Anda di halaman 1dari 3

MTE3103 Tajuk 2 Satah Simetri dan Transformasi

1. Rajah di bawah menunjukkan satu bentuk transformasi pada satu satah. Imej A
! " #an$ terbentuk ada%ah hasi% dari transformasi
A I dan II
! II dan I&
" I' II dan III
( I' II dan I&
2. )o%a *rie+e bo%eh dikena%i seba$ai kumpu%an Simetri Diskrit Tidak Terhingga . Rajah di
bawah menunjukkan satu bentuk ( pada satu ja%ur
,enis transformasi #an$ terhasi% ada%ah
A trans%asi dan putaran separuh
! pantu%an dan putaran
" dua pantu%an
( ti$a pantu%an
3. Semua bon$kah p%utonik mempun#ai permukaan terhasi% dari po%#$on. Men$apa
han#a terdapat %ima bon$kah #an$ terhasi%-
A ,um%ah sudut #an$ terhasi% dari satu permukaan ada%ah 3.0
0
kerana
bon$kah ada%ah semi/re$u%ar po%#hedra%.
! ,um%ah sudut da%am satu permukaan %ebih 3.0
0
kerana permukaan terhasi%
dari po%#$on.
" ,um%ah sudut da%am satu permukaan kuran$ 3.0
0
kerana bon$kah
terbentuk dari ti$a dimensi.
( ,um%ah sudut da%am satu permukaan kuran$ atau sama den$an 3.0
0
kerana
bon$kah terbentuk dari ti$a dimensi.
Struktur0
1. Rajah di bawah ada%ah satu bentuk Tujuh-Pola Jalur
a. Apakah po%a ja%ur-
111111111111111111111111111111111111111111111111111
b. Senaraikan 2 jenis transformasi #an$ ter%ibat ba$i membentuk 3orak tidak
terhin$$a.
111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111
3. 4amakan transformasi #an$ terhasi% dari po%a ja%ur di atas.
111111111111111111111111111111111111111111111111111
,awapan0
1. A
2. "
3. "
Struktur