "engumpul peralatan lain yang diperlukan.
). "enyediakan jamuan ringan.
,. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam program lawatan Benchmarking
Guru cemerlang.
Lampiran B
TENTATIP PROGRAM LAWATAN BENCHMARKING GURU
CEMERLANG"
M-*- A?-6-
2.)6 Pelajar PPG P45 berkumpul di depan dewan
"aktab perguruan gaya.
2.,- Bertolak dari IPG 5ampus Gaya ke "5 5olombong.
3.*6 %iba di sekolah "5 5olombong
3.)6 @capan alu-aluan oleh Pengetua mk kolombong
A.66 $eramah oleh guru $emerlang.
*0 Ino#asi Pedagogi guru $emerlang.
+0 7malan Pengajaran dan Pembelajaran Guru
$emerlang
)0 $iri-ciri Profesionalisme dan kometmen Guru
$emerlang
*6.66 Lawatan bahan pengajaran dan pembelajaran
6
Guru $emerlang.
*6.)6 "ajlis penutupan
*0 Penyampaian $enderahati oleh wakil
Pelajar PPG P45 5umpulan *.
**.66 Pelajar PPG P45 bersurai.
Lampiran $
ANGGARAN PERBELANJAAAN PROGRAM BENCHMARKING GURU
CEMERLANG"
B)1 P+6.-6- K4-/8)8) J4:1-2
* $enderahati * >" -6
+ Pencetakan surat-menyurat * biji dakwat komputer >" +2
) Pengurusan makanan +- orang >m -.66 >" *+-.66
4umlah keseluruhan RM 202
7
5:>%7 5:>47
BINA INSAN GURU (BIG ) FASA V1
BENGKEL GURU INOVATIF
+6*,
KERTAS KERJA
BENGKEL GURU INOVATIF 2014
ANJURAN :
PELAJAR PPG PJK KUMPULAN 1
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
IPG KAMPUS GAA
TARIKH:
1% MAC 2014
8
HARI : SABTU
MASA : 2"00#%"00 PETANG
TEMPAT:
SMK KOLOMBONG INANAM KOTA KINABALU"
BILIK CERNA MINDA"
1"0 PENGENALAN
Program Bina Insan Guru atau BIG adalah komponen pembelajaran yang
wajib dilaksanakan oleh semua guru pelatih bagi memenuhi keperluan sebelum
menjadi seorang guru. Program ini adalah program yang dirancang untuk
memenuhi keperluan Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan dibawah
komponen Dinamika Guru. Program ini mengajar guru-guru proses dan kaedah
yang diperlukan untuk menganjurkan sesuatu akti#iti. 7hli jawatankuasa program
dilantik di kalangan pelajar PPG P45 dan merekalah yang menguruskan semua
perkara yang berkaitan dengan program ini. Program ini selaras dengan
keperluan Bina Insan Guru di mana pelajar PPG P45 semester 1 dikehendaki
melaksanakan bengkel bertema yang dipilih. Pihak Institiut Pendidikan guru
5ampus Gaya melalui pensyarah-pensyarah yang terlibat sentiasa memastikan
Para pelajar diberikan pendedahan! panduan! bimbingan! moti#asi dan
sebagainya agar berada dalam standard acuan yang ditetapkan. Pelajar PPG
P45 perlu menghayati dan memahami ciri-ciri guru ino#atif dan bengkel ini amat
sesuai untuk tujuan tersebut.
2"0 NAMA PROGRAM
Bengkel Guru Ino#atf
$"0 OBJEKTIF
9
.bjektif bengkel Guru Ino#atif ( $iri Guru Ino#atif ini ialah (
).* Dapat mengamalakan kerja berpasukan dan bertanggungjawab.
).+ Dapat membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
).) Dapat membina kemahiran membuat keputusan dan
"enyelesaikan masalah.
)., Dapat memupuk kerjasama yang dalam dikalangan guru
"elaksanakan sesuatu akti#iti dengan lebih efektif dan
Berjaya.
).- Dapat mengenali dan menilai potensi diri insan guru.
).1 Dapat membina pemikiran dan moti#asi kendiri terhadap
5erjaya guru.
