Anda di halaman 1dari 4

Borang Perekodan PPPM Sains , 2014/ Tingkatan Dua __________

Bi
l
Nama Tema D
Penyenggaraan dan kesinambungan idu!
Tema B
Manusia dan "e!elbagaian Benda idu!
Band 1 Band 2 Band # Band 4 Band $ Band % Band
1
Band 2 Band # Band 4 Band $ Band %
1 ANG LEE FUNG / /
2 CHIA WEI QING / /
# CHIEW WAI THIAM / /
4 CHUA SIN YI / /
$ DIANA A/P SRIDAR / /
% GO JIA LOON / /
& GOH WOAN SHING / /
' HONG CHEE YING / /
( KEE YAO HUI / /
1
0
KHING WEI PIN
/ /
1
1
LEE TIAM TENG
/ /
1
2
LIAW YEE WAN
/ /
1
#
LIM TOW SOON
/ /
1
4
LOH WEI KIAT
/ /
1
$
MAH SHIN HONG
/ /
1
%
NG HONG SWAM
/ /
1
&
PEI CHI XIN
/ /
1
'
TAN BO ZEN
/ /
1
(
TAN BOON LEONG
/ /
2
0
TAN HONG XIEN
/ /
2
1
TAN JIAN GUAN
/ /
2
2
TAN KAH HAO
/ /
2
#
WONG YUAN THING
/ /
2
4
YAP SHIAN ZHEN
/ /
2
$
YOW QUN YE
/ /
2
%
2
&
2
'
2
(
#
0
#
1
#
2
#
#
#
4
#
$
#
%
Bi
l
Tema )
*irim Dalam +lam
Tema ,
Daya dan -erakan
Band 1 Band 2 Band # Band 4 Band $ Band % Band 1 Band 2 Band # Band 4 Band $ Band %
1 ANG LEE FUNG /
2 CHIA WEI QING /
# CHIEW WAI THIAM /
4 CHUA SIN YI /
$ DIANA A/P SRIDAR /
% GO JIA LOON /
& GOH WOAN SHING /
' HONG CHEE YING /
( KEE YAO HUI /
1
0
KHING WEI PIN
/
1
1
LEE TIAM TENG
/
1
2
LIAW YEE WAN
/
1
#
LIM TOW SOON
/
1 LOH WEI KIAT /
4
1
$
MAH SHIN HONG
/
1
%
NG HONG SWAM
/
1
&
PEI CHI XIN
/
1
'
TAN BO ZEN
/
1
(
TAN BOON LEONG
/
2
0
TAN HONG XIEN
/
2
1
TAN JIAN GUAN
/
2
2
TAN KAH HAO
/
2
#
WONG YUAN THING
/
2
4
YAP SHIAN ZHEN
/
2
$
YOW QUN YE
/
2
%
2
&
2
'
2
(
#
0
#
1
#
2
#
#
#
4
#
$
#
%
Bi
l
Nama Tema
Perkembangan Teknologi Dan .ndustri Dalam Masyarakat
Band 1 Band 2 Band # Band 4 Band $ Band %
1 ANG LEE FUNG
2 CHIA WEI QING
# CHIEW WAI THIAM
4 CHUA SIN YI
$ DIANA A/P SRIDAR
% GO JIA LOON
& GOH WOAN SHING
' HONG CHEE YING
( KEE YAO HUI
1
0
KHING WEI PIN
1
1
LEE TIAM TENG
1
2
LIAW YEE WAN
1
#
LIM TOW SOON
1
4
LOH WEI KIAT
1
$
MAH SHIN HONG
1
%
NG HONG SWAM
1
&
PEI CHI XIN
1
'
TAN BO ZEN
1
(
TAN BOON LEONG
2
0
TAN HONG XIEN
2
1
TAN JIAN GUAN
2
2
TAN KAH HAO
2
#
WONG YUAN THING
2
4
YAP SHIAN ZHEN
2
$
YOW QUN YE
2
%
2
&
2
'
2
(
#
0
#