Anda di halaman 1dari 36

Tiga ahli falsafah silam teragung adalah Aristotle, Plato (gurunya), dan Socrates

(c. 470-3 S!), yang cora" #emi"irannya $anya" mem#engaruhi Plato.


Antara lain, ia menu"ar falsafah %unani a&al (Pre-Socratic) "e#ada asas falsafah
'arat se$agaimana yang terda#at masa "ini.
Socrates--"emung"inannya dise$a$"an #enda#atnya yang menentang menulis
falsafah se$agaimana yang diterang"an dalam #enulisan #er$ualan Plato,
Phaedrus--tida" menulis a#a#un, dan ideanya sam#ai "e#ada "ita secara tida"
langsung melalui Plato dan $e$era#a #enulis silam lain.
Tulisan Plato dan Aristotle mem$entu" teras falsafah silam (Ancient philosophy).
(asil #enulisan mere"a, &alau#un $er"ait dalam "e$anya"an asasnya, amat
$er$e)a dalam gaya dan $ahan "andungan.
Plato menulis $e$era#a do)en #er$ualan falsafah--#erde$atan dalam $entu"
#er$icaraan, $iasanya dengan Socrates se$agai ahli--dan $e$era#a #ucu" surat.
*alau#un #er$ualan a&al men+urus "e#ada "aedah menda#at"an ilmu
#engetahuan, dan "e$anya"an yang tera"hir mengenai "eadilan dan moral
#rati"al (practical ethics), hasil "er+anya yang #aling #enting menggam$ar"an
#andangan (synoptic view ) mengenai moral (ethics), metafi)i", se$a$ (reason),
#engetahuan, dan "ehidu#an manusia. ,dea #entingnya adalah #engetahuan
diterima melalui deria selalunya mengeliru"an dan tercemar, dan #engetahuan
se$enar dida#ati oleh mere"a yang $erfi"ir +auh dari urusan dunia.
!ere"a ini yang mem#unyai #engetahuan mengenai $entu", #ati se$enar
sesuatu, mana"ala a#a yang terda#at di dunia ini hanyalah salinan cacat.
Pengetahuan sedemi"ian mem#unyai "e#entingan moral dan saintifi". Plato
$oleh digelar se$agai mendo"ong idealisme dan rationalisme..
Aristotle, se$ali"nya, le$ih mementing"an #engetahuan yang dida#ati dari deria,
dan le$ih sesuai di"elas"an di "alangan ahli em#irisisme (empiricists) moden
(lihat materialisme dan em#irisisme).
-engan itu, Aristotle meleta""an asas $agi a#a yang a"hirnya $er"em$ang
"e#ada "aedah saintifi" $e$era#a a$ad "emudiannya.
*alau#un dia menulis #er$ualan a&al #ada "er+ayanya, tida" $anya" #erca yang
terselamat sehingga hari ini.
(asil #enulisan Aristotle yang &u+ud masa"ini adalah dalam $entu" "arangan
(treatise) dan, "e$anya"annya, te"s yang tida" diter$it"an. ,ni mung"in
meru#a"an nota syarahan, atau te"s yang diguna"an oleh #ela+arnya, dan
ham#ir #asti disunting $e$era#a "ali "em$ali se#an+ang $e$era#a tahun.
(asilnya, tulisan ini #adat, dan su"ar di$aca. Antara yang ter#enting adalah
Fizik, Metafizik, moral Nicomachean, Politik, De Anima (erkenaan !oh", dan
Poetik.
Aristotle di"enali se$agai $e$era#a to"oh yang mem#ela+ari ham#ir "esemua
$idang yang mung"in #ada masa itu.
-alam sains, Aristotle mem#ela+ari anatomi, astronomi, em$riologi, geografi,
geologi, meteorologi, fi)i" dan )oologi. -alam falsafah, Aristotle menulis
$er"enaan esteti", e"onomi, moral ( ethics ), "era+aan, metafi)i", #oliti", #si"ologi,
retori", teologi. +uga #endidi"an, adat asing, #enulisan, dan sastera. /a$ungan
"er+anya $oleh di"ata"an meru#a"an ensi"lo#edia #engetahuan %unani.
siapa aristotle?
Aristotle meru#a"an to"oh umum teta#i teta# men+adi tum#uan #eng"a+i falsafah.
Aristotle $erasal dari "eluarga yang "aya. 'eliau di "ata"an mem#unyai sifat
luaran iaitu $eram$ut #enda" yang di #otong mengi"ut arus fesyen dan
mem#unyai "a"i yang #an+ang. 'eliau +uga aga" gemar $ersole" dan mema"ai
cincin di +ari.Aristotle meru#a"an seorang guru yang mem#er+uang"an ilmu
falsafah teta#i $u"anlah seorang to"oh #oliti" $arat yang mem#er+uang"an ilmu
falsafah se#erti to"oh $arat yang ter"enal iaitu Socrates. 'eliau menghida#
#enya"it lelah. 'eliau +uga di"ata"an #emidato yang $ai", syarahan-syarahan
yang disam#ai"an $eliau +elas, "ata-"ata yang diguna"an amat $ernas dan
mem$idas "ata-"ata yang ta+am.Aristotle di"ata"an mem#unyai musuh yang
ramai ma"a da#at digam$ar"an $aha&a $eliau seorang yang som$ong dan su"a
mengarah. Teta#i dalam "arya-"arya falsafah $eliau tida" terda#at unsur
sentimental malahan $eliau amat menghargai #ersaha$atan, "emam#uan diri
sendiri, menyedari ha"i"at "edudu"an diri sendiri di dalam se$uah tradisi yang
mulia dan amat $er$angga dengan #enca#aiannya.-ise#an+ang "ehidu#an
Aristotle, $eliau mem#unyai "einginan yang tinggi untu" mengetahui secara
mendalam tentang "ehidu#an. 0e$anya"an "arya Aristotle mem$u"ti"an $eliau
menum#u"an seluruh tum#uannya untu" mema+u"an #enemuan ha"i"at
"e$enaran dan #ertam$ahan manusia yang mem#ercayai tentang "e$enaran
sesuatu falsafah.
Aristotle #ernah menulis dalam "arya tera&alnya,
12hortation to Philoso#hy $aha&a 3mencari "e$i+a"sanaan suatu "e#uasan,
semua orang $erasa senang dengan falsafah dan ingin mengha$is"an masa
dengannya (falsafah) dan meninggal"an semua yang lain.4 'eliau menga+a"
manusia untu" men+alani "ehidu#an se#erti mana yang "ita sendiri mahu. 0ita
tida" $oleh men+alani "ehidu#an atas "ehenda" orang lain.0e$ahagiaan dalam
se$uah "ehidu#an amat #enting. (al ini "erana dengan "ehidu#an yang $ahagia
a"an me&u+ud"an +i&a yang tenteram. (al inilah yang di ma"sud"an oleh
Aristotle. 5i"a "ita hidu# mengi"ut "ehenda" orang lain nescaya hati "ita dan +i&a
"ita a"an mem$eronta" mahu"an "e$e$asan. !anusia yang tida" $e$as dalam
"ehidu#an a"an mudah mengalami "emurungan.!anusia yang mengalami
"emurungan a"an sentiasa $erangga#an dunia ini tida" menyerono""an.
Sedang"an dunia ini #enuh dengan &arna-&arni "eceriaan. Aristotle tida"
$erangga#an dunia ini sesuatu yang mem$osan"an "erana $eliau meng"a+i
dunia ini. 'eliau ya"in $aha&a dunia ini sesuatu yang menyerono""an "erana di
dalam dunia ini ter"andung 6006 rahsia yang $elum "ita "etahui. 7leh itu,
Aristotle $anya" meng"a+i dunia ini untu" menying"a# 6006 rahsia yang
ter"andung.7leh itu lahirlah resi#i "e$ahagiaan yang Aristotle &u+ud"an. 8esi#i
$eliau amat mudah "erana +i"a mengi"ut rese#i $eliau segala yang di fi"ir"an
oleh manusia yang mengi"ut "ehenda" diri sendiri a"an menca#ai "e$ahagiaan.