).2 Dapat menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan
hidup berbakti
).3 Dapat lebih memahami realiti seorang guru
$"'"1 T-6).25 H-6)5 M-*-5 T+:=-85 P+/?+6-:-2
T-6).2 : 1%"$"2014
H-6) : S-784
M-*- : 2"00#%"00 P+8-/3
T+:=-8 : B)1). C+6/- M)/,-
P+/?+6-:-2 : P4-/ H-:)*-2 L4,)/"
%"0 K4:=41-/ S-*-6-/
%"1 G464#3464 SMK K010:70/3 (40)
%"2 P+1->-6 PPG PJK K4:=41-/ 1 (1')
&"0 ANJURAN
Pelajar PPG P45 5umpulan *
'"0 AHLI JAWATANKUASA
ila rujuk Lampiran 7
!"0 TENTATIF PROGRAM
ila rujuk Lampiran B
("0 ANGGARAN PERBELANJAAN
ila rujuk Lampiran $
10"0 PENUTUP
ebagai penutup program ini diharapkan dapat mencapai objektif yang
telah di pelajar juga dapat membina keyakinan diri serta dapat menggunakan
10
pengalaman sepanjang menyertai program ini semasa berada disekolah kelak.
Para pelajar juga dapat lebih mendisplinkan diri dan bermoti#asi meneruskan
pengajian.

D)*+,)-.-/ 01+2:
888888888888
/9arun Bin untrak0
PPG P45 4an +6**
D) S0.0/3 O1+25
...................................................
/:n Ladius :mor0
Penyelaras Program BIG
IPG 5ampus Gaya.
D)1414*.-/ O1+2!
.................................................
/Pn almah Bt 7bdullah0
Pengarah IPG 5ampus Gaya!5ota kinaba
Lampiran 7
AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA
P+/3+64*)
Dg ;ahara Bt "ohd <au=ie
N-)7 P+/3+64*)
>abiah :miliah ion
S+8)-4*-2-
Dg <atimah 7 >ahman
B+/,-2-6)
"ohd 5hairudin B. 4ohari
A21) J-9-8-/.4-*-
AJK P+6-1-8-/ ,-/ T+:=-2-/ D+9-/
:n <ord 5atim /k0
:n 4ailani
11
:n 9arun
:n 7bd >ahman
AJK J-:4-/
"aslinda Bt. alleh /k0
>ahayu seruji
A.8);)8) P6036-: < =+62474/3-/@>+:=48-/
9airu=ani /k0
9amisa wata
P6080.01 < C+/,+6-2-8)
Pn Pesliah /k0
P+62474/3-/ L4-6 ,-/ J+:=48-/
4apson /k0
7idi
K+7->).-/ ,-/ .+*+1-:-8-/
>ony/k0
D0.4:+/8-*) < P+/+67)8-/
7rmin /k0
%ugasan(
, "engenalpasti pihak terlibat dan serah surat.
- "engumpul peralatan lain yang diperlukan.
1 "enyediakan jamuan ringan.
7 Bertanggungjawab sepenuhnya dalam program lawatan Benchmarking Guru
cemerlang.
B
Lampiran B
T+/8-8)= P6036-: A G464 I/0;-8)B A : C)6)#C)6) G464 I/0;-8)BC
12
*.)6 petang- +.66 petang ( 5etibaan peserta program dan penceramah
+.66 petang-).)6 petang ( esi ceramah C bengkel bermula
).66 petang-,.)6 petang ( 7kti#iti bengkel &guru Ino#atif'
,.)6 petang--.66 petang ( Penyerahan cenderahati dan
penutup.

Lampiran $
ANGGARAN PERBELANJAAAN PROGRAM BENCHMARKING GURU
CEMERLANG"
B)1 P+6.-6- K4-/8)8) J4:1-2
* $enderahati * >" -6
+ Pencetakan surat-menyurat * biji dakwat komputer >" +2
) Pengurusan makanan 2, orang >m ).66 >" +++.66
13
4umlah keseluruhan RM 2((
LAPORAN REFLEKSI
BINA INSAN GURU (BIG) FASA V1
LAWATAN BENCHMARKING INTERAKSI
PROPESIONAL DENGAN GURU CEMERLANG
ANJURAN
PELAJAR
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
PJK KUMPULAN 1
IPG KAMPUS GAA
TARIKH:
10 MAC 2014
TEMPAT:
SMK KOLOMBONG INANAM"
14
GAMBAR SEMASA LAWATAN BENCHMARKING
INTERAKSI PROFESIONAL DENGAN GURU
CEMERLANG DI SMK KOLOMBONG 5INANAM
KOTA KINABALU"
P+/,-2414-/
Program Bina Insan Guru /BIG0 ini merupakan program yang wajib diikuti
oleh semua pelajar PPG P45 yang mengikuti kursus di setiap institiut perguruan
"alaysia. Dalam program ini! pelajar Dpelajar akan didedahkan dengan
perkembangan kemahiran latihan benchmarking. elain itu! program ini akan
15
memupuk keyakinan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti.
Program ini juga mengajar pelajar PPG P45 proses dan kaedah yang diperlukan
untuk menganjurkan sesuatu akti#iti. 7hli jawatankuasa program dilantik di
kalangan pelajar sendiri dan merekalah yang akan menguruskan semua perkara
yang berkaitan dengan program ini.

