Anda di halaman 1dari 30

KEMAHIRAN PENGGUNAAN IPS

1. Format
Instrumen mengandungi lima lajur bagi setiap elemen seperti ditunjukkan dalam Jadual 1
dan Jadual 2 :
a. Lajur pertama : No. Aspek
b. Lajur kedua : Aspek bagi elemen berkenaan
c. Lajur ketiga : No. Item
d. Lajur keempat : Item
e. Lajur kelima : Skor sekolah yang mengandungi sublajur skor
!" 1" 2" #" $% atau
!" 1" 2" #" $" &urata% ' khusus bagi
(lemen &engajaran dan &embelajaran.
Jadual 1: Elemen SKPM dengan Sublajur Sor !"# 1# $# %# &'
)imensi :
(lemen :
!a'
No.
A()e
!b'
A()e
!*'
No.
Item
!d'
Item
!e'
Sor Seola+
! 1 2 # $
Jadual $: Elemen Pengajaran dan Pembelajaran dengan
Sublajur Sor !"# 1# $# %# &# Purata'
1
)imensi :
(lemen :
!a'
No.
A()e
!b'
A()e
!*'
No.
Item
!d'
Item
!e'
Sor Seola+
" 1 $ % & Purata
$. Jen,( Item
a. Item berumpun
b. Item berindikator
c. Item berjulat prestasi
Jadual %: -onto+ Item berum)un
.IMENSI II : PENGURUSAN /RGANISASI
E0EMEN & : PERAN-ANGAN
No.
A()e
A()e
No.
Item
Item
Sor Seola+
" 1
$ % &
$.1 &erancangan
Strategik
a% &elan Strategik disediakan dengan:

i. membuat analisis persekitaran dalaman dan luaran
analisis kelemahan" kekuatan" ancaman dan peluang%
ii. menentukan keperluan sekolah

iii. mengambil kira *isi dan misi sekolah

i*. mengambil kira tahap pencapaian semasa +Take- Off
Value ,-.%/ sekolah

*. mengambil kira peningkatan sasaran operasi
+Operational Targeted Increment -,I%/ sekolah

*i. mengambil kira sasaran hasil jangkaan +Expected
Targeted Result (,0%/ sekolah

*ii. menentukan strategi yang bersesuaian

*iii. menentukan mekanisme penilaian dan penambahbaikan

b% &elan Strategik disediakan bagi bidang pengurusan:

i. kurikulum
ii. kokurikulum
iii. hal eh1al murid
i*. ke1angan
2
*. sumber tenaga manusia
*i. bahan kurikulum
*ii. kemudahan dan keperluan asas sekolah
Jumla+ Keera)an A()e &.1
Sor
Jumla+ Sor A()e &.1
Jadual &: -onto+ Item ber,nd,ator
.IMENSI I : HA0A 1UJU KEPIMPINAN
E0EMEN 1 : 2ISI .AN MISI
No.
A()e
A()e
No.
Item
Item
Sor Seola+
" 1 $ % &
1.1 &enggubalan
.isi dan 2isi
a% &enggubalan pernyataan *isi dan misi sekolah:

i. mengambil kira 3alsa4ah &endidikan 5ebangsaan

ii. mengambil kira 6a1asan 2!2!
iii. mengambil kira perkembangan pendidikan semasa
i*. mengambil kira analisis kekuatan" kelemahan"
peluang dan ancaman
*. dibuat secara kolekti4
*i. dikaji semula jika perlu
Skor $ : i" ii" dan mana7mana satu di atas
Skor # : i dan ii sahaja
Skor 2 : i atau ii
Skor 1 : mana7mana satu daripada di atas
Skor ! : tiada pernyataan *isi atau misi
Jumla+ Keera)an A()e 1.1
Sor
Jumla+ Sor A()e 1.1
Jadual 3: -onto+ Item 4erjulat Pre(ta(,
.IMENSI I2 : KEMENJA.IAN MURI.
E0EMEN 1$ : KEMENJA.IAN MURI. .A0AM AKA.EMIK# K/KURIKU0UM .AN SAHSIAH
SU4E0EMEN 1$.$ : PEN-APAIAN AKA.EMIK MURI. SEK/0AH REN.AH
No.
A()e
A()e
No.
Item
Item
Sor Seola+
" 1 $ % &
12.2.1 &5S0
,ahun 1
hingga
,ahun 8
,erkini
a% &eratus murid mendapat sekurang7kurangnya 9red : dalam
semua mata pelajaran &5S0 terkini

Skor $ : ;<.!! = dan lebih
Skor # : <!.!! = hingga ;$.>> =
3
Skor 2 : #!.!! = hingga $>.>> =
Skor 1 : lebih daripada !.!! = hingga 2>.>> =
Skor ! : !.!! =
b% &eratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran
&5S0 terkini

Skor $ : 12.!! = dan lebih
Skor # : 8.!! = hingga 11.>> =
Skor 2 : #.!! = hingga <.>> =
Skor 1 : lebih daripada !.!! = hingga 2.>> =
Skor ! : !.!! =
c% 9red &urata Sekolah 9&S% dalam &5S0 terkini

