Anda di halaman 1dari 2

refleksi proses penyediaan soalan Bahasa Melayu

Langkah-Langkah Penyediaan JSUJSU mengandungi maklumat tentang:-

Bentuk dan panjangnya ujian

Aras kesukaran dan juga aras kemahiran yang diuji

JSU yang dirancang dengan baik akan menolong dalam penentuan kesahan dan
kebolehpercayaan ujian itu.

Pembahagian soalan untuk tiap-tiap unit kandungan mesti sama dengan penegasan
yang diberi dalam pengajaran.

Kepentingan aras mesti bersesuaian dengan kebolehan murid-murid yang akan diuji.

Terdapat dua jenis soalan yang boleh digunakan iaitu soalan objektif dan soalan
subjektif.

Penggubal soalan mesti menentukan jumlah soalan untuk ujian itu.

Masa mestilah cukup supaya 80% daripada murid-murid dapat menjawab soalan.

soalan.

Langkah pertama:

1. Menyenaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji

2. Mengira jumlah masa bagi setiap tajuk yang diajar.

Langkah dua

1. Menentukan soalan yang ingin dibina. Contohnya; soalan subjektif atau soalan
objektif (bergantung kepada format)

2. Meletakkan jumlah soalan bagi setiap topik.Langkah tiga
1. Menentukan aras kesukaran
2. Menentukan model aras kesukaran model (JSU)
3. Lazimnya JSU mengamalkan Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom.
Langkah empat
1. Memastikan jenis ujian yang akan/ hendak diuji.
2. Jenis soalan yang boleh digunakan; ujian objektif, ujian esei, dan lain-lain.
(bergantung kepada format)
Langkah Lima
1. Menentukan bilangan soalan bagi setiap komponen.
2. Penentuan aras kesukaran soalan ( soalan mudah kepada soalan susah).
3. Menetapkan pemarkahan.
Langkah enam
1. Menyatakan mata pelajaran.
2. Tingkatan atau kelas.
3. Susunan nombor soalan mengikut tajuk.