Pada semester ini iaitu semester enam dalam tempoh pengajian
merupakan semester terakhir program Bina Insan Guru kumpulan kami . pada
semester ini terdapat dua program yang wajib di jalankan iaitu program Lawatan
Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru $emerlang dan Bengkel
$eramah Guru Ino#asi.
Dalam program lawatan penanda aras pada kali ini ! kami akan
didedahkan mengenai ino#asi pedagogi Guru $emerlang! amalan pengajaran
dan pembelajaran Guru $emerlang! ciri-ciri Profesionalisme dan kometmen
Guru $emerlang dan juga laporan dan penilaian refleksi seorang Guru
$emerlang bagi lawatan penanda aras interaksi professional dengan guru
cemerlang ini telah diadakan di "5 5olombong! Inanam. ekolah ini
mempunyai seorang guru cemerlang iaitu Puan 9amisah Ludin pada tahun
+66A. 5ebetulan salah seorang pelajar PPG P45 merupakan seorang guru
yang bertugas di "5 5olombong.

Bagi bengkel ceramah guru ino#asi pula telah diadakan di "5
5olombong inanam! abah. Bengkel ini telah disampaikan oleh @sta=ah 7=i=ah
Bt 9usin. "elalui bengkel ini guru telah didedahkan dengan bimbingan! moti#asi
dan juga panduan untuk menjadi seorang guru yang berino#asi."elalui bengkel
ini juga pelajar PPG P45 dapat mengenali dan menilai potensi diri! personaliti
dan juga citra diri insan guru seterusnya dapat memahami realiti tanggungjawab
guru.
PROGRAM LAWATAN BENCHMARKING INTERAKSI PROFESIONAL
DENGAN GURU CEMERLANG
P+/3+/-1-/
16
Pada *6 mac +6*, Lawatan Benchmarking Interaksi Propesional Dengan
Guru $emerlang yang bertempat di sekolah "5 5olombong Inanam 5ota
5inabalu .Lawatan ini disertai oleh kumpulan pelajar PPG P45 5umpulan *
ambilan +6**. Pemilihan sekolah ini sebagai sekolah yang sesuai kerana ia
mempunyai seorang guru cemerlang iaitu Puan 9amisah Ludin seorang guru
cemerlang dalam bidang sains. Beliau merupakan guru cemerlang pada tahun
+663 dan mula mengajar di sekolah ini pada tahun +66+. "elalui lawatan
penanda aras ini telah memberi sedikit sebanyak pengalaman dan pengetahuan
mengenai Guru $emerlang ini. "elalui ceramah yang disampaikan oleh Puan
9amisah Ludin tugas seorang Guru $emerlang adalah bukan satu tugas yang
mudah seperti yang disangka. eorang Guru $emerlang harus mempunyai
kometmen yang tinggi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. upaya
akti#iti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan seronok di dalam
kelas! .leh itu program ini antara saluran yang penting agar pelajar program ini
akan menghasilkan pelajar yang lebih berkualiti! komited dan mengikut hala tuju
perguruan yang betul.5esedaran dalam diri di kalangan pelajar PPG P45 adalah
sangat tinggi agar dapat menanamkan semangat juang yang tinggi!bersemangat
jati diri!bermoti#asi dan sanggup berkorban demi Eegara dan bangsa. "elalui
program ini pelajar kumpulan ini diharap lebih bersemangat dan bermoti#asi
untuk menjadi guru cemerlang agar guru-guru yang ada di Eegara ini dapat
menjadi gabungan yang mantap bagi melahirkan modal insan yang berkualiti
tinggi.
O7>+.8)B P6036-:

.bjektif program AL-9-8-/ B+/?2:-6.)/3 I/8+6-.*) D+/3-/ G464
C+:+61-/3 & ini adalah untuk (
*. "elaksanakan Bina Insan Guru /BIG0.
+. "emupuk semangat berpasukan! bekerjasama! dan
bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan secara
berkumpulan di kalangan pelajar.
17
). "embina hubungan baik dengan pihak lain seperti sekolah.
,. "emupuk kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
-. "emupuk kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan
"asalah.
1. "engenali dan menilai potensi diri insan guru.
2. "enghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti.
3. "emahami realiti dan tanggungjawab sebagai seorang guru.
TENTATIP PROGRAM LAWATAN BENCHMARKING GURU
CEMERLANG"
"asa 7cara
2.)6 Pelajar PPG P45 berkumpul di depan dewan
"aktab perguruan gaya.
