Anda di halaman 1dari 23

Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 38

38
UNIT 4
PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
HASIL PEMBELAJARAN
1. Meneliti dan memahami beberapa strategi dan teknik pengumpulan data
2. Memahami konsep asas analisis data kuantitatif serta alat statistik yang sesuai terutamanya
statistik huraian
3. Memahami proses dan prosedur analisis dan interpretasi data kualitatif
PENGENALAN
Keputusan tentang bentuk dan jenis data yang dikumpul untuk kajian tindakan adalah bergantung kepada
masalah yang hendak dikaji. Pengkaji perlu menentukan apakah data yang dapat menyumbang kepada
pemahaman mereka serta penyelesaian yang sesuai terhadap masalah yang dikaji. Oleh itu sering
dikatakan baha!a proses dan prosedur memulakan pengumpulan data serta bentuk dan jenis data yang
hendak dikumpul adalah merupakan satu pendekatan khusus yang ada kaitannya dengan keperluan
penyelidik untuk memahami masalah dan amalan mereka dengan lebih lanjut. "nit ini akan memberikan
penekanan kepada pengumpulan data #kualitatif dan kuantitatif$ dalam pelbagai metod dan teknik yang
sesuai dengan keperluan dan permasalahan yang dikaji dalam kajian tindakan serta proses dan prosedur
analisis data dan interpretasi data #kuantitatif dan kualitatif$ yang biasanya digunakan dalam konteks kajian
tindakan.
ISI KANDUNGAN
A. Pengumpulan Data
%pabila fokus kajian dan soalan kajian telah dikenalpasti perlu ditentukan metod pengumpulan data yang
sesuai. Pada asasnya dua set data akan dikumpulkan. Pertama data yang dikumpul untuk membolehkan
anda mula menja!ab soalan yang dikemukakan. Kedua data yang dikumpulkan untuk menentukan kesan
amalan yang telah berubah. &et data pertama akan mengesahkan yang anda telah mengenalpasti soalan
yang sebenar menyediakan idea dan pemahaman tentang bentuk dan hakikat isu yang mendasari soalan
anda dan set data kedua adalah untuk men'adangkan perubahan(perubahan kepada amalan anda.
&orotan literatur dan bahan(bahan berkaitan akan menyediakan maklumat lanjut yang akan memberikan
petunjuk tentang keputusan untuk mengubah amalan anda. Pertimbangkan soalan(soalan berikut)
%pakah skop inkuiri yang boleh anda uruskan*
%pakah yang anda jangka akan berlaku hasil daripada kajian tindakan anda* +agaimana* +ila*
Dalam latar apakah anda akan mengumpul data*
&iapakah yang terlibat*
%pakah interaksi yang berlaku*
%pakah bukti fi,ikal yang ada*
+agaimana anda meran'ang untuk mengurus pengumpulan data*
39
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 39
+ertanyakan soalan yang betul adalah merupakan kemahiran penting dalam pengumpulan data yang
efektif. Oleh itu perlulah jelas mengapa sesuatu data itu dikumpul serta bagaimana data tersebut akan
digunakan. -ni memerlukan satu kerangka pengumpulan data dibentuk yang menjelaskan tentang alat
pengumpulan data serta alat analisis data yang sesuai. Perlu diputuskan berapa banyak data yang akan
dikumpulkan. -ni sudah tentu berkait dengan sai, sampel yang sesuai serta jangkamasa data dikumpul.
Data mestilah tepat berguna tidak memakan masa yang panjang untuk mengumpulnya serta mestilah
boleh diper'ayai bagi membolehkan hipotesis dan strategi perlaksanaan kajian dibentuk dengan yakin.
Dengan ertikata lain data yang dikumpul sepatutnya menjadikan kerja(kerja selanjutnya lebih mudah
dikendalikan.
Pada umumnya sesuatu alat kajian itu termasuk soal selidik mempunyai 'iri('iri seperti berikut)
memenuhi objektif dan persoalan kajian
mempunyai kesahan
mempunyai kebolehper'ayaan dan
praktikal
Teknik an Alat Pengumpulan Data
Dalam meran'ang dan melaksanakan kajian tindakan pelbagai teknik pengumpulan data boleh digunakan
bagi mendapatkan data yang sesuai dan pelbagai. +erikut adalah di antara teknik pengumpulan data yang
biasa digunakan dalam kajian tindakan)
!. S"al #eliik
&oal selidik merupakan alat yang banyak digunakan untuk meninjau setakatmana kah pentingnya sesuatu
masalah itu dikaji berdasarkan perspektif responden yang menjadi sampel kajian.
1.1 .enis soal selidik
Pada asasnya terdapat dua jenis soal selidik bergantung kepada bentuk soalan yang dikemukakan.
Terdapat soal selidik yang mengemukakan soalan terbuka yang bertanya pendapat atau maklumat dalam
kata(kata partisipan sendiri. &oalan jenis ini khususnya sesuai untuk meneroka atau yang memerlukan
reaksi yang subjektif. &esetengah soalan dapat membantu perbualan yang lebih terbuka terutama soalan
yang bermula dengan apa, mengapa dan bagaimana yang dapat membantu dalam proses berfikir.
Terdapat juga soal selidik yang mengemukakan soalan tertutup yang memerlukan soalan pelbagai pilihan
atau jawapan pendek. Soalan yang bermula dengan adakah .. , bilakah.. atau di manakah... akan
memba!a kepada soalan yang mudah dan menghadkan perbin'angan. &oalan jenis ini men'ari maklumat
spesifik kurang interpretasi yang boleh dibuat oleh responden.
"ntuk lebih terperin'i lagi terdapat tiga jenis soalan yang berbe,a mengikut tahap pemikiran yang
dikehendaki pratisipan atau responden berikan serta bentuk maklumat yang dikehendaki.
&oalan Pemikiran Tahap Tinggi /s) &oalan Pemikiran Tahap 0endah
&oalan tahap tinggi memerlukan indi/idu berfikir daripada hanya mengingat atau mengulang
semula atau meringkaskan sesuatu. Manakala soaan tahap rendah pula merupakan soalan yang
ditanyakan yang memerlukan hanya mengingat mengulang meringkas atau memfrasakan semula
apa yang telah dinyatakan atau yang telah dituliskan.
40
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 40
&oalan +er'apah /s) &oalan Tertumpu
Terdapat beberapa kemungkinan ja!apan yang betul biasanya menunjukkan soalan tersebut
merupakan soalan ber'apah. &oalan bertumpu pula menunjukkan hanya satu ja!apan betul.
&oalan +erstruktur /s) &oalan Tidak +erstruktur
&oalan +erstruktur menyediakan maklumat latar berfokus dan memandu responden kepada
soalan dan matlamatnya. &oalan tidak berstruktur adalah lebih terbuka dan tidak berfokus
Terdapat beberapa jenis soalan yang ditanya dalam soal selidik yang bergantung kepada jenis dan
bentuk data yang diperlukan. Di antara jenis(jenis soalan yang biasa digunakan dalam soal selidik
adalah)
dikotomus #di'hotomous$
skala likert
terbuka #opened(ended$
pangkatan #rank order$
perbandingan #'omparati/e$
demografi
1ontoh('ontoh soalan)
a$. Dikotomus
Tujuan soalan adalah untuk mendapatkan pilihan sampel daripada 2 penilaian yang
diberi.
1ontoh) 2a Tidak
+etul &alah
i$ %dakah ibubapa anda bin'ang dengan guru matematik anda berkenaan
pembelajaran matematik anda* 2a Tidak
ii$ %dakah ibubapa anda bin'ang dengan anda tentang pen'apaian matematik
anda* 2a Tidak
b$. &kala 3ikert
Tujuan soalan adalah untuk mendapatkan penilaian4persepsi4persetujuan responden
tentang sesuatu persoalan. &kala ja!apan adalah pilihan dalam bilangan angka ganjil
iaitu) 345464748
Pemilihan bilangan skala ini berdasarkan kepada tahap kognitif responden.
1ontoh)
a$ Tingkat persetujuan
1 9 &angat tidak setuju
2 9 Kurang setuju
3 9 Tidak pasti
5 9 &etuju
6 9 &angat setuju
b$ Tingkat keberkesanan
41
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 41
'$ Tingkat faedah
d$ Tingkat kekerapan
e$ Tingkat kefahaman
'$ &usunan Pangkatan #0ank Order$
Mendapatkan penilaian responden kepada semua item yang disenaraikan dengan
memberikan pemberatannya. &usunan beberapa item mengikut keutamaannya.
1ontoh)
:o. 1 menunjukkan peringkat tertinggi no. 2 kedua tertinggi dan seterusnya hingga
nombor terakhir yang menunjukkan paling rendah tingkat keutamaannya.
+erikan penilaian anda ke atas teknik(teknik berikut mengikut keutamaannya.
Kuliah ..........
3atihtubi ..........
&yarahan ..........
3akonan ..........
3a!atan ..........
d$ Terbuka #Open(ended$
Mendapatkan pendapat responden dengan menulis sendiri pendapatnya.
1ontoh)
a$ +erikan 'adangan anda bagaimana untuk ...............................
b$ %pakah masalah yang anda hadapi dalam ............................
e$ Perbandingan
Membandingkan sesuatu item dalam dua keadaan yang berbe,a.
1ontoh)
%pa yang berlaku /s %pa yang sepatutnya
%pa yang anda fikir tentang beberapa kemahiran pembelajaran yang diamalkan dan yang
sepatutnya diamalkan oleh pelajar.
