Anda di halaman 1dari 2

PEMBELAJARA

N
MASTERI
DEFINISI
Merupakan suatu pendekatan pengajaran
dan pembelajaran bagi memastikan semua
murid menguasai hasil pembelajaran
sebelum berpindah ke unit pembelajaran
seterusnya. Pendekatan ini memerlukan
peruntukan masa yang mencukupi dan
proses pengajaran dan pembelajaran yang
berkualiti.
CIRI-CIRI
i. Hasil pembelajaran perlu ditentukan.
ii. Hasil pembelajaran disusun mengikut
hierarki atau unit pembelajaran.
iii. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
hendaklah bermakna, berkesan, menarik
dan menyeronokkan.
iv. Penilaian berasaskan Ujian Rujukan
Kriteria URK!.
v. "ahan pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan.
vi. Murid perlu menguasai #$% aras
masteri yang ditetapkan setiap unit
pembelajaran sebelum berpindah ke unit
pembelajaran yang baru.
vii. Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk
murid yang belum menguasai aras masteri.
viii. Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk
murid yang telah mencapai aras masteri
Membolehkan pelajar mempunyai kemahiran asas utuk meneruskan
pembelajaran kepada unit yang seterusnya. Pencapaian pelajar boleh
dikekalkan kerana diajar menguasai kemahiran asas. &uru menganalisis
dan membuat persediaan yang mantap untuk menyampaikan unit'unit
pembelajaran dengan baik dan juga menyatakan hasil pembelajaran
sebelum mereka membentuk aktiviti.(apat memecahkan kelompok pelajar
gagal kerana pada akhir setiap unit, pelajar dipastikan menguasai unit
pembelajaran sebelum melangkah ke unit pembelajaran seterusnya.
K
E
P
E
N
T
I
N
G
A
N
i. Murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang
berbe)a.
ii. Murid memerlukan pendekatan pengajaran dan
pembelajaran yang sesuai dan berkesan.
iii. Murid mesti menguasai pengetahuan, kemahiran
dan sikap yang diajarkan.
KECERDASAN
PELBAGAI
DEFINISI
Kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian
*+ menekankan pada kemampuan logikal'matematik dan
bahasa sahaja . Kecerdasan merupakan kemampuan yang
dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan
seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut
atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain.
Kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian
*+ menekankan pada kemampuan logikal'matematik dan
bahasa sahaja . Kecerdasan merupakan kemampuan yang
dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan
seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut
atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain.
CIRI-CIRI
,etiap individu
mempunyai sembilan
kecerdasan
,etiap individu
mempunyai sembilan
kecerdasan
*ndividu dapat
mengembangkan setiap
kecerdasan ke satu tahap
yang cekap jika diberi
galakkan,pengayaan dan
pengajaran yang sesuai.
*ndividu dapat
mengembangkan setiap
kecerdasan ke satu tahap
yang cekap jika diberi
galakkan,pengayaan dan
pengajaran yang sesuai.
Kecerdasan jarang
beroperasi secara
tersendiri. "eberapa
kecerdasan akan bertindak
serentak dalam
menghasilkan sesuatu
kerja.
Kecerdasan jarang
beroperasi secara
tersendiri. "eberapa
kecerdasan akan bertindak
serentak dalam
menghasilkan sesuatu
kerja.
9 KECERDASAN
Verbal
Lingui!i"
l
Verbal
Lingui!i"
l
S#iri!ual
S#iri!ual
Na!urali
Na!urali
L$gi"
Ma!e%a!i"
L$gi"
Ma!e%a!i"
Viual
Ruang
Viual
Ruang
Kine!e!i"
Kine!e!i"
Mu&i"
Ira%a
Mu&i"
Ira%a
In!ra#er$nal
In!ra#er$nal
In!er#er$nal
In!er#er$nal
KEPENTINGAN
Meningkatkan
keupayaan pelajar
Meningkatkan
keupayaan pelajar
Menonjolkan
prestasi pelajar
Menonjolkan
prestasi pelajar
membantu guru
untuk merancang
pengajaran
membantu guru
untuk merancang
pengajaran
&uru dapat
mengenalpasti
potensi yang ada
dalam diri pelajar dan
membolehkan guru
menjalankan
pengajaran mengikut
kecerdasan pelbagai
ini.
&uru dapat
mengenalpasti
potensi yang ada
dalam diri pelajar dan
membolehkan guru
menjalankan
pengajaran mengikut
kecerdasan pelbagai
ini.