2.,- Bertolak dari IPG 5ampus Gaya ke "5 5olombong
3.*6 %iba di sekolah "5 5olombong
3.)6 @capan alu-aluan oleh Pengetua mk 5olombong
A.66 $eramah oleh guru $emerlang.
*0 Ino#asi Pedagogi guru $emerlang.
+0 7malan Pengajaran dan Pembelajaran Guru
$emerlang.
)0 $iri-ciri Profesionalisme dan kometmen Guru
$emerlang.
*6.66 Lawatan bahan pengajaran dan pembelajaran guru
$emerlang.
*6.)6 "ajlis penutupan
*0 Penyampaian $enderahati oleh wakil pelajar PPG.
**.66 Pelajar PPG P45 bersurai.
18
REFLEKSI
emasa saya menjalani program ini! banyak pengalaman dan pengetahuan
yang telah saya dapat dan timba daripada penceramah memarangkap guru
$emerlang yang telah saya dan rakan-rakan saya lawat di sekolah ini. aya
juga dapat merasakan pemantapan kendiri saya menuju kea rah yang lebih
positif lagi! saya juga berasa sangat bersemangat dan bersedia untuk menjadi
seorang guru yang lebih cemerlang .
"elalui program ini saya didedahkan dengan maksud sebenar guru
cemerlang.Pada mulanya saya merasakan untuk menjadi guru cemerlang amat
mudah.Eamun setelah saya melihat kriteria-kriteria yang diperlukan ! sebenarnya
menjadi guru cemerlang ini mempunyai komitmen yang amat tinggi. 7ntara
krieteria yang yang diperlukan untuk menjadi guru cemerlang ialah mempunyai
semangat ino#asi diri.
"elalui program ini saya melihat pengalaman yang dikongsikan oleh Puan
9amisah Ludin sebagai garis panduan saya dalam menempuh profesion
keguruan. Puan 9amisah Ludin juga ada berkongsi kepada kami mengenai cara
beliau menarik perhatian murid-murid dalam bilik darjah supaya murid berminat
untuk belajar. aya akan cuba untuk aplikasikan nanti apabila mengajar di
dalam kelas. Beliau juga ada berkongsi cara-cara untuk menjadi guru
cemerlang.
K+6>-D-
Program lawatan benchmarking interaksi profesional dengan guru
cemerlang ini sebenarnya turut memberi impak yang sangat besar kepada
kerjaya saya sebagai seorang guru. "elalui program ini saya dapat melihat
19
dengan jelas akan hala tuju seorang guru. aya juga mengetahui dengan lebih
jelas mengenai laluan kerjaya dalam bidang keguruan .
aya juga merasa bermoti#asi dengan pengalaman Puan 9amisah Ludin
sebagai seorang guru cemerlang. Ini menjadikan saya ingin mencabar diri saya
untuk lebih mengenali potensi diri saya dan citra diri seorang guru yang ada
dalam diri saya. aya juga bera=am menjadi guru yang lebih baik dari Puan
9amisah Ludin pada masa akan datang.
Dalam program ini Puan 9amisah juga menyatakan alat bantu mengajar
yang pelbagai merupakan satu asset yang penting untuk menarik minat dan
menambahkan lagi semangat belajar murid-murid.ini secara tidak langsung
menjana idea saya untuk mempelbagaikan alat bantu mengajar dan keadah-
keadah dalam pengajaran saya.
aya juga belajar untuk menjadi lebih penyabar. Ini kerana melalui program
ini perkongsian ilmu dan pengalaman daripada penceramah Puan 9amisah
Ludin! saya mendapati cabaran dan halangan seorang guru sangat tinggi dan
sukar. Ini kerana seorang guru memerlukan kesabaran yang sangat tinggi untuk
mendidik dan mengasuh anak bangsa yang memang mempunyai pelbagai
perangai dan sikap dan juga perwatakan.Guru juga terpaksa berhadapan
dengan cabaran daripada ibu bapa. .leh itu saya merasakan pengalaman
perkongsian ilmu dengan Puan 9amisah Ludin ini sangat bermakna untuk saya
demi memajukan diri! bangsa dan negara.
O63-/)*-*)
"elalui program benchmarking ini! saya belajar kemahiran
mengorganisasi lawatan bersama kumpulan pelajar PPG P45 kumpulan *. aya
telah dilantik sebagai setiausaha dalam program ini oleh itu saya telah berjumpa
dengan orang ramai untuk merujuk tentang lawatan ini supaya berjalan dengan
lancar. Ini dapat meningkatkan lagi keyakinan diri saya. "elalui program ini saya
dapat melihat pelbagai rentak dan ragam pengurusan yang telah saya lihat.