Skor $ : 9&S 1.!! hingga 2.!!
Skor # : 9&S 2.!1 hingga #.!!
Skor 2 : 9&S #.!1 hingga $.!!
Skor 1 : 9&S $.!1 hingga <.!!
Jumla+ Keera)an A()e 1$.1.1
Sor
Jumla+ Sor A()e 1$.1.1
12.2.2 ?jian
&enilaian
Sekolah
0endah
?&S0%
,erkini
a% &eratus calon mendapat sekurang7kurangnya 9red : dalam
semua mata pelajaran ?&S0 terkini

Skor $ : ;<.!! = dan lebih
Skor # : <!.!! = hingga ;$.>> =
Skor 2 : #!.!! = hingga $>.>> =
Skor 1 : lebih daripada !.!! = hingga 2>.>> =
Skor ! : !.!! =
b% &eratus calon mendapat gred A dalam semua mata pelajaran
?&S0 terkini.

Skor $ : 12.!! = dan lebih
Skor # : 8.!! = hingga 11.>> =
Skor 2 : #.!! = hingga <.>> =
Skor 1 : lebih daripada !.!! = hingga 2.>> =
Skor ! : !.!! =
c% 9red &urata Sekolah 9&S% dalam ?&S0 terkini

Skor $ : 9&S 1.!! hingga 2.!!
Skor # : 9&S 2.!1 hingga #.!!
Skor 2 : 9&S #.!1 hingga $.!!
Skor 1 : 9&S $.!1 hingga <.!!
Jumla+ Keera)an A()e 1$.$.$
Sor
Jumla+ Sor A()e 1$.$.$
" 1 $ % &
Jumla+ Keera)an Subelemen 1$.$

Sor
Jumla+ Sor Subelemen 1$.$
%. Penentuan Sor
4
Penentuan Sor Item
&enentuan skor bagi setiap item dibuat dengan menandakan % pada lajur berkenaan.
&enentuan skor tidak dibuat bagi item yang tidak berkenaan. Item begini ditandakan ,@
tidak berkenaan%.
&enentuan skor item dibuat berdasarkan pertimbangan pro4esional. ?ntuk tujuan ini"
panduan penentuan skor secara umum diberikan dalam Jadual #:
Jadual 5 : Panduan Penentuan Sor
Sor .e(r,)(, !1a+a) Pela(anaan'
! ,iada !=%
1 Sangat sedikit lebih daripada != hingga 2$=%
2 Sebahagian kecil 2<= hingga $>=%
# 5ebanyakan <!= hingga ;$=%
$ Sebahagian besar ;<= hingga 1!!=%
&. Peng,raan Sor
$.1 Sor A()e
&engiraan skor bagi sesuatu aspek dilakukan sekiranya pihak yang menggunakan
instrumen berminat untuk mendapat gambaran tentang prestasi sekolah menurut aspek
atau prestasi sesuatu aspek secara khusus. Skor bagi sesuatu aspek diperoleh dengan
menjumlahkan skor semua item dalam aspek berkenaan.
Jumlah skor ini menggambarkan prestasi sekolah dalam sesuatu aspek dan hendaklah
dita4sirkan dalam konteks skor penuh bagi aspek berkenaan skor penuh aspek A bilangan
item dalam aspek B $%. Sebutan skor aspek boleh juga ditukarkan ke bentuk peratus
menggunakan 4ormula berikut:
5
A 6 1""78 di mana A A Skor diperoleh" @C A Skor penuh aspek
4
C item yang tidak berkenan 14% tidak diambil kira
Jadual 9: -onto+ Peng,raan Sor A()e:
.IMENSI II : PENGURUSAN /RGANISASI


E0EMEN 3 : IK0IM


No.
A()e
A()e
No.
Item
Item
Sor Seola+
" 1
$ % &
<.1 &remis a% Sekolah memastikan bangunan dan ka1asan sekolah
kondusi4:

i. mempunyai ciri7ciri keselamatan

ii. persekitaran yang bersih dan ceria

iii. mempunyai kemudahan yang cukup dan selesa

Jumla+ Keera)an A()e 3.1

Sor

Jumla+ Sor A()e 3.1

<.2 5omunikasi a% Sekolah me1ujudkan sistem komunikasi yang membolehkan:

i. maklumat disampaikan kepada indi*idu dan kumpulan
sasaran secara telus" jelas dan mudah di4ahami

ii. maklum balas dan pendapat dikemukakan oleh 1arga
sekolah secara bebas

iii. perkongsian maklumat yang telus di1ujudkan

Jumla+ Keera)an A()e 3.$

Sor

Jumla+ Sor A()e 3.$

<.# 5ebebasan
-ptimum
a% 5ebebasan optimum yang terka1al diperlihatkan melalui:

i.
kebebasan indi*idu membuat keputusan pro4esional
ii.
kebebasan indi*idu menggunakan kreati*iti
Jumla+ Keera)an A()e 3.%

