Anda di halaman 1dari 2

PENGHARGAAN

Alhamdullilah, bersyukur saya kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan
kurniaNya, akhirnya dapat juga saya menyiapkan tugasan kerja kursus projek subjek
Pengajaran Dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV !"#$% yang diberikan oleh
pensyarah saya yang begitu saya hormati iaitu Puan Nor A&i&ah 'inti Atan. Setelah
beberapa minggu saya bertungkus(lumus untuk menyiapkan tugasan ini akhirnya saya
telah mendapat hasil yang setimpal dengan usaha saya itu.
Sesungguhnya, tanpa seorang pembimbing yang bergelar pensyarah, saya tidak
dapat menyiapkan tugasan ini dengan masa yang diperuntukkan. 'eliau telah
bersungguh(sungguh memberi penerangan bagi tugasan ini kepada saya dan juga
rakan sekelas. Sebarang permasaalahan yang telah dihadapi oleh pelajar(pelajar di
dalam kelas telah beliau terangkan dengan terperin)i sehingga pelajar(pelajar
memahami tentang apa yang tidak di*ahami.
Tidak lupa juga diu)apkan terima kasih kepada ka+an(ka+an yang telah banyak
membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini terutamanya rakan(rakan kelas
seperjuangan. Sesungguhnya tanpa mengenal erti jemu, mereka telah membantu saya
ketika saya buntu dan tidak *aham beberapa perkara semasa menyiapkan tugasan ini.
Sesungguhnya budi kalian semua itu tidak dapat dibalas dengan +ang ringgit.
Tidak lupa juga kepada isteri dan keluarga saya yang banyak memberi sokongan
kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini dengan baik dan mengikut jangka masa
yang telah ditetapkan. Saya amat menghargai sokongan mereka yang tidak henti(henti
itu.
Akhir kata, saya berharap agar hasil tugasan saya ini akan memberi man*aat
dari segi penambahan ilmu pengetahuan bukan sahaja untuk diri sendiri malahan juga
kepada sesiapa yang memba)anya kelak. Sekian terima kasih.