2ang berlaku 2ang sepatutnya
3emah &gt baik Kemahiran 3emah &gt baik
1 2 3 5 6 Mendengar 1 2 3 5 6
1 2 3 5 6 Penulisan 1 2 3 5 6
f$ Demografi
Mendapatkan maklumat umum dan khusus tentang responden #sampel$ yang
kemudiannya digeneralisasikan kepada populasi kajian.
1ontoh)
.antina 3elaki Perempuan
"mur ) ..................... tahun
Pengalaman mengajar) ..........................
42
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 42
Kelulusan akademik tertinggi ) ...............................
1.2 1iri('iri soalan yang baik
Terdapat beberapa 'iri soalan yang baik yang boleh dijadikan asas dalam membentuk soal selidik. Di
antaranya)
i$ 0ele/an
&oalan mestilah ada kaitan dengan fokus dan isu yang hendak dikaji serta pengalaman
orang yang menja!ab soalan tersebut.
ii$ .elas
Orang yang menja!ab soalan mestilah jelas tentang soalan yang ditanyakan. Tidak
mempunyai pelbagai makna dan interpretasi yang mungkin menyebabkan orang yang
ditanya keliru ataupun mempunyai interpretasi yang berbe,a dengan kehendak soalan
iii$ &oalan pendek dan mudah
&oalan perlulah mudah difahami dan tidak terlalu panjang yang mungkin menyebabkan
orang yang ditanya mengambil masa untuk memahaminya. &oalan perlu pendek mudah
difahami serta tidak mengelirukan.
i/$ &oalan eksplisit
&oalan tidak mempunyai makna yang tersirat dan sukar untuk difahami oleh orang yang
menja!abnya. Perlulah menjurus terus kepada apa yang dikehendaki.
2. Temu $ual
Kahn dan 1annell #1867$ #dalam Marshall ; 0ossman$ mendefinisikan temu bual sebagai perbualan
dengan bertujuan (conversation with a purpose$. Tujuan utama temu bual adalah untuk mendapatkan
maklumat yang khusus. Mengikut Patton #188<$ pula temu bual diadakan apabila penyelidik hendak
mengetahui apa yang terdapat dalam minda seseorang. Temu bual boleh merupakan strategi keseluruhan
pengumpulan data kajian atau pun boleh merupakan salah satu daripada teknik yang digunakan dalam
kajian. Terdapat pandangan yang mengkategorikan temu bual kepada temu bual berstruktur temubual
semi(berstruktur dan temubual tidak berstruktur. +entuk temubual akan ditentukan oleh soalan kajian serta
perkembangan kajian. Temu bual lebih terbuka mungkin akan dijalankan di a!al(a!al kajian untuk
mendapatkan pandangan umum tentang fenomena yang dikaji. Kemudian temubual mungkin akan lebih
berfokus kepada fenomena(fenomena tertentu apabila penyelidik telah dapat membina kategori(kategori
tertentu.
2.1 .enis Temu bual
1ara yang biasa digunakan untuk menentukan jenis temubual yang sesuai digunakan bergantung kepada
setakatmana struktur diperlukan dalam temubual. +iasanya terdapat tiga jenis temubual)
i. Temubual +erstruktur
ii. Temubual &emi(+erstruktur
iii. Temubual Tidak +erstruktur
2.1.1 Temubual +erstruktur
Temubual berstruktur melibatkan penemubual menggunakan soalan(soalan yang telah ditentukan untuk
semua partisipan. -ni menjadikan sangat sedikit /ariasi dari segi tindakbalas partisipan. Penemubual
43
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 43
biasanya akan merekodkan tindakbalas mengikut skema pengkodan yang telah ditentukan. &atu prosedur
yang standard darisegi pentadbiran temubual dapat menga!al perjalanan temubual serta tindakbalas
daripada partisipan. &emua partisipan akan mendapat set soalan yang sama ditanya dalam urutan yang
sama oleh penemubual yang telah dilatih untuk menguruskan temubual dalam keadaan yang sama.
&angat sedikit fleksibiliti dari segi soalan ditanya dan ja!apan diberi dalam temubual berstruktur.
Temubual jenis ini memerlukan penemubual memainkan peranan berke'uali dan membina rapport yang
seimbang iaitu dari satu segi penemubual perlulah bersahaja dan mesra dalam masa yang sama bersikap
mengarah atau menga!al dan tidak personal. Penemubual menunjukkan sikap pendengar yang prihatin
dan berminat tetapi tidak menilai tindakbalas yang diberikan.
2.1.2 Temubual &emi +erstruktur
Pada asasnya temubual semi berstruktur menggabungkan 'iri('iri fleksibiliti temubual terbuka atau tidak
berstruktur dengan 'iri('iri mengarah dan seragam temubual berstruktur. &oalan(soalan dalam temubual
semi berstruktur ditentukan terlebih dahulu tetapi ja!apan kepada soalan(soalan tersebut adalah terbuka
boleh dikembangkan mengikut budibi'ara penemubual dan partisipan. +agi &'hensul at al. #1888$
temubual semi berstruktur adalah yang terbaik untuk meneroka dan menjelaskan faktor(faktor dan
subfaktor(subfaktor. +agi mereka temubual semi berstruktur digunakan untuk men'apai objektif(objektif
berikut)
Menjelaskan lebih lanjut domain utama dan faktor(faktor dalam kajian
Mengoperasikan faktor(faktor kepada pembolehubah
Membina hipotesis a!alan
Membina asas kualitatif untuk pembentukan kajian tinjauan ethnografi
#ms. 16<$
Membina soalan bagi temubual semi berstruktur boleh dibuat dengan pelbagai 'ara. %ntaranya ialah
berasaskan data daripada temubual dan pemerhatian berstruktur yang biasanya data tersebut tidak dapat
memberikan maklumat yang begitu men'ukupi untuk menentukan dengan tepat tentang kepentingan
sesuatu faktor apakah maksudnya yang sebenar dan berapa tersebarnya faktor(faktor tersebut dalam
populasi yang dikaji. &oalan temubual semi berstruktur boleh dibentuk untuk menjelaskan lagi faktor(faktor
tersebut. Terdapat panduan yang boleh dijadikan asas dalam membina soalan temubual semi berstruktur
seperti berikut)
Pastikan soalan(soalan menggunakan terma dan frasa yang boleh difahami oleh responden
Minimumkan panjang soalan dan banyakkan soalan men'ungkil bagi mendapatkan penjelasan
tentang sesuatu faktor atau subfaktor
=unakan istilah yang sesuai dengan kemampuan berbahasa latarbelakang budaya umur jantina
dan tahap pengetahuan responden.
>lakkan soalan yang membayangkan ja!apan atau yang menunjukkan bias penemubual
>lakkan soalan yang menggunakan sama ada asosiasi negatif atau positif. 1ontohnya) %dakah
anda rasa pendapat anda tentang profesion perguruan ada persamaanya dengan pandangan yang
diutarakan oleh kesatuan sekerja*
>lakkan soalan yang sebenarnya bertanyakan dua soalan dalam satu soalan. 1ontoh) +erapa
kerapkah anda ponteng dan merokok*
1uba elakkan soalan yang dibentuk se'ara negatif. 1ontoh) =uru tidak sepatutnya menggunakan
keputusan peperiksaan akhir semester untuk membentuk kelompok berasaskan kebolehan.
>lakkan soalan yang memerlukan responden melakukan beberapa tugasan dalam masa yang
sama
44
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 44
.angan bertanya soalan yang memerlukan hanya ja!apan 2a atau Tidak sedangkan yang
diutamakan adalah deskripsi yang terperin'i
Perlu sensitif kepada konteks budaya atau makna(makna sosial yang terlibat dalam soalan
2.1.3 Temubual Tidak +erstruktur
Terdapat kajian yang memerlukan pengkajinya meneroka dengan mendalam dan terperin'i sesuatu
fenomena yang hendak dikaji untuk meningkatkan pengetahuan penyelidik tentang topik tersebut. -ni
menuntut pengkaji bersikap terbuka kepada sebarang tindakbalas yang rele/an tidak ada ja!apan yang
betul atau salah dan responden tidak diperlukan untuk memilih daripada pilihan soalan atau ja!apan.
?ormat yang terbuka ini memungkinkan fleksibiliti yang maksimum dalam meneroka sebarang topik se'ara
mendalam dan terperin'i. Temubual tidak berstruktur biasanya menggunakan soalan terbuka yang
memberi peluang kepada responden memberi tindakbalas mengikut budibi'aranya dan tidak terikat dengan
sebarang ja!apan alternatif atau tidak dikekang oleh panjang atau pendek soalan. &'hensul at al. #1888$
mengatakan baha!a temubual tidak berstruktur atau temubual penerokaan memerlukan minda yang peka
pemikiran logik serta kemahiran komunikasi yang baik. Di setiap masa penemubual mestilah)
Menyedari bagaimana topik berkait dengan dan menjelaskan soalan yang lebih besar yang
ditanya oleh kajian
Menentukan sama ada orang yang ditemu bual tidak terpesong dari topik sekiranya terpesong
bagaimana hendak memperkenalkannya semula
Memahami perkaitan logik yang dibuat oleh responden dalam perbin'angan tentang topik
Memutuskan sama ada hendak meneroka idea atau halatuju yang baru
Men'ungkil untuk mendapatkan makna istilah(istilah tertentu dengan lebih mendalam
Mengetahui bilakah masaya responden menyatakan ideanya dengan jelas bila ianya perlu
penjelasan lanjut untuk memastikan yang ianya difahami oleh orang yang memba'a nota atau
transkrip
Kejayaan sesuatu temu bual itu juga bergantung kepada kesediaan serta pengetahuan yang dimiliki oleh
responden atau informan. Perlu dikenalpasti informan utama yang dapat memberi kerjasama semasa dan
sepanjang tempoh temubual dijalankan. -nforman utama biasanya mempunyai pengetahuan yang banyak
berkaitan dengan topik yang dikaji. -ni bersesuaian dengan tujuan temubual tidak berstruktur untuk
meningkatkan pengetahuan penyelidikan tentang bidang yang belum lagi banyak diketahui. Perlu
dipertimbangkan beberapa perkara dalam memilih informan utama antaranya faktor ethnik kelas atau
umur yang mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas perspektif responden.
