Anda di halaman 1dari 2

NAMA PANGGILAN GELARAN LAHIR KARAKTER

ABU BAKAR
ABI QAHAFAH

ABU BAKAR ASSIDDIQ
@AL ATIQ

2 Tahun
beberapa
bulan slps
Kelahiran
Nabi
(Mekah)
-ia berkuli puih!kurus! "aan#a $ekun%!
berba&an b'n%k'k! ra"bu leba!suka
"e(arnakan ra"bun#a &%n henna
-le"ah le"bu! akhla) erpu*i! suka beriba&ah
-+uhu& &an "en#inai akhira! selalu "en'l'n%
-ban#ak "enan%is kerana "e"ba$a Al-Qur,an
-palin% se%era "e"bua kebaikan! berani-
-palin% .a)ih enan% nasab Bani Quraish
UMAR IBNUL
KHATTAB
ABU /A0S/
(anak sin%a)
AL 0ARUQ -
-a"pan! ubuh ber''! ber*an%%u &an
&i(arnakan &%n henna-
-&epan kepala b'ak! berubuh besar &an in%%i
-berkuli $'kla! e%ap &an lanan% suaran#a-
-kasar &an $er&as! pan&ai "e"ba$a &an "enulis-
UTHMAN
IBNUL AFFAN
DZUNNURAIN
ABU ABDILLA/ D1U ANNURAIN
2 ahun
slps
kelahiran
Nabi
("ekah)
-a"pan! kuli halus &an puih! baha%ian &epan
kepalan#a b'ak &an an%ann#a ber''-
-pe"alu! &er"a(an
-pen%u"pul Al Qur,an
ALI
ABI TALIB
ABU /ASSAN

KARAMULLA/
/U3A4/A/
52 ahun
slpas
kelahiran
Nabi
(Mekah)
-ber(a*ah a"pan! berkuli $'kla! kepala
&epann#a b'ak! "aan#a besar! ba&ann#a
%e"uk &an se&erhana in%%i sera "urah
sen#u"an-

THALHAH
UBAIDILLAH

ABU MU/AMMAD T/AL/A/ AL K/AIR 26 ahun
sebelu"
hi*rah

-a"pan! ra"bun#a leba! kulin#a puih ke"erah
"erahan! berubuh lebar &an pen&ek &an pun#ai
kaki #an% besar
-bi*ak
AZZUBAIR
IBNUL AWWAM
ABI ABDILLA/ /A3ARI
RASULULLA/
26 ahun
sebelu"
/i*rah
-berubuh in%%i! ber*an%%u nipis &an berkuli
$'kla
ABDURRAMAN
AUF
ABU MU/AMMAD - 77 ahun
sebelu"
/i*rah
-(a*ahn#a a"pan! kulin#a puih ke"erahan &an
halus
-ke&ua an%ann#a lebar &an *ari-*arin#a keras
SAAD ABI
WAQASH
ABU IS/AQ 0ARIS AL ISLAM
25 ahun
sebelu"
/i*rah
(Mekah)
-berubuh pen&ek! lehern#a pan*an%! *ari-*ain#a
pan*an%! perun#a besar &an ra"bun#a kerinin%
-"erupakan bapa sau&ara Nabi
SAID ZAID
ABU A,3AR -
22 ahun
sebelu"
/i*rah
(Mekah)
-pe"berani
-Berubuh in%%i &an ra"bun#a leba
-"urah hai8pen&er"a
-'ran% san%a &ih'r"ai
NAMA PANGGILAN GELARAN LAHIR KARAKTER
ABU UBAIDAH
IBNU JARRAH
ABU UBAIDA/ AMIN AL UMMA/
@ AMIR AL UMARA,

59 ahun
sebelu"
kenabian
-berubuh in%%i
-kurus &an ber*an%%u nipis
-le"bu hai &an ren&ah &iri
TOKOH ISLAM: 10 TOKOH YANG DI JAMIN MASUK
SYURGA

Anda mungkin juga menyukai