Anda di halaman 1dari 43

+

-

iD
APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

En. Ali Ab. Ghani (Ketua)
Pn. Kong Meow San Haji Tohid Abdul Karim
Pn. Hamizah Hamzah Puan Sarina Salim
En. Zamrus Abd. Rahman En. Rosli Suleiman
Definisi Asas
Howard Gardner

Konsep
Asas
Huraian Definisi Asas
Linda Campbell,
Bruce Campbell &
Dee Dickinson


Istilah dan
Dimensi
Berlainan
Lapan Jenis
Kecerdasan
(TKP)

Jenis
Pengertian Setiap
Jenis Kecerdasan
Dalam TKP

Sintesis
Pengertian
APAKAH TEORI KECERDASAN
PELBAGAI (TKP) ?

DEFINISI ASAS

An intelligence is the ability
to solve problems, or to create
products, that are valued within
one or more cultural settings.

Kecerdasan ialah kebolehan
untuk menyelesaikan masalah,
atau mencipta barangan yang
bernilai dalam lingkungan satu
Atau lebih latar budaya.

MASALAH
BARANGAN
HOWARD GARDNER
FRAMES OF MIND
RUMUSAN DEFINISI


(a) Kebolehan menyelesaikan
masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sebenar ;(b) Kebolehan menjana masalah
baru untuk diselesaikan ; dan(c) Kebolehan membuat sesuatu
atau menawarkan perkhidmatan
yang bernilai dalam lingkungan
sesuatu budaya.


m.s. 5
m.s.. 6
Verbal-Linguistik
Visual-Ruang
Muzik
Naturalis
Interpersonal
Intrapersonal
Logik-Matematik
Kinestetik


+
-

KECERDASAN

PELBAGAI

1
8 2
3
4
5
6
7
m.s. 7
JENIS KECERDASAN PELBAGAI
? ?
? ?
POTENSI
INDIVIDU
SEPENUHNYA
KIRA
RUANG DIRI
ALAM
?
?
?
?
TKP boleh dipermudah seperti berikut :
tetapi bagaimana dengan
pengisiannya
?
PENGGUNAAN &
PENGUASAAN BAHASA
FONOLOGI
MORFOLOGI
SINTAKSIS
SEMANTIK
BINAAN & POLA
KONSEP
ABSTRAK
NOMBORAN
SEBAB-AKIBAT
IRAMA & LAGU
DETIK
RITMA
NADA
MELODI
VISUALISASI
IMAGINASI
GAMBARAN
GRAFIK
GARISAN
BAHASA BADAN
PERGERAKAN
IMBANGAN
KEPANTASAN
KEANJALAN
ORANG LAIN
PERASAAN
MOTIVASI
KEHENDAK
INTERAKSI
CERMIN DIRI
KESEDARAN
KEPERCAYAAN
BERFIKIR
KENDIRIAN
PENGAMATAN
FLORA & FAUNA
MENGALAMI
MENGECAM
MENGKATEGORI
MENGKLASIFIKASI
POTENSI
Menyokong pembelajaran
bersepadu yang menyeluruh
selaras denganFalsafah Pendidikan
Kebangsaan dan keperluan murid
Meningkatkan
profesionalisme guru
dan menggalakkan
inovasi dan
penyelidikan dalam
P&P
Menerima persamaan
dan perbezaan antara
individu dengan
mengakui bahawa
setiap murid adalah
unik dan belajar
dengan cara yang
berlainan
Meningkatkan
kecerdasan
pelbagai seseorang
dan menyedari bahawa
potensinya tidak
terbatas
Meningkatkan
harga diri,
kreativiti dan
motivasi melalui
P&P yang
menyeronokkan
Mewujudkan suasana
kolaboratif di sekolah
Mempelbagai cara
penilaian
MENGAPA
TKP?
1
7
6
5
4
3
2

Satu titik permulaan ialah guru
mengenal pasti kekuatan sendiri
dalam kecerdasan pelbagai dan
juga kekuatan murid.

Maka guru dapat memilih strategi
pengajaran dan pembelajaran
yang sesuai dan memadankan
dengan kecerdasan murid.

Dengan ini guru boleh
memperkembangkan potensi
murid dalam kecerdasan lain yang
belum menyelah.
Bagaimana Melakasanakan Teori
Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan
Pembelajaran, Peringkat I :
Padanan
Contohnya, bagi
seseorang guru yang
lebih cenderung
dalam kecerdasan
logik-matematik dan
kurang dalam
kecerdasan visual-
ruang, dia boleh
merujuk kepada idea-
idea mengenai aktiviti
kecerdasan visual-
ruang.