@alaupun tidak berstruktur tidak semestinya temu bual ini tidak perlu diran'ang. Dalam membuat
persediaan untuk temu bual penyelidik perlulah)
Melihat semula soalan kajian dan model teoretikal kajian
Membina soalan(soalan umum untuk digunakan dalam temubual
Membuat temujanji untuk menjalankan temubual serta kenalpasti lokasi yang sesuai
&ediakan keperluan alat rakaman yang sesuai
2.2 Temubual +erkumpulan #?o'us =roup$
?ontana ; ?rey #2<<3$ menjelaskan baha!a temubual berkumpulan pada asasnya adalah merupakan
teknik pengumpulan data kualitatif yang bergantung kepada penyoalan yang sistematik se'ara serentak
kepada beberapa indi/idu dalam latar yang formal dan tidak formal. Penggunaan temubual berkumpulan
biasanya dikaitkan dengan kajian pasaran yang dilabelkan sebagai kumpulan fokus tujuan utamanya
adalah untuk mengumpul pendapat pengguna tentang 'iri('iri sesuatu produk tema(tema pengiklanan atau
perkhidmatan penghantaran. ?ormat ini juga telah digunakan se'ara meluas oleh parti politik dan 'alon(
45
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 45
'alon politik yang berminat untuk mengetahui reaksi pengundi(pengundi tentang sesuatu isu dan polisi.
Temubual berkumpulan juga digunakan dalam kajian sosiologi.
Dalam temubual berkumpulan penembual atau moderator akan mengarahkan inkuiri dan interaksi antara
responden dalam bentuk yang sangat berstruktur atau mungkin dalam situasi yang sangat tidak berstruktur
bergantung kepada tujuan penemubual. Dengan ertikata lain temubual berkumpulan boleh berlaku dalam
pelbagai bentuk bergantung kepada tujuannya. -a boleh merupakan sesi per'ambahan fikiran atau
sumbangsaran yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai struktur dan arahan langsung daripada
penyelidik atau ia mungkin sangat berstruktur seperti dalam teknik nominal Delphi dan kumpulan fokus
pemasaran. 3atar di mana kerja lapangan dijalankan sama ada formal atau tidak formal juga boleh
menentukan bentuk temubual berkumpulan. Dalam konteks yang formal seperti dalam makmal kajian
yang keadaannya dika!al penyelidik mungkin boleh bertanya soalan yang sangat terarah atau dalam
konteks yang sebenar seperti dikaki lima jalan atau dika!asan rekreasi a!am merupakan tempat yang
sangat sesuai untuk perbualan santai tetapi bertujuan.
Kalau dilihat dari segi faedah yang boleh diperolehi daripada temubual berkumpulan ini yang jelasnya
adalah berkaitan dengan data yang dapat dikumpulkan adalah banyak kaya dan elaboratif dan mungkin
tidak begitu memerlukan belanja yang banyak untuk mengendalikannya. +agi indi/idu yang terlibat pula
pertukaran pandangan dan pendapat dapat memberikan mereka pengetahuan dan pengalaman baru.
2.3 Panduan Temubual
Panduan temubual atau protokol temubual adalah merupakan senarai soalan(soalan yang ingin
dikemukakan semasa temubual. +ergantung kepada struktur temubual soalan(soalan mungkin berupa
banyak soalan(soalan yang spesifik yang disusun mengikut susunan tertentu #berstruktur$ ataupun
beberapa topik yang di'atat tanpa susunan tertentu #tidak berstruktur$ ataupun mungkin di antara
berstruktur dan tidak berstruktur iaitu semi(struktur. Protokol juga adalah berguna dalam menjalankan
temubual. Protokol ini mengandungi komponen(komponen berikut)
tajuk
arahan kepada penemubual #kenyataan pembuka kata$
soalan(soalan kajian utama yang akan ditanya
soalan(soalan ke'il yang mengikuti soalan utama
ruang untuk merekod mesej yang disampaikan oleh informan
ruang untuk merekod komen penemubual
ruang untuk merekod nota reflektif
+iasanya penyelidik merekodkan maklumat temubual dengan menggunakan buku nota ataupun pita
rakaman. .ika menggunakan pita rakaman penyelidik juga perlu mengambil nota terutama dalam keadaan
di mana pita rakaman mungkin tidak berfungsi dengan baik.
2.5 Merekod dan Menilai Data Temubual
Terdapat tiga 'ara asas merekod data temubual. 2ang selalu digunakan ialah dengan merakam temubual
dengan menggunakan pita rakaman. 1ara yang kedua ialah dengan mengambil nota semasa temubual.
1ara ini digunakan setelah rakaman temubual tidak dapat dijalankan. 1ara ketiga pula ialah dengan
merekod seberapa banyak maklumat temubual yang dapat diingat selepas sahaja tamat temubual
dijalankan. Ketiga(tiga 'ara ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kerosakan pita rakaman dan
46
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 46
ketidakselesaan partisipan semasa ditemubual sering berlaku semasa mengadakan temubual dengan
menggunakan pita rakaman. %dalah sukar untuk merekodkan semua yang diperkatakan oleh partisipan
semasa temubual. -ni agak menyukarkan untuk menentukan mana maklumat yang penting dan mana yang
tidak. -ni berlaku apabila mengambil nota semasa temubual. Di samping itu terdapat perkara(perkara yang
berkaitan dengan gerak badan mimik muka serta tingkahlaku partisipan yang mungkin tidak dapat diteliti
kerana penemubual sibuk mengambil nota. Tidak semua perkara yang diperkatakan oleh partisipan dapat
diingat dengan baik oleh penemubual. -ni mungkin menyebabkan banyak maklumat yang penting akan
hilang.
%dalah penting bagi penyelidik menulis refleksinya dengan segera selepas temubual. 0efleksi ini
mengandungi makna(makna yang di'adangkan dalam temubual nota deskriptif tentang tindakbalas lisan
dan bukan lisan pandangan dan pemikiran penyelidik sendiri tentang temubual. :ota pas'a temubual
membolehkan penyelidik memantau proses pengumpulan data di samping mula menganalisis maklumat.
%dalah juga penting dinilai kualiti data yang diperolehi. Terdapat beberapa perkara yang mungkin
mempengaruhi kualiti data seperti kesihatan partisipan mood semasa temubual motif partisipan terlibat
dalam penyelidikan dan lain(lain. %pa yang diperolehi dalam temubual adalah persepsi partisipan.
Maklumat mungkin diada(adakan ataupun dibesar(besarkan. 1ara yang biasa dilakukan untuk mengesan
dan mengesah data adalah dengan proses triangulasi melalui perbandingan data dengan data responden
lain ataupun perbandingan dengan data dokumen atau data pemerhatian.
Kesimpulannya temubual adalah merupakan sumber utama yang digunakan untuk memahami fenomena
yang dikaji dalam kajian tindakan. Temubual terdiri daripada beberapa jenis yang berbe,a bergantung
kepada struktur temubual yang dijalankan. 2ang biasa digunakan adalah temubual berstruktur temubual
semi(struktur dan temubual tidak berstruktur. Temubual yang berkesan perlu diran'ang dengan baik
dengan mengambilkira penyediaan panduan temubual seperti protokol atau skedul temubual. Aubungan
antara penemubual dan partisipan dalam temubual adalah merupakan proses yang kompleks. -nteraksi
semasa proses temubual perlu dibina sejak dari permulaan hingga lah ke akhir temubual dengan
mengekalkan hubungan yang berasaskan per'aya memper'ayai dan dalam situasi yang selesa. Merekod
data temubual boleh dijalankan dengan pelbagai 'ara dan perlu diberi perhatian terhadap kesesuaiannya
mengikut keadaan dan keselesaan partisipan. Data temubual yang kaya dan banyak perlu disusun atur
dengan mempastikan maklumat yang signifikan dan penting dapat dianalisis bagi membentuk kategori
tema dan konsep yang sesuai. +agi tujuan untuk mempastikan maklumat tembual adalah tepat dan
sebagaimana yang dimaksudkan oleh partisipan langkah(langkah mengesahkan nya perlu dilakukan.
&alah satu langkahnya adalah melalui proses dan prosedur triangulasi.
&ila nyatakan)
i. %pakah perbe,aan asas di antara soal selidik dengan temu bual*
ii. %pakah persamaan yang terdapat di antara soal selidik dengan temu bual*
3. Peme%&atian
Pemerhatian adalah merupakan perkara yang dilakukan setiap hari sama ada se'ara sedar atau pun tidak
sedar. -a merupakan satu rutin dalam manusia memahami apa yang berlaku di sekeliling mereka. Terdapat
perbezaan di antara pemerhatian orang biasa dengan pemerhatian seorang penyelidik. Sebagai
47
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 47
penyelidik mereka perlu dilatih dalam teknik pemerhatian yang berkesan supaya dapat melakukan
pemerhatian se'ara teran'ang dan sistematik. Menurut Kidder #18B1$ pemerhatian dianggap sebagai alat
kajian apabila #1$ ia digunakan untuk men'apai tujuan kajian #2$ diran'ang dengan rapi #3$ direkod se'ara
sistematik dan #5$ diperiksa dan dika!al kesahan dan kebolehper'ayaannya.
