Anda di halaman 1dari 8

Teks Pengacara Majlis

Sukan Tahunan SKSU 2013


A.Peserta & Tetamu Mengambil Tempat
Juliza
1. Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.
2. ang !erusaha Pn. "jh #$r%ati bt &he Man' (uru !esar SK. Sungai Udang' ang
dih$rmati' ' Tn "j !adarudin b. Selamat ' Pengerusi P)!( SK.Sungai Udang sesi
2013 Pn Teratai bt M$hd #asir' (PK K$*Ku' Pn Sarimah bt Merais '(PK "+M'
warga ,endidik' tuan*tuan dan ,uan*,uan' serta murid*murid sekalian.
S+-AMAT .ATA#( K+ K+/0"A#A# SUKA# TA"U#A#
S+K0-A" K+!A#(SAA# SU#(A) U.A#(' KA-) K+ 23 TA"U# 2013.
Dyg
Melayang serindit di atas permatang,
Merbah berkicau di hujung muara,
Pemanis kata selamat datang,
Awal bismillah pembuka bicara.
3. !ers%ukur kita ke hadrat )lahi kerana dengan )1in kasih*#A' kita da,at
berkum,ul di ,adang SKSU ini bagi menja%akan Sukan Tahunan SKSU kali ke
23. !agi seluruh warga SKSU' majlis mengalu*alukan kehadiran ang .ih$rmati
Pengerusi P)!( ke majlis kita ,ada ,etang ini. Selamat datang juga diuca,kan
ke,ada hadirin hadirat sekalian. Sem$ga dengan kehadiran semua' maka
majlis ini lebih bermakna dan berseri.
B.PERBARISAN
Juliza
Hadirin-hadirat yang berbahagia,
2. Majlis temas%a Sukan Tahunan kali ke 23 ini akan dimulakan dengan ,erbarisan
lintas h$rmat $leh k$ntinjen*k$ntinjen rumah sukan.
3. Majlis dengan segala h$rmatn%a mem,ersilakan ang !erusaha Pn. "jh #$r%ati
bt &he Man ' (! SKSU untuk menerima tabik h$rmat. .i,ersilakan.
Dyg
4. Perbarisan -intas "$rmat ,ada ,etang ini didahului dengan ,erarakan masuk
!endera Kej$hanan %ang dibawa $leh setia, wakil dari,ada unit beruni5$rm
diikuti dengan k$ntinjen*k$ntinjen rumah sukan. 6 (iringan muzi!
Juliza
1
Teks Pengacara Majlis
Sukan Tahunan SKSU 2013
7. Perarakan masuk dimulai dengan K$ntinjen Rumah
diketuai $leh adik88888888888888.dan ,embawa se,anduk'
adik888888888888888. Pasukan ini menggunakan sl$gan
""""""""""""""""""""bersama*sama mask$t
888888888888888.sebagai ,ilihan mereka.
Dyg
9. Seterusn%a' ialah k$ntinjen Ruma# """""""""""""" dengan sl$gan
""""""""""""""""""". diketuai $leh adik
888888888888..dan ,embawa se,anduk adik
8888888888888888888... Mask$t rumah 88888888 tahun
ini ialah 8888888888888888 %ang melambangkan kec$melan dan
sentiasa bersedia berani menghada,i setia, cabaran.
Juliza
:. Tam,il setia dengan warna 8888888. ialah k$ntinjen ruma#
"""""""" dengan sl$gan """"""""""""""""" diketuai $leh
adik 88888888888888.. dan ,embawa se,anduk ialah adik
8888888888888888888. K$ntinjen ini turut disertai dengan
mask$t 8888888888888.. %ang melambangkan setia, ahli sentiasa
ceria dan tersen%um menghada,i segala rintangan.
Dyg
10.Seterusn%a' tam,il ,ula k$ntinjen rumah 88888888.. diketuai $leh adik
88888888888888888888 dan ,embawa se,anduk
adik888888888888888%ang setia dengan sl$gann%a iaitu
88888888888..!ersama*sama mereka ialah
mask$t8888888888888888888
Juliza
11.Majlis merakamkan setinggi 6tinggi ,enghargaan dan uca,an terima kasih
ke,ada (! kerana sudi menerima tabik h$rmat.