Mengisi borang
senarai semak
MICA (Multiple
Intelligences
Checklist for
Adults) (Lampiran)

LATIH
AN
Sila jawab senarai
semak MICA.
Bagi setiap
kecerdasan, kira
jumlah markah yang
didapati mengikut
panduan yang diberi.
Menentukan
kekuatan
kecerdasan sendiri.
Rujuk Jadual
Kecerdasan Pelbagai
(A) dan cari
maklumat untuk
memperluaskan idea
pengajaran dan
pembelajaran dalam
kecerdasan lain.

Guru boleh
merujuk kepada
Jadual Kecerdasan
Pelbagai (A) untuk
memperluaskan
strategi pengajaran
dan pembelajaran
dalam kecerdasan
laindala
m
Kecenderongan
kecerdasan yang
dominan
mendorong guru
memperoleh banyak
idea untuk
menjalankan
aktiviti pengajaran
dan pembelajaran
1
Daripada
jawapan
senarai semak,
guru dapat
mengetahui
kekuatan diri
di antara
kecerdasan
pelbagai
2
3
4
dalam
Pemerhatian tingkah
laku murid semasa
belajar
Aktiviti yang digemari
murid pada masa
lapang
Laporan prestasi
murid
Profil kecerdasan
murid
BAGAIMANA MELAKSANAKAN
TEORI KECERDASAN PELBAGAI
DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PERINGKAT 1: PADANAN
(Unit 3)

PERINGKAT 2: PERCUBAAN
(Unit 4)

PERINGKAT 3:
PENINGKATAN (Unit 5)
Peringkat 1: PADANAN
Kesedaran bahawa perlunya
memadankan pengajaran dan
pembelajaran dengan kecerdasan
pelbagai murid
Peringkat 2: PERCUBAAN
Perancangan dan percubaan
pelbagai strategi pengajaran dan
pembelajaran berasaskan TKP
Peringkat 3: PENINGKATAN
Kaitan TKP dengan kemahiran
berfikir untuk perkembangan murid
UNIT 4
Peringkat II:
PERCUBAAN

Perancangan
Persekitaran
Proses
Penilaian
PERANCANGAN

Guru mula memikirkan
bagaimanaTKP boleh
diaplikasikan ke dalam
pengajaran dan
pembelajaran seharian
Soalan yang boleh membantu
semasa menyediakan rancangan
pelajaran
VERBAL-
LINGUISTIK
Bagaimanakah saya boleh
menggunakan bahasa
lisan , bacaan dan
penulisan?
LOGIK-MATEMATIK
Bagaimanakah saya boleh
memasukkan nombor,
pengiraan, pengelasan
atau menggalakkan
pemikiran kritis?
VISUAL-RUANG
Bagaimanakah saya boleh
menggunakan alat bantu
mengajar visualisasi,
warna, seni, metafora atau
penyusun grafik?
MUZIK
Bagaimanakah saya boleh
menggunakan muzik,
bunyi-bunyian
persekitaran atau unsur
ritma dan melodi?


+
-

Soalan yang boleh membantu
semasa menyediakan rancangan
pelajaran

KINESTETIK
Bagaimanakah saya boleh
melibatkan pengalaman
pergerakan seluruh badan
atau aktiviti hands-on?
INTERPERSONAL
Bagaimanakah saya boleh
melibatkan murid dalam
perkongsian rakan
sebaya, pembelajaran
kerjasama atau simulasi
kumpulan?
INTRAPERSONAL
Bagaimanakah saya boleh
memberi pilihan kepada
murid merangsang
perasaan kendiri?
NATURALIS
Bagaimanakah saya boleh
membawa alam semula
jadi ke dalam bilik darjah
atau membawa murid ke
luar ke alam semula jadi?
PERSEKITARAN
Guru memikirkan cara
memaksimumkan
potensi persekitaran
terutama sekali
keadaan di dalam bilik
darjah
STESEN
KECERDASAN
Setiap stesen
mempunyai unsur
kecerdasan
tertentu seperti
mengadakan flora
dan fauna untuk
stesen Naturalis

Sudut diwujudkan
mengikut tema
atau kecerdasan
secara bergilir
untuk mengatasi
kekangan ruang
CONTOH: Stesen
Tumpuan
Intrapersonal