3.1 Tujuan Pemerhatian
Pemerhatian digunakan untuk mengkaji interaksi yang kompleks dalam latar sosial yang sebenar.
Pemerhatian memungkinkan penyelidik merekod perlakuan yang sedang berlaku. Melihat sesuatu perkara
atau peristi!a se'ara langsung dan menggunakan pengetahuan pengalaman dan kepakarannya dalam
membuat interpretasi tentang apa yang diperhati. Pemerhatian melibatkan tindakan mengambil nota dan
merakam peristi!a perkara perlakuan artifak se'ara sistematik di latar sosial yang dipilih untuk kajian.
0ekod pemerhatian biasanya dirujuk sebagai nota lapangan iaitu deskripsi yang terperin'i yang
nonjudgmental serta konkrit tentang apa yang telah diperhatikan. Melalui pemerhatian, penyelidik
mendokumen dan menjelaskan tindakan dan interaksi yang kompleks. Metod ini mengandaikan perlakuan
yang diperhatikan adalah bertujuan dan merupakan luahan nilai dan keper'ayaan yang mendalam.
Pemerhatian merupakan teknik yang terbaik apabila akti/iti peristi!a atau situasi boleh diperhati se'ara
langsung atau apabila perspektif yang baru diperlukan atau apabila partisipan tidak dapat atau tidak rela
membin'angkan topik yang dikaji.
3.2 &truktur Pemerhatian
Pemerhatian boleh terdiri daripada yang sangat berstruktur di mana pernyataan perlakuan yang terperin'i
direkod berpandukan senarai semak kepada deskripsi peristi!a dan perlakuan yang lebih holistik. "ntuk
itu sesuailah apa yang dinyatakan oleh Morris #dalam Den,in ; 3in'oln ms. 37B$ baha!a pemerhatian
adalah perlakuan merekod fenomena yang biasanya menggunakan instrumen dan merakamkannya untuk
tujuan saintifik dan lain(lain.
Pemerhatian sebenarnya bukan hanya melibatkan pengumpulan data /isual semasa pemerhatian
dijalankan semua deria adalah terlibat seperti deria bau dengar sentuh dan rasa. Oleh itu pemerhatian
adalah merupakan proses mengumpul tanggapan ke atas dunia sekeliling melalui semua deria manusia
yang rele/an. -ni akan menyebabkan perlunya kontak se'ara terus dengan subjek yang diperhatikan.
Penyelidik mestilah se'ara aktif memerhati fenomena yang dikaji semasa perkara tersebut berlaku. :amun
begitu, pemerhatian secara tradisinya adalah berbentuk tidak campurtangan atau noninterentionism.
Pemerhati tidak mempergunakan dan tidak merangsang subjek. Pemerhati hanya mengikut urutan
peristi!a yang diperhatikan. Perlakuan dan interaksi terus berjalan seperti tanpa kehadiran penyelidikC tidak
terganggu oleh kehadiran penyelidik.
3.3 %pa yang diperhatikan*
Pemerhatian perlu dijalankan se'ara sistematik kerana data yang dikutip se'ara teratur dalam situasi kajian
sebenar mempunyai kebolehper'ayaan yang tinggi. Pemerhatain se'ara langsung boleh dilakukan tanpa
atau dengan bantuan alatan teknikal. Pemerhatian se'ara langsung tanpa alat melibatkan pengkaji
men'atatkan nota tentang sebarang akti/iti yang diperhatikan. Pemerhatian menggunakan alat seperti alat
kamera4/ideo4audio merupakan sumber yang berguna untuk menganalisis data selepas pemerhatian.
%spek(aspek berikut harus diambilkira)
48
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 48
Tumpuan pemerhatian ! siapakah yang membuat pemerhatian* siapa atau apa yang diperhatikan* Di
mana pemerhatian dibuat*
Masa pemerhatian ! +ilakah pemerhatian dijalankan* #eloklah dijalankan pemerhatian pada masa(
masa yang berlainan bagi mendapatkan kepelbagaian maklumat$
1ara pemerhatian ! +agaimanakah pemerhatian di'atatkan atau dirakamkan* %pakah prosedur yang
diikuti bagi mempastikan kebolehper'ayaan dan keesahan* Teknik apakah yang digunakan* #semua
data(data dikutip semasa pemerhatian di'atatkan dengan serta merta sekurang(kurangnya dalam
bentuk nota$.
3.5 Perkara yang mempengaruhi pemerhatian
%pa yang diperhatikan biasanya dipengaruhi oleh beberapa perkara)
i. tujuan mengadakan kajian ! kerangka konseptual permasalahan kajian atau persoalan kajian
menentukan apa yang perlu diperhatikan
ii. pertimbangan praktikal ! seperti masa ke!angan jarak tempat pemerhatian
iii. struktur pemerhatian yang akan dilakukan ! berstruktur tidak berstruktur
i/. elemen yang boleh difokuskan semasa pemerhatian)
3atar fi,ikal
Partisipan
%kti/iti dan interaksi
Perbualan
?aktor(faktor kurang jelas tetapi penting
Perlakuan pemerhati sendiri
3.6 Prosedur merekod data
&ebelum membuat pemerhatian penyelidik perlu meran'ang pendekatan untuk merekod data. %pa yang
perlu direkod* +agaimana ia akan direkod* %dalah merupakan dua soalan penting yang perlu diberi
perhatian.
:ota pemerhatian mempunyai pelbagai format. Di antara format yang selalu digunakan adalah berbentuk
protokol yang mengandungi lajur untuk nota deskriptif di sebelah kiri dan nota reflektif dilajur sebelah kanan.
3ajur nota reflektif adalah penting kerana ia termasuk pandangan analitik serta komen tentang tindakan
dan perlakuan yang diperhatikan. Komen pemerhati adalah merupakan sumber pandangan analitik yang
berguna serta menyediakan petunjuk kepada fokus pengumpulan data. -a juga mungkin menyediakan
soalan penting untuk temubual selanjutnya.
Mengumpul data melalui pemerhatian memerlukan kita merekodkan apa yang diperhatikan. &e'ara
umumnya 'ara('ara yang boleh digunakan adalah seperti berikut)
1atatkan dengan tepat perkara(perkara yang berlaku seperti apakah yang dikatakan oleh guru atau
pelajar* apakah yang dilakukan oleh guru atau pelajar* apakah tugasan yang diberikan kepada
pelajar*
=unakan singkatan untuk perkataan yang digunakan seperti P untuk pelajar = untuk guru
&emak nota(nota yang dibuat selepas pemerhatian untuk memperbetulkan kesilapan atau membuat
komen
+e,akan 'atatan yang mengambarkan apa yang sebenarnya berlaku dan tafsiran yang dibuat
mengenai sesuatu situasi. Di'adangkan muka surat 'atatan dibahagikan kepada dua untuk 'atatan
yang berlainan.
49
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 49
&emasa menjalankan kajian penyelidik akan terlibat dalam pelbagai pemerhatian. Protokol atau borang
untuk merekod maklumat adalah perlu untuk men'atatkan pemerhatian. Protokol boleh direka bentuk
dengan menggunakan sekeping kertas yang dibahagi kepada dua lajur bagi memisahkan n"ta e#k%ipti'
dan n"ta %e'lekti'. :ota deskriptif mengandungi deskripsi tentang informan dialog deskripsi latar fi,ikal
pernyataan tentang peristi!a(peristi!a tertentu dan akti/iti(akti/iti. :ota reflektif pula memberi peluang
kepada penyelidik untuk merekod fikiran peribadi seperti spekulasi perasaan masalah idea impresi atau
prasangka #+ogdan dan +iklen 1882 ms. 121$. .uga dalam borang tersebut mungkin boleh dimasukkan
maklumat demografi yang berkaitan dengan masa tempat dan tarikh yang menjelaskan tentang
tempat4latar kajian.
5. Ba&an D"kumen
"ntuk memahami sejarah serta konteks persekitaran tempat kajian satu daripada 'aranya adalah dengan
mengkaji dan menganalisis dokumen dan rekod yang berkaitan. +iasanya dokumen dan rekod tersebut
bukan sahaja mengandungi pelbagai maklumat statistik tentang pelbagai aspek kehidupan populasi yang
dikaji tetapi juga mengandungi maklumat tentang keper'ayaan budaya serta nilai yang dimiliki dan dianuti
oleh masyarakat tempat yang dikaji. Maklumat yang diperolehi daripada dokumen(dokumen tersebut boleh
menambah dan menjelaskan data dan maklumat yang diperolehi dan yang dianalisis melalui pemerhatian
dan temubual. +erbanding dengan pemerhatian dan temubual pendekatan ini tidak menonjol dan tidak
mengganggu latar kajian. +ahan(bahan arkib biasanya merupakan rekod yang boleh digunakan untuk
memahami budaya komuniti yang dikaji di samping dokumen(dokumen peribadi dokumen rasmi dan tidak
rasmi. Kualiti dokumen(dokumen ini adalah pelbagai dan berbe,a(be,a. &esetengah dokumen mungkin
mengandungi fakta(fakta terperin'i tentang tarikh(tarikh tertentu. &esetengahnya pula mungkin
mengandungi deskripsi tentang pemikiran dan keper'ayaan masyarakat yang dikaji.