$. BA$AAN D%A
Dyg
Hadirin-hadirat yang berbahagia,
12.!agi memula dan memuliakan majlis' marilah sama*sama kita menadah
tangan bermunajat' mem$h$n berkat agar segala urusan menda,at
rahmat. Untuk itu' majlis mem,ersilakan Usta1 M$hd ;itri b. Karim untuk
memim,in bacaan d$a
2
Teks Pengacara Majlis
Sukan Tahunan SKSU 2013
Ma&lis mengu'apan ribuan terima asi# epa(a )staz M*#( +itri b.
,arim atas ba'aan (*a sebentar ta(i.
D. NE-ARA,)
Juliza
13."adirin di,ersilakan berdiri sebagai tanda mengh$rmati lagu NE-ARA,).
( lagu dinyanyikan)
E. BENDERA ,EJ%.ANAN
Dyg
12.Kini' kita akan men%aksikan u,acara menaikkan !endera Kej$hanan $leh adik
88888888888888888888 (tunggu bendera kejhanan
dinaikkan)
!egitulah tadi sem,urnan%a acara menaikkan bendera kej$hanan sebagai
simb$l Kej$hanan Sukan Tahunan SKSU ,ada tahun ini.
+. I,RAR ,EJ%.ANAN
Juliza
Hadirin sekalian,
13.Majlis diteruskan dengan menjem,ut adik
888888888888888888888.untuk mengetuai bacaan )krar
Kej$hanan. .i,ersilakan.
Terima ,asi# a(i""""""""""""""""""".Sem*ga
semangat itu aan terus membara e ara# e&ayaan (alam
e&*#anan ali ini.
Dyg
!ak mlek, jika ada alu tiada lesungnya
!ak berguna jika ada dayung tiada perahunya
!ak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara
-.)$APAN PERASMIAN PEMB),AAN (-B!
Juliza
14.Tirai uca,an ,ada ,etang ini' dimulakan dengan uca,an ,erasmian
,embukaan Kej$hanan Sukan Tahunan dari,ada Pn "jh #$r%ati bt &he Man' (!
SKSU. Untuk itu' Majlis dengan segala h$rmatn%a mem,ersilakan.
Ma&lis mengu'apan ribuan terima asi# epa(a Pn .&# N*ryati bt
$#eman atas u'apan sebentar ta(i.
Dyg
3
Teks Pengacara Majlis
Sukan Tahunan SKSU 2013
17..emikianlah tadi selesain%a u,acara ,erasmian kej$hanan. Sekarang'
di,ersilakan semua k$ntinjen %ang mengambil bahagian untuk bergerak
keluar ke khemah masing*masing bagi meneruskan acara sukan ,ada hari ini.
.i,ersilakan.
"iminta semua pegawai kejhanan yang bertugas di padang untuk
bersedia kerana acara lahraga akan dimulakan sebentar sahaja
lagi#
Juliza
19.Acara %ang akan dimulakan sebentar lagi ialah acara 01 <40 m Kelas &
< !ahagian ,erem,uan=.8..<rujuk buku aturcara=
.. A$ARA S),AN
1:.Untuk makluman hadirin' bebera,a acara telah dijalankan ,ada minggu
sebelum kej$hanan berlangsung iaitu acara l$ntar ,eluru dan l$m,at jauh..
Dyg
20.Acara diteruskan lagi dengan88. < rujuk buku aturcara=
02 40m & lelaki
Juliza
03 40m A ,erem,uan
Dyg
02 40m A lelaki
Juliza
03 100m & ,erem,uan
04 100m & lelaki
Dyg
07 100m A ,erem,uan
Juliza
09 100m A lelaki
Dyg
0: 2>100m & ,erem,uan
Juliza
10 2>100m & lelaki
Dyg
11 2>100m A ,erem,uan
2
Teks Pengacara Majlis
Sukan Tahunan SKSU 2013
Juliza
12 2>100m A lelaki
Dyg
21."adirin sekalian' berakhir sudah semua acara. !agi meneruskan majlis'
dijem,ut8888888888888888.diiringi $leh
888888888888888888888bagi men%am,aikan hadiah untuk
acara %ang telah dijalankan. .i,ersilakan.
I. PEN/AMPAIAN .ADIA.
Juliza
01 20m $ perempuan
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Dyg
03 20m $ lelai
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Juliza
04 20m A perempuan
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Dyg
05 20m A lelai
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Juliza
06 100m $ perempuan
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Dyg
02 100m $ lelai
3
Teks Pengacara Majlis
Sukan Tahunan SKSU 2013
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Juliza
07 100m A perempuan
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Dyg
08 100m A lelai
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Juliza
09 5:100m $ perempuan
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Dyg
10 5:100m $ lelai
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Juliza
11 5:100m A perempuan
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Dyg
13 5:100m A lelai
3?88888888888888888.