Pengurusan yang baik saya akan jadikan pengajaran dan yang kurang baik akan
20
saya perbaiki pada masa saya apa bila saya mengorganisasi sesuatu program.
"elalui program ini saya juga dapat memupuk semangat berpasukan ini kerana
program ini melibatkan kumpulan pelajar PPG P45 kumpulan * ambilan +6**.
emangat berpasukan adalah amat penting bagi memastikan semuanya berjalan
dengan lancar. Dalam sebuah organisasi !perbe=aan pendapat dan cara kerja
memang akan wujud. "aka pentingnya saya bertolak ansur dalam membuat
keputusan dalam kumpulan.
KOMUNITI
epanjang program ini banyak perkongsian pengalaman dari Puan
9amisah Ludin dapat saya kongsikan apabila saya menjalankan khidmat
sebagai seorang guru. Berhadapan dengan komuniti adalah satu kewajipan bagi
tugas seorang guru. Pengalaman dan pengetahuan yang telah saya dapat
sepanjang bersama guru cemerlang ini akan saya kongsikan bersama
masyarakat apabila menjalankan tugas sebagai guru. aya juga percaya
komuniti diluar sana sangat memerlukan guru yang mantap dari segi
pengetahuan! sahsiah dan jati diri. Program yang saya ikuti ini merupakan bonus
yang akan saya gunakan sepenuhnya ketika saya berkhidmat sebagai seorang
guru.
-/3 7+/-6
H-64/ 7)/ S4/86-.
P+1->-6 PPG PJK K4: 1 2011
21
PENCAPAIAN AKTIVITI
?alau pun hanya sebilangan kecil guru-guru serta pelajar yang terlibat dalam
akti#iti ini! namun dapat dilihat akan kesungguhan mereka bagi memastikan
program ini berjalan dengan lancar.
Berbekalkan kepada kerjasama semua pihak! akti#iti ini telah dapat dijalankan
pada masa yang telah ditetapkan'.Program lawatan benchmarking Interaksi
Dengan Guru $emerlang' telah diadakan di "5 5olombong!inanam.?alaupun
program ini memenatkan namun semua pihak amat berpuas hati kerana akhirnya
kumpulan pelajar PPG P45 telah dapat menyempurnakan program ini pada *6
mac +6*, .Bukan setakat menyempurnakan tugasan BIG malah akti#iti ini dapat
mengeratkan hubungan sesama guru dan warga "5 5olombong.
K+.4-8-/
ecara keseluruhan! program Lawatan Benchmarking Interaksi dengan guru
cemerlang ini berjalan dengan baik. 7ntara faktor penyumbang kepada
keberkesanan program ini adalah seperti berikut(
*. Pengagihan tugasan diberikan secara sistematik dan teratur
serta
wujud keadaan saling berteloransi dan bekerjasama antara satu
sama lainF
+. 5erjasama daripada guru-guru serta pelajar yang terlibat amat
memberangsangkanF dan
). ikap positif semua pihak yang terlibat untuk meluangkan masa
dan tenaga dalam program ini terutamanya dengan sokongan
22
moral oleh pihak pentadbir.
K+1+:-2-/
?alaupun program &Lawatan Benchmarking Interaksi Dengan Guru $emerlang'
ini berjaya dilaksanakan! terdapat beberapa kelemahan yang perlu diambil
perhatian. 5elemahan-kelemahan tersebut adalah seperti berikut(
i. 9anya melibatkan sebilangan guru-guru dan pelajarF
ii. 5ekangan masa dan waktu oleh pihak yang terlibat untuk
meluangkan lebih banyak masa dalam program ini.
C-,-/3-/ P+/-:7-27-).-/
Daripada kekuatan dan kelemahan daripada program &Lawatan Benchmarking
Interaksi Dengan Guru $emerlang' yang telah dijalankan! terdapat beberapa
cadangan penambaikan bagi memastikan program sebegini yang akan
dijalankan pada masa depan memberi impak yang besar dan menyeluruh(
i. Peralatan dan sumber kewangan yang mencukupi!
ii. 5erjasama yang lebih erat antara pelajar PPG P45 dan
warga sekolah untuk mewujudkan sikap kerjasama yang
positif dalam kalangn warga sekolah! dan
iii. Dapatkan kerjasama daripada pihak lain dari segi masa
mengadakan perjumpaan lebih awal agar pihak sekosekolah
dapat merancang masa yang lebih teratur.5erana sekolah
biasanya terikat dengan jadual yang telah dirancang lebih
awal.
PENUTUP
ecara keseluruhannya! program ini telah dilaksanakan dengan lancar. emua
yang hadir telah memberikan komitmen yang baik. emua ahli jawatankuasa
23
pelaksana telah melaksanakan tanggungajawab mereka dengan baik dan pihak
sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah terlibat
menjayakan program ini dan berharap program ini akan dapat dirancang dengan
lebih baik.