5.1 +entuk dokumen
+ogdan dan +iklen #188B$ merujuk istilah dokumen sebagai bahan(bahan seperti fotograf /ideo filem
memo surat diari rekod kes klinikal serta memo dalam pelbagai bentuk dan jenis yang boleh digunakan
sebagai maklumat sokongan kepada temubual dan pemerhatian. Oleh itu istilah dokumen merangkumi
bahan(bahan bertulis yang pelbagai bahan /isual dan bahan fisikal yang rele/an dengan kajian. 3in'oln
dan =uba #18B6$ pula membe,akan di antara dokumen dan rekod berasaskan kepada sama ada teks yang
disediakan itu ada unsur(unsur formal atau tidak. +agi mereka rekod termasuklah misalnya sijil
perkah!inan lesen memandu perjanjian binaan dan kenyataan perbankan dan lain(lain. Manakala
dokumen pula disediakan untuk kegunaan peribadi bukan untuk tujuan resmi dan ia termasuklah misalnya
diari memo surat nota lapangan dan lain(lain.
5.2 Menggunakan dokumen dalam kajian tindakan
Men'ari bahan yang rele/an dengan persoalan dan tujuan kajian adalah merupakan langkah a!al dalam
proses menggunakan dokumen. -a merupakan prosedur yang sistematik yang berkembang daripada topik
kajian. Kajian tindakan tentang pengajaran bilik darjah misalnya memerlukan dokumen seperti ran'angan
mengajar hasil tugasan pelajar bahan(bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah laporan
gred peperiksaan laporan sekolah penilaian guru dan sebagainya. Di samping bahan(bahan dokumen
yang boleh diperolehi di latar kajian tempat atau lokasi lain yang boleh dirujuk adalah seperti perpustakaan
arkib pusat(pusat dokumentasi dan lain(lain. Men'ari dokumen yang rele/an dan sesuai banyak
50
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 50
bergantung kepada kreati/iti dan kapasiti penyelidik bertanyakan soalan(soalan yang berkait dengan
permasalahan kajian. Oleh itu penyelidik perlu lah membuka minda dalam menyelongkar dokumen yang
berguna. Terbuka kepada sebarang kemungkinan yang boleh memba!a kepada jumpaan yang tidak
diduga.
%pabila dokumen telah dikesan keautentikannya perlu dinilai. Menentukan keautentikan dan ketepatan
dokumen adalah merupakan sebahagian daripada proses penyelidikan. %dalah menjadi tanggungja!ab
penyelidik menentukan seberapa banyak yang boleh maklumat tentang dokumen seperti asalnya dan
sebab(sebab ianya ditulis penulis dan konteks di mana ianya ditulis. Mengikut 0iley #18D3$ dalam Merriam
#2<<1$ adalah penting ditentukan keadaan di mana data dihasilkan apakah metodologi spesifik yang
digunakan serta keputusan teknikal yang dibuat dan kesan ke atas sifat dan bentuk data yang akan
digunakan. 3e1ompte dan Preissle #1883$ pula men'adangkan yang penyelidik bertanyakan soalan seperti
apakah latarbelakang sejarah penghasilan dan penggunaannya* +agaimana penggunaannya
diperuntukkan* %dakah pemilihannya bias* %dakah kemungkinan berlaku pemalsuan*
=uba dan 3in'oln #18B1$ merujuk 1lark #18D7$ menyenaraikan soalan yang penyelidik boleh kemukakan
tentang keautentikan dokumen)
%pakah sejarah dokumen*
+agaimana ianya diperolehi oleh penyelidik*
%dakah dokumen lengkap sebagaimana asalnya*
%dakah ianya telah diubah atau diedit*
&ekiranya dokumen asli di ba!ah keadaan apa dan untuk tujuan apa ianya dihasilkan*
&iapakah penulisnya*
%pakah yang penulis 'uba hendak dikemukakan atau buktikan* Kepada siapa dokumen tersebut
ditujukan*
%pakah sumber(sumber maklumat yang digunakan* %dakah dokumen berasaskan perakuan
saksi perakuan orang kedua pembinaan semula peristi!a atau perkara sebelum data ditulis dan
diinterpretasi*
%dakah pen'iptanya bias*
&etakatmanakah kemungkinan penulis 'uba menyatakan kebenaran*
%dakah dokumen lain !ujud yang mungkin boleh menambahjelaskan 'erita peristi!a projek
konteks program* .ika ada adakah ianya boleh didapati atau boleh diakses* &iapa yang
memilikinya* #ms. 23B(238$
&elepas keautentikan dan bentuk dokumen atau artifak dinilai penyelidik perlu mengadakan satu sistem
pengkodan dan pengkatalogan. Dengan adanya sistem pengkodan ini akan memudahkan lagi penyelidik
mendapat akses kepada maklumat di peringkat analisis dan interpretasi.
5.3 Menginterpretasi bahan dokumen
Menginterpretasi bahan dokumen termasuk teks bertulis dan artifak memerlukan pertimbangan terhadap
definisi konteks dan masa. %pabila sesuatu teks itu diba'a dalam konteks yang berbe,a ianya akan diberi
makna yang baru dan biasanya bertentangan kerana ia ditafsirkan mengikut latar sosial di mana teks itu
diba'a. Oleh itu teks boleh digunakan bersama lain(lain bentuk bukti dengan itu bias dan nilai tertentu
boleh difahami dan dibandingkan. +egitu juga dengan jenis(jenis teks yang berbe,a perlu difahami dalam
konteks keadaan ianya dihasilkan digunakan dan diba'a. Misalnya penganalisis akan memberi perhatian
sama ada teks ditulis berdasarkan pengalaman sendiri atau daripada sumber sekunder sama ada ianya
diminta untuk ditulis atau tidak sama ada ianya diedit atau tidak nama penulis dinyatakan atau hanya
51
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 51
nama samaran dan sebagainya #@ebb 1ampbell &'h!art, ; &e'hrest 18DD dalam -an Aodder 2<<3$.
Dengan ertikata lain teks kerja lapangan perlu lah ditulis mengikut konteks masa yang spesifik. +ahan
akan berterusan diinterpretasi semula dalam kontek(konteks yang baru.
Kesimpulannya dokumen boleh membekalkan maklumat yang berkaitan dengan isu atau masalah yang
dikaji. -a merupakan bahan yang penting untuk memahami tujuan rasional dan sejarah sesuatu program
atau dasar. Dokumen(dokumen yang dipilih mestilah berkaitan dengan tajuk kajian. Dokumen(dokumen
boleh terdiri daripada sukatan dan ran'angan pelajaran kertas peperiksaan dan ujian minit mseyuarat
'ontoh('ontoh kerja pelajar. Dokumen juga boleh berbentuk bergambar4foto yang mana boleh memberi
gambaran sesuatu situasi dengan jelas seperti keadaan bilik darjah susunan meja kerusi pergerakan
pelajar dalam bilik darjah kedudukan guru semasa ber'akap atau bekerja.
6. Menuli# Dia%i
1atatan diari adalah penting dalam penyelidikan tindakan. -a mengandungi 'atatan mengenai pemerhatian
perasaan tindakan hipotesis dan penyelesaian sesuatu situasi yang boleh dibuat. Diari kajian adalah
merupakan rekod tentang penglibatan penyelidik dalam projek. -anya mengandungi maklumat tentang
penyelidik apa yang penyelidik buat dan proses penyelidikan. -anya menokok kepada data yang diperolehi
melalui metod lain seperti pemerhatian temubual dan lain(lain. Di antara sebab utama seseorang penyelidik
menyimpan diari kajian adalah)
untuk menjana latar sejarah projek pemikiran penyelidik dan proses penyelidikan
untuk menyediakan bahan untuk refleksi
menyediakan data tentang proses penyelidikan
untuk merekod perkembangan kemahiran penyelidikan penyelidik
Penyelidik menggunakan diari kajian sebagai alat untuk membuat refleksi ke atas amalan kajian mereka.
Oleh itu adalah penting menyimpan diari kajian sebagai satu 'ara untuk meneroka amalan penyelidikan
serta berkongsi maklumat bersama partisipan.
%dalah penting menulis diari se'ara berterusan. &esuatu yang berkaitan dengan projek perlu di'atat setiap
hari semasa projek dijalankan untuk dijadikan bahan refleksi yang boleh meningkatkan lagi pemahaman
dan kesedaran tentang fokus kajian. &esetengah orang menggunakan buku 'atatan sebagai diari mereka.
"mumnya diari boleh dalam bentuk ber'etak atau pun letronik bergantung kepada kemudahdapatan
bahan(bahan tersebut. 2ang pentingnya diari tersebut perlulah merekodkan perkembangan pemikiran dan
tindakan serta proses sebenar tentang amalan penyelidikan dan amalan reflektif penyelidik. Terdapat
pelbagai 'ara untuk menulis diari. &esetengahnya mempunyai format yang berstruktur dan formal mungkin
dalam bentuk borang(borang tertentu. 2ang pentingnya diari perlulah sesuai dengan gaya dan 'ara
seseorang pengkaji. Diari kadang(kadang agak personal. "ntuk memudahkan diari direkod bahagikan
kepada bahagian(bahagian mengikut proses kajian seperti 0efleksi Peran'angan Tindakan dan Penilaian.
6.1 Kandungan diari
1atatan diari harus mengandungi !
( tarikh peristi!a dan tarikh 'atatan dibuat
( masa lokasi responden fokus kajian
( tajuk besar tajuk ke'il dan gariskan bahagian(bahagian penting untuk rujukan
( bahan(bahan penting seperti gambar salinan dokumen kerja pelajar dan lain(lain dilekatkan
dalam diari untuk rujukan
Mengikut Aughes #188D$ di antara perkara yang di'atat dalam diari adalah)
0ingkasan apa yang berlaku setiap hari semasa projek berjalan
52
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 52
Penulisan berkait dengan perbualan perbin'angan temubual peran'angan sesi dan lain(lain
dengan rakan sekerja rakan penyelidik guru(guru penyelia dan partisipan
&oalan(soalan dan topik untuk penyelidikan lanjut
Tekaan ramalan pemikiran impian angan(angan
3ukisan =ambar rajah peta minda
Pemerhatian
0efleksi tentang apa yang diperhati
0efleksi tentang apa yang diba'a dalam diari
Peran'angan untuk tindakan atau kajian masa akan datang
0ingkasnya tidak ada peraturan yang tetap tentang gaya bahasa dan ejaan dalam menulis diari. %dakan
diari dalam bentuk dan gaya yang dirasakan sesuai dan berguna yang dapat membantu dalam membuat
refleksi tentang apa yang dibuat dan yang telah dibuat. &ekiranya kajian berjalan se'ara berkumpulan
gunakan gaya dan format yang dipersetujui oleh kumpulan.
