Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Alhamdullilah, bersyukur saya kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan
kurniaNya, akhirnya dapat juga saya menyiapkan tugasan Bina Insan Guru Fasa Tiga
yang diberikan oleh pensyarah saya yang begitu saya hormati. Setelah beberapa bulan
saya bertungkuslumus untuk menyiapkan tugasan ini akhirnya saya telah mendapat
hasil yang setimpal dengan usaha saya itu.
Sesungguhnya, tanpa seorang pembimbing yang bergelar pensyarah, saya tidak
dapat menyiapkan tugasan ini dengan masa yang diperuntukkan. Beliau telah
bersungguhsungguh memberi penerangan bagi tugasan ini kepada saya dan juga
rakan sekelas. Sebarang permasaalahan yang telah dihadapi oleh pelajarpelajar di
dalam kelas telah beliau terangkan dengan terperin!i sehingga pelajarpelajar
memahami tentang apa yang tidak di"ahami.
Tidak lupa juga diu!apkan terima kasih kepada ka#anka#an yang telah banyak
membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini terutamanya rakanrakan kelas
seperjuangan. Sesungguhnya tanpa mengenal erti jemu, mereka telah membantu saya
ketika saya buntu dan tidak "aham beberapa perkara semasa menyiapkan tugasan ini.
Sesungguhnya budi kalian semua itu tidak dapat dibalas dengan #ang ringgit.
Tidak lupa juga kepada isteri dan keluarga saya yang banyak memberi sokongan
kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini dengan baik dan mengikut jangka masa
yang telah ditetapkan. Saya amat menghargai sokongan mereka yang tidak hentihenti
itu.
Akhir kata, saya berharap agar hasil tugasan saya ini akan memberi man"aat
dari segi penambahan ilmu pengetahuan bukan sahaja untuk diri sendiri malahan juga
kepada sesiapa yang memba!anya kelak. Sekian terima kasih.