Sor

Jumla+ Sor A()e 3.%

<.$ )isiplin a% 6arga sekolah memperlihatkan tingkah laku berdisiplin
dengan:

i. guru mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan

ii. sta4 sokongan mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan

iii. murid bertatasusila dan mematuhi peraturan

Jumla+ Keera)an A()e 3.&

Sor
6
Jumla+ Sor A()e 3.&

<.< 9uru" Sta4
Sokongan
dan 2urid
@ermoti*asi
a% 9uru bermoti*asi dengan:

i. bersungguh7sunggguh melaksanakan tugas

ii. sanggup bekerja di luar 1aktu rasmi

iii. sedia menerima dan melaksanakan tugas

i*. berani mencuba idea baru

b% Sta4 sokongan bermoti*asi dengan:

i. bersungguh7sunggguh melaksanakan tugas

ii. sanggup bekerja di luar 1aktu rasmi

iii. sedia menerima dan melaksanakan tugas

i*. berani mencuba idea baru

c% 2urid bermoti*asi dengan:

i. bersungguh7sunggguh melaksanakan akti*iti pembelajaran

ii. sanggup manghadiri pembelajaran di luar 1aktu rasmi
persekolahan

iii. sedia menerima dan melaksanakan tugas

Jumla+ Keera)an A()e 3.3

Sor

Jumla+ Sor A()e 3.3

&.$ Peng,raan Sor Elemen
Skor sesuatu elemen diperoleh dengan menjumlahkan skor semua item bagi elemen
tersebut. Skor elemen juga boleh dikira berdasarkan jumlah 4rekuensi bagi setiap skor
dalam elemen tersebut +4rekuensi skor 1 B 1% D 4rekuensi skor 2 B $% D 4rekuensi skor #
B %% D 4rekuensi skor $ B &%/. Sebagai alternati4" skor sesuatu elemen boleh juga
diperoleh dengan menjumlahkan skor semua aspek yang belum ditukar ke bentuk
peratus% dalam elemen berkenaan.
Sebutan skor elemen adalah dalam bentuk peratus dan diperoleh menggunakan 4ormula
berikut:
- 6 1""78 di mana : A Skor diperolehi" )C A Skor penuh elemen
.
C item yang tidak berkenaan 14% tidak diambil kira
7
Jadual :: Peng,raan Sor Elemen 2,(, dan M,(,
8
&restasi sekolah dalam elemen ini dita4sirkan dan di4ahami dalam konteks skor
diperoleh" 11 berbanding dengan skor penuh" 18 +bilangan item $% B $ A 18/. Skor
elemen dinyatakan dalam sebutan peratus" iaitu 8E.;<=
11 B 1!!= A 8E.;<=%
18
&.% Subelemen 1$.1 +,ngga 1$.9
9
5husus bagi (lemen 12 5emenjadian 2urid )alam Akademik" 5okurikulum dan
Sahsiah%" skor elemen diperoleh dengan menjumlahkan semua skor subelemen yang
berkaitan menurut 1ajaran yang ditetapkan.
Jadual ;: Rumu(an Elemen 1$
Sor
.IMENSI 7 E0EMEN 7 ASPEK<SU4E0EMEN
Ite
m
Penu
+
Seola
+
7
.IMENSI I2 :
5(2(NJA)I
AN 2?0I)
13 (12
5emenjadia
n 2urid
)alam
Akademik"
5okuri7
kulum dan
Sahsiah
$ 1 5emenjadian 2urid &rasekolah 1$% $>2
3 2
&encapaian Akademik 2urid
Sekolah 0endah
8 2$
% #
&encapaian Akademik 2urid
&eralihan 7 ,ing.#
8 2$
$ $
&encapaian Akademik 2urid
,ing. $ dan <
E #2
$ <
&encapaian Akademik 2urid
,ingkatan 8
> #8
& 8
5emenjadian 2urid )alam
5okurikulum
1E ;2
& ; 5emenjadian Sahsiah 2urid 1< 8!
13 Jumla+ Elemen 1$ 1:3 9&"
&.% Penentuan Sor bag, Elemen Pengajaran dan Pembelajaran
!Elemen ;'
Skor bagi (lemen &engajaran dan &embelajaran perlulah berdasarkan pemerhatian
terhadap guru atau pelajaran yang jumlahnya signi4ikan. )alam hubungan ini" bagi
pemeriksaan oleh pasukan NaFir" jumlah minimum pemerhatian seboleh7bolehnya
hendaklah menurut 4ormula berikut: dua )emer+at,an ole+ (et,a) Na=,r (et,a) +ar,.
Sekiranya jumlah guru di sesebuah sekolah kurang daripada jumlah pengiraan menurut
4ormula tersebut" seboleh7bolehnya semua guru hendaklah diperhatikan.
Sebagai contohnya" satu pasukan tiga orang NaFir memeriksa sebuah sekolah selama
tiga hari. Sedapat mungkin pasukan ini hendaklah membuat sekurang7kurangnya lapan
belas pemerhatian 2 B # B # A 1E% terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.
@agi pihak sekolah pula" yang menggunakan instrumen ini untuk tujuan penara4an
kendiri hendaklah melaksanakannya seperti yang berikut:
10
bagi sekolah yang jumlah gurunya 2! orang atau kurang" skor bagi elemen
berkenaan hendaklah berdasarkan pemerhatian terhadap semua guru
bagi sekolah yang jumlah gurunya lebih daripada 2! orang" skor bagi elemen
berkenaan hendaklah berdasarkan pemerhatian terhadap sekurang7kurangnya
<!= daripada jumlah guru di sekolah berkenaan atau jumlah minimum 2! orang"
yang mana lebih besar.
Jadual 1" : Peng,raan Sor bag, A()e Per>ataan Guru dalam Elemen
Pengajaran dan Pembelajaran !Elemen ;'
!Jumla+ Pelajaran .,)er+at,an ? 1"'
)I2(NSI # : &(N9?0?SAN &0-90A2 &(N)I)I5AN
(L(2(N > : &(N9AJA0AN )AN &(2@(LAJA0AN
No.
Aspek
Aspek
No.
Item
Item
Skor Sekolah
! 1 2 # $ &urata
>.1#