&e'ara umumnya jelaskan 5 kualiti yang perlu ada pada sesuatu instrumen
pengumpulan data*
1.
2.
3.
5.
B. Mengu%u# an Menganali#i# Data
Pengenalan
Data yang telah dikumpul melalui pelbagai kaedah dan teknik perlulah diuruskan dengan baik bagi
membentuk satu kerangka analisis dan interpretasi yang sesuai. Proses analisis data adalah penting dalam
proses kajian tindakan kerana ia melibatkan satu prosedur yang sistematik dan berterusan bagi
menyediakan asas untuk memberi makna kepada data tersebut. Oleh itu proses analisis data merupakan
satu proses meringkas merumus dan mempersembahkan data yang telah dikumpul dalam 'ara yang tepat
dan boleh diper'ayai. -ni diikuti dengan proses menginterpretasi yang melibatkan 'ubaan men'ari makna
dan implikasi daripada data yang telah dianalisis. +ab ini akan 'uba menjelaskan prosedur dan proses
mengurus menganalisis dan menginterpretasi data yang dikumpul melalui temubual pemerhatian tinjauan
dan analisis dokumen yang lebih merupakan data kualitatif.
53
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 53
Menganalisis data adalah merupakan satu proses untuk memahami data. Pada asasnya kita 'uba untuk
menja!ab soalan kajian melalui data yang dikumpul dan dianalisis. &ama ada data berbentuk numerik
atau pun perkataan tugas menganalisisnya adalah sama. Kita 'uba untuk melihat trend pola dan tema.
+agi &agor #2<<<$ terdapat dua soalan utama yang penyelidik kajian tindakan boleh gunakan sebagai
panduan. &oalan(soalan tersebut adalah)
%pakah 'erita yang terkandung dan tersirat dalam data*
%pakah faktor(faktor yang mempengaruhi 'erita se'ara signifikan*
?aktor yang penting dalam analisis data kajian tindakan adalah refleksiiti penyelidik iaitu kebolehan
penyelidik berfikir dan mereflek se'ara kritikal tentang apa yang telah dikumpul dan apa yang masih
diperlukan.
Dalam kajian tindakan penyelidik harus mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menganalisis data
sama ada dalam bentuk data kuantitatif atau data kualitatif. Pada umumnya kajian tindakan akan
mengintegrasikan kedua(dua bentuk data berkenaan untuk mendapatkan keputusan yang boleh diper'ayai
dan sah pada kajian berkenaan sahaja. Oleh yang demikian penyelidik kajian tindakan haruslah dapat
memahami konsep statistik dengan baik &tatistik boleh dibahagikan kepada statistik huraian iaitu statistik
yang menghuraikan 'iri('iri sampel dan statistik inferen iaitu statistik yang membuat rujukan tentang
populasi berdasarkan sampel. Memandangkan kajian tindakan yang dijalankan oleh guru kebanyakannya
menggunakan statistik huraian dalam menganalisis dan menghuraikan dapatan kajian maka modul ini akan
memberi tumpuan kepada statistik huraian sahaja.
(.) Data Kuantitati'
(.).! Data Pen*eliikan
+hasah #2<<7$ menjelaskan baha!a data merupakan fakta maklumat atau angka yang membolehkan kita
membuat huraian atau ringkasan tentang sesuatu #perkara yang menjadi kajian$. -a boleh didapati dari guru
sekolah pelajar ibubapa dan mereka yang terlibat dengan kajian yang bakal dibuat. Oleh itu data perlu
disusun mengikut satu organisasi yang tertentu agar ia dapat memberikan satu gambaran khas tentang
perkara berkenaan. Data yang tidak tersusun tidak akan memberi apa(apa makna hanya setakat maklumat
yang terpisah(pisah dari satu dengan yang lain. Data mempengaruhi jenis statistik yang akan digunakan.
Data parametrik atau data bukan parametrik boleh digunakan untuk sesuatu ujian tertentu sahaja dan
begitu juga dengan data yang bukan parametrik. &ebagai 'ontoh data parametrik boleh diugnakan dengan
ujian %:OE% atau ujian(t dan data bukan parametrik boleh digunakan dengan ujian Khi kuasa dua.
(.).) Kateg"%i Data
Data boleh dikategorikan kepada data primari dan data sekunder. Data primari didapati hasil dari soal(ja!ab
atau borang soalselidik yang diedarkan kepada partisipan untuk dija!ab. Prosedur mendapatkan data
primari adalah mahal dan mengambil masa yang panjang. Proses untuk mendapatkan data primari
melibatkan) pertamanya ialah menentukan apakah masalah penyelidikan yang ingin dikaji diikuti pula
dengan pembentukan soalan kajian supaya senang kita mengetahui apa sebenarnya yang hendak dikaji.
Kemudian diikuti pula dengan pembentukan rekabentuk penyelidikan pemungutan data penyediaan data
dan analisis dan akhir sekali penyediaan laporan dan pembentangannya di seminar atau di konferen yang
berkaitan dengan hasil penyelidikan yang perlu dibentangkan. Data sekunder pula merupakan data yang
telah terkumpul untuk satu(satu tujuan. Data ini boleh didapati dengan 'epat mudah dan murah. Data ini
boleh didapati dari .abatan &tatistik :egara 3aporan 0an'angan Malaysia atau dari 3embaga Peperiksaan
54
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 54
Malaysia yang setiap tahunnya menyediakan laporan pen'apaian pelajar dalam setiap mata pelajaran
mengikut tahun jenis peperiksaan ras jantina ka!asan dan sebagainya.
(.).( Jeni#+,eni# Data
Penjenisan data adalah bergantung kepada bagaimana data berkenaan didapati. .ika data didapati se'ara
pengukuran maka data itu dinamakan sebagai data pengukuran dan seterusnya data bilangan data
pangkatan dan data klasifikasi. Data juga boleh diklasifikasikan sebagai data metrik atau bukan metrik. Data
metrik adalah data yang unitnya adalah selanjar atau berterusan manakala data bukan metrik adalah data
yang berkategori. 1ontoh data metrik) markah bagi sesuatu ujian bulanan 'alon berat bahan skor sesuatu
pertandingan dan sebagainya. Data bukan metrik pula seperti bangsa atau dalam bentuk kekerapan.
Pelajar harus dapat membe,akan data metrik dari data bukan metrik. Data yang digunakan akan
menentukan jenis statistik yang boleh digunakan. &ebagai 'ontoh) data metrik hanya boleh digunakan untuk
pembolehubah bersandar dalam ujian(t %:OE% dan 0egresi. Manakala data bukan metrik kerap
digunakan dalam ujian Khi kuasa dua. Data boleh didapati daripada berbagai 'ara. Data boleh diperoleh
se'ara pemerhatian temuduga dan se'ara soalselidik. &eperti yang dinyatakan tadi data memainkan
peranan dalam menentukan jenis ujian statistik yang bakal digunakan untuk menja!ab sesuatu soalan
penyelidikan.
(.).4 Skala Penguku%an
Dalam pengukuran kita mempunyai dua jenis pembolehubah yang asas iaitu) #a$ .enis kuantitatif dan #b$
.enis kategori. Kedua(dua jenis pembolehubah yang dinyatakan ini boleh diukur menggunakan skala
nominal ordinal sela atau nisbah. %dalah penting bagi penyelidik mengetahui pengkelasan data yang
mereka gunakan. Tidak semua jenis data boleh digunakan dengan ujian(t %:OE% khi kuasa dua regresi
dan sebagainya. &etiap data itu adalah sesuai digunakan dengan satu atau lebih jenis ujian statistik yang
tertentu sahaja.
Skala Nominal. &kala nominal adalah skala pengukuran yang paling mudah dan merupakan bentuk
pengukuran yang paling rendah boleh digunakan oleh ahli penyelidik. &kala nominal digunakan untuk
pengenalan atau membentuk nombor bagi menunjukkan kategori yang berlainan. &kala nominal boleh
digunakan untuk pembolehubah seperti) bangsa agama !arna jenis bangunan jenis perkerjaan dan
sebagainya. &ebagai 'ontoh) =uru ingin membahagikan ras pelajar dalam kelasnya kepada beberapa
kategori. :ombor 1 kategori Melayu nombor 2 kategori 1ina nombor 3 kategori -ndia dan nombor 5 lain(
lain ras. Pemberian nombor 1 2 3 atau 5 dan selanjutnya adalah untuk memudahkan pengklasan ras
dalam analisis komputer. -ni tidak bermakna 1 lebih baik atau superior dari 2 dan 2 pula lebih baik dari 3
dan seterusnya. -a hanya melambangkan kumpulan bagi sesuatu pembolehubah seperti 'ontoh yang
diberikan ialah ras.
Skala Ordinal Pengukuran menggunakan skala ordinal menyusun data daripada yang rendah kepada
yang tinggi atau daripada yang lemah kepada yang 'emerlang atau satu susunan yang melambangkan satu
bentuk hiraki.
