Anda di halaman 1dari 5

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimban ! a" Ba#$a %a&am 'an(a mena()i %an men#*'ma+i (e,a+)an-
(e,a+)an ma,.a'a(a+ #)()m a%a+ ,e'+a #a(-#a( +'a%i,i*na&n.a
,e/an0an ma,i# #i%)/ %an ,e,)ai /e'(embanan ma,.a'a(a+ %an
/'in,i/ Nea'a Ke,a+)an Re/)b&i( In%*ne,ia /e'&) /ena()an %an
/e'&in%)nan +e'#a%a/ ma,.a'a(a+ #)()m a%a+1
b" ba#$a be'%a,a'(an /e'+imbanan ,ebaaimana %ima(,)% %a&am
#)')2 a, /e'&) mene+a/(an Pe'a+)'an Men+e'i Da&am Nee'i +en+an
Pe%*man Pena()an %an Pe'&in%)nan Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+1
Menina+ ! 1" Pa,a& 13B Bab I4, Pa,a& 25 Bab I5A %an Pa,a& 23I Bab 5A Un%an-
Un%an Da,a' Nea'a Re/)b&i( In%*ne,ia Ta#)n1
2" Un%an-)n%an N*m*' 62 Ta#)n 2004 +en+an Peme'in+a#an
Dae'a# 7Lemba'an Nea'a Re/)b&i( In%*ne,ia Ta#)n 2004 N*m*'
125, Tamba#an Lemba'an Nea'a N*m*' 446891 ,ebaaimana +e&a#
%i)ba# bebe'a/a (a&i, +e'a(#i' %enan Un%an-)n%an N*m*' 12
Ta#)n 2003 +en+an Pe')ba#an Ke%)a a+a, Un%an-)n%an N*m*'
62 Ta#)n 2004 +en+an Peme'in+a#an Dae'a# Men0a%i Un%an-
)n%an 7Lemba'an Nea'a Re/)b&i( In%*ne,ia Ta#)n 2003 N*m*'
5:, Tamba#an Lemba'an Nea'a Re/)b&i( In%*ne,ia N*m*' 434491
6" Un%an-Un%an N*m*' ; Ta#)n 2014 +en+an De,a 7Lemba'an
Nea'a Re/)b&i( In%*ne,ia Ta#)n 2014 N*m*' 8, Tamba#an
Lemba'an Nea'a Re/)b&i( In%*ne,ia N*m*' 54:591
4" In,+')(,i P'e,i%en Re/)b&i( In%*ne,ia N*m*' 1 +a#)n 2014 +en+an
Penananan Gan)an Keamanan Da&am Nee'i Ta#)n 20141
MEMUTUSKAN!
Mene+a/(an ! PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT"
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pa,a& 1
Da&am Pe'a+)'an Men+e'i ini .an %ima(,)% %enan!
SALINAN
1" Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ a%a&a# <a'a Nea'a In%*ne,ia .an memii(i
(a'a(+e'i,+i( (#a,, #i%)/ be'(e&*m/*( ,e=a'a #a'm*ni, ,e,)ai #)()m a%a+n.a,
memi&i(i i(a+an /a%a a,a& ),)& &e&)#)' %an a+a) (e,amaan +em/a+ +ina&, +e'%a/a+
#)b)nan .an ()a+ %enan +ana# %an &in()nan #i%)/, ,e'+a a%an.a ,i,+em ni&ai
.an menen+)(an /'ana+a e(*n*mi, /*&i+i(, ,*,ia&, b)%a.a, #)()m %an
meman2aa+(an ,a+) $i&a.a# +e'+en+) ,e=a'a +)')n +em)')n"
2" <i&a.a# A%a+ a%a&a# +ana# a%a+ .an be')/a +ana#, ai', %an a+a) /e'ai'an
be,e'+a ,)mbe' %a.a a&am .an a%a %i a+a,n.a %enan ba+a,-ba+a, +e'+en+), %imi&i(i,
%iman2aa+(an %an %i&e,+a'i(an ,e=a'a +)')n-+em)')n %an ,e=a'a be'(e&an0)+an )n+)(
memen)#i (eb)+)#an #i%)/ ma,.a'a(a+ .an %i/e'*&e# me&a&)i /e$a'i,an %a'i
&e&)#)' me'e(a a+a) )a+an (e/emi&i(an be')/a +ana# )&a.a+ a+a) #)+an a%a+"
6" H)()m A%a+ a%a&a# ,e/e'an(a+ n*'ma a+a) a+)'an, bai( .an +e'+)&i, ma)/)n
+i%a( +e'+)&i,, .an #i%)/ %an be'&a() )n+)( mena+)' +in(a# &a() man),ia .an
be',)mbe' /a%a ni&ai b)%a.a ban,a In%*ne,ia, .an %i$a'i,(an ,e=a'a +)')n
+em)')n, .an ,enan+ia,a %i+aa+i %an %i#*'ma+i )n+)( (ea%i&an %an (e+e'+iban
ma,.a'a(a+, %an mem/)n.ai a(iba+ #)()m a+a) ,an(,i"
4" Sa+)an Ke'0a Pe'an(a+ Dae'a# .an ,e&an0)+n.a %i,in(a+ SKPD a%a&a#
/e'an(a+ %ae'a# .an be'+an)n 0a$ab a+a, /e&a(,anaan )'),an /eme'in+a#an
%i %ae'a#
5" Men+e'i a%a&a# Men+e'i Da&am Nee'i"
Pa,a& 2
G)be'n)' %an b)/a+i>$a&i(*+a me&a()(an /ena()an %an /e'&in%)nan ma,.a'a(a+
#)()m a%a+"
BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA
Pa,a& 6
719 Da&am me&a()(an /ena()an %an /e'&in%)nan ma,.a'a(a+ #)()m a%a+,
b)/a+i>$a&i(*+a memben+)( Pani+ia Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ (ab)/a+en>(*+a"
-6-
729 S+')(+)' *'ani,a,i Pani+ia Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ ,ebaaimana %ima(,)% /a%a
a.a+ 719, +e'%i'i a+a,!