&er1atakan
9uru

a% 9uru menyumbang kepada suasana
pembelajaran yang kondusi4 dengan :
i. berpakaian sesuai" kemas dan bersih
mematuhi arahan dan pekeliling yang
sedang berkuatkuasa
1 2 $ #
2.>!
ii. bersi4at mesra" mudah didekati dan sedia
membantu
1 2 ;
#.8!
iii. mengenali semua murid dan prihatin
terhadap keperluan mereka
2 2 8
#.$!
i*. berinteraksi secara sopan
2 E #.E!
*. menggunakan nada suara yang sesuai
2 E
#.E!
*i. me1ujudkan suasana riang yang
merangsang pembelajaran
2 # <
#.#!
*ii. menepati masa
1 2 ;
#.8!
Jumlah 5ekerapan dan Skor Aspek >.1# ! 1 E 1; $$ 2$.$!
&restasi sekolah dalam aspek ini dita4sirkan dan di4ahami dalam konteks skor diperoleh
2$.$! berbanding dengan skor penuh 2E +bilangan item ;% B $ A 2E/.
)alam sebutan peratus" skor bagi aspek ini ialah A 2$.$! B 1!!=
2E
A E;.1$=
3. Panduan Penentuan< Peng,raan K+a(
3.1 Penentuan Sor Item bag, Gred Purata Seola+ dalam Aadem,
11
&enentuan skor bagi item7item tertentu dalam (lemen 5emenjadian 2urid dalam
Akademik memerlukan pengiraan 9red &urata Sekolah 9&S%. 9&S dikira seperti
berikut:
Setiap gred diberi n,la, gred mata )elajaran !NGMP':
a. @agi &5S0" ?&S0" &5S2 &eralihan hingga ,ingkatan #% dan &20" N92& adalah
seperti yang dinyatakan dalam Jadual 11.