(al ini dise$a$"an manusia mela"u"an sesuatu #e"er+aan itu dengan "ei"hlasan
diri sendiri dan tiada #a"saan. !a"a #e"er+aan itu dila"u"an dengan mudah dan
#erasaan yang mengem$ira"an. Pe"er+aan yang susah +uga a"an men+adi
senang.
Sesungguhnya, Aristotle amat $i+a" dalam meng"a+i ilmu #engetahuan.
0e$anya""an ilmu falsafahnya mengenai "ehidu#an seharian manusia. ,lmu
falsafah yang Aristotle "emu"a"an dii"uti oleh ana" muridnya. Aristotle turut
menyam#ai"an ilmu falsafahnya "e#ada masyara"at lain tida" se#erti ahli
falsafah yang le$ih terdahulu se#ertinya yang hanya meng"a+i ilmu falsafah
teta#i tida" menyam#ai"an dan dii"uti oleh masyara"at #ada masa itu.Aristotle
menga+ar masyara"at setem#atnya #ada masa dahulu sama-sama $erfi"ir
se#ertinya. 7leh itu, $eliau a"an menga+ar ana" muridnya yang isteme&a #ada
&a"tu #agi mana"ala orang a&am $eliau a"an menga+ar #ada &a"tu #etang.
0aedah #enga+aran $eliau $anya" $er$entu" #enyelidi"an. (al ini dise$a$"an,
Aristotle mahu masyara"at setem#atnya $anya" $erfi"ir dan menghargai
"ehidu#an di dunia ini. 'eliau mahu masyara"at meng"a+i segala ilmu
#engetahuan dengan mendalam dan ter#erinci. !engetahui segala ilmu dalam
#el$agai as#e" dan mengam$il "ira #andangan orang lain untu" meng"a+i
sesuatu $idang ilmu.9alsafah yang di"emu"a"an oleh Aristotle iaitu "e$ahagiaan
amat disenangi oleh masyara"at. (al ini dise$a$"an Aristotle mengemu"a"an
#rinsi# yang mudah. Aristotle menyeru su#aya manusia mengi"ut "ehenda" diri
sendiri di sam#ing #erlu #atuh "e#ada Tuhan. !emang lumrah manusia
mem#ercayai "e&u+udan Tuhan. !ahu menga$di"an diri "e#adanya teta#i #erlu
seiring dengan "ehidu#an di dunia. !anusia tida" #erlu menum#u"an hanya
"e#ada a"hirat saha+a.
'entu" "a+ian Aristotle sangat +elas. ,dea-idea yang di"emu"a"an oleh Aristotle
mengenai "ehidu#an tradisi dalam #er"em$angan ilmu #engetahuan amat +elas.
Setia# ilmu #engetahuan yang di"a+i oleh $eliau tida" hanya memandang satu
sudut saha+a. 'eliau mengam$il "ira semua as#e" dan semua #andangan orang
lain. 'eliau men+elas"an $aha&a "a+ian mengenai ha"i"at tentang "ehidu#an
su"ar dihurai"an +i"a memandang hanya satu as#e". 7leh itu harus memandang
"e#ada as#e" lain.'eliau menyata"an $aha&a ha"i"at mengenai "ehidu#an ini
tida" a"an ada masyara"at $erasa #uas hati +i"a meng"a+i hanya satu as#e"
tan#a memandang as#e" lain. !anusia a"an terus mencari sesuatu ma"lumat
mengenai "ehidu#an ini sehingga manusia itu $erasa #uas hati. Setia#
"ehidu#an yang dilalui oleh manusia adalah $er$e)a. 7leh itu, manusia a"an
mem$eri tafsiran mengenai "ehidu#an mere"a yang $er&arna-&arni itu. 'eliau
menasihati ana" muridnya yang turut sama meng"a+i su#aya memerhati"an
#enda#at-#enda#at yang $enar dan +uga #enda#at yang #alsu. 0emudian
di$e)a"an #enda#at $enar dan #enda#at yang #alsu. !emerhati dengan mata
yang ta+am #er$uatan yang dila"u"an oleh manusia seharian. Setia#
#emerhatian itu mem#unyai "e$enaran. !a"a "einginan da#at di#enuhi. 7leh
itu, +i"a manusia mem#ercayai sesuatu #er"ara dan #er"ara itu adalah sesuatu
yang $enar ma"a itulah tanda #er"ara yang mung"in $enar dan "urangnya
"e#alsuan di dalam ha"i"at "e$enaran terse$ut.
0esim#ulannya, "a+ian Aristotle amat mengagum"an. 0a+iannya $enar dan +elas.
Aristotle meningal dunia #ada musim $unga tahun 3:: S.!. 0eti"a itu $eliau
$erusia ;: tahun dan $erada di "emunca" "e"uatan "a+iannya. Setelah "ematian
$eliau, saha$at dan +uga muridnya Theo#hrastus mengam$il alih tugasnya dan
<yceum "e"al se$agai #usat #enga+ian Sains dan falsafah yang $er+aya. Teta#i
#ada a$ad "etiga S.! sinar Aristotelianisme men+adi #udar. !a)ha$-ma)ha$
#emi"iran yang lain se#erti Stoi", 1#icuruiah, S"e#ti" telah menguasai #entas
falsafah dan sains $er"em$ang $erasingan dari#ada falsafah dan men+adi
la#angan #a"ar. Sungguh#un $egitu Aristotle tida" #ernah dilu#a"an dan
sentiasa di"enang segala usaha $eliau dalam ilmu falsafah ini
---------------------------------------------------------------------------------------
<atar $ela"ang Aristotle.
Aristotle dilahir"an #ada tahun 3=4, di Stagira se$uah "ota di >tara %unani.
Ayah $eliau meninggal dunia "eti"a $eliau masih "ecil lagi dan $eliau di#elihara
oleh $a#anya Pro2enus, yang mem#unyai hu$ungan dengan Atarneus. Tida"
terda#at se$arang catatan mengenai #endidi"an a&al Aristotle, teta#i oleh
"erana $eliau datang dari se$uah "eluarga yang "aya dan alim, tentulah $eliau
menerima $entu" latihan "esusasteraan dan gymnasti" yang $iasa $agi orang-
orang $erada di yunani.
Pada tahun 3;7, "eti"a $erumur 67 tahun, $eliau meninggal"an Stagira
menu+u "e Athens dan menyertai "um#ulan orang-orang $ergeliga yang $e"er+a
dan $ela+ar di $a&ah #im#inan Plato. A"ademi se#erti +uga <yceum satu tem#at
a&am, dan se"olah Plato sama dengan se"olah Aristotle tida" seru#a dengan
se$uah uni?ersiti moden. Teta#i ada $e$era#a #er$e)aan antara "edua-dua
se"olah terse$ut. Aristotle men+adi ahlinya #ada tahun 3;7.
Aristotle "e"al di Athens se$agai seorang ahli A"ademi Plato selama :0
tahun. Pada 347 tahun, Plato meninggal dunia, $eliau meninggal"an Athens
menu+u "e Atarneus, "eti"a itu $eliau $erumur 37 tahun, seorang ahli falsafah
dan ahli sains. Aristotle ialah ahli falsafah /ree" yang dididi" oleh Plato.'eliau
meru#a"an guru "e#ada Ale2ander The /reat. A#a$ila Ale2ander men+adi ra+a
!acedonia (33; S!).
Aristotle mengasas"an <yceum yang meru#a"an "omuniti untu" men+alan"an
#enyelidi"an. Sele#as "ematian Ale2ander, Aristotle meninggal"an Athens atas
se$a$-se$a$ #oliti" dan "emudiannya meninggal dunia #ada tahun $eri"utnya.
