Anda di halaman 1dari 4

Budidaya Kelinci "Ternak Kelinci"

Apr 23, '08 4:54 AM


untuk semuanya
Tulisan ini kami persema!kan untuk para pemula yan" in"in memudidayakan kelinci,
sem#"a erman$aat dan isa menin"katkan tara$ !idup perek#n#mian Masyarakat di
seluru! %&'(&)*%A+
,ntuk keperluan Biit !uun"i saya -#ent#er di n# 0816 114 8536
Adapun yan" perlu diper!atikan dalam usa!a ternak kelinci adala! persiapan
l#kasi yan" sesuai, pemuatan kandan", penyediaan iit dan penyediaan pakan+
.+ Persiapan Sarana dan Perlengkapan.
/un"si kandan" sea"ai tempat erkeman"iak den"an su!u ideal 2. dera0at 1,
sirkulasi udara lancar, lama penca!ayaan ideal .2 0am dan melindun"i ternak dari
predat#r+ Menurut ke"unaan, kandan" kelinci diedakan men0adi kandan" induk+
,ntuk induk2kelinci de3asa atau induk dan anak4anaknya, kandan" 0antan, k!usus
untuk pe0antan den"an ukuran lei! esar dan Kandan"
anak lepas sapi!+ ,ntuk men"!indari perka3inan a3al kel#mp#k dilakukan
pemisa!an antara 0antan dan etina+
Kandan" erukuran 200560560 cm tin""i alas 50 cm cukup untuk .2 ek#r etina2.0
ek#r 0antan+ Kandan" anak 7k#tak eranak8 ukuran 50530545 cm+
Menurut bentuknya kandang kelinci dibagi menjadi:
.+ Kandan" sistem p#stal, tanpa !alaman pen"umaran, ditempatkan dalamruan"an
dan c#c#k untuk kelinci muda+
2. Kandang sistem ranch ; dilengkapi dengan halaman pengumbaran.
3. Kandang battery; mirip sangkar berderet dimana satu sangkar untuk satu ekor dengan konstruksi
Flatdech Battery (berjajar! "ier Battery (bertingkat! #yramidal Battery (susun piramid. #erlengkapan
kandang yang diperlukan adalah tempat pakan dan minum yangtahan pecah dan mudah dibersihkan.

