Anda di halaman 1dari 4

Rumus Koreksi Dip

Tan= Tan x Sin


= Dip
= Sudut terkecil yang dibentuk antara Strike dengan Garis Sayatan
= ?
a. Penampang Sayatan I
1. Litologi Serpi
Tan = tan!"
o
x sin#!
o
= "$%%
= &'
o
&. Litologi Lempung (arbonatan
Tan = tan!1
o
x sin)%
o
= "$%'
= !"
o
!. Litologi *atupasir
Tan = tan!&
o
x sin)"
o
= "$+1
= !1
o
,. Litologi *atugamping
Tan = tan!&
o
x sin#!
o
= "$%'
= !"
o
%. Litologi Tu-a
Tan = tan!!
o
x sin)!
o
= "$+,
= !!
o
Peritungan (etebalan
t = 1 x &%"
= &%"m
Peritungan (etebalan
t = !$, x &%"
= )%"m
Peritungan (etebalan
t = &$% x &%"
= +&%m
Peritungan (etebalan
t = !$! x &%"
= )&%m
Peritungan (etebalan
t = &$! x &%"
= %#%m
Peritungan (etebalan
t = 1$) x &%"
= ,%"m
Peritungan (etebalan
t = %.1 x &%"
= 1&#%m
Peritungan (etebalan
t = "$+ x &%"
= 1%"m
Peritungan (etebalan
t = &$! x &%"
= %#%m
b. Penampang Sayatan II
1. Litologi Lanau
Tan = tan&)
o
x sin)%
o
= "$%!
= &#
o
&. Litologi *atupasir
Tan = tan&'
o
x sin)'
o
= "$%%
= &'
o
!. Litologi *atugamping
Tan = tan!"
o
x sin#!
o
= "$%%
= &'
o
,. Litologi Tu-a
Tan = tan!!
o
x sin!&
o
= "$!,
= 1)
o
Perhitungan pelagic Ratio
Rumus : (P/P+B) x 100%
Dimana. P = /umla (andungan 0osil Planktonik
* = /umla (andungan 0osil *entonik
P1* = /umla (eseluruan 0osil 2ikro 3Planktonik dan *entonik4
1. Litologi Serpi
/umla -osil Planktonik = &1' 1 )' = !")
/umla -osil bentonik = ,) 1 )' = 1!#
P 3Planktonik4 = 3!")5!")11!#4 x 1""6
= +'6
* 3*entonik4 = 1"" 7 +'
= !16
&. Litologi *atulempung (arbonatan
/umla -osil Planktonik = 1+% 1 )' = &%,
/umla -osil bentonik = 11% 1 )' = &",
P 3Planktonik4 = 3&%,5&%,1&",4 x 1""6
= %%6
* 3*entonik4 = 1"" 7 %%
= ,%6
!. Litologi Lanau
/umla -osil Planktonik = &,% 1 )' = !!,
/umla -osil bentonik = &11 1 )' = !""
P 3Planktonik4 = 3!!,5!!,1!""4 x 1""6
= %&6
* 3*entonik4 = 1"" 7 %&
= ,)6
,. Litologi *atupasir
/umla -osil Planktonik = 1"1 1 )' = 1'"
/umla -osil bentonik = 1)& 1 )' = &#1
P 3Planktonik4 = 31'"51'"1&#14 x 1""6
= ,16
* 3*entonik4 = 1"" 7 ,1
= %'6
%. Litologi *atugamping
/umla -osil Planktonik = 11% 1 )' = &",
/umla -osil bentonik = ,) 1 )' = 1!#
P 3Planktonik4 = 3&",5&",11!#4 x 1""6
= %!6
* 3*entonik4 = 1"" 7 %!
= ,#6
+. Litologi Tu-a
/umla -osil Planktonik = 11+ 1 )' = &"%
/umla -osil bentonik = )% 1 )' = 1#,
P 3Planktonik4 = 3&"%5&"%11#,4 x 1""6
= %,6
* 3*entonik4 = 1"" 7 %,
= ,+6