a" Se('e+a'i, Dae'a# (ab)/a+en>(*+a ,ebaai (e+)a1
b" Ke/a&a SKPD .an membi%ani /embe'%a.aan ma,.a'a(a+ ,ebaai ,e('e+a'i,1
=" Ke/a&a Baian H)()m ,e('e+a'ia+ (ab)/a+en>(*+a ,ebaai an*+a1
%" ?ama+ a+a) ,eb)+an &ain ,ebaai an*+a1 %an
e" Ke/a&a SKPD +e'(ai+ ,e,)ai (a'a(+e'i,+i( ma,.a'a(a+ #)()m a%a+ ,ebaai an*+a"
769 S+')(+)' *'ani,a,i Pani+ia Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ Kab)/a+en>K*+a %i+e+a/(an
%enan Ke/)+),an B)/a+i>$a&i(*+a"
BAB III
TAHAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
Pa,a& 4
Pena()an %an /e'&in%)nan ,ebaaimana %ima(,)% %a&am Pa,a& 2 %i&a()(an me&a&)i
+a#a/an!
a" i%en+i2i(a,i Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+1
b" @e'i2i(a,i %an @a&i%a,i Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+1 %an
=" /ene+a/an Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+"
Pa,a& 5
719 B)/a+i><a&i(*+a me&a&)i ?ama+ a+a) ,eb)+an &ain me&a()(an i%en+i2i(a,i ,ebaaimana
%ima(,)% %a&am /a,a& 6 #)')2 a %enan me&iba+(an ma,.a'a(a+ #)()m a%a+ a+a)
(e&*m/*( ma,.a'a(a+"
729 I%en+i2i(a,i ,ebaaimana %ima(,)% /a%a a.a+ 719 %i&a()(an %enan men=e'ma+i!
a" ,e0a'a# Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+1
b" $i&a.a# A%a+1
=" #)()m A%a+1
%" #a'+a (e(a.aan %an>a+a) ben%a-ben%a a%a+1 %an
e" (e&embaaan>,i,+em /eme'in+a#an a%a+"
769 Ha,i& i%en+i2i(a,i ,ebaaimana %ima(,)% /a%a a.a+ 729 %i&a()(an @e'i2i(a,i %an
@a&i%a,i *&e# Pani+ia Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ (ab)/a+en>(*+a"
749 Ha,i& @e'i2i(a,i %an @a&i%a,i ,ebaaimana %ima(,)% /a%a a.a+ 769, %i)m)m(an (e/a%a
Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ ,e+em/a+ %a&am $a(+) 1 7,a+)9 b)&an"
Pa,a& ;
719 Pani+ia Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ (ab)/a+en>(*+a men.am/ai(an 'e(*men%a,i (e/a%a
B)/a+i><a&i(*+a be'%a,a'(an #a,i& @e'i2i(a,i %an @a&i%a,i ,ebaaimana %ima(,)%
%a&am Pa,a& 5 a.a+ 749"
729 B)/a+i>$a&i(*+a me&a()(an /ene+a/an /ena()an %an /e'&in%)nan ma,.a'a(a+
#)()m a%a+ be'%a,a'(an 'e(*men%a,i Pani+ia Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ %enan
Ke/)+),an Ke/a&a Dae'a#"
769 Da&am #a& ma,.a'a(a+ #)()m a%a+ be'a%a %i 2 7%)a9 a+a) &ebi# (ab)/a+en>(*+a,
/ena()an %an /e'&in%)nan ma,.a'a(a+ #)()m a%a+ %i+e+a/(an %enan Ke/)+),an
Be',ama Ke/a&a Dae'a#"
BAB I4
PENYELESAIAN SENGKETA
Pa,a& 8
719 Da&am #a& Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ (ebe'a+an +e'#a%a/ #a,i& @e'i2i(a,i %an @a&i%a,i
,ebaaimana %ima(,)% %a&am Pa,a& 5 a.a+ 749, ma(a ma,.a'a(a+ #)()m a%a+