Selama hayatnya, Aristotle menulis tida" "urang 400 $uah $u"u meli#uti #el$agai
ca$ang #engetahuan. 'agaimana#un, #enulisan $eliau atas tema-tema $iologi,
logic sains #oliti" adalah antara yang sangat menon+ol dan mem#engaruhi
#emi"iran orang ramai.
Sum$angan Aristotle
1) Bidang falsafah.

Aristotle di"enali se$agai $e$era#a to"oh yang mem#ela+ari ham#ir "esemua
$idang yang mung"in #ada masa itu. -alam sains, Aristotle
mem#ela+ari anatomi, astronomi, em$riologi,geografi, geologi, meteorologi, fi)i" d
an )oologi. -alam falsafah, Aristotle menulis $er"enaan esteti", e"onomi, moral
(ethics), "era+aan, metafi)i", #oliti", #si"ologi, retori", teologi. +uga #endidi"an,
adat asing, #enulisan, dan sastera. /a$ungan "er+anya $oleh di"ata"an
meru#a"an ensi"lo#edia #engetahuan %unani.
0a+ian $iologi iaitu "a+ian tentang hai&an men+adi asas sains $iologi yang
dila"u"an oleh Aristotle.
9alsafah tentang "onse# "e$ahagiaan yang ditun+u""an oleh Aristotle.
!engi"ut Aristotle, "onse# @"e$ahagiaan (eudaimonia)A men+adi satu tu+uan
utama dalam #er$uatan dan ting"ah la"u manusia.
9alsafah "e$ai"an moral +uga turut di"etengah"an oleh Aristotle. Aristotle
meru+u" "e#ada #erasaan dan #er$uatan dalam #er$incangan $eliau tentang
"e$ai"an moral. Sesuatu "e$ai"an moral $oleh dita"rif"an melalui #erasaan "ita
terhada# sesuatu o$+e" atau situasi, dan +uga melalui tinda"an "ita dalam
"eadaan "ita.Salah satu moral Aristotle ialah "e$eranian.
:) Bidang Pendidikan.
Teori yang dihasil"an masih diguna #a"ai sehingga "e hari ini. Pemi"irannya +uga
tersera# "e mana-mana.
!es"i#un se$ahagian $esar ilmu #engetahuan yang di"em$ang"an,terasa le$ih
meru#a"an #en+elasan dari hal-hal yang masu" a"al,$anya" teori-teorinya yang
$ertahan $ah"an ham#ir selama dua ri$u tahun lamanya.(al ini ter+adi "arena
teori-teori terse$ut sangat $er#engaruh #ada #emi"iran $arat dan #emi"iran
agama lain #ad umumnya.
*ata" dan 0e#eri$adian Aristotle.
6-) 'eliau $erasal dari#ada "eluarga "aya.
:-) 'eliau aga" su"a $ersole", mema"ai cincin di +ari dan menyim#an ram$ut
#ende" mengi"ut fesyen.
3-) 'eliau mnghida# sa"it #enat dan di"ata"an $er"a"i #an+ang.
4-) 'eliau seorang #emidato yang $ai", syarah-syarahannya terang, ca"a#nya
mena&an dan tem#ela"nya ta+am.
B-) !usuhnya ramai yang menggam$ar"an $eliau seorang yang #enyom$ong
dan #erangah.
;-) *asiatnya yang masih ada menun+u""an "emurahan hati $eliau dan fi"irannya
yang #an+ang.
7-) 0arya C "arya falsafahnya tida" mengandungi sentimen, teta#i mere"a
mem$ayang"an $aha&a $eliau menghargai #ersaha$atandan "emam#uan diri
sendiri
PLATO DAN ARISTOTL
. Pato D Aristoteles, mengem$ang"an sistem#endidi"an $erdasar"an #ada
#rinsi#-#rinsi# #si"ologi.!ere"a menulis tentang model-model #endidi"an
yangdi#eruntu""an $agi "elom#o" masyara"at yang$er$eda-$eda3. Aristoteles,
!engem$ang"an s#i"ologi daya yangdidalamnya ada 3 "e"uatanE"om#onen
dalam +i&a manusiayang saling inde#enden ($ergantung satu sama lainnya)a.
PenalaranE#engertianE"ognitifEci#ta$. PerasaanEemosiEafe"tifErasac.
0ehenda"E&illE"onasiE"arsa4. 5ohn Amos Fomenicus, ia mengata"an $ah&a
ana"adalah indi?idu yang sedang $er"em$ang, oleh se$a$itu dilihat dalam
$entu" dan "ara"ternya se$agai@ana"A $u"an se$agai @miniatur orang de&asaA
!. Plato " Aristoteles# mengem$ang"an sistem #endidi"an $erdasar"an #ada
#rinsi#-#rinsi# #si"ologi.
Aristoteles adalah to"oh yang idenya $er"em$ang men+adi Psi"ologi -aya.
-alam #si"ologi -aya ada 3 "e"uatanE"om#onen dalam +i&a manusia yang
"etiganya saling interdependent ($ergantung satu sama lain). 0etiga "om#onen
terse$ut adalah G
a. PenalaranEPengertianE0ognitifEFi#ta
$. PerasaanE1mosiEAfe"tifE8asa
c. 0ehenda"E#illE 0onasiE0arsa
Aristotle
Se$arah hid%p Aristotle
Aristotle adalah seorang yang #aling ter"enal #ada
)aman %unani "uno. 'eliau tida" #ernah menang dalam #e#erangan , teta#i
$eliau ter"enal se$agai seorang guru dan salah satu ahli falsafah ter"enal yang
#ernah hidu# di dunia ini. (anya sedi"it fa"ta-fa"ta yang di"etahui mengenai
masa "ecil Aristotle. 'eliau lahir di Stagira, se$uah "ota di $agian utara %unani,
#ada tahun 3=4 s.m. Ayahnya meru#a"an seorang do"tor semasa Amyntas ,,
8a+a !acedonia. 0elihatannya Aristotle $ela+ar sedi"it mengenai ilmu
#engetahuan alam (sains) dari#ada ayahnya.
ARISTOTL SBA&AI '(RID
0eti"a Aristotle $erusia 67 tahun, $eliau #ergi $ela+ar "e Athena, "ota ter#enting
%unani. 'eliau men+adi murid "e#ada ahli falsafah iaitu Plato. Ana" muda ini
mengha$is"an &a"tunya $e$era#a tahun di A"ademi Plato mem#ela+ari
matemati" astronomi dan tatanegara (go?ernment). Fara #enga+aran Plato
mene"an"an #ada $agaimana $erfi"ir dengan +ernih. Aristotle $ela+ar di$a&ah
$im$ingan Plato selama "ira-"ira :0 tahun. 'eliau ialah sis&a yang $ai". Plato
mengata"an $eliau adalah $intang se"olah terse$ut. 0eti"a Plato meninggal
#ada tahun 347 s.m. Aristotle meninggal"an a"ademi terse$ut dan mulai
mengem$ang"an metoda $ela+arnya sendiri. 'agaimana "ita $ela+ar mana yang
$enar dan mana yang salahH 'agaimana $entu" #emerintahan yang ter$ai"H ,ni
adalah $e$era#a hal yang $er"um#ul di "e#ala Aristotle. Aristotle $erusaha
mencari +a&a#an dengan mengenal#asti "eadaan dunia di se"elilingnya dan
mengum#ul"an $u"ti-$u"ti nyata. 'eliau #ercaya $aha&a setia# "e+adian
mem#unyai #en+elasan yang logi", dan dia ialah orang #ertama yang
mem$entu" "esim#ulan dari hasil in?estigasi dan #engamatan.
