Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Made Ngurah Adhiwangsa Wigraha
NIM : 11/319030/TK/38168
!"asi KKN : #esa $%ibuei& Ke'amatan (iding& Kabu)aten *eng"a+ang& Ka%imantan *arat
K!de !"asi : KT*,06
(ehubungan dengan dimu%ain+a "egiatan )er"u%iahan )ada tangga% -. Agustus -01/ dan
0adwa% KKN,11M 23M dari 11M 23M ada%ah dari tangga% 11 4u%i hingga 31 Agustus -01/&
ma"a nama +ang disebut"an di atas tida" da)at mengi"uti "egiatan )er"u%iahan diminggu
)ertama (emester 3an0i% Tahun A0aran -01//-01. "arena 0adwa% )enari"an "egiatan KKN,11M
23M -01/ +ang berse%isih satu minggu %ebih dengan 0adwa% )er"u%iahan dan "eter%ambatan
0adwa% "e)u%angan dari %!"asi +ang di%a"sana"an )ada tangga% - (e)tember -01/5
#emi"ian surat )ern+ataan ini dibuat dengan sesungguhn+a dan sebenar,benarn+a untu"
da)at diguna"an sebagaimana mestin+a5
Y!g+a"arta& 8 (e)tember -01/
Mengetahui& $!rmat sa+a&
#!sen 1engam)u Mata Ku%iah
(ur6ei 7e"a+asa aut
Abdu% *asith& (T& M5(i& 1h5# Made Ngurah Adhiwangsa Wigraha
NI15 19811--81998031003 NIM5 11/319030/TK/38168
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Made Ngurah Adhiwangsa Wigraha
NIM : 11/319030/TK/38168
!"asi KKN : #esa $%ibuei& Ke'amatan (iding& Kabu)aten *eng"a+ang& Ka%imantan *arat
K!de !"asi : KT*,06
(ehubungan dengan dimu%ain+a "egiatan )er"u%iahan )ada tangga% -. Agustus -01/ dan
0adwa% KKN,11M 23M dari 11M 23M ada%ah dari tangga% 11 4u%i hingga 31 Agustus -01/&
ma"a nama +ang disebut"an di atas tida" da)at mengi"uti "egiatan )er"u%iahan diminggu
)ertama (emester 3an0i% Tahun A0aran -01//-01. "arena 0adwa% )enari"an "egiatan KKN,11M
23M -01/ +ang berse%isih satu minggu %ebih dengan 0adwa% )er"u%iahan dan "eter%ambatan
0adwa% "e)u%angan dari %!"asi +ang di%a"sana"an )ada tangga% - (e)tember -01/5
#emi"ian surat )ern+ataan ini dibuat dengan sesungguhn+a dan sebenar,benarn+a untu"
da)at diguna"an sebagaimana mestin+a5
Y!g+a"arta& 8 (e)tember -01/
Mengetahui& $!rmat sa+a&
#!sen 1engam)u Mata Ku%iah
1asang (urut aut
Abdu% *asith& (T& M5(i& 1h5# Made Ngurah Adhiwangsa Wigraha
NI15 19811--81998031003 NIM5 11/319030/TK/38168