Anda di halaman 1dari 3

REFLEKSI

Alhamdullilah, bersyukur saya kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah


dan kurniaNya, akhirnya dapat juga saya menyiapkan tugasan Bina Insan Guru
Fasa Tiga iaitu Pelaksanaan a!asan Angkat di Sek"lah dengan jayanya. Setelah
beberapa minggu saya bertungkus#lumus untuk menyiapkan tugasan ini akhirnya
saya telah mendapat hasil yang setimpal dengan usaha saya itu.
Pertama sekali menerima tugasan ini pers"alan utama yang berlegar#legar
dan mun$ul di k"tak minda saya ialah dapatkah saya menyiapkan tugasan Bina
Insan Guru ini memandangkan pada masa yang sama terdapat beberapa kerja
kursus lain yang perlu disiapkan dalam temp"h yang sama. eadaan ini sedikit
sebanyak memberi tekanan dan menguji daya tahan saya untuk melaksanakan
tugasan tersebut. Walau bagaimanapun, saya tidak mengambil mudah untuk
memberi alasan dan helah untuk tidak menyiapkan tugasan ini dalam temp"h yang
telah diberikan. Sebaliknya, saya menyahut $abaran ini dengan melaksanakan
tugasan ini mengikut arahan yang telah diberikan. %al ini kerana, saya memikirkan
baha!a s"alan tugasan yang diberikan tidaklah begitu sukar memandangkan kami
sudah biasa dengan persekitaran di sek"lah.
Pada hari pertama saya menerima tugasan ini, saya menghadapi masalah
untuk memahami kehendak s"alan tetapi setelah diberi penerangan "leh pensyarah
pembimbing, saya mula memahami perkara yang dikehendaki "leh s"alan.
Pemer"lehan saya dalam mendapat maklumat telah menyebabkan saya kurang
senang hati untuk melakukan perkerjaan lain tetapi dengan kemudahan yang
diberikan dan penerangan yang diberikan "leh pensyarah pembimbing telah
menjadikan saya lebih berani dalam melakukan kerja kursus ini. esempitan masa
dan kerja juga turut menjadikan saya ke$elaruan em"si dalam menyiapkan tugasan
ini. &ari segi pemer"lehan ilmu, sedikit sebanyak saya dapat memahami tentang
peranan asrama yang terdapat di SP uantan kepada penghuni#penghuninya.
&engan mlaksanakan tugasan ini, saya juga berpeluang untuk meran$ang dan
melaksanakan akti'iti di bilik belajar asrama puteri SP uantan. Akti'iti yang telah
saya lakukan di bilik belajar ini ialah akti'iti membuat ke$eriaan dan melukis mural.
Sepanjang melaksanakan tugasan ini, terdapat banyak masalah yang telah
saya hadapi. Namun begitu, pelbagai inisiati( telah saya ambil bagi mengatasi
masalah#masalah yang telah saya hadapi tersebut. Antaranya termasuklah men$ari
bahan rujukan buku yang terdapat di perpustakaan IPG ampus Ilmu has, uala
)umpur untuk men$ari dan mengumpul maklumat berkaitan tajuk tugasan yang telah
diberikan. Bagi mempelbagaikan sumber dan bahan rujukan yang digunakan, saya
juga telah meminjam dan menggunakan bahan rujukan buku daripada rakan#rakan
saya. Selain itu, saya juga mendapatkan maklumat melalui internet. &alam
memastikan bahan rujukan yang saya gunakan adalah bersesuaian dan menepati
kehendak serta dapat menja!ab s"alan, saya telah melakukan k"lab"rasi atau
perbin$angan dengan pensyarah dan rakan#rakan.
*anakala, dari segi nilai#nilai murni yang dapat saya pelajari sepanjang
pelaksanaan tugasan ini, saya belajar untuk lebih menghargai masa yang ada dalam
melaksanakan penulisan tugasan ini. *aksudnya di sini ialah, apabila sudah
mendapat s"alan tugasan daripada pensyarah, saya haruslah bertindak lebih
pr"akti( dengan melaksanakan penulisan tugasan seberapa langsung. %al ini
kerana, jika saya dapat melaksanakan tugasan ini lebih a!al lagi, saya dapat
mengelakkan untuk melaksanakan tugasan pada saat#saat akhir bagi memastikan
tugasan yang saya hasilkan adalah benar#benar berkualiti dan menepati standard
atau pia!ai yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama juga, saya akan dapat
menguruskan masa dengan baik dan berkesan seterusnya mengelakkan budaya
kurang sihat seperti tidur lambat hanya semata#mata untuk menyiapkan tugasan ini.
esulitan yang saya alami sepanjang menyiapkan tugasan, mengajar saya
agar bersabar dengan segala masalah yang timbul. Walau bagaimanapun, itu
semua tidak mematahkan semangat saya malah ia mengajar erti kesabaran agar
kerja yang dihasilkan ini diterima. *elalui tugasan ini saya berpegang pada prinsip
+berakit#rakit ke hulu, berenang#renang di tepian, bersakit#sakit dahulu, bersenang#
senang kemudian,. Saya juga berasa gembira kerana dapat menyiapkan tugasan ini
dengan jayanya dan berasa sungguh bangga kerana dapat mendalami t"pik ini.
Sebagai penambahbaikan, saya melihat aspek pengurusan masa ini sebagai
kelemahan saya yang paling ketara sekali. &alam hal ini, saya mengambil sedikit
pengajaran untuk lebih pr"akti( apabila menerima tugasan daripada pensyarah agar
saya dapat menguruskan masa yang saya ada dengan sebaiknya dan berkesan.
&engan yang demikian, saya akan dapat menghasilkan tugasan yang berkualiti
selain menggunakan masa yang lebih tersebut untuk tujuan lain yang ber(aedah.
Akhir sekali, saya bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan
sempurnanya dan berharap hasil yang saya berikan menepati kehendak yang
diperlukan.