Daripada program &Lawatan Benchmarking Interaksi Dengan Guru $emerlang
&yang dilaksanakan ini diharapkan semua pihak yang terlibat terutamanya dari
kalangan pelajar PPG P45 kumpulan * supaya dapat mengambil inisiatif untuk
bera=am menjadi guru yang cemerlang. Dengan keberkesanan program ini
diharapkan akan ada program-program lain sebegini dapat dilaksanakan supaya
setiap guru dan pelajar PPG P45 dapat memahami betapa mengekalkan
pentingnya kita melahirkan guru-guru yang cemerlang demi anak didik kita dan
kerjaya kita sebagai guru.
Laporan Disediakan .leh(
/ 9arun bin untrak 0
Program' Lawatan Benchmarking Interaksi Dengan Guru $emerlang'
"5 5olombong! Inanam.
LAPORAN REFLEKSI
BINA INSAN GURU (BIG) FASA V1
PROGRAM BENGKEL INOVASI
ANJURAN
PELAJAR PJK KUMPULAN 1
24
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
IPG KAMPUS GAA
TARIKH:
1% MAC 2014
TEMPAT:
BILIK CERNA MINDA5SMK KOLOMBONG5INANAM
25
P+/,-2414-/
Program Bina Insan Guru /BIG0 ini merupakan program yang wajib diikuti oleh
semua pelajar PPG P45 yang mengikuti kursus di setiap institiut perguruan
"alaysia. Dalam program ini ! pelajar Dpelajar akan didedahkan dengan
perkembangan kemahiran latihan benchmarking. elain itu! program ini akan
memupuk keyakinan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti.
Program ini juga mengajar pelajar PPG P45 proses dan kaedah yang diperlukan
untuk menganjurkan sesuatu akti#iti. 7hli jawatankuasa program dilantik
dikalangan pelajar sendiri dan merekalah yang akan menguruskan semua
perkara yang berkaitan dengan program ini.
Pada semester ini iaitu semester enam dalam tempoh pengajian PPG P45
merupakan semester terakhir program Bina Insan Guru kumpulan kami. Pada
semester ini terdapat dua program yang wajib di jalankan iaitu program Lawatan
Benchmarking Interaksi Propesional Dengan Guru $emerlang dan Bengkel
$eramah Guru Ino#asi.
Dalam program lawatan penanda aras pada kali ini ! kami akan didedahkan
mengenai ino#asi pedagogi Guru $emrlang . Bagi bengkel ceramah guru ino#asi
Pula kami telah mengadakan bengkel di smk kolombong inanam Bengkel ini
telah disampaikan oleh @sta=ah 7=i=ah Bt 9usin . "elalui bengkel ini guru telah
didedahkan dengan bimbingan!moti#asi dan juga panduan untuk menjadi
seorang guru yang berino#asi. "elalui bengkel ini juga pelajar PPG P45 dapat
mengenali dan menilai potensi diri! personaliti dan juga citra diri insan guru
seterusnya dapat memahami realiti tanggungjawab guru.
26
PROGRAM BENGKEL INOVASI
P+/3+/-1-/
elain daripada program benchmarking yang telah diadakan pada *6
mac +6*,! bersamaan pada hari isnin di smk kolombong! Inanam. %erdapat lagi
satu program yang wajib kumpulan kami laksanakan bersama kumpulan kami
laksanakan iaitu bengkel Guru Ino#asi bagi menepati sukatan Bina Insan Guru
pada semester ini.
Program kedua yang telah kami jalankan ialah Bengkel Guru Ino#asi
yang telah kumpulan kami laksanakan pada *- mac +6*, di bilik cerna minda
"5 5olombong. Penceramah bengkel ini ialah Puan 7=i=ah 9usin pensyarah
IPG %awau.
Banyak yang telah dikongsikan oleh penceramah pada bengkel ini
antaranya ialah pengalaman penceramah! definisi guru ino#atif! ciri-ciri guru
ino#atif dan cara pertumbuhan idea untuk membuat ino#asi. Pengalaman ini
sangat berguna buat saya.
Dengan adanya bengkel ini !banyak tips dan langkah-langkah untuk
kearah menjadi seorang guru yang lebih berino#atif. Ini adalah selaras dengan
kehendak kerajaan untuk melahirkan guru yang sentiasa berino#atif! kreatif serta
berani mencuba sesuatu yang baru supaya bidang pendidikan ini akan terus
maju kehadapan.
27
OBEJKTIF
.bjektif bengkel &G464 I/0;-8)B : C)6) G464 I/0;-8)B )-1-2& ini ialah
* Dapat mengamalakan kerja berpasukan dan bertanggungjawab.