Sudut yang jauh
dari gangguan

Murid boleh
dibekalkan dengan
plag-telinga supaya
sunyi dan boleh
membaca, menulis
dalam dairi,
berfikir dan
berefleksi sendiri
PERHIASAN BILIK
DARJAH
Hias bilik darjah
dengan maklumat
yang boleh
dihargai oleh
setiap kecerdasan

Contohnya, murid
yang cenderung
kepada Verbal-
Linguistik
menyediakan
poster beberapa
orang penulis
terkenal
CONTOH:
Kecerdasan
Logik-Matematik

Gantungkan model
bentuk atau
formula di
sekeliling bilik
darjah

Lekatkan contoh
wang syiling dan
kertas serta nama
negeri / negara dan
nilainya


+
-
LAWATAN LUAR
Membawa murid
keluar dari bilik
darjah supaya
mereka dapat
memerhati dan
memahami
bagaimana setiap
individu mempunyai
dan menggunakan
kecerdasan pelbagai
masing-masing
Ibu bapa
memainkan peranan
yang besar dalam
menggalakkan
lawatan ke tempat
kerja mereka
CONTOH:
Lawatan Muzik

Membawa murid
mendengar Orkestra
Filharmonik dan
mengadakan sesi
perkongsian bersama
orkestra

Membawa murid ke
studio rakaman dan
melihat bagaimana
rancangan radio atau
cakera padat
dirakamkan
SUMBER BILIK
DARJAH
Bagi setiap mata
pelajaran, banyak
sumber boleh
digabungjalinkan
dengan kecerdasan
pelbagai murid bagi
meningkatkan minat
belajar murid
SUMBER BILIK
DARJAH
KINESTETIK
Bola
Payung
Kit binaan
Jam randik
Gelung rotan
Kit robotik
INTERPERSON
AL
Biografi
Kad main
peranan
Permainan
papan (board
games)
Carta hari jadi

PROSES
Guru mempunyai beberapa
opsyen menggunakan
TKP merentasi
kurikulum. Lima model
dicadangkan berdasarkan
kesesuaian murid, bilik
darjah, mata pelajaran
dan topik yang diajar
PROSES
SISIPAN
Guru boleh
memilih satu
atau dua
kecerdasan dan
digunakan
dalam
pengajaran
secara tidak
langsung

JARINGAN
Setiap
kecerdasan
digunakan
dalam
pengajaran
tematik

PROSES
JALINAN
Satu kecerdasan
digunakan dalam
beberapa mata
pelajaran
PERKONGSIAN
Beberapa
kecerdasan dipilih
untuk digunakan
dalam dua mata
pelajaran
KESEPADUAN
Beberapa kecerdasan digunakan secara
bersepadu merentasi mata pelajaran
yang berlainan
PENILAIAN
Guru boleh
menggunakan cara
yang berbeza
mengendalikan
penilaian dengan cara
yang dicadangkan
dalam TKP
PENILAIAN
BERMAKNA mempunyai nilai
kepada murid

BERKONTEKS berkaitan
dengan persekitaran dan kehidupan
mereka

BERPADAN DENGAN
KECERDASAN MURID
membenarkan masa untuk murid
menghayati proses penghasilan
sesuatu projek atau penilaian
PENILAIAN
MEMBENARKAN PERKEMBANGAN
KESEMUA KECERDASAN
melibatkan kreativiti, perbincangan,
penyelesaian masalah, demonstrasi,
refleksi dan penyampaian

DIGABUNGJALINKAN DALAM
PROSES PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN murid belajar
kerana ingin tahu dan digalakkan belajar
dalam kumpulan

MENCERMINKAN KEPAKARAN
MURID DALAM SESUATU
KEMAHIRAN perbandingan dibuat
dengan hasil yang lepas murid itu sendiri
PENILAIAN
Murid haruslah
dibenarkan memainkan
peranan yang aktif
dalam proses penilaian
dari segi penggubalan
dan penilaian kendiri
dan rakan sebaya
JENIS PENILAIAN


Projek dan
produk
Persembahan,
penyampaian dan
demonstrasi
Rakaman video,
kaset dan
penggambaran
JENIS PENILAIAN
Penyelesai
an masalah
dan
eksperimen
Laporan,
folio,
portfolio dan
pameran
Pemerhatian di
stesen-stesen
kecerdasan
Berupaya
membina
soalan
dengan
tujuan dan
objektif yang
jelas serta
berkebolehan
mencari
jawapan
Peringkat III :
Peningkatan
dala
m
Melakar, membuat peta minda,
membayangkan masalah dan
penyelesaiannya

