Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4


ASPEK TATABAHASA

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Tarikh/ Hari : 05 Mac 2014 (Rabu)
Tahun : 4 Arif
Bil. Murid : 30 Orang
Masa : 7.20 pagi 8.20 pagi (1 Jam)
Tema : Sentiasa Selamat
Tajuk : Malang Tidak Berbau

Standard Kandungan Standard Pembelajaran
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
nama khas tak hidup dengan betul mengikut
konteks.

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
i. Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat daripada lima kata nama khas tak
hidup berdasarkan petikan cerita.
ii. Mengenalpasti sekurang-kurangnya empat kata nama khas tak hidup dan
bukan kata nama khas tak hidup dengan bimbingan guru.
iii. Membina sekurang-kurangnya empat ayat tunggal dengan menggunakan kata
nama khas tak hidup.


Sistem Bahasa : Tatabahasa Kata nama khas tak hidup
Kosa Kata : Perhentian bas, sekolah, lorong
Pengisian Kurikulum :
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
Nilai : Keberanian, rasional
EMK : Kreativiti dan inovasi, sains dan teknologi
Kepelbagaian Kaedah dan Teknik :
KB : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman
KP : Muzik, kinestetik, verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal
BCB : Mencari maklumat
Pembelajaran Kontekstual : Menghubungkait dengan amalan menjaga keselamatan
Pembelajaran Konstruktivisme : Menghubungkait
Bahan Bantu Mengajar :
Bil. Jenis Jumlah
1. Lirik lagu Rasa Sayang 1
2. Petikan cerita 36
3. Kad imbasan 1
4. Kad kata nama khas tak hidup dan bukan kata
nama khas tak hidup
10
5. Lembaran kerja 36

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah diberi nasihat daripada ibu bapa dan guru untuk
menjaga keselamatan
Langkah/
Masa
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Catatan
Set induksi

7.20 pagi
7.25 pagi

(5 minit)
Lagu Rasa Sayang
Soalan
- Adakah penting
kita menjaga
keselamatan?
- Mengapakah ia
penting?
1. Guru melekatkan lirik lagu Rasa
Sayang pada papan tulis.
2. Murid diminta menyanyikan lagu
Rasa Sayang dengan penuh
semangat.
3. Guru bersoal jawab dengan
murid mengenai lirik lagu
tersebut.
4. Guru mengaitkan dengan isi
pelajaran pada hari ini.
BBB : Lirik lagu
Rasa Sayang

KP : Muzik

Nilai : Menjaga
keselamatan
Langkah 1

7.25 pagi
7.35 pagi

(10 minit)
Petikan cerita
Malang Tidak
Berbau

Kata nama khas tak
hidup
- Kata nama yang
digunakan untuk
menyebut
sesuatu yang
tidak bernyawa.
1. Guru mengedarkan petikan cerita
kepada murid.
2. Murid diminta membaca petikan
secara senyap.
3. Guru memilih beberapa orang
murid secara rawak untuk
membaca petikan cerita tersebut.
4. Guru memberi penerangan
kepada murid mengenai kata
nama khas tak hidup.
BBB : Petikan cerita

KP : Interpersonal
Langkah 2

7.35 pagi
7.50 pagi

(15 minit)

Kata nama khas tak
hidup

- Tahun 4 Amanah
- Sekolah
Kebangsaan
Pekan Tenghilan
- Lorong Sang
Kancil
- Simpang Kenari
1. Murid diminta menyenaraikan
kata nama khas tak hidup yang
terdapat di dalam petikan.
2. Beberapa orang murid dipilih
secara rawak untuk menyatakan
kata nama khas tak hidup yang
mereka dapat di dalam petikan
tadi.


BCB : Mencari
maklumat

Nilai : Berdikari
- Proton Wira
- Balai Polis
Tuaran
3. Guru mencatat jawapan murid
pada papan tulis dan
menyemaknya.
Langkah 3

7.50 pagi
8.00 pagi

(10 minit)

Permainan kereta api

Kata nama khas tak
hidup
- Lorong Sang
Kancil
- Tahun 4 Amanah
- Sekolah
Kebangsaan
Pekan Tenghilan
- Simpang Kenari
- Balai Polis
Tuaran

Bukan kata nama
khas tak hidup
- Cikgu Lee
- Diana
- Pemuda
- Balai polis
- Kereta
1. Guru memilih dua orang murid di
hadapan.
2. Murid pertama menjadi kepala
kereta api bagi kata nama khas
tak hidup dan murid kedua
menjadi kepala kereta api bagi
bukan kata nama tak hidup.
3. Guru mengedarkan kad yang
mengandungi kata nama khas tak
hidup dan bukan kata nama khas
tak hidup kepada beberapa orang
murid.
4. Murid yang menjadi kepala
kereta api tadi diminta
mengambil rakan mereka
mengikut kata nama khas tak
hidup dan bukan kata nama khas
tak hidup.
5. Guru menyemak jawapan
bersama-sama murid.
BBB : Kad perkataan

KP : Kinestetik

Nilai : Kerjasama,
kepatuhan
Langkah 4

8.00 pagi
8.15 pagi

(15 minit)

Ayat tunggal 1. Guru mengedarkan lembaran
kerja kepada murid.
2. Guru memberi sedikit
penerangan mengenai ayat
tunggal kepada murid.
3. Murid diminta membina ayat
tunggal berdasarkan kata nama
khas tak hidup yang diberikan.

BBB : Lembaran kerja

KB : Menjana idea


Pengayaan
1. Murid diminta membina ayat
majmuk dengan menggunakan
kata nama khas tak hidup pada
buku latihan mereka.

Pemulihan
1. Murid diminta mengenalpasti
kata nama khas tak hidup dan
kata nama khas hidup yang
diberikan.
Penutup

8.15 pagi
8.20 pagi

(5 minit)
Penutup sosial

Penutup kognitif
- Berikan satu
contoh kata
nama khas tak
hidup
1. Guru memberikan pujian kepada
murid yang menunjukkan tingkah
laku yang baik.
2. Guru meminta murid
menyanyikan semula lagu Rasa
Sayang.
3. Guru merumuskan isi pelajaran
pada hari ini dengan bersoal
jawab dengan murid.
KP : Verbal linguistik