ARISTOTL SBA&AI &(R(
Aristotle men+adi le$ih
ter"enal setelah meninggal"an se"olah Plato. 0eti"a 8a+a Phili#,, mencari guru
untu" ana"nya, Ale2ander dia memilih Aristotle. Sulit di"etahui se$era#a $esar
Aristotle mem#engaruhi Ale2ander Agung, teta#i "ita tahu hu$ungan guru dan
murid se#an+ang hidu#nya adalah meru#a"an dua orang saha$at. Setelah
men+adi ra+a !acedonia, Aristotle "em$ali "e Athena. Tahun 33B s.m. dengan
dana sum$angan Ale2ander, Aristotle mem$u"a se$uah se"olah yang di$eri
nama <yceum. -ari asal "ata itu highschools di Perancis dan ,taly dinama"anG
lycee danliceo.'anya" mata #ela+aran yang dia+ar"an di <yceum, dan $er$agai
alat $antu untu" #roses$ ela+ar. Aristotle menhim#un $u"u-$u"u dan mem$u"a
#er#usta"aan $esar #ertama #ada masa itu. Ada +uga museum ilmu alam, "e$un
dan ladang. Aristotle mengan+ur"an agar setia# orang mencari tem#atnya
masing-masing di duniaini dan $ela+ar $agaimana cara hidu# yang $ai" dan
$erguna $agi orang lain.(idu# $ahagia da#at ditemui #ada I#ertengahan emas
(golden mean)J, ma"sudnyan ditengah-tengah dua "elom#o" e"trim yang
$ertentangan dan selalu tim$ul di dalam masyara"at. -ua $elas tahun setelah
Aristotle mem$u"a se"olahnya, terdengar $erita $aha&a Ale2ander Agung telah
&afat. Pada &a"tu itu ra"yat Athena ter#ecah dua, #ro dan "ontra alam
Ale2ander Agung. Aristotle dituduh oleh "elom#o" "ontra se$agai $erla&anan
dengan agama. -ari#ada menyanggah di #engadilan $eliau memilih
meninggal"an Athena, dan ta" lama "emudian meninggal #ada tahun 3:: s.m.
Pe)ikiran Aristotle
Aristotle, le$ih mementing"an #engetahuan
yang dida#ati dari deria, dan le$ih sesuai di"elas"an di "alangan ahli
em#irisisme (em#iricists) moden (lihat materialisme dan em#irisisme). -engan
itu, Aristotle meleta""an asas $agi a#a yang a"hirnya $er"em$ang "e#ada
"aedah saintifi" $e$era#a a$ad "emudiannya. *alau#un dia menulis #er$ualan
a&al #ada "er+ayanya, tida" $anya" #erca yang terselamat sehingga hari ini.
(asil #enulisan Aristotle yang &u+ud masa"ini adalah dalam $entu" "arangan
(treatise) dan, "e$anya"annya, te"s yang tida" diter$it"an. ,ni mung"in
meru#a"an nota syarahan, atau te"s yang diguna"an oleh #ela+arnya, dan
ham#ir #asti disunting $e$era#a "ali "em$ali se#an+ang $e$era#a tahun.
(asilnya, tulisan ini #adat, dan su"ar di$aca. Antara yang ter#enting adalah
9i)i", !etafi)i", moral Kicomachean, Politi", -e Anima ('er"enaan 8oh), dan
Poeti".
Aristotle di"enali se$agai $e$era#a to"oh yang mem#ela+ari ham#ir "esemua
$idang yang mung"in #ada masa itu. -alam sains, Aristotle mem#ela+ari
anatomi, astronomi, em$riologi, geografi, geologi, meteorologi, fi)i" dan )oologi.
-alam falsafah, Aristotle menulis $er"enaan esteti", e"onomi, moral (ethics),
"era+aan, metafi)i", #oliti", #si"ologi, retori", teologi. +uga #endidi"an, adat asing,
#enulisan, dan sastera. /a$ungan "er+anya $oleh di"ata"an meru#a"an
ensi"lo#edia#engetahuan %unani.

*ata+kata Aristotle
,*ita adalah apa -ang kita lak%kan se.ara /er%lang kali. 0%ster%#
ke.e)erlangan /%kanlah s%at% tindakan tetapi sat% ta/iat1
2ang )eninggikan dar$at seseorang ialah
akal dan ada/n-a# /%kan asal ket%r%nann-a 3 4Aristotle)
Ada/ dan sopan it% le/ih penting daripada )akan dan )in%) 3 4Aristotle)
Orang -ang )en-isihkan diri daripada perga%lan tidak akan )en.apai
ke)a$%an.
Perga%lan it% )en.erdaskan dan )ena$a)kan ingatan.
4Aristotle)
Siapa sa$a /isa )arah# it% )%dah5 tetapi %nt%k )arah pada orang -ang
tepat# dan skala -ang tepat# dan 6akt% -ang tepat# dan %nt%k t%$%an -ang
tepat# dan dengan .ara -ang tepat# hal it% tidak di)iliki oleh se)%a orang#
dan it% tidak )%dah.
Aristotle)
Pengiktirafan dan gan$aran datang kepada )ereka -ang )en%n$%kkan
k%aliti -ang /aik dala) kehid%pan + 4Aritotle)
Pandangan Tokoh+Tokoh 7alsafah Barat Terhadap Pendidikan
9alsafah dan #endidi"an meru#a"an dua disi#lin ilmu yang $er$e)a teta#i
mem#unyai #er"aitan yang sangat erat. 0ehidu#an manusia mem$entu" falsafah
yang tersendiri. Per"em$angan manusia yang $er"ait dengan #endidi"an
mem$a&a "e#ada #ertem$ungan falsafah dalam #endidi"an. Pendidi"an #ula
memerlu"an "uri"ulum se$agai #engisiannya $agi mem$oleh"an manusia
mem#eroleh #engetahuan, "emahiran, nilai dan $udaya untu" sur?i?al dalam
"ehidu#annya dan generasi yang seterusnya.
Per"ataan #endidi"an mem#unyai tafsiran yang $erlainan $agi setia# indi?idu.
Pengertian #endidi"an sentiasa $eru$ah mengi"ut #eredaran )aman, tu+uan dan
tugasnya. Pada asalnya, #er"ataan education di$entu" dari#ada dua #er"ataan
<atin, iaitu educere yang $erma"na mem$im$ing atau melatih, dan educare, iaitu
melatih atau mengasuh.
Plato (4:7 C 347 S!), seorang ahli falsafah yang ter"emu"a #ada )aman
%unani, $er#enda#at #endidi"an meru#a"an suatu #roses untu" mem$entu"
indi?idu yang $era"hla" mulia. 'eliau menyo"ong #enda#at Socrates $aha&a
tu+uan #endidi"an adalah untu" mem$eri latihan moral "e&arganegaraan yang
$ai". Proses #endidi"an da#at mem$entu" &arganegara yang $ai" serta setia
dan mematuhi undang-undang negara.
Plato #ercaya seseorang hanya da#at ilmu a#a$ila dia $erusaha $ersungguh-
sungguh dengan mengguna"an #emi"iran secara "ritis. !engi"ut $eliau, ramai
orang $ersedia menerima fenomena yang di#erhati"an "ali #ertama, se#erti
dengan orang yang $er#uas hati melihat $ayang yang di#antul"an sinar dari luar
"e atas dinding gua. 7rang ini enggan meninggal"an tem#atnya untu"
menghada#i realiti, dan tida" se#erti ahli falsafah yang mengguna"an masa
hidu# se#enuhnya $erusaha secara $ersungguh-sungguh mencari "e$enaran.
!enurut Plato, orang yang mencintai "ecanti"an, $enda yang $ai" atau tinda"an
yang adil adalah orang yang ada #enda#at, teta#i $u"an ilmu. Seorang yang
$erilmu mencintai "ecanti"an, "e$ai"an dan "eadilan yang se$enar. 'agi Plato,
#enda#at adalah $er"aitan dengan o$+e" yang di#erse#si"an, dan ini $oleh
disalaherti"an. !ana"ala, ilmu yang se$enar adalah di luar #erse#si dan
$er"aitan dengan dunia a$adi yang mana tida" $oleh disalaherti"an. !a"a,
#er"ara yang "husus adalah #enda#at dan $u"an ilmu. Seorang yang $erilmu
adalah dimoti?asi"an oleh hasrat yang mencintai a#a yang se$enar, ter$ai",
tulen, tertinggi dan a$adi.