+ Dapat membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
) Dapat membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah
, Dapat memupuk kerjasama yang dalam dikalangan guru dalam
melaksanakan sesuatu akti#iti dengan lebih efektif dan Berjaya.
- Dapat mengenali dan menilai potensi diri insan guru.
1 Dapat membina pemikiran dan moti#asi kendiri terhadap kerjaya
Guru.
2 Dapat menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup
berbakti.
3 Dapat lebih memahami realiti seorang guru.

Lampiran B
T+/8-8)= P6036-: A G464 I/0;-8)B : C)6)#C)6) G464 I/0;-8)BC
*.)6 petang- +.66 petang ( 5etibaan peserta program dan penceramah
+.66 petang-).)6 petang ( esi ceramah C bengkel bermula
).66 petang-,.)6 petang ( 7kti#iti bengkel &guru Ino#atif'
,.)6petang--.66 petang ( Penyerahan cenderahati dan penutup.
28

LAPORAN REFLEKSI BENGKEL GURU INOVASI
KENDIRI
Ino#asi adalah penamuan atau penciptaan alat atau proses baru dalam
konteks teknik ataupun dari segi cara kita berfikir. etiap professional perlu
bersedia untuk melakukan dan belajar serta menjalankan ino#asi.
epanjang bengkel ino#asi ini berlangsung. Banyak perkara yang
dikongsikan oleh penceramah kepada saya yang mana telah memberikan input
yang positif dalam diri saya sebagai seorang insan dan guru.
7ntaranya ialah moti#asi saya semakin meningkat untuk menjadi seorang
guru yang ino#asi dan kreatif. Ini kerana saya telah didedahkan dengan ciri-ciri
guru yang ino#atif dan langkah-langkah bagaimanakah untuk menjadi guru
ino#atif. ebagai seorang guru menjadi cabaran kepada saya untuk menerokai
sesuatu yang baru dan menghasilkan serta memperbaiki sesuatu kelamahan
dalam pembelajaran. aya juga harus melahirkan idea yang baru yang mempu
menyaingi guru yang lebih lama berkhidmat adari saya.
KERJAA
$eramah yang telah diberikan oleh Puan >upina dan akti#iti dalam
kumpulan 'guru ino#atif' yang dijalankan oleh Puan marlina telah memberikan
29
saya sedikit sebanyak pengalaman mengenai ino#asi dalam bidang pendidikan.
Ini akan menjadi bekalan saya sebagai seorang guru kerana peluang ini
merupakan peluang yang paling berharga untuk masa akan datang. ebagai
seorang guru saya akan cuba untuk memperbaiki kaedah pengajaran dan
pembelajaran dari masa kesemasa. Ini bererti saya juga akan bersaing dengan
guru yang lebih berpengalaman untuk menghasilkan idea yang kreatif dalam
bidang pendidikan. Ino#asi dalam pendidikan mampu mengubah cara belajar
seorang murid di mana perlunya mengaplikasi media digandingkan dalam
pembelajaran agar hasil pembelajaran akan lebih memberangsangkan.
KOMUNITI
Dari aspek komuniti pula!ceramah guru ino#asi ini dapat memberi satu
pengetahuan kepada guru bagaimana berinteraksi dengan masyarakat.
Diharapkan guru dapat membina kemahiran mengurus perubahan diri!
organisasi dan persekitaran pendidikan apabila berdepan dengan masyarakat
kelak. Peribadi seorang guru akan menjadi role model! oleh itu seorang guru
perlu menunjukkan tauladan yang baik kepada murid dan masyarakat setempat.
ebagai seorang guru perlu berakauntabiliti dan amanah dalam menjalankan
tugasnaya supaya tidak dipandang serong oleh pelajar dan masyarakat.Ini
kerana keguruan adalah satu pekerjaan yang dipandang mulia. aya berharap
ilmu ino#asi ini akan dapat saya aplikasikan dalam diri saya dan saya pupuk
secara perlahan-lahan dalam diri saya kerana ia merupakan antara item penting
dalam melahirkan guru yang mantap.
ORGANISASI
Dari segi organisasi pula! dalam bengkel ini saya belajar banyak perkara
untuk berkerjasama sesama rakan dalam organisasi. 5erjasama merupakan satu
perkara dan sikap yang kadangkala sukar untuk di capai. Eamun dalam bengkel
ini sikap ini cuba untuk ditanam dalam diri masing-masing.
