Anda di halaman 1dari 6

1.

TEORI IMEJAN
Juga dikenali sebagai Teori Imej Makna.
Menekankan makna yang tergambar dalamminda penutur atau pendengar apabila
sesuatubenda atau perkara disebut.
Sesuatu perkataan yang dibaca, didengar ataudisebut akan diintepretasikan dalam bentuk
imejyang tidak berbentuk visual kerana tidakmenepati gambaran sebenar secara tepat.
Individu akan membuat gambaran mentaluntuk mewakili sesuatu perkataan.
KELEMAHAN
Tidak dapat mengetahui dan menentukanbentuk imej yang ada dalam gambaranpemikiran
seseorang kerana otak manusiatidak dapat diteroka.
ontohnya apabila disebut !segitiga", pelbagaibentuk segi tiga akan digambarkan olehindividu
yang berbe#a.
$elemahan kedua, beberapa perkataandigambarkan oleh satu imej sahaja.ontohnya bayi
menangis apabila lapar,marah, sakit atau resah. Jadi sukar untukmenta%sir kehendak bayi yang
menangis.
$elemahan ketiga ialah imej yang tergambardalam %ikiran seseorang berbe#a antara
satusama lain. Individu mungkin mempunyaibeberapa imej tertentu bagi satu& satu
ungkapan dalam situasi tertentu. ontohnya,individu yang mempunyai pengalaman
pahitdengan gurunya akan memberi gambaranburuk apabila mendengar perkataan !guru".
2. TEORI BEHAVIOURISME
Teori yang diperkenalkan oleh 'avlov dandikembangkan oleh Thorndike dan Skinner
inimenekankan pembelajaran yang berkaitandengan perubahan tingkah laku. (hubunganantara
rangsangan dan gerakbalas)
*loom%ield menggunakan teori ini dengan caramenganalisis makna berdasarkan tingkah
lakuyang dapat diperhatikan. Individu akan membe#akan perkataan yangdigunakannya dengan
betul hasil daripadatindak balas yang diberi oleh orang lainkepadanya.
Makna perkataan merupakan bentuk tindakbalas yang terhasil daripada rangsangan
yangdiperoleh oleh penutur atau pendengar dalamkomunikasi. +sgood (,-./) menjalankan
kajian semantikyang menekankan proses penuturmenghasilkan ujaran dan
tindakbalaspendengar untuk memahami ujaran tersebut.
0ujudnya situasi saling memahami maknayang sama bagi kata&kata yang digunakan.
ontohnya, seseorang akan marah jikadikatakan !lambat seperti siput" kerana diamampu
mengaitkan makna dengan cirihaiwan siput yang dimaksudkan. $ita tidakmenggunakan ujaran
!lambat sepertikumbang" kerana tiada perkaitan dengan ciriatau si%at serangga tersebut.
3. TEORI ANALISIS KOMPONEN
Menghuraikan kata&kata yang mempunyaihubungan makna antara satu dengan
yanglain. 1ikenali sebagai struktur leksikal.
Makna bagi sesuatu perkataan bukandianalisis sebagai satu unit, tetapi secaraterperinci
sebagai satu komponen yangkompleks yang dinamakan komponensemantik. 1igunakan untuk
menentukan istilahberdasarkan hubungan sesuatu perkataanatau ujaran.
Turut nenghuraikan makna perkataan denganmemasukkan unsur pertentangan.
ontohnya teruna&dara, suami&isteri. 'erkara yang diperhatikan dalam mengkaji makna
ialah kemungkinan adanya hubunganantara sesuatu kata dengan kata yang lain.
2 cara mengkaji elemen semantik dalam ayat3& Menganalisis komponen kata yangdiberikan.
ontohnya !bunga" yang boleh dikategorikan kepada berduri dan tidakberduri.