Plato, di dalam $u"u !epu$lic, men+elas"an fungsi #endidi"an se$agai #emilihan
murid yang sesuai untu" melatih mere"a $erdasar"an #otensi masing-masing.
0andungan #ela+aran harus dirancang mengi"ut #ering"at-#ering"at
#er"em$angan indi?idu. Pendidi"an meru#a"an intera"si antara indi?idu dengan
masyara"atnya. 7leh itu, ciri-ciri sosio-$udaya harus mem#engaruhi
#er"em$angan "ognitif indi?idu, termasu" ting"ah la"unya. !engi"ut Plato,
#endidi"an adalah tanggung+a&a$ negara. 8e#u$li" yang idealnya adalah G @5i"a
#endidi"an indi?idu da#at memenuhi "e#erluan masyara"at dan negara, dan
#otensi indi?idu da#at di#er"em$ang mengi"ut #er$e)aan indi?idu, ma"a
#endidi"an ini a"an di"ata"an menca#ai tu+uan dan fungsinya.A
Aristotle 489: 3 8!! S')# ahli falsafah %unani yang ter"emu"a sele#as Plato,
dalam $u"unya Politik% menghurai"an #endidi"an se$agai ilmu yang $ersifat
eti"al dan #oliti"al. !engi"ut $eliau, tu+uan #endidi"an ialah mem$eri"an setia#
&arganegara segala #eluang untu" menca#ai "e$ahagiaan hidu#nya. Proses
#endidi"an da#at melatih &arganegara mematuhi #eraturan-#eraturan dan
ting"ah la"u yang $ai" dan ce"a# dalam #engurusan #entad$iran serta
"eu#ayaan mem#ertahan"an "edaulatan negara.
<ogi" yang di#er"enal"an oleh Aristotle adalah $er"aitan ra#at dengan #emi"iran
dedu"tif, iaitu menga#li"asi"an generalisasi umum untu" menghurai"an "es
"husus atau mem$entu" generalisasi $aru. <ogi" Aristotle mengguna"an
silogisme yang merang"umi dua #remis yang $enar dan satu "esim#ulan yang
sah.
Se$agai contoh G
Premis 6 G Semua manusia adalah ma"hlu" yang fana.
Premis : G Plato ialah manusia.
0esim#ulan G Plato ialah ma"hlu" yang fana.
!engi"ut Aristotle, "e$ai"an adalah "ecemerlangan manusia. !a"a, tu+uan
#endidi"an ialah memu#u" "e$ai"an murid. Semua ra"yat $ertanah harus dididi"
a#a yang $erguna untu" mere"a, agar mere"a $er$udaya mem#unyai "e$ai"an
dan masa untu" memain"an #eranan yang $ertanggung+a&a$ dalam
#entad$iran negara.
!umusan Falsafah Pendidikan Aristotle
6. Pendidi"an adalah $erhu$ung ra#at dengan #oliti", dan #erlu $er"uat"uasa
se$elum #erla"sanaannya.
:. Pendidi"an se"olah harus dihad"an "e#ada &arganegara saha+a. 0ana"-
"ana" ham$a tida" laya" dididi".
3. Pendidi"an harus mengutama"an rasionaliti indi?idu.
4. 7leh "erana #em$entu"an "onse#, teori dan #rinsi# $erdasar"an #engalaman
"on"rit, #ende"atan #em$ela+aran yang $etul ialah dari#ada "on"rit "e#ada
a$stra" dan dari#ada s#esifi" "e#ada umum. Teori yang di$entu" harus
dia#li"asi"an.
Aristotle in politi.al ;ie6
!7(A!A- 9AL<% ',K A-A! 'A0=66067;
!7(- KAS,18 ',K A'-><<A( 'A0=660:4=
Aristotle dalam #oliti"
PN&NALAN
!enurut !iriam 'udiar+o (63) teori adalah
generalisasi yang a$stra" mengenai $e$era#a fenomena dalam menyusun
generalisasi itu teori selalu mengguna"an "onse#-"onse#. 0onse#-"onse# itu
lahir dalam fi"iran dan fa"ta di#a"ai se$agai $atu loncatan. Teori #oliti" adalah
#erde$atan dan generalisasi dari fenomena yang $ersifat #oliti". -alam erti "ata
lain, #oliti" adalah #er$ahasan dan renungan atas tu+uan #oliti" serta cara
menca#ai tu+uan itu. 0onse#-"onse# yang di$ahas dalam teori #oliti" menca"u#i
masyara"at, "elas sosial, modenisasi dan #eru$ahan sosial. ,deologi #oliti"
adalah him#unan nilai-nilai, idea, norma, "e#ercayaan dan "e&a+i$an,
"emerde"aan, Kegara, #em$angunan, #ermodenan dan #eru$ahan. ,deologi
#oliti" adalah him#unan nilai-nilai, idea, norma, "e#ercayaan, "eya"inan, suatu 3
*elfanscharung4 yang dimili"i oleh seseorang atau "elom#o" orang atas dasar
mana dia menentu"an si"a#nya terhada# "e+adian dan masalah #oliti" yang
dihada#inya yang dihada#inya yang menentu"an ting"ah la"u #oliti"nya. Kilai-
nilai idea ini menentu"an suatu system yang $er#autan dan $ersifat ideal.
!a"na teori #oliti" menurut istilah teori #oliti" diguna"an untu" didefinisi"an
dengan #el$agai ma"na. ,anya $e$era#a hi#otesis mengenai #roses atau
institusi #emerintahan atau ia +uga meru+u" "e#ada #rinsi# dan norma-norma
moral yang menga&al #erila"u #oliti". Terda#at $e$era#a to"oh yang ter"enal
se#erti Aristotle yang telah mem$eri"an suatu teori dan "onse#-"onse# yang
'er+aya diguna"an #ada "e$anya""an Kegara.
BIODATA ARISTOTL TNTAN& POLITI*
8ichard 0raut menyata"an dalam "aryanya Aristotle dilahir"an di Stargia iaitu
se$uah 'andar di /reece #ada 3=4 se$elum masihi dan meninggal dunia #ada
3:: se$elum masihi. Pada umur 67 tahun Aristotle dihantar "e Athens untu"
mem#ela+ari ilmu di se"olah iaitu di#anggil se$agai the Academy.
Ari
stotle telah $anya" menemui #ende"atan dalam "a+iannya. (al initermasu"lah
$elia menemui $entu" #em$ela+aran formal iaitu logi". Aristotle menerang"an
$aha&a setia# idea itu harus difahami dengan mengguna"an #ende"atan atau
method yang $er$e)a $agi #enemuan yang telus. Aristotle se$enarnya telah
mengga$ung"an dalam ilmu $agi menerang"an suatu isu, iaitu memasu""an
unsur "a&alan rasional dan mengam$i"ira unsur manusia. -alam "aryanya
Aristotle memasu""an #er"ataan tentang #er"ataan Nicomachean &thics'
Nicomachean &thics +uga di"enali se$agai 1udemian 1thics iaitu $idang "a+ian
tentang #er&ata"an yang dihu+ah oleh Aristotle se$agai "e$ahagiaan. Aristotle
mengeluar"an "enyataan tentang "e+adian ini se#erti setia# tinda"an manusia
tida" semua mem#unyai $ahagian yang sama. Setia# tu+uan atau matlamat atau
a"ti?iti adalah $erdasar"an "e#erluan yang lain dan matlamat lain a"an di"eca#i
anatara satu dengan lain. 0e#astian yang #aling atas da#at di"enal#asti $u"an
"erana matlamat yang terhalang dari#ada a#a yang "ita da#ati #ada a"hir se"ali,
teta#i hari "e hari adalah "ita da#at mem$uat "uasa $erasas"an rasional.