2+ Pembibitan
,ntuk syarat ternak ter"antun" dari tu0uan utama pemeli!araan kelinci terseut+ ,ntuk
tu0uan 0enis Kelinci 9ias maka 0enis An"#ra, /u::y ;#p, <e5, 9#t#t, 'utc!, ;y#n,
9imalayanmerupakan kelinci yan" c#c#k+ *edan" untuk tu0uan da"in" maka 0enis &e3
=ealand Alin#, Australian >yl#n, Bi"" *ale, -iant, Australian ,n""ul dan /lamis!
-iant merupakan kelinciyan" c#c#k dipeli!ara+
.8 Pemilihan bibit dan calon induk Bila peternakan ertu0uan untuk da"in",
dipili! 0enis kelinci yan" er##t adan dan tin""i den"an perda"in"an
yan" aik, sedan"kan untuk tu0uan ulu 0elas memili! iit4iit yan" punya
p#tensi "enetik pertumu!an ulu yan" aik+ *ecara spesi$ik untuk keduanya
!arus punya si$at $ertilitas tin""i, tidak muda! ner?#us, tidak cacat, mata ersi!
dan tera3at, ulu tidak kusam, linca!2akti$ er"erak+
28 Perawatan Bibit dan calon induk Perawatan iit menentukan kualitas induk
yan" aik pula, #le! karena itu pera3atan utama yan" perlu per!atian adala!
emerian pakan yan" cukup, pen"aturan dan sanitasi kandan" yan" aik serta
mence"a! kandan" dari "an""uan luar+
38 Sistem Pemuliabiakan ,ntuk mendapat keturunan yan" lei! aik dan
memperta!ankan si$at yan" spesi$ik maka pemiakan diedakan dalam 3 kate"#ri
yaitu:
a+ In Breeding 7silan" dalam8, untuk memperta!ankan dan men#n0#lkan si$at
spesi$ik misalnya ulu, pr#p#rsi da"in"+
+ Cross Breeding 7silan" luar8, untuk
mendapatkan keturunan lei! aik2menama! si$at4si$at un""ul+
c+ Pure Line Breedin" 7silan" antara iit murai8, untuk
mendapat an"sa20enis aru yan" di!arapkan memiliki penampilan yan"
merupakan perpaduan 2 keun""ulan iit+
48 Reproduksi dan Perkawinan Kelinci etina se"era dika3inkan ketika mencapai
de3asa pada umur 5 ulan 7etina dan 0antan8+ Bila terlalu muda kese!atan
ter"an""u dan dan m#rtalitas anak tin""i+ Bila pe0antan pertama kali
men"a3ini, seaiknya ka3inkan den"an etina yan" suda! perna! eranak+ @aktu
ka3in pa"i2s#re !ari di kandan" pe0antan dan iarkan !in""a ter0adi 2 kali
perka3inan, setela! itu pe0antan dipisa!kan+
58 Proses Kelahiran *etela! perka3inan kelinci akan men"alami keuntin"an selama
30432 !ari+ Keuntin"an pada kelinci dapat dideteksi den"an meraa perut kelinci
etina .24.4 !ari setela! perka3inan, ila terasa ada #la4#la kecil erarti ter0adi
keuntin"an+ ;ima !ari men0elan" kela!iran induk dipinda! ke kandan"
eranak untuk memeri kesempatan menyiapkan pen"!an"at den"an cara
mer#nt#kkan ulunya+ Kela!iran kelinci yan" serin" ter0adi malam !ari
den"an k#ndisi anak lema!, mata tertutup dan tidak erulu+ Aumla! anak
yan" dila!irkan er?ariasi sekitar B4.0 ek#r+
3. Pemeliaraan
.8 *anitasi dan Tindakan >re?enti$ Tempat pemeli!araan diusa!akan selalu
kerin" a"ar tidak 0adi saran" penyakit+ Tempat yan" lema dan asa!
menyeakan kelinci muda! pilek dan terseran" penyakit kulit+
28 >en"#ntr#lan >enyakit Kelinci yan" terseran" penyakit umumnya punya "e0ala
lesu, na$su makan turun, su!u adan naik dan mata sayu+ Bila kelinci
menun0ukkan !al ini se"era dikarantinakan dan enda pencemar 0u"a se"era
disin"kirkan untuk mence"a! 3aa! penyakit+
38 >era3atan Ternak >enyapi!an anak kelinci dilakukan setela! umur 648 min""u+
Anak sapi!an ditempatkan kandan" tersendiri den"an isi 243 ek#r2kandan" dan
disediakan pakan yan" cukup dan erkualitas+ >emisa!an erdasar kelamin perlu
untuk mence"a! de3asa yan" terlalu dini+ >en"eirian dapat dilakukan
saat men0elan" de3asa+ ,mumnya dilakukan pada kelinci 0antan den"an
memuan" testisnya+
48 >emerian >akan Aenis pakan yan" dierikan meliputi !i0auan meliputi
rumput lapan"an, rumput "a0a!, sayuran meliputi k#l, sa3i, kan"kun", daun
kacan", daun turi dan daun kacan" pan0an", i0i4i0ian2pakan pen"uat meliputi
0a"un", kacan" !i0au, padi, kacan" tana!, s#r"!um, dedak dan un"kil4
un"kilan+ ,ntuk memenu!i pakan ini perlu pakan tama!n erupa
k#nsentrat yan" dapat dieli di t#k# pakan ternak+ >akan dan minum dierikan
dipa"i !ari sekitar pukul .0+00+ Kelinci dieri pakan dedak yan" dicampur
sedikit air+ >ukul .3+00 dieri rumput sedikit2secukupnya dan pukul .8+00
rumput dierikan dalam 0umla! yan" lei! anyak+ >emerian air minum
perlu disediakan di kandan" untuk mencukupi keutu!an cairan tuu!nya+
58 >emeli!araan Kandan" ;antai2alas kandan", tempat pakan dan minum, sisa pakan
dan k#t#ran kelinci setiap !ari !arus diersi!kan untuk men"!indari
timulnya penyakit+ *inar mata!ari pa"i !arus masuk ke kandan" untuk
memunu!
iit penyakit+ 'indin" kandan" dicat den"an kapur2ter+ Kandan" ekas
kelinci sakit diersi!kan den"an kre#lin2lys#l+
4. !ama dan Pen"akit
.++ Bisul >enyea: ter0adinya pen"umpulan dara! k#t#r di a3a!
kulit+>en"endalian: pemeda!an dan pen"eluaran dara! k#t#r selan0utnya dieri
A#dium+
2. Kudis #enyebab: $arcoptes scabiei. %ejala: ditandai dengan koreng di tubuh.#engendalian:
dengan antibiotik salep.
3. Eksim #enyebab: kotoran yang menempel di kulit. #engendalian: menggunakan salep&bedak
'alicyl.
(. Penyakit telinga #enyebab: kutu. #engendalian: meneteskan minyak nabati.
). Penyakit kulit kepala #enyebab: jamur. %ejala: timbul semacam sisik pada
kepala.#engendalian: dengan bubuk belerang.
*. Penyakit mata #enyebab: bakteri dan debu. %ejala: mata basah dan berair terus.#engendalian:
dengan salep mata.
+. Mastitis #enyebab: susu yang keluar sedikit&tak dapat keluar. %ejala: putingmengeras dan
panas bila dipegang. #engendalian: dengan tidak menyapih anak terlalu mendadak.
,. Pilek #enyebab: -irus.%ejala: hidung berair terus. #engendalian: penyemprotan antiseptik pada
hidung.
.. Radang paru-paru #enyebab: bakteri #asteurella multocida. %ejala: napas sesak! mata dantelinga
kebiruan. #engendalian: diberi minum 'ul/0/no1.
23. Berak darah #enyebab: proto4oa 5imeira. %ejala: na6su makan hilang! tubuh kurus!perut
membesar dan mencret darah. #engendalian: diberi minum sul6a7uin1alin dosis 22 ml dalam
2 liter air.
>ada umumnya pence"a!an dan pen"endalian!ama dan penyakit dilakukan den"an
men0a"a keersi!an lin"kun"an kandan", pemerian pakan yan" sesuai dan
memenu!i "i:i dan penyin"kiran sese"era mun"kin ternak yan" sakit+
Salam kelinci hias.