-"nt"&
=uru mungkin menyusun skor yang didapati dalam "jian +ahasa Melayu dari markah yang tertinggi kepada
markah yang terendah sekali. &kala ordinal hanya menyusun mengikut hiraki. &usunan ini melambangkan
perbe,aan atau kedudukan sesuatu indi/idu relatif kepada sesuatu indi/idu yang lain.
Skala Sela. Pengukuran yang menggunakan sekala sela mempunyai semua 'iri ordinal dan ditambah pula
di setiap titik dalam skala berkenaan mempunyai jarak yang sama. &kala sela memberikan sela sama
daripada titik origin yang arbitrari. -ni bermakna skala sela mempunyai 'iri('iri nominal dan ordinal
55
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 55
terutamanya 'iri('iri pangkatan. .arak numerik yang sama di atas skala sela menggambarkan jarak yang
sama pada 'iri yang diukur.
-"nt"&
&ekarang 'uba kita lihat perbe,aan -F D< dengan -F 7< perbe,aannya hanya 1< poin. +egitu juga -F 12<
dengan -F 13< perbe,aannya sama iaitu 1< poin juga. &eandainya kita per'aya skor berkenaan adalah
skala sela kita mestilah mengandaikan juga perbe,aan 1< poin mempunyai makna yang sama pada lokasi
yang berbe,a di atas skala tadi.
Skala Nisbah %ras tertinggi dalam pengukuran ialah pengukuran menggunakan skala nisbah. &kala
nisbah mempunyai 'iri('iri nominal ordinal dan sela serta mempunyai nilai mutlak sifar yang mempunyai
makna empirikal. :ombor pada skala menunjukkan amaun atau 'iri sebenar yang diukur. &eandainya skala
nisbah untuk pen'apaian !ujud maka bolehlah kita katakan pelajar yang mendapat markah B< adalah dua
kali lebih pen'apaiannya dengan pelajar yang mendapat markah 5<. Dalam keadaan sebenarnya kedaan
ini tidak !ujud.
(.).. Ta$u%an Keke%apan
Taburan kekerapan menggambarkan bilangan partisipan bagi sesuatu skor. Kaedah ini amat berkesan
sekiranya sebaran skor adalah ke'il tidak melebihi 6< partisipan. &eandainya melebihi 6< partisipan maka
taburan kekerapan data berkumpulan adalah lebih baik digunakan. 1ontoh taburan kekerapan)
Jaual (/ Keke%apan Jantina
Jantina Keke%apan Pe%atu#an 012
3elaki 8B 5<.2
Perempuan 15D 68.B
.umlah 255 1<<.<
(.).3 Stati#tik Hu%aian
Dalam konteks kajian tindakan guru biasanya banyak statistik huraian yang digunakan untuk menganalisis
dan menghurai data. &tatistik huraian membolehkan penyelidik membuat satu organisasi data
merumuskan data dan menghuraikan 'erapan bagi sesuatu sampel atau populasi. &tatistik yang selalu
digunakan adalah kekerapan min dan sishan pia!ai bagi menghuraikan tentang data yang dikumpul. Data
dipersembahkan dalam bentuk jadual graf atau pun 'arta. -ni adalah disebabkan kebanyakan kajian
tindakan guru adalah berbentuk deskriptif jarang berbentuk inferensi dan pengujian hipotesis.
5. Mengu%u# an Menganali#i# Data Kualitati'
Dalam konteks data kualitatif proses analisis data pada asasnya adalah merupakan proses yang
berterusan dan non(linear. -a merupakan prosedur analitik yang melibatkan pemeriksaan makna ke atas
kata(kata dan tindakan manusia. Memberi makna kepada data melibatkan 'antuman pelbagai data
pengkelasan data mengikut kategori atau tema yang sesuai dan tepat dan interpretasi tentang apa yang
manusia kata dan apa yang penyelidik lihat dan ba'a. %nalisis data merupakan proses yang kompleks
yang melibatkan pertimbangan antara data yang konkrit dengan konsep abstrak antara penaakulan induktif
56
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 56
dan deduktif antara deskripsi dan interpretasi #Merriam 2<<1$ Dengan ertikata lain analisis data adalah
merupakan proses mengatur menstruktur dan menginterpretasi data yang telah dikumpul. Mengikut
&trauss ; 1orbin #1887$ ia adalah merupakan proses yang ber'elaru kabur memakan masa kreatif dan
menarik. -a tidak berlaku dalam keadaan yang linear tetapi sentiasa berlaku proses meneliti semula
mendefinisi dan mengkategori semula bagi mendapatkan analisis dan interpretasi yang tepat dan
bermakna. %nalisis data biasanya meneroka perhubungan antara kategori(kategori yang signifikan
berkaitan dengan sesuatu perkara manusia atau peristi!a serta sifat(sifat dan nilai(nilai yang men'irikan
mereka. Dapatan kajian boleh berbentuk pernyataan deskriptif yang tersusun tema(tema atau kategori(
kategori yang merentas data atau dalam bentuk model dan teori yang menerangkan data.
4.! Pe%ingkat Anali#i# Data Kualitati'
Terdapat beberapa pendekatan atau tradisi teoretikal yang boleh dipilih dalam menganalisis data yang
sesuai dengan tujuan dan persoalan kajian. @alaupun pelbagai 'ara boleh digunakan dalam menganalisis
data kualitatif namun terdapat proses yang umum yang boleh dijadikan panduan untuk menganalisis data
kualitatif. +iasanya analisis data kualitatif melalui sebahagian besar ataupun kesemua peringkat(peringkat
berikut)
Mengenali dan memahami data melalui semakan ba'aan dan mendengar data(data yang telah
dikumpul
Transkripsi bahan(bahan yang telah dirakam
Menyusunatur dan membuat indeks ke atas data untuk memudahkan proses men'ari dan
mengenalpasti data
Melindungi data(data yang sensitif
Pengkodan
Pengenalpastian tema(tema
Pengkodan semula
Pembentukan kategori(kategori pro/isional4a!alan
Meneroka perhubungan di antara kategori
Pembaikan tema dan kategori
Pembentukan teori dan memasukkan pengetahuan yang ada
Menulis laporan
#Othman 2<<D$
Pada umumnya proses mengurus dan menganalisis data berbentuk kualitatif mengikut langkah(langkah
seperti berikut)
Proses mentranskripsi data temubual rakaman /ideo atau nota lapangan misalnya tidak memadai dengan
menuliskan ringkasan daripada rakaman temubual yang diadakan. -a boleh menyebabkan penyelidik bias
terhadap perkara(perkara yang dikira rele/an dan menarik sahaja. Perkara(perkara yang berbentuk
petunjuk(petunjuk bukan lisan yang mungkin memberi tanda(tanda seperti tekanan perasaan atau maluC
keta!a atau gerak badan mungkin dapat memberikan makna yang lebih kepada apa yang diperkatakan. -ni
semua perlu dimasukkan ke dalam transkrip. &ekiranya diupah seseorang untuk mentranskripsikan data
temubual adalah penting diberitahu tentang perlunya dimasukkan petunjuk(petunjuk bukan lisan ini.
Tes'h #188<$ memberikan panduan umum tentang menganalisis data daripada transkrip temu bual seperti
berikut)
57
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 57
i. Dapatkan gambaran keseluruhan. +a'a semua transkrip dengan teliti. Tuliskan idea(idea yang
timbul dari semasa ke semasa
ii. Pilih satu transkrip ( mungkin yang paling menarik yang terpendek atau yang teratas sekali. +a'a
keseluruhannya dan 'uba dapatkan makna di sebalik apa yang diperkatakan. Melihat apa yang tersirat.
Tuliskan nya di ruangan margin kiri atau kanan
iii. &elepas selesai meneliti beberapa transkrip sediakan senarai semua topik(topik. Kelompokkan
mengikut topik yang sama. +entukkan lajur untuk meletakkan topik yang utama atau yang unik dan yang
selebihnya.
i/. Kemudian kembali kepada data selanjutnya. Tukarkan topik kepada kod(kod tertentu dan tuliskan
kod kepada segmen yang sesuai dalam transkrip. 1uba 'ara yang sama kepada data temubual selanjutnya
untuk melihat kategori atau kod baru daripada data
/. 3ihat topik yang mempunyai deskripsi yang jelas dan terbaik dan jadikannya kategori(kategori.
Kurangkan jumlah kategori dengan mengelompokkan topik(topik yang berkaitan antara satu sama lain.
Mungkin boleh dilukiskan garisan antara kategori(kategori untuk memperlihatkan hubungannya.
/i. +uat keputusan muktamad tentang abbre/iasi untuk setiap kategori dan jadikan kod mengikut
huruf(huruf tertentu.
/ii. Kumpulkan data mengikut kategori(kategori dan jalankan analisis jika perlu buat pengkodan
semula keatas data yang sedia ada #ms. 152 ( 156$
3angkah(langkah yang di'adangkan oleh Tes'h di atas merupakan proses sistematik yang dijalankan oleh
penyelidik dalam menganalisis data temubual. &udah tentu terdapat /ariasi dalam proses tersebut.
Misalnya sesetengah penyelidik mungkin merasakan sangat berguna untuk me!arnakan kod(kod yang
berbe,a di atas transkrip. .uga menandakan kenyataan(kenyataan #Guotes$ yang menarik dan berguna
yang boleh dimasukkan dalam naratif kemudiannya. &etengah penyelidik pula mungkin membentuk
senarai kategori(kategori yang menggambarkan tema(tema major dan tema(tema minor dalam data. &atu
senarai mungkin merupakan maklumat spesifik yang menunjukkan pertentangan dengan tema(tema yang
timbul. Proses menyusunatur maklumat mungkin dijalankan dengan menggunakan fail kad fail atau
perisian komputer #Merriam 18BB$.