Per&ata"an memain"an #eranan #enting dalam "ehidu#an manusia "erana
da#at mem$eri"an a"ses $agaimana men+adi"an seseorang manusia. Aristotle
seterusnya menerang"an Kicomachean 1thics adalah #er$uatan #oliti" "erana
"etua #oliti" harus $erlatih dan $er#andu"an "e#ada #emahaman terhada#
matlamat atau tu+uan #oliti" "e#ada legislation iaitu mengam$il"ira unsur
"emanusiaan.
S('BAN&AN ARISTOTL DALA' IL'( POLITI*
Schmanat 6;0 dalam "arya 9ilsafat #oliti" Aristoteles atau Aristotle
mendefinisi"an negara se$agai se$uah @"omuniti "eluargaA dan @"um#ulan
"eluarga yang se+ahtera demi "ehidu#an yang le$ih sem#urna dan $ercu"u#anA.
,stilah @$ercu"u#anA ialah mengim#li"asi"an $aha&a o$+e" menca#ai saranan-
saranan untu" menca#ai tu+uan dan ia tida" memerlu"an $antuan dari#ada #iha"
lain dalam merialisasi"an #otensi &ata"nya. -alam mengi"uti #er"em$angan
masyara"at , Aristoteles menyata"an $aha&a $anya" $entu" organisasi sosial
yang $elum sem#urna telah $erada di tem#at yang mana manusia $oleh
ditemu"an. Pada mulanya manusia hidu# ter#isah, "emudia "elom#o"-"elom#o"
"eluarga $ersama-sama dalam "omuniti desa dan saling $antu-mem$antu dan
melindungi antara satu sama lain. Kegara $ermula dalam "e#erluan hidu# yang
nyata dan $erlan+utan dalam "e$eradaan untu" mem#eroleh "ehidu#an yang
le$ih $ai" dan $u"an untu" "ehidu#an yang semata-mata. Aristotle terus-
menerus meru+u" "e#ada fungsi #ositif negara dan dengan tegas menyata"an
$aha&a "omuniti #oliti" tida" muncul hanya untu" men+adi #olisi guna melindungi
aturan "alangan #ara &arga atau se$agai #era+urit untu" men+aga ra"yat
terhada# gangguan luar.
Aristotle mene"an"an $aha&a "a+ian terhada# organisme atau ga$ungan yang
"om#le"s $agaimana #un harus $ermula dengan mem#ertim$ang"an o$+e"-
o$+e" yang ada dalam unsur-unsur "onstitutionnya. -alam "aryanya iaitu dari
$u"u 1thics yang ditulis se$agai #engantar untu" @#oliticsA, $eliau mengu+i &ata"
dan tu+uan manusia dan menggam$ar"an $aha&a a"ti?iti yang te#at dari
manusia ditemu"an dalam a#a yang sesui $entu"nya "erana manusia adalah
$inatang rasional dengan a"ti?iti-a"ti?iti yang selaras dengan a"al. Aristoteles
meng"a+i $ah&a "ua"ifi"asi "e&arganegaraan $oleh $er$e)a mengi"ut negara
yang $erlainan. @*arga negara dalam negara yang demo"rasi sering tida"
sedemi"ian dalam negara oligar"i. Kamun &alau a#a #rasyarat itu, @ orang yang
memili"i "e"uatan untu" mengam$il $ahagian dalam administrasi deli$eratif atau
+udisial negara a#a #un $oleh dise$ut se$agai &arga dari negara terse$ut.
Aistotle menggam$ar"an enam $entu" s"ema #emerintahan yang cu"u#
ternama iaitu 3 dari#adanya ialah $entu" "onstitusi yang $enar iaitu monar"i,
aristo"rasi, dan demo"rasi moderat dan tiga yang seterusnya ialah $entu" yang
terindu"si iaitu tirani, oligar"i, dan demo"rasi e"sterim atau#un hu"um rim$a.
-alam "elom#o" #ertama aturan ditega""an untu" "ese+ahteraan ra"yat dan
yang tera"hir untu" "e#entingan #eri$adi #emegang "uasa. Aturan hu"um
meru#a"an alat untu" men+amin $aha&a tinda"an #oliti" $erdasar"an atas
"einginan yang $enar. !anusia ialah ma"hlu" yang sarat dengan godaan dan
nafsu. Aristoteles mencatat"an $aha&a @ 0e+ahatan &ata" manusiaA tertentu.
0erana "elemahan ini $eliau menilai $aha&a mem$eri"an "e"uasaan tida"
ter$alas "e#ada #enguasa adalah $enar-$enar sangan $er$ahaya. 0erana #ada
manusia nafsu sering"ali mendominasi rasional, ma"a aturan hu"um $oleh
egois, mengganti"an si"a# rasional yang mense+ahtera"an semua. Aristoteles
memasu""an "edalam hu"um $u"an hanya terhada# undang-undang $adan
legislatif melain"an tiga hu"um adat dan hu"um alamiah atau alam. 0onse#
aturan hu"um atau #emerintahan ter$atas men+adi salah satu ciri yang dominan
$agi "ehidu#an #oliti" $arat. -i#er"uat"an dengan "onstitusi $ertulis , undang-
undang ha" asasi , #ertahanan #oliti" moden.
-alam &&&.scri$.com menyata"an Terda#at $anya" sum$angan Aristotle
dalam $idang falsafah iaitu $eliau telah mengum#ul fa"ta-fa"ta )oologi,
astronomi, meteorologi, sosiologi dan se+arah. Se$agai contoh, "a+ian )oologi
dan $iologi iaitu "a+ian tentang hai&an men+adi asas sains $iologi yang dila"u"an
oleh Aristotle. 9a"ta-fa"ta yang Aristotle da#at itu di#a#ar"an dalam dua +ilid
yang $esar, (istory of Animals ( Se+arah (ai&an ) dan -issections
( Pem$edahan ). 'u"u-issections sudah tida" ada lagi. Se#erti di$ayang"an
#ada namanya, ia mem#erihal"an $ahagian-$ahagian dalam dan stru"tur hai&an
dan se$ahagian $esarnya terdiri dari#ada ra+ah dan lu"isan. 'u"u tentang
(istory of Animals masih ada sehingga se"arang.
Per"ataan3history4 mentransliterasi"an #er"ataan %unani3historia4 $erma"na
3#ertanyaan4 atau 3"a+ian4, dan ter+emahan ta+u" yang le$ih $ai" adalah Loological
8esearches ( Penyelidi"an Loologi ). 8esearches mem$incang"an secara
ter#erinci tentang $ahagian-$ahagian hai&an, luar dan dalam, $ahagian yang
$erdarah, tulang, $ulu dan lain- lain, yang mem$ina tu$uh hai&an. #el$agai cara
#em$ia"an yang dida#ati di "alangan hai&an. #ema"anan, ha$itat dan ting"ah
la"u mere"a. Se$agai contoh dalam "a+iannya tentang mer#ati, $elatu", "ura-
"ura, cica", ular $er$isa dan lain lagi. 'eliau men+alan"an tugasannya sehingga
selesai. Aristotle di"ata"an se$agai ensi"lo#edia "erana $eliu sangat #o#ular dan
mem#unyai #el$agai #engetahuan. Politi" Aristoteles +uga $er#enda#at $aha&a
#emerintah henda"lah memerhati dan mengam$il $erat "eadaan +asmani setia#
"ana"-"ana" yang dilahir"an. 0eluarga $ertanggung+a&a$ dalam mem$eri"an
#endidi"an "e#ada ana"-ana" yang $erumur $a&ah enam tahun. Sele#as itu
"era+aan haruslah mengam$il alih mendidi" "an"-"ana" terse$ut melaui
#erse"olahan dari umur tu+uh tahun sehingga :6 tahun
Sele#as Aristotle meninggal"an a"edemi, $eliau men+adi guru "e#ada
,s"andar Lul"arnain dan "emudiannya mengasas"an se$uah institusi sains yang
ter"emu"a "eti"a itu, Lyceum. Aristotle +uga meru#a"an orang #ertama yang
mgemu"a"an cara $erfi"ir yang teratur iaitu dalam satu sistem. 5usteru itu $eliau
meru#a"an orang #ertama mem#er"enal"an "aedah saintifi" dalam mencari
"e$enaran sains yang #el$agai $entu" teta#i saling $er"ait dalam satu sistem.