Jadual 11 : NGMP PKSR# UPSR# PKSM
!Peral,+an +,ngga 1,ngatan %' dan PMR

b. @agi &5S2 ,ingkatan $ dan <" dan S&2"
N92& adalah seperti dalam Jadual
12:
Jadual 1$: NGMP PKSM 1,ngatan &# 3 dan SPM
Gred NGMP
1A 1
2A 2
#@ #
$@ $
<: <
8: 8
;) ;
E( E
>9 >
c. @agi &5S2 ,ingkatan 8" S,&2 dan S,A2 N92& adalah seperti dalam Jadual 1#:
Jadual 1% : NGMP PKSM 1,ngatan 5# S1PM dan S1AM
Gred NGMP
A $.!!
A 7 #.8;
@ D #.##
12
Gred NGMP
A 1
@ 2
: #
) $
( <
@ #.!!
@ 7 2.8;
: D 2.##
: 2.!!
:7 1.8;
)D 1.##
) 1.!!
3 !.!!
9red &urata 2ata &elajaran 9&2&% bagi setiap mata pelajaran didapati dengan
mengambil kira bilangan murid yang memperoleh setiap gred" seperti contoh Jadual EA.
9red &urata sesuatu tahun atau tingkatan 9&,% ditentukan dengan membahagikan
jumlah 9&2& mata pelajaran contoh: Jadual EA% dengan jumlah mata pelajaran seperti
contoh dalam Jadual E@.
9&S diperoleh dengan membahagikan jumlah 9&, contoh: Jadual E@% dengan jumlah
bilangan tahun atau tingkatan seperti dalam contoh Jadual E:.
Skor bagi item yang berkaitan dengan 9&S ditentukan dengan merujuk panduan yang
disediakan bagi item berkaitan.
3.$ -onto+ Peng,raan GPS bag, 4,dang Aadem, Seola+
Kebang(aan
@erikut adalah contoh pengiraan 9&S bagi &5S0 sebuah sekolah kebangsaan.
0anga+ 1
13
5irakan 9&2& bagi setiap mata pelajaran.
@erikut dikemukakan suatu kes bagi mata pelajaran @ahasa 2elayu &enulisan% &5S0
,ahun 8. )alam kes ini" bilangan murid tahun 8 adalah seramai E! orang.
Jadual 1&: GPMP 4a+a(a Mela@u !Penul,(an' 1a+un 5 PKSR
Gred NGMP
!A'
4,l.Mur,d
!B'
4,l. Mur,d 6 NGMP
!AB'
GPMP
A 1 2! 2! 9&2& @.2elayu ,ahun 8
A Jumlah GH
Jumlah 2urid ,ahun 8
A 1>$
E!
A 2.$#
@ 2 28 <2
: # 1E <$
) $ 12 $E
( < $ 2!
Jumlah E! 1>$
9&2& bagi mata pelajaran lain dalam &5S0 ,ahun 8 dikira dengan cara yang sama.
0anga+ $
0umuskan 9&2& bagi semua mata pelajaran untuk mengira 9&,.
5atakan rumusan 9&2& berkenaan adalah seperti dalam Jadual 1<.
Jadual 13 : GP1 1a+un 5 dalam PKSR
4,l. Mata Pelajaran
4,l.
Mur,d
4,langan Mur,d Meng,ut Gred
GPMP
A 4 - . E
14
1. @ahasa 2elayu &enulisan% E! 2! 28 1E 12 $ 2.$#
2. @ahasa 2elayu &emahaman% E! #! 1! 2$ 1$ 2 2.#<
#. @ahasa Inggeris E! E 2E 1> $ 21 #.!#
$. 2atematik E! $2 1# 1; 2 8 1.>8
<. Sains E! 1< #< 2! ; # 2.#<
8. 5ajian ,empatan E! 1! 2; > 21 1# #.!!
;. &endidikan Agama Islam 8! 2! 1< 2# 2 ! 2.11
E. &endidikan Seni E! 1< #< #! ! ! 2.1>
>. &endidikan 2oral 2! 12 ; 1 ! ! 1.$<
1!. &J5 E! #< 2$ 21 ! ! 1.E#
11. &endidikan 2uFik E! 1< #> 28 ! ! 2.1$
12 5emahiran Iidup E! 12 $2 28 # ! 2.1E
Jumlah 2;.!#
9&, ,ahun 8 A Jumlah 9&2& ,ahun 8
Jumlah 2ata &elajaran ,ahun 8
A 2;.!#
12
A 2.2<
0anga+ %
0umuskan 9&, untuk semua tahun bagi mengira 9&S.
5atakan 9&, bagi semua tahun adalah seperti dalam Jadual 18.
Jadual 15 : GPS dalam PKSR
1a+un GP1
5 $.$3
15
< 2.2$
$ 2.82
# 1.E<
2 1.;$
1 1.$8
Jumlah 12.18
9&S dalam &5S0
A Jumlah 9red &urata ,ahun
Jumlah ,ahun
A 12.18
8
A 2.!#
0anga+ &
0ujuk panduan skor dan tentukan skor berdasarkan panduan tersebut.
Skor untuk 9&S dalam &5S0 ditentukan berdasarkan panduan berikut :
Jadual 19 : Sor untu GPS dalam PKSR
Gred Purata Seola+ !GPS' dalam PKSR 1er,n,
Skor $ : 9&S 1.!! hingga 2.!!
Skor 3 : GPS !"# $ingga 3!""
Skor 2 : 9&S #.!1 hingga $.!!
Skor 1 : 9&S $.!1 hingga <.!!
Ini bermakna skor bagi 9&S dalam &5S0 bagi contoh yang diberikan ialah #.
3.% -onto+ Peng,raan GPS bag, 4,dang Aadem, 1,ngatan
& dan 3
@erikut adalah contoh pengiraan 9&S bagi &5S2:
0anga+ 1
16
5irakan 9&2& bagi setiap mata pelajaran.
@erikut dikemukakan satu kes bagi mata pelajaran @ahasa 2elayu &5S2 ,ingkatan $ dengan
jumlah murid seramai 21; orang.
Jadual 1: : GPMP 4a+a(a Mela@u PKSM 1,ngatan &
Gred NGMP
! A '
4,l. Mur,d
! B '
4,l. Mur,d 6 NGMP
!AB'
GPMP
1A 1 1! 1!
Jumlah GH
Jumlah 2urid
A 1!E2
21;
A $.>E8
A $.>>
2A 2 22 $$
#@ # $1 12#
$@ $ 2< 1!!
<: < 2; 1#<
8: 8 2# 1#E
;) ; #8 2<2
E( E 1; 1#8
>9 > 18 1$$
Jumlah 21; 1!E2
9&2& bagi mata pelajaran lain dalam &5S2 dikira dengan cara yang sama.
0anga+ $
0umuskan 9&2& bagi semua mata pelajaran untuk mengira 9&,. 5atakan rumusan 9&2&
berkenaan adalah seperti dalam Jadual 1>.
Jadual 1; : GP1 1,ngatan & dalam PKSM
4,l. 4,langan Mur,d Meng,ut Gred
17
Mata Pelajaran
PKSM 1,ngatan &
4,l
Mur,d
GPMP 1A $A %4 &4 3- 5- 9. :E ;G
1. @ahasa 2elayu 21; 1! 22 $1 2< 2; 2# #8 1; 18 $.>>
2. @ahasa Inggeris 21; E E 18 #! #2 $$ #< $2 2 <.8!
#. Sains 1$$ 8 1< E 1E 1> 22 #1 22 # <.$1
$. 2atematik 21; 2! > ; 1$ ; 1> 2; <$ 8! 8.<;
<. (konomi Asas 1$2 < 8 # > 8 2$ #! <8 # 8.$>
8. 2at.,ambahan 12; E E 1$ 1! 1$ 21 1> 22 11 <.<>
;. @iologi ;1 > ; 1! 18 > 1$ # 1 2 $.1#
E. 3iFik ;# < E 1# 11 1$ 12 1 ! > $.<E
>. 5imia ;# E > $ > E 22 ; 1 < $.;;
Jumlah $E.1#
9&, ,ingkatan $ A Jumlah 9&2& ,ingkatan $
Jumlah 2ata &elajaran ,ingkatan $
A $E.1#
>
A <.#<
0anga+ %
0umuskan 9&, untuk semua tingkatan bagi mengira 9&S.
5atakan 9&, bagi semua tingkatan adalah seperti dalam Jadual 2!.
Jadual $" : GPS dalam PKSM 1,ngatan & dan 3
1,ngatan Gred Purata PKSM
18
$ <.#<
< $.E2
Jumlah 1!.1;
9&S dalam &5S2
,ingkatan $ dan
,ingkatan <
A 1!.1;
2
A <.!>