%a/a+ mena0)(an (ebe'a+an (e/a%a Pani+ia"
729 Pani+ia me&a()(an @e'i2i(a,i %an @a&i%a,i )&an +e'#a%a/ (ebe'a+an ma,.a'a(a+
,ebaaimana %ima(,)% %a&am a.a+ 719"
769 4e'i2i(a,i %an @a&i%a,i )&an +e'#a%a/ (ebe'a+an ma,.a'a(a+, #an.a %a/a+ %i&a()(an
1 7,a+)9 (a&i"
Pa,a& 3
719 Da&am #a& Ma,.a'a(a+ H)()m A%a+ (ebe'a+an +e'#a%a/ Ke/)+),an Ke/a&a Dae'a#
,ebaaimana %ima(,)% %a&am Pa,a& ; a.a+ 729 %an a.a+ 769, %a/a+ mena0)(an
(ebe'a+an (e/a%a Pena%i&an Ta+a U,a#a Nea'a"
729 Pen.e&e,aian ,en(e+a a+a, /ena0)an (ebe'a+an ,ebaaimana %ima(,)% /a%a
a.a+ 719 %i&a()(an ,e,)ai %enan (e+en+)an /e'a+)'an /e')n%an-)n%anan"
BAB 4
PEMBINAAN DAN PENGA<ASAN
Pa,a& :
719 Men+e'i Da&am Nee'i me&a&)i Di'e(+*'a+ Aen%e'a& Pembe'%a.aan Ma,.a'a(a+ %an
De,a me&a()(an /embinaan %an /ena$a,an /e&a(,anaan /ena()an %an
/e'&in%)nan ma,.a'a(a+ #)()m a%a+"
729 G)be'n)' me&a()(an /embinaan %an /ena$a,an /e&a(,anaan /ena()an %an
/e'&in%)nan ma,.a'a(a+ #)()m a%a+ (ab)/a+en>(*+a %i $i&a.a#n.a"
769 B)/a+i><a&i(*+a me&a()(an /embinaan %an /ena$a,an /e&a(,anaan /ena()an
%an /e'&in%)nan (e,a+)an ma,.a'a(a+ #)()m a%a+ %i $i&a.a#n.a"
Pa,a& 10
719 B)/a+i>$a&i(*+a me&a/*'(an /ene+a/an /ena()an %an /e'&in%)nan ma,.a'a(a+
#)()m a%a+ (e/a%a )be'n)'"
729 G)be'n)' me&a/*'(an /ene+a/an /ena()an %an /e'&in%)nan ma,.a'a(a+ #)()m
a%a+ (ab)/a+en>(*+a %i $i&a.a#n.a (e/a%a (e/a%a Men+e'i me&a&)i Di'e(+*'a+
Aen%e'a& Pembe'%a.aan Ma,.a'a(a+ %an De,a ,ebaai ba#an /enambi&an
(ebi0a(an"
BAB 4I
PENDANAAN
Pa,a& 11
Sea&a bia.a .an %i/e'&)(an %a&am /e&a(,anaan /ena()an %an /e'&in%)nan
ma,.a'a(a+ #)()m a%a+ %ibeban(an /a%a!
a" Ana'an Pen%a/a+an %an Be&an0a Nea'a1
a" Ana'an Pen%a/a+an %an Be&an0a P'*@in,i1
b" Ana'an Pen%a/a+an %an Be&an0a Kab)/a+en>K*+a1 %an
c. Lain-&ain /en%a/a+an .an ,a# %an +i%a( meni(a+"
BAB 4II
KETENTUAN PENUTUP
Pa,a& 12
Pe'a+)'an Men+e'i ini m)&ai be'&a() /a%a +ana& %i)n%an(an"
Aa' ,e+ia/ *'an mene+a#)in.a, meme'in+a#(an /en)n%anan Pe'a+)'an Men+e'i ini
%enan /enem/a+ann.a %a&am Be'i+a Nea'a Re/)b&i( In%*ne,ia"
Di+e+a/(an %i Aa(a'+a
/a%a +ana& 8 A)&i 2014"
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
++%
GAMA<AN BAUCI
Di)n%an(an %i Aa(a'+a
/a%a +ana& 11 A)&i 2014"
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
++%
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR :51"
Sa&inan ,e,)ai %enan a,&in.a
KEPALA BIRO HUKUM,
CUDAN ARIB BAKRULLOH
Pembina U+ama M)%a 7I4>=9
NIP" 1:;:0324 1:::06 1 001"

Beri Nilai