& Mengenalpasti kewujudan elemen semantikdengan melakukan analisis ciri semantik (%itur)iaitu
hubungan makna bagi sejumlah katayang masing&masing mempunyai
ciritersendiri. ontohnya simbol (4) bermaknaciri tertentu hadir pada perkataan yanghendak
dianalisis manakala simbol (&) tiada ciritertentu pada perkataan itu.
ontohnya analisis %itur bagi perkataan makanan5uraiannya ialah, buah&
buahan mempunyaikhasiat dan memberi tenaga tetapi tidakMempunyai lemak manakala coklat
tidakberkhasiat dan mempunyai lemak.
6nalisa ini memberikan %aedah kerana dapatmemahami makna semantik sesuatuperkataan
yang berhubung dengan maknarujukan.
Membantu kita memilih perkataan yang tepatdalam sesuatu ujaran
Memahami pelbagai kemungkinan maknasesuatu perkataan.
$7$896:;6: 3
Memerlukan proses yang panjang untukmenghuraikan sesuatu makna.
Sukar untuk menentukan komponen semantikyang khusus untuk menghuraikan
maknasesuatu perkataan dan terikat denganhiponim.
4. TEORI LOGIK SIMBOLIK
Juga dikenali sebagai 6nalisis <ogik atau6nalisis <inguistik.
<ebih lengkap berbanding = teori sebelum ini.
Teori ini mengkaji makna dari peringkatperkataan, peringkat ayat dan perlakuanmanusia yang
memberi reaksi kepadatanggapan terhadap sesuatu perkataan. Teori ini mende%inisikan bahasa
sebagaisejenis sistem lambang.
iri&ciri situasi dan tingkah&laku yangmengiringi bahasa adalah sebahagian maknaperkataan
itu. Teori ini menyatakan bahawa sesuatuperkataan memperoleh makna melalui apayang
disebut dan berkait dengan situasisemasa perkataan itu digunakan.
*agi teori ini, bahasa bukan sahaja petunjukapa yang ada dalam %ikiran seseorang semata&
mata tetapi berkaitan dengan situasi dantingkah laku.
Tiga sub bahagian dalam kajian ini3
Semantik& kajian tentang hubungan antaraperkataan dengan benda. <ambang mewakilisekum
pulan benda yang mempunyaipersamaan.
Sintaktik & bidang kajian yang mengkajihubungan antara perkataan dengan
perkataanlain untuk menentukan makna. Susunanperkataan dalam ayat membawa maksud
yangberbe#a. ontohnya !orang kecil" bolehmembawa maksud orang yang bersai# badankecil
atau orang yang berpangkat rendah.
'ragmatik & bidang kajian yang mengkajihubungan antara lambang dengan
tingkahlaku. 1alam proses komunikasi, makna dalamsesuatu perkataan itu dinilai daripada
sudutpenerimaan makna oleh penerimanya.*ergantung kepada bagaimana perkataandiujarkan
dan mengakibatkan tindak balasmelalui tingkah laku. ontohnya panggilanperempuan, wanita
dan betina.
KESIMPULAN
Setiap teori dalam kajian semantikmempunyai kelebihan dan
kekurangantersendiri. :amun sukar untuk menentukanteori mana yang lebih jitu dalam
menerangkankonsep semantik ini.
TEORI IMEJ MAKNA
ara menerangkan makna satu > satuperkataan dari segi imej yangterbayang dalam akal si
penutur ( atausi pendengar)6pakah bentuk imej yang terbayangImej tidak boleh bersi%at visual
Imej segi tig sm
Pe!"t# segitig sm $%e!m"# segi s&j t' %e!si(tt"s)Be!g#t'#g *$
imej#+ sm$ sisi sm , ""i sm t'""i t" sm)Seti* st' s-i#g me-e#g"*i
Ms-&
)Sese.!#g m'#g"i# mem*'#+i-e%i& $!i*$ st' imej %gi st''#g"*#)/'
'#g"*# m'#g"i# mem*'#+iimej +#g sm)M# 0 m# *e!"t# +#g%e!"it#
$e#g# -e%i& $!i*$st'imej $i!m-"# %e!si(t t"s.