2? 88888888888888888.
1? 88888888888888888.
Juliza
22.Terima kasih ke,ada8888888888888888888.di atas ,en%am,aian
hadiah itu tadi.
Dyg
4
Teks Pengacara Majlis
Sukan Tahunan SKSU 2013
"adirin sekalian'
23. "aun semulur di pekan sari,
$atang jerami rebah ke bumi%
Madah dihulur sembah diberi,
&ata perasmi hajatnya kami#
J.PERASMIAN PEN)T)PAN (PEN-ER)SI PIB-!
Juliza
22.Kini tibalah kita ke u,acara %ang dinantikan iaitu uca,an ,erasmian ,enutu,an
SKSU ke*23 $leh tetamu keh$rmat. Untuk itu' majlis mem,ersilakan Pengerusi
P)!( Tn "j !adarudin b. Selamat untuk men%am,aikan uca,an ,erasmian
,enutu,an.
23.Majlis menguca,kan ribuan terima kasih ke,ada Tn "j. !adarudin b. Selamat di
atas uca,an ,erasmian sebentar tadi.
Dyg
24. Sekarang tibalah masan%a bagi u,acara ,en%am,aian hadiah dan ,iala
,usingan ke,ada ,ara ,emenang. Majlis dengan ini menjem,ut
888888888888888888diiringi
$leh88888888888888..untuk men%am,aikan hadiah.
Juliza
27. !agi tem,at ke 2 dimenangi $leh rumah8888888888888
!agi tem,at ke 3 dimenangi $leh rumah8888888888888.
Seterusn%a' naib j$han disandang $leh rumah 8888888888.
/$han Keseluruhan rumah sukan ,ada tahun ini ialah rumah888888888..
Terima kasih ke,ada @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@di atas ,en%am,aian hadiah itu
tadi.
Dyg
29.!aiklah..masa %ang dinanti*nanti untuk 0lahragawan dan 0lahragawati bagi
Kej$hanan Sukan Tahunan SKSU kali ke 23 ini.0leh itu' majlis dengan
sukacitan%a menjem,ut 888888888888888888.diiringi $leh
888888888888888888. untuk men%am,aikan anugerah.
Juliza
2:.0lahragawan SKSU 2013 ialah@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
30.0lahragawati SKSU 2013 disandang $leh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
,.PEN)R)NAN BENDERA ,EJ%.ANAN
Dyg
7
Teks Pengacara Majlis
Sukan Tahunan SKSU 2013
Alhamdulillah' selesai sudah u,acara ,en%am,aian hadiah. Kini !endera
Kej$hanan akan diturunkan dengan rasmin%a sebagai tanda berakhirn%a
temas%a Sukan Tahunan SKSU kali ke 23 ,ada tahun ini.
Juliza
.engan itu'majlis menjem,ut Pn (uru !esar' Pn "jh #$r%ati bt &heman untuk
menerima !endera Kej$hanan %ang akan diserahkan $leh adik
888888888888 !endera ini akan disim,an dan akan dikibarkan semula
,ada kej$hanan %ang akan datang. )ns%a Allah.
;. PEN)T)P
Dyg
$anyak keluk ke penarik,
&eluk tumbuh phn kuini%
'an elk bawalah balik,
'an tak elk tinggallah di sini#
Juliza
$unga dedap di atas para,
Anak dusun pasang pelita%
&alau tersilap tutur bicara,
(emari disusun maa) dipinta#
Dyg
31.Tahniah dan s%abas ke,ada semua ,eserta dan k$ntinjen. Pada %ang kalah
jangan mengalah ..cuba lagi tahun hada,an..)ns%a allah kemenangan bakal
di,er$lehi kelak...Pada %ang menang' tahniah diuca,kan dan kekalkan ,restasi
anda...
Juliza
32. Kami' bagi ,ihak ahli /awatankuasa Kej$hanan Sukan Tahunan SKSU kali ke 23
ini' merakamkan uca,an terima kasih ke,ada semua ,ihak %ang memberikan
kerjasama dalam menja%akan majlis ,ada ,etang ini.
Dyg
Sekian' wabillahitauAk' walhida%ah. Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh'
Salam 1 Mala%sia dan Salam 1 Murid 1 Sukan. BMajulah Sukan untuk #egaraC.
Terima Kasih.
9