&e'ara ringkasnya aliran proses analisis data ini adalah seperti berikut)
Pengkodan kategori serentak dengan
membandingkan merentas kategori(kategori
Pembaikan #refinement$ kategori(kategori
Penerokaan perhubungan dan pola
merentas kategori(kategori
58
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 58
Penyepaduan data yang menghasilkan pemahaman
tentang manusia dan latar(latar yang dikaji
4.) Inte%p%eta#i Data
&etelah data dianalisis dan dipersembahkan dalam bentuk(bentuk yang sesuai data(data tersebut perlu
diinterpret bagi menjelaskan makna serta menunjukkan implikasi dan kesannya. -nterpretasi data berlaku
apabila kita bergerak melangkaui deskripsi dan 'uba membuat sesuatu kenyataan tentang makna pelbagai
tindak balas dan men'adangkan perhubungan antara data. Proses interpretasi ini melibatkan penyelidik
mengambil risiko dan membuat tekaan4ramalan yang mungkin kadang(kadang terbabas daripada makna
atau maksud asalnya. :amun begitu sebagai penyelidik kita perlu melakukannya bagi menunjukkan
kesignifikanan serta kesan kajian yang dilakukan. Terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan untuk
menjalankan interpretasi data terutama data berbentuk kualitatif. Mills #2<<3$ telah menjelaskannya seperti
berikut)
i. Melanjutkan analisis
Teknik yang 'uba menimbulkan beberapa soalan tentang kajian. &oalan(soalan yang mungkin tidak
ditanya dalam persoalan kajian a!al yang mungkin boleh menjadi asas dalam kajian tindakan seterusnya.
ii. Kaitkan dapatan dengan pengalaman peribadi
Pengalaman yang dilalui oleh penyelidik menjalankan kajian tindakan dalam kelasnya dapat membantunya
memberikan interpretasi ke atas data. -nterpretasi yang berasaskan kepada pemahaman dan pengetahuan
penyelidik tentang sekolah bilik darjah dan pengajaran dan pembelajaran.
iii. Dapatkan pandangan rakan kritikal
Kadang(kadang kita mungkin mengalami kesukaran untuk memfokuskan interpretasi yang ingin dilakukan
atau kadang(kadang dalam membuat interpretasi kita terlepas pandang perkara(perkara tertentu yang
mungkin penting maka pandangan alternatif bolehlah didapati daripada rakan sekerja yang boleh
memberikan pandangan dari sudut yang mungkin berbe,a. 0akan sekerja atau rakan kritikal ini mungkin
terdiri daripada mereka(mereka yang bekerja bersama dalam kajian atau rakan sekerja atau mereka(
mereka yang tidak pernah kita temui se'ara bersemuka tapi merupakan rakan yang kita sering berbual
melalui internet. .uga mungkin kita boleh bertanyakan informan kajian seperti pelajar ibubapa guru(guru
pentadbir untuk mendapatkan pandangan mereka.
i/. Meletakkan dapatan dalam konteks literatur
Membin'angkan dapatan kajian dengan mengaitkannya dengan bahan(bahan literatur yang rele/an dengan
topik kajian. -ni merupakan satu 'ara yang berguna bagi melihat kaitan dapatan kajian dengan asas
pengetahuan yang telah berkembang dalam topik kajian. Membuat perkaitan dengan literatur yang ada
juga merupakan satu 'ara penyelidik berkongsi dengan rakan(rakan sekerja yang lain tentang fokus kajian
59
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 59
serta dalam masa yang sama menghargai sumbangan penyelidik guru dalam pemahaman ke atas topik
yang dikaji.
/. Kaitkan dengan teori
Teori dalam definisinya yang mudah adalah "an analytical and interpretive framework that helps the
researcher make sense of what is going on in the social setting being studied# (Mills, $%%&, p.$'&(. )engan
ertikata lain teori berfungsi dalam menyediakan 'ara untuk penyelidik mengaitkan kajiannya dengan isu(isu
yang lebih luas. Teori juga membolehkan pengkaji men'ari tahap abstraksi yang lebih tinggi yang bergerak
melampaui pernyataan deskriptif. Di samping itu teori juga menyediakan rasional atau asas makna kepada
kajian yang dilakukan. Maka adalah lebih bermakna sekiranya data yang dianalisis itu dapat
diinterpretasikan dalam konteks teori yang berkaitan. &ebagai guru kita sentiasa menggunakan dan
dipengaruhi oleh teori(teori pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan. Maka pengkaji bolehlah
menggunakan teori(teori tersebut dalam membuat interpretasi ke atas data yang dikumpul.
Kesimpulannya interpretasi data berlaku apabila kita bergerak melangkaui deskripsi dan 'uba membuat
sesuatu kenyataan tentang makna pelbagai tindak balas dan men'adangkan perhubungan antara data.
%khirnya kita membina model data kajian dengan 'uba mendapatkan gambaran yang lebih luas dengan
menggabungkan pelbagai indikator dan tema yang dapat melihat pertalian antara tema dengan lebih jelas.
RUMUSAN
Proses pengumpulan dan analisis data sama ada data kuantitatif atau data kualitatif adalah merupakan
proses yang kompleks dan memerlukan masa yang banyak. &oal mengumpul dan menguruskan proses
analisis data ini adalah penting diberi perhatian supaya penyelidik tidak lemas dalam lambakan data yang
banyak. Dalam konteks kajian tindakan pelbagai teknik pengumpulan data boleh digunakan bergantung
kepada tujuan kajian dan jenis data yang diperlukan. &oal selidik ujian dokumen diari pemerhatian dan
temubual adalah di antara teknik yang biasa digunakan. &ama ada analisis data dijalankan serentak
dengan pengumpulan data atau analisis data dijalankan selepas semua data yang rele/an telah
dikumpulkan kedua(duanya memerlukan organisasi data yang kemas dan sistematik. +agi data kuantitatif
biasanya statistik huraian banyak digunakan dalam kajian tindakan untuk menghurai menjelas dan
menerangkan tentang data yang dikumpul. +agi data kualitatif pula transkrip temubual nota lapangan
fotograf /ideo dokumen serta lain(lain bahan sumber perlu diberi kod pengenalan yang memudahkannya
diperolehi atau diakses semula. &emua data perlu diberikan tarikh perolehan petunjuk tentang konteks
serta pun'a sumber #yang biasanya dirahsiakan$ dengan menggunakan nama atau label samaran. &atu
senarai data yang lengkap kemudiannya boleh disediakan dan digunakan sebagai rujukan sepanjang
proses analisis. Proses pengkodan pula boleh dibuat dengan pelbagai 'ara mengikut tahap analisis yang
perlu dilakukan. +iasa nya terdapat dua 'ara yang dilakukan iaitu 'ara potong dan tampal dan 'ara
pengkodan !arna. Dalam banyak hal kedua(dua 'ara tersebut boleh digabungkan untuk memudahkan
analisis dijalankan.
KATA KUN-I
1. Pengumpulan data
2. Teknik dan kaedah
3. %nalisis data
5. -nterpretasi data
6. Data kuantitatif
D. Data kualitatif
60
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 60
PENILAIAN KENDIRI
1. -nstrumen yang digunakan dalam pengumpulan data mestilah mempunyai tahap kesahan dan
keboleh per'ayaan yang sesuai. %pakah yang anda faham tentang kesahan dan keboleh per'ayaan*
2. %pakah perbe,aan yang ketara di antara data kuantitatif dan data kualitatif* %pakah teknik(teknik
pengumpulan data yang biasanya digunakan untuk mengumpul data kuantitatif dan data kualitatif*
3. Kajian tindakan tidak begitu mementingkan generalisasi. Oleh kerana itu analisis yang digunakan
biasanya banyak menggunakan statistik huraian sahaja. %pakah pandangan anda mengenai perkara ini*
RUJUKAN
%ry. D. .a'obs. 3.1 dan 0a,a/ieh. % #2<<2$. -ntrodu'tion to resear'h in edu'ation. #D
th
ed.$.
@ads!orth4Thompson 3earning.+elmont) 1alifornia.
+hasah %bu +akar #2<<7$. Kaedah analisis data penyelidikan ilmiah. &iri Pengajian dan Pendidikan "tusan.
"tusan Publi'ations ; Distributors &d. +hd. Kuala 3umpur.
+ogdan 0.1. ; +iklen &.K. #188B$ Fualitati/e 0esear'h for >du'ation %n -ntrodu'tion to Theory and
Methods 3
rd
>d. +oston)%llyn ; +a'on
1ohen 3. Manion 3. ; Morrison K. #2<<3$. 0esear'h methods in edu'ation #6th ed.$.
:e! 2ork) 0outledge?almer.
1res!ell ..@. #2<<3$ 0esear'h Design) Fualitati/e Fuantitati/e and MiHed Methods %pproa'hes #2
nd
>d.$
Thousand Oaks)&age
?ontana %. ; ?rey ..A. The -nter/ie!) ?rom &tru'tured Fuestions to :egotiated TeHt dalam Den,in ;
3in'oln #2<<3$#eds$ 1olle'ting and -nterpreting Fualitati/e Materials 2
nd
>d. Thousand Oaks)&age
Miles M.+. ; Auberman %.M. #1885$ Fualitati/e Data %nalysis) %n >Hpanded &our'ebook #2
nd
ed.$
Thousand Oaks 1%.)&age
Othman 3ebar #2<<7$. Penyelidikan Kualitatif) Pengenalan kepada teori dan metod Tanjong Malim)
Penerbit "P&-
Schensul, S.*., Schensul, +.+. , *e-ompte,M.)., ($%%%( .ssential .thnographic Methods, .thnographers
Toolkit :e! 2ork)%ltamira Press