Imej %e!'%& me#gi"'t 1"t'$# "eti")Be!%e2 $-m %e%e!* &-me#gi"'t
*e#g-m#)Gm%!# +#g %e!%e2me#gi"'t *em&m# +#g%e!%e2
TEORI ANALISIS KOMPONEN
)M"# %gi ses't' *e!"t# %'"# $i#-isis se3! '#it!+ t' se%gi st' '#it
tet*i se%gi ".m*.#e# 0 ".m*.#e# +#g ".m*-e"s.
4.#t.& 5 6%*7 6 $t'"7)6%*7 $-& -e-"i , #""e*$8 $# +& "e*$...)6$t'"7
$-& -e-"i, +&"e*$8 $# j'g #" "e*$8)9*e!"t# $i ts $i#-isis
$#mem*e!te#t#g"# ".m*.#e#:
M"# ses't' *e!"t#$i&'!i"# se3! te!*e!i#3i$ims'""# j'g '#s'! 0
'#s'! *e!te#t#g##+)4.#t.& *e#g&'!i# *e!"t#)6te!'#7)6$!7 6te!'#7)m#'si,
$e1s, -e-"i , %e-'m%e!"&1i#)6$!7)M#'si, $e1s, *e!em*'#,%'"# $e1s
Ke-em&#
)Pe#g&'!i# m"# meme!-'"#*!.ses +#g *#j#g)Me#g#-isis m"#
*$*e!i#g"t *e!"t# %'"# +t)S'"! me#e#t'"# ".m*.#e# 0 ".m*.#e#
sem#ti" +#g "&'s's'#t'" me#g&'!i"# m"#ses't' *e!"t#)Se!i#g te!i"t
$e#g# &i*.#im
Te.!i L.gi" Sim%.-i"
)Me#g&'!i"# m"# *$*e!i#g"t *e!"t#, +t $#*e!-"'# m#'si.)B&gi
m"# 3 %&gi#
)Sem#ti")Si#t"ti")*!gmti"
Sem#ti" 0 "ji# &'%'#g# $i#t! sim%.- $e#g# !'j'"#9!e(e!e#3e:)R'j'"# ti$"
te!&$ %#+"#+)Sim%.- $i!'j'" "'m*'-# %e#$ 0 %e#$ +#g
$*e!sm##+.)4.#t.#+ 5 m#'si ; me!'j'""e*$ m"&-'"
%e!#+1mmem*'#+i "- $# si(t 0 si(t%e!%e2 $!i*$ %i#t#g
T7+9I $6JI6: S7M6:TI$
Te.!i Imej
<ebih kepada gambaran dalam %ikiran dan dita%sirkan secara lisan.
6pabila sesuatu perkataan atau ayat dibaca impuls tercetus serentak menghasilkan
gambaran dalam %ikiran.
Masalah yang dihadapi ialah tidak tahu gambaran betul atau salah
ontoh 3 tele%on
Te.!i B3&<i'<isme
Makna sesuatu perkataan? ayat ditinjau berdasarkan ransangan dan gerak balas
(respond dan stimulus) 9&&&&&&&&S
6nggapan bahawa bahasa itu wujud hasil daripada hasil daipada operasi 9&&&&&&&&S
ontoh 3 lapar >rangsangan
Saya lapar > gerak balas
Te.!i A#-isis K.m*e#e#
Mengenai penentuan istilah berdasarkan hubungan kekeluargaan sesuatu perkataan
atau ujaran.
5uraian makna sesuatu perkataan secara terperinci bukan ecara unit.
ontoh 3
T798:6
M6:8SI6 <7<6$I 1706S6
*7<8M
*79$650I:
6ntik
Moden
*imbit
Te.!i AAL.gi" Sim%.-i"
<ebih lengkap dan menyeluruh
Menguraikan makna pada peringkat perkataan atau ayat kepada tiga bahagian 3
6. Simantik
& 5ubungan antara simboldengan rujukan
& ontonnya antara perkataan dengan benda
*. Sintaktik
& 5ubungan antara satu perkataan dengan perkataan perkataan lain yang
boleh menentukan makna.
. 'ragmatik
& 5ubungan antara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan
sebagai reaksi kepada perkataan yang ditunjukkan.