0anga+ &
0ujuk panduan skor dan tentukan skor berdasarkan panduan tersebut.
Skor untuk 9&S dalam &5S2 ,ingkatan $ dan < ditentukan berdasarkan panduan berikut:
Jadual $1 : Panduan Sor untu GPS dalam PKSM 1,ngatan & dan 3
GPS dalam PKSM 1,ngatan & dan 1,ngatan 3
Skor $ : 9&S 1.! hingga #.!
Skor 3 : GPS 3!# $ingga %!"
Skor 2 : 9&S 8.1 hingga ;.<
Skor 1 : 9&S ;.8 hingga >.!
Ini bermakna skor bagi 9&S dalam &5S2 ,ingkatan $ dan < bagi contoh yang diberikan ialah
ialah #.
3.& -onto+ Peng,raan GPS bag, 4,dang Aadem, 1,ngatan
5
@erikut adalah contoh pengiraan 9&S bagi &5S2 ,ingkatan 8.
0anga+ 1
19
5irakan 9&2& bagi setiap mata pelajaran.
@erikut dikemukakan satu kes bagi mata pelajaran @ahasa 2elayu &5S2 ,ingkatan 8 Atas
dengan jumlah murid seramai >; orang.
Jadual $$ : GPMP 4a+a(a Mela@u PKSM 1,ngatan 5 Ata(
Gred NGMP
!A'
4,l. Mur,d
!B'
4,l. Mur,d
6
NGMP
!AB'
GPMP
A $.!! ; 2E.!!
A Jumlah GH
Jumlah 2urid
A 22$.!8
>;
A 2.#1<
A 2.#2 2 ,.&%
A 7 #.8; 8 22.!2
@ D #.## $ 1#.#2
@ #.!! 8 1E.!!
@ 7 2.8; E 21.#8
: D 2.## 1# #!.2>
: 2.!! 21 $2.!!
: 7 1.8; 2< $1.;<
) D 1.## $ <.#2
) 1.!! 2 2.!!
3 !.!! 1 !.!!
Jumlah >; 22$.!8
9&2& bagi mata pelajaran lain dalam &5S2 dikira dengan cara yang sama.
0anga+ $
0umuskan 9&2& bagi semua mata pelajaran untuk mengira 9&,.
5atakan rumusan 9&2& berkenaan adalah seperti dalam Jadual 2#.
20
Jadual $% : Gred Purata 1,ngatan 5 Ata( dalam PKSM
4,l Mata Pelajaran 4,l
Mur,d
4,langan Mur,d Meng,ut Gred
A AC 4D 4 4C -D - -C .D . F GPMP
1. @ahasa 2elayu >; ; 8 $ 8 E 1# 21 2< $ 2 1 2.#2
2 &engajian Am 1$# 2 1 < 21 1$ 1E $8 1! 12 > < 2.1#
# (konomi <1 1 2 $ 1# 8 < E # < 1 # 2.#<
$ Sejarah 1$# 11 2! #1 #< 1# 1E ; 2 # 2 1 2.>E
Jumlah >.;E
9&, ,ingkatan 8 Atas A Jumlah 9&2& ,ingkatan 8 Atas
Jumlah 2ata &elajaran ,ingkatan 8 Atas
A >.;E
$
A 2.$<
0anga+ %
0umuskan 9&, untuk semua tingkatan untuk mengira 9&S.
5atakan 9&, bagi semua tingkatan adalah seperti dalam Jadual 2$.
Jadual $& : GPS dalam PKSM 1,ngatan 5
,ingkatan 9&,
8 Atas 2.$<
8 @a1ah 2.<E
Jumlah <.!#
9&S dalam &5S2 ,ingkatan 8
Hang ,erkini
A <.!#
2
A 2.<1<
A 2.<2
0anga+ &
0ujuk panduan skor dan tentukan skor berdasarkan panduan tersebut.
Skor untuk 9&S dalam &5S2 ,ingkatan $ dan < ditentukan berdasarkan panduan berikut:
21
Jadual $3 : Sor untu GPS dalam PKSM 1,ngatan 5
Ini bermakna skor bagi 9&S dalam
&5S2 ,ingkatan 8 bagi contoh yang
diberikan ialah ialah #.
3.3 Penentuan Sor Item bag, Pengl,batan Mur,d dalam At,E,t,
Kour,ulum !A()e 1$.5.1'
Semua penyertaan murid dalam akti*iti di semua peringkat penyertaan iaitu antarabangsa"
kebangsaan" negeri" bahagian" daerah dan Fon diambil kira. Skor untuk aspek ini ditentukan
berdasarkan peratus murid yang menyertai akti*iti kokurikulum di peringkat yang berkenaan
diperolehi berdasarkan bilangan murid yang menyertai berbanding dengan bilangan
keseluruhan murid%.
3.5 Penentuan Sor Item untu Gred Purata Seola+ bag, 4,dang
Kour,ulum Seola+ Menenga+ !A()e 1$.5.$# 1$.5.%# 1$.5.& dan
1$.5.3'
Nilai gred bagi pencapaian setiap bidang dan pencapaian keseluruhan akti*iti kokurikulum
ditentukan seperti Jadual berikut:
Jadual $5: Panduan Penentuan N,la, Gred
9red 2arkah Nilai 9red
A E!= hingga 1!!= 1
@ 8!= hingga ;>= 2
: $!= hingga <>= #
22
GPS dalam PKSM 1,ngatan 5
Skor $: 9&S #.!! hingga $.!!
Sor %: GPS $."" +,ngga $.;;
Skor 2: 9&S 1.!! hingga 1.>>
Skor 1: 9&S kurang daripada 1.!!
) 2!= hingga #>= $
( 11= ke ba1ah <
3.9 -onto+ Peng,raan GPS bag, 4,dang Kour,ulum:
0anga+ 1
)apatkan gred yang dicapai oleh setiap murid dalam setiap bidang dan pencapaian
keseluruhan daripada buku &enilaian 5okurikulum bagi tahun sebelumnya.
Jadual $9: -onto+ Peng,raan Gred Pen*a)a,an Kour,ulum Seorang Mur,d:
Nama: JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ No. 5ad &engenalan: JJJJJJJJJJ
,ingkatan: JJJJJJJJJJJJJJJJJ Jantina: JJJJJJJJJJJJJ
A()e d,n,la, Ag,+an
Mara+
4adan
4erun,Form
Kelab G
Per(atuan
Suan G
Perma,nan
5ehadiran <! <! $< <!
&englibatan 2! 1< 1< 1#
&encapaian 2! 1! < 1<
Ja1atan )isandang 1! # < 1!
Jumla+ Mara+ 1"" 9: 9" ::
Gred 4 4 A
&urata markah A ;E D ;! D EE A ;E.8;
#
Ja1atan bidang bukan 5okurikulum : Ketua Mur,d
2arkah @onus : 1"
&urata 2arkah D 2arkah @onus A ;E.8; D 1!
A ::.59
9red 5eseluruhan : A
:atatan:
&anduan memberi markah adalah seperti yang diperincikan dalam @uku
&anduan &enilaian Akti*iti 5okurikulum Sekolah 2enengah terbitan @ahagian
Sekolah" 5ementerian &endidikan" 1>>E.
23
0anga+ $
0umuskan pencapaian semua murid seperti contoh di ba1ah.
Jadual $:: Pen*a)a,an Semua Mur,d dalam Kour,ulum
4,langan mur,d ? $#""" orang
4,dang 4,langan Mur,d Meng,ut Gred Gred
Purata
A 4 - . E
5elab dan &ersatuan 1<! 8!! ><! 2<! <! 2.;#
@adan @eruni4orm >! 12! E! 18E! #! #.;2
Sukan dan &ermainan 2!! >1! ;8! 1#! ! 2.$1
5eseluruhan E! 8<! 1!<! 2!! 2! 2.;2
-onto+ )eng,raan gred )urata untu elab dan )er(atuan:
Jadual $;: Peng,raan Gred Purata Kelab dan Per(atuan
Gred N,la, Gred
!6'
4,l. Mur,d
!@'
4,l. Mur,d 6 N,la,
Gred
!6@'
Gred Purata Seola+ bag,
Kelab dan Per(atuan
A 1 1<! 1<! Jumlah 6@
Jumlah 2urid
A <$<!
2!!!
A 2.;2<
A $.9%
@ 2 8!! 12!!
: # ><! 2E<!
) $ 2<! 1!!!
( < <! 2<!
JUM0AH $""" 3&3"
:ara yang sama digunakan untuk mengira 9&S bagi badan beruni4orm" sukan dan permainan"
dan keseluruhan.
Skor untuk setiap bidang diperoleh berdasarkan panduan penentuan skor seperti berikut:
Sor & : GPS 1."" +,ngga $.""
Sor % : GPS $."1 +,ngga %.""
Sor $ : GPS %."1 +,ngga &.""
Sor 1 : GPS &."1 +,ngga 3.""
[Rujuk item 12.6.2(c), 12.6.3(c), 12.6.4(c) dan 12.6.5(c)]
@agi contoh seperti dalam Jadual 1$ di atas" skor yang diperoleh oleh sekolah adalah seperti
berikut:
5elab dan &ersatuan: skor #
24
@adan beruni4orm: skor 2
Sukan dan &ermainan: skor #
5eseluruhan: skor #
3.: Penentuan Sor Item bag, Kemenjad,an Sa+(,a+ Mur,d
!A()e 1$.9.1 dan 1$.9.$'
&enentuan skor untuk pembangunan sahsiah murid adalah berdasarkan rekod dan
laporan yang terdapat di sekolah" contohnya:
a. 0ekod Salah Laku 2uridK
b. Laporan Lembaga )isiplinK
c. Laporan &erkhidmatan @imbingan dan 5aunselingK
d. Laporan 9uru &enasihat &ersatuanK
e. Laporan 2erit 2urid bagi sekolah yang mengamalkan%K
4. Laporan )emerit 2urid bagi sekolah yang mengamalkan%K
g. Laporan 2erit dan )emerit 2urid bagi sekolah yang mengamalkan%K dan
h. 5ad !!1L!!2.
5. Rumu(an Sor
5esemua skor yang diperoleh bagi setiap elemen dan dimensi dirumuskan dalam @orang
0umusan Skor menurut 4ormat seperti Jadual 1<.
:ontoh rumusan skor dalam Jadual di ba1ah adalah bagi sekolah rendah yang tiada
prasekolah.
Jadual %" : Rumu(an Sor
)imensi (lemen
Skor
&enuh
,idak
mengam
bil kira
item
tidak
Skor
)iper7
oleh
&eratus
&encapaian
6ajaran
(lemen
Skor
(lemen
)engan
6ajaran
Skor
)imensi
)engan
6ajaran
25
berkena
an%
.IMENSI I:
Hala 1uju
Ke),m),nan
!Hajaran
1"7'
(!1:
.isi dan 2isi
!Hajaran %7'
18 11
11 B 1!!
18
A 8E.;< =
% 7 11 B % 7
18
A $."5 7 5.5& 7
(!2:
5epimpinan
!Hajaran 97'
1<8 1!2
1!2 B 1!!
1<8
A 8<.#E =
9 7