Pende"atan Aristoteles terhada# teori #oliti" yang terda#at dalam $u"unya
politics dan sedi"it meluas dalam $e$era#a $ahagian yang rele?an dalam
"aryanya Nicomachean Ethics,Rhetotric dan Metahysic yang mana
#emi"iran #oliti"nya terda#at em#at +enis etis dan $e$as, #oliti" adalah ilmu
#ra"ti", ada hu"um moral uni?ersal yang harus di#atuhi semua manusia dan
negara adalah institusi alamiah. Sum$anganya dari segi #oliti" $erdasar"an
dalam $u"unya yang $er+udul @Ethics $eliau mene"an"an $aha&a tu+uan
alamiah manusia yang memenuhi &ata"nya adalah "e$ahagian. 'eliau +uga
mendefinisi"an se$agai "e$ahagiaan se$agai suatu a"ti?iti +i&a agar sesuai
dengan "e$i+a"an yang sem#urna. Aristotles +uga mem$eri #en+elasan $aha&a
ilmuan #oliti" harus menguasai $idang yang lain se#erti #si"oligi dan e"onomi
se"iranya ingin mem#erolehi #emahaman $er"enaan negara.
*AR2A ARISTOTL
De (nt' De (nterpretatione
An' Pr' Prior Analytics
An' Post' Posterior Analytics
)op' )opics
S'&' De Sophisticis &lenchis
Phys' Physics
*ael' De *aelo
+'*' De +eneratione et *orruptione
Mete' Meteorolo,ica
De An' De Anima
P'A' De Parti$us Animalium
M'A' De Motu Animalium
+'A' De +eneratione Animalium
Met' Metaphysics
&'N' Nicomachean &thics
&'&' &udemian &thics
Pol' Politics
!het' !hetoric
(Sum$erG 5.-./.1?ans. 677)
*SI'P(LAN
0e$anya""an teori #ada "eti"a dahulu telah di"riti" dan di#er$aharui. Kamun
a#a yang #asti, andaian-andain teori-teori telah $anya" diguna"an di
"e$anya""an Kegara. Aristotle telah menadi to"oh #oliti" yang mana "arya-"arya
Aristotle telah $anya" di+adi"an sum$er untu" #em$entu"an #oliti" dalam #roses
sese$uah Kegara "erana Aristotle telah 'er+aya memasu""an nilai manusia
dalam "enyataannya mengenai ilmu tentang #oliti".
R(0(*AN
(enry 5. Schmanat. 6;0. Filsafat Politik- .a/ian 0istoris Dari 1aman 2unanui
.uno Sampai 1aman Moden' %o"ya"arta. The 'ruce Pu$lishing Fom#any.
8ichard 0raut dalam Ste?en !. Fahn. :00B. Aristotle political Philosophy. Ke&
%or". 72ford >ni?ersity Press.
!iriam 'udiar+o. 63. Dasar- Dasar (lmu Politik. 5a"arta. PT /ramedia Pusta"a
>tama.
5.-./.1?ans. 677. Aristotle3s *oncept of Dialectic . >ni?ersity 7f Fam$ridge
Plato
Anak murid Socrates dan telah menghasilkan buku Republik
Buku ini menerangkan struktur kerajaan yang terbaik untuk rakyat. Plato berpendapat
bahawa ahli falsafah boleh menjadi pemimpin yang baik kerana mereka dapat
memerintah dengan adil dan saksama
Plato telah menubuhkan sebuah sekolah yang dikenali sebagai Akademi di Athens
Aristotle
Anak murid Plato yang menuntut di Sekolah Akademi
Sumbangan Aristotle adalah berkaitan dengan perkembangan ilmu fizik dan muzik
Beliau ialah guru kepada Iskandar Zulkarnain dan telah menubuhkan sebuah institusi
sains, iaitu Lyceum
Sesuai dengan perkembangan seni di peringkat antarabangsa, seni kritikan telah
diterima oleh masyarakat barat sebagai sebahagian dari aktiviti seni itu sendiri.
Tanpa adanya kritikan seni, maka seni itu dilihat sebagai satu kekurangan. Oleh
itu sewajarnya kritikan seni mesti berada dan bergerak seiring dengan dunia seni
tampak tanah air. Penyelidikan PerpustakaanMenurut Encyclopedia ritannica,
kritikan seni ialah satu perbincangan ilmiah yang beralasan dan bersistem untuk
menghuraikan atau menilai gaya, teknik dan cara penghasilan sesebuah karya
seni itu. !ritikan seni yang terawal telah dapat dikesan dalam "#epublic$ oleh
Plato %&'( ) *&(SM+ ,alam karya tersebut, Plato telah mengemukakan teori idea
yang menjelaskan bahawa objek-objek dalam dunia yang kita lihat hanyalah
peniruan semata-mata. Malahan kedudukannya tidak begitu sempurna. ,ari
kenyataan ini, maka bermulalah dunia kritikan seni. !onsep peniruan ini
dikenali sebagai seni imitasi %art imitate nature+.
Selepas itu, idea ini dikembangkan dan perbaharui oleh .ristotle dengan
mengatakan bahawa imitasi itu adalah satu aktiviti kreati/. ,i antara tokoh
penting dalam bidang kritikan dan pensejarahan pada pada abad ke-01 ialah
2iorgio 3asari di 4tali, 5ohann 5oachim 6inckelman dan 2otthold Ephrain
7essing dari 5erman. ,avid S. 8ateman %099&+ mengatakan bahawa terdapat
beberapa jenis teori kritikan seni yang dikenalpasti. .ntaranya ialah kritikan
impresionistik, kritikan imitationalis, kritikan ekspresi/, kritikan /ormalis dan
kritikan instrumentalis. !ritikan /ormalis juga dikenali dengan nama kritikan
judicial atau kritikan objekti/. Manakala kritikan impresionistik ialah kritikan
yang melahirkan sikap dan perasaan secara spontan tanpa menghitungkan
disiplin ilmu seni. !ritikan ekspresi/ pula ialah kritikan yang cuba melihatkan
pertalian atau hubung kait antara karya dan seniman. Manakala kritikan
imitationalis ialah melihat karya seni sebagai kerja seni yang terlibat dengan
konsep peniruan.
dala) /idang kanak+kanak ling%isti.
1.1 Plato
Plato meru#a"an orang #ertama yang menyelidi"i "emung"inan mengenai
tata$ahasa dalam $idang #eng"a+ian tata$ahasa. Antara sum$angan yang telah
dila"u"an oleh $eliau ialah mem$eri"an #er$e)aan di antara "ata nama dan "ata
"er+a. Pengertian yang di$eri"an oleh $eliau tida"lah $egitu meluas teta#i amat
$ererti menurut u"uran )amannya. Selain itu Plato +uga mem$eri"an definisi "ata
nama se$agai istilah yang $erfungsi di dalam ayat se$agai su$+e" "e#ada suatu
#redi"at. mana"ala "ata "er+a meru#a"an istilah yang da#at menerang"an
#er$uatan atau "ualiti #redi"at.