Manipulasi alat, bahan untuk
menyelesiakan masalah

Menyedari ritma, harmoni,
kecanggungan untuk mengenal pasti
masalah dan penyelesaiannya

Mendapat pelbagai idea melalui interaksi
dengan orang lain mengenai masalah
dan penyelesaiannya

Membuat refleksi secara mendalam
berasaskan pengalaman, perasaan diri
mengenai masalah dan
penyelesaiannya

Menggunakan contoh daripada alam
semula jadi untuk mengkaji masalah dan
penyelesaiannya
Visual-
Ruang
Kinestetik
Muzik
Interperso
nal
Intraperso
nal
Naturalis
Peringkat III :
Peningkatan
Meningkatkan pemikiran yang
lebih mendalam

Memperoleh pelbagai
perspektif mengenai sesuatu
perkara

Mengaplikasi pengetahuan
yang sedia ada dalam situasi
dan konteks yang baru dan
berlainan
untuk
Melalui pemikiran sebegini, kreativiti
dan inovasi dapat dicungkil daripada
murid
Logik-
Matematik
Murid
menjalankan
eksperimen
sains yang
keputusannya di
luar jangkaan
murid
Muzik
Murid
menghasilkan
muzik yang luar
biasa tetapi
masih seronok
dan gemar
didengar
Verbal-
Linguistik
Murid memberi
interpretasi baru
mengenai
sesuatu cerpen
atau hasil
kesusasteraan
Kinestetik
Murid
menggunakan
pergerakan atau
stail baru dalam
tarian dan drama
Interperso
nal
Murid
menginterpretasi
motif watak
seseorang dalam
cerita dan drama
atau tokoh
sejarah
Intraperson
al
Murid memahami
diri secara lebih
mendalam dengan
mengaitkan apa
yang dipelajari
dengan diri sendiri
Visual-
Ruang
Murid melukis
sesuatu dengan
menggunakan
stail, media atau
bahan baru
Naturalis
Murid mencari
cara
menggunakan
bahan alam
semula jadi
sebagai bahan
sumber
penghasilan
sesuatu yang
baru dan luar
biasa
Peringkat III :
Peningkatan
untuk
Aktiviti bilik darjah boleh dipelbagaikan
dengan menggunakan strategi TKP
untuk peningkatan perkembangan
kognitif mengikut Taksonomi Bloom.

Satu matriks boleh direka untuk
tujuan ini.
Matriks seperti ini boleh digunakan
:

Untuk menganalisis sesuatu
bidang atau topik tertentu
dalam kurikulum

Sebagai peta bagi guru
memastikan pelbagai aktiviti
bilik darjah dijalankan ke arah
perkembangan kognitif murid.

Contoh matriks Kemahiran
Hidup
Kepelbag
aian
Aktiviti
Bilik
Darjah
Matriks

Mata
Pelajaran

Sains

Tingkatan

Dua

Tajuk

Air dan Larutan

Sub-tajuk


Keterlarutan
Bahan
Dalam Air
Memperihalkan pelbagai
kegunaan air dalam kehidupan
harian.
Menerangkan maksud
keterlarutan.

Menerangkan kepentingan air
sebagai pelarut dalam kehidupan
harian.

Menghargai kepentingan air yang
bersih untuk kualiti hidup.
Objektif
Mensyukuri kewujudan
pelbagai sumber untuk
keperluan hidupan
Menyedari pentingnya manusia
mengamalkan tindakan yang
bertanggungjawab bagi
memastikan sumber air bersih
demi kesejahteraan dan
kemandirian hidup manusia.
Nilai Murni dan
Sikap


Linguis
tik


+

-

Set
Induksi
Sumbangsa
ran
Berkumpul
an
Langka
h 1
Merancang
eksperimen
Langka
h 2
Menguji
hipotesis
Logik-
Matema
tik

Kineste
tik

Langka
h 3
Menganalis
is data

+

-

Logik-
Matema
tik

Langka
h 4
Menyedia
laporan


Linguis
tik

Langkah
5 :
Aktiviti
Lanjutan
Muz
ik

Interperso
nal

Intraperso
nal


Visual-
Ruang

Natur
alis