30
ebagai contoh! dalam latihan dalam kumpulan kami dan rakan yang lain
membentuk satu kumpulan. Dalam kumpulan ini saya dan rakan bekerjasama
menerima dan memberi pendapat dalam kumpulan yang secara tidak langsung
nilai kerjasama telah dipupuk dalam akti#iti ini. Banyak nilai positif yang telah
saya dapat dalam akti#iti seperti ini.
aya juga belajar berfikir secara kreatif dangan menyumbangkan idea yang
baru di dalam kumpulan dan menerima idea yang datang dari ahli kumpulan.
aya juga bekajar menghormati orang dalam prganisasi saya. aya belajar
untuk jadi penyumbang perkara Dperkara yang positif dalam organisasi saya.

D)*+,)-.-/ 01+2:
H-64/ 7)/ S4/86-.
P+1->-6 PPG PJK K4:=41-/ 1
PENCAPAIAN AKTIVITI
7kti#iti ini melibatkan pelajar PPG P45 kumpulan * dalam menjayakan
program BIG di "5 5olombong! dapat dilihat akan kesungguhan mereka bagi
memastikan program ini berjalan dengan lancar.
31
Berbekalkan kepada kerjasama semua pihak! akti#iti ini telah dapat
dijalankan pada masa yang telah ditetapkan. Program lawatan Guru Ino#asi
telah diadakan di "5 5olombong! Inanam. ?alaupun program ini memenatkan
namun semua pihak amat berpuas hati kerana akhirnya kumpulan pelajar PPG
P45 telah dapat menyempurnakan program ini pada *2 mac +6*, . Bukan
setakat menyempurnakan tugasan BIG malah akti#iti ini dapat mengeratkan
hubungan sesama guru dan warga "5 kolombong.
K+.4-8-/
ecara keseluruhan! program Guru Ino#asi ini berjalan dengan baik. 7ntara
faktor penyumbang kepada keberkesanan program ini adalah seperti berikut(
i. Pengagihan tugasan diberikan secara sistematik dan teratur
serta wujud keadaan saling berteloransi dan bekerjasama
antara satu sama lainF
ii. 5erjasama daripada guru-guru serta pelajar yang terlibat
amat memberangsangkanF dan
iii. ikap positif semua pihak yang terlibat untuk meluangkan
masa dan tenaga dalam program ini terutamanya dengan
sokongan moral oleh pihak pentadbir.
K+1+:-2-/
?alaupun program Guru Ino#asi ini berjaya dilaksanakan! terdapat
beberapa kelemahan yang perlu diambil perhatian. 5elemahan-kelemahan
tersebut adalah seperti berikut(
i. 9anya melibatkan sebilangan guru-guru dan pelajarF
ii. 5ekangan masa dan waktu oleh pihak yang terlibat
untuk
32
meluangkan lebih banyak masa dalam program ini.
C-,-/3-/ P+/-:7-27-).-/
Daripada kekuatan dan kelemahan daripada program Guru Ino#asi yang
telah dijalankan! terdapat beberapa cadangan penambaikan bagi memastikan
program sebegini yang akan dijalankan pada masa depan memberi impak yang
besar dan menyeluruh(
i. Peralatan dan sumber kewangan yang mencukupiF
ii. 5erjasama yang lebih erat antara pelajar PPG P45
dan
warga sekolah untuk mewujudkan sikap kerjasama
yang positif dalam kalangn warga sekolahF dan
Iii Dapatkan kerjasama daripada pihak lain dari segi masa
mengadakan perjumpaan lebih awal agar pihak sekolah
dapat merancang masa yang lebih teratur. 5erana
sekolah biasanya terikat dengan jadual yang telah
dirancang lebih awal.
PENUTUP
ecara keseluruhannya! program ini telah dilaksanakan dengan lancar.
emua yang hadir telah memberikan komitmen yang baik. emua ahli
jawatankuasa pelaksana telah melaksanakan tanggungajawab mereka dengan
baik dan pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang
telah terlibat menjayakan program ini dan berharap program ini akan dapat
dirancang dengan lebih baik.
Daripada program Guru Ino#asi yang dilaksanakan ini diharapkan semua
pihak yang terlibat terutamanya dari kalangan pelajar PPG P45 kumpulan *
supaya dapat mengambil inisiatif untuk bera=am menjadi guru yang cemerlang ..
Dengan keberkesanan program ini diharapkan akan ada program-program lain
sebegini dapat dilaksanakan supaya setiap guru dan pelajar PPG P45 dapat
33
memahami betapa mengekalkan pentingnya kita melahirkan guru-guru yang
Ino#asi demi anak didik kita dan kerjaya kita sebagai guru.
L-=06-/ D)*+,)-.-/ O1+2:
/ 9arun bin untrak 0
Program Guru Ino#asi
"5 5olombong! Inanam.
34