1.! Aristotle 4 89:+8!! S')
'eliau telah menam$ah satu lagi #em$ahagian "ata lain iaitu "ata
#enghu$ung yang $erma"sud semua #er"ataan yang tida" tergolong "e#ada
golongan utama "ata nama dan "ata "er+a. 'eliau +uga mem$uat #enggolongan
tiga $ahagian gender dalam $ahasa %unani iaitu "ata +antina +antan 4masculineA,
"ata +antina #erem#uan 4 feminineA dan "ata neutral @ neuterA $agi nama
$e$era#a $enda. Aristotle meru#a"an sar+ana yang mula-mula menga"ui tentang
adanya sistem "ala 5tense3 dalam $ahasa %unani yang tida" lain meru#a"an
?ariasi $entu"-$entu" yang sistemati" sesuai dengan "onse# "ala "ini 3present3
dan "ala lam#au 3past
PR*'BAN&AN LIN&(ISTI* <A'AN 2(NANI
Tamadun %unani meru#a"an satu tamadun yang #aling a&al &u+ud di atas
mu"a $umi ini. 'egitu +ugalah dengan se+arah ilmu linguisti". 7rang-orang
%unani adalah golongan yang #ertama mem#elo#ori dalam $idang #eng"a+ian
$ahasa. Peng"a+ian tentang $ahasa yang telah dimula"an B00 tahun se$elum
masihi merang"umi semua as#e" $ahasa termasu"lah e"onomi, $udaya dan
#oliti". 0ehidu#an manusia "eti"a itu di#engaruhi oleh #emi"iran $er$entu"
falsafah. Antara to"oh yang ter"enal dalam #eng"a+ian $ahasa "eti"a itu
termasu"lah Plato dan Aristotle.
Plato
Plato yang hidu# #ada tahun 4:7 hingga 437 se$elum masihi meru#a"an
ahli falsafah #ertama yang mengenal #asti dan menyelidi"i $ahasa se$agai
suatu masalah dan dan #ersoalan dalam "ehidu#an. !elalui "aryanya
MFrystalusM, Plato telah menim$ul"an #ersoalan tentang #er"aitan sesuatu $enda
dengan namanya $ersifat ta$ii dan realiti atau mengi"ut #ersetu+uan masyara"at.
Pato meru#a"an seorang yang meng"a+i dan mem$e)a"an antara "ata
nama dan "ata "er+a. 'eliau meleta""an fungsi "ata nama se$agai su$+e"
"e#ada #redi"at dan "ata "er+a se$agai #enerangan "e#ada #er$uatan. 0edua-
dua elemen ini meru#a"an #er"ara yang #enting dalam menghasil"an
#enguca#an atau #enulisan seseorang. Sehingga "e hari ini, "ata nama dan "ata
"er+a di+adi"an suatu elemen asas dalam mem#ela+ari sesuatu $ahasa.
-alam $idang foneti", $eliaulah +uga yang mula-mula mengenali $unyi
"onsonan geseran, letu#an dan se$againya. Penemuan ini telah di+adi"an
#anduan "e#ada #eng"a+i-#eng"a+i $idang $ahasa sele#as Plato.
Aristotle
Aristotle yang meru#a"an ana" murid Plato menerus"an #eng"a+ian
$ahasa #ada )aman %unani. 'eliau dicatat"an dalam se+arah telah hidu# antara
tahun 3=4 hingga 3:: se$elum masihi.
Sum$angan $eliau adalah mem#er"enal"an "ata hu$ung. Peng"a+ian
Plato se$elum ini telah di#erhalusi lagi dengan memasu""an elemen "ata
hu$ung. (asil #enyelidi"annya itu, $eliau telah menga"ui &u+udnya sistem "ala
atau tense dalam $ahasa %unani. -alam 'ahasa ,nggeris past tense dan
present tense. Penggunaan "ata hu$ung da#at mem$e)a"an samada sesuatu
#er"ara itu telah, sedang atau $elum $erla"u. 'eliau +uga telah men+adi"an
$ahasa se$agai alat untu" menyam#ai"an sesuatu ma"sud "e#ada seseorang
se#erti dalam #uisi dan retori".

1. P!"#!"A$A"
$inguistik berarti ilmu bahasa. %rang yang ahli dalam ilmu linguistikdisebut linguis.
&lmu linguistik sering juga disebut linguistik umum 'generallinguistic( karena tidak hanya
mengkaji sebuah bahasa saja. )ata linguistik'linguistics*&nggris( berasal da
ri bahasa $atin+lingua, yang bererti bahasa.-alam bahasa Perancis+langage
*
langue,. &talia +lingua,. Spanyol +lengua,dan&nggeris+language,. Akhiran +ics, dalam
linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama
sebuah ilmu, yang bererti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilaheconomics, physics
dan lain*lain. /enurut Abdullah 0assan '1123(, linguistikialah suatu sains yang mengkaji
bahasa.$inguistik ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistikmemenuhi
syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain.$inguistik dikatakan saintifik
kerana kaedah yang digunakan empirikalberdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa,
didengar.Berdasarkan kerja kursus penghantar linguisttik ini, kami akanmenghuraikan
tentang sejarah perkembangan linguistik bermula tahun 4S./ hingga abad ke* 51.
Selain itu, kami juga mengaikan perkembanaganbahasa dengan kemajuan pemikiran
manusia serta menghuraikansumbangan tokoh linguistik terhadap pengajaran bahasa.

5. S!6A7A0 P!7)!/BA"#A" &$/8 $&"#8&9&) PA-A 9A08" 4
S./0&"##A ABA- )!*515.1 S!6A7A0 A:A$ $&"#8&S9&)
Seperti yang kita sedia maklum, sejarah perkembangan ilmu linguistik telahbermula pada
tahun 4 S./ hinggalah ke hari ini. Sejarah pengkajian ilmulinguistik ini telah bermula
pada zaman ;unani, zaman &skandariah, zaman 7om,zaman Pertengahan, zaman
Peralihan '7enaissance(, zaman Arab, zaman &ndia,zaman $inguitik perbandingan dan
zaman linguistik moden.Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang
bahasa telahberlaku seawal 3 tahun sebelum masihi lagi yang berlaku di &ndia.
:alaubagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada
zaman;unani. 0al ini kerana, ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang*
orang &ndia yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abadke*12.
)ehebatan orang ;unani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan buktidalam bentuk
catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di !ropah.-alam sejarah ilmu
linguistik juga, golongan pertama yang bergiat dalambidang pengkajian bahasa ialah
orang*orang ;unani.9amadun ;unani merupakansatu tamadun terawal yang wujud di atas
muka bumi ini. )ehebatan tamadun inimerangkumi semua aspek seperti bahasa,
ekonomi, budaya dan politik. )egiatandalam pengkajian bahasa bermula kira*kira 4
tahun sebelum masihi. -isebabkanseluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah,
maka kajian mereka tentangbahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk
falsafah. <alsafahbahasa bermula pada zaman pra*Socrates, iaitu pada abad ke*= sebelum
masihi.<alsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah
yangmenjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu.

5.1.1 >aman ;unani
Perkembangan ilmu linguistik ini bermula pada >aman ;unani, iaitu melaluitokoh*tokoh
seperti Plato, Aristotle, 9hra? dan lain*lain lagi. Sarjana*sarjana linguistik;unani ini telah
lama cenderung dan maju dalam mengkaji ilmu falsafah dan bahasaadalah sebahagian
daripada bidang kajian mereka. /ereka cenderung mengkajiilmu atau falsafah secara
keseluruhan. %leh sebab orang ;unani itu lebihmementingkan falsafah, maka mereka
lebih suka mengkaji apa yang kita anggapsebagai
etimologi, iaitu pengkajian tentang bagaimana kata*kata terbentuk
.Perbincangan ini berputar di sekeliling pendapat yang mengatakan sama adaperkataan*
perkataan terbentuk dengan cara semula jadi ataupun dibentuk olehmanusia melalui
kebudayaan.
Abdullah 0assan '1123(,
menyatakan bahawa terdapat dua puak yangbertentangan pendapat mengenai bagaimana
kata*kata tebentuk iaitu
puaknaturalis dan puak kon@ensyen
. "aturalis mengatakan bahawa kata*kata terbitsecara dengan cara kebiasaan. Perbezaan
ini berterusan ke peringkat lain dalamsejarah perkembangan linguistik dan bahkan juga
ke akhir*akhir zaman ini masihada lagi ahli*ahli linguistik yang masih berbincang tentang
konsep*konsep ini.Perbezaan antara naturalis dengan kon@ensyen telah timbul dalam
bentuk lain iaituanalogi dan anomali pada peringkat selanjutnya dalam perkembangan
linguistik