1!2 B 9
7
1<8
A &.3: 7
.IMENSI II:
Penguru(an
/rgan,(a(,
!Hajaran
%"7'
(!#:
Struktur
-rganisasi
!Hajaran 57'
2$ 1>
1> B 1!!
2$
A ;>.1; =
5 7
1> B 5
7
2$
A &.93 7
$1.93 7
(!$:
&erancangan
!Hajaran 57'
1#8 >1
>1 B 1!!
1#8
A 88.>1 =
5 7
>1 B 5
7
1#8
A &."1 7
(!< :
Iklim
!Hajaran 57'
1!$ E1
E1 B 1!!
1!$
A ;;.EE =
5 7
E1 B 5
7 1!$
A &.59 7
(!8 :
&engurusan
Sumber
!Hajaran 57'
#8! 2$2
2$2 B 1!!
#8!
A 8;.22 =
5 7
2$2 B 5
7
#8!
A &."%
7
(!; :
&engurusan
2aklumat
!Hajaran 57'
112 E!
E! B 1!!
112
A ;1.$# =
5 7
E! B 5
7
112
A &.$; 7
)imensi (lemen
Skor
&enuh
(Tidak
mengambi
l kira item
tidak
Skor
)iper7
oleh
&eratus
&encapaian
6ajaran
(lemen
Skor
(lemen
)engan
6ajaran
Skor
)imensi
)engan
6ajaran
26
berkenaan
)
.IMENSI III:
Penguru(an
Program
Pend,d,an
!Hajaran
&37'
(!E :
&engurusan
&rogram
5urikulum"
5okurikulum
dan Ial
(h1al 2urid
!Hajaran
137'
8>8 $E!
$E! B 1!!
8>8
A 8E.>; =
13
$E! B 13 7
8>8
A 1".%& 7
%1.:" 7
(!>:
&engajaran
&embelajaran
!Hajaran
$"7'
2E$ 2!>.
E1
2!>.E1 B
1!!
2E$
A ;#.EE =
$"
2!>.E1B
$"7
2E$
A 1&.9: 7
(1!:
&embanguna
n Sahsiah
2urid
!Hajaran 37'
E$ $E
$E B 1!!
E$
A <;.1$ =
3 $E B 3 7
E$
A $.:5 7
(11:
&enilaian
&encapaian
2urid
!Hajaran 37'
;8 <E
<E B 1!!
;8
A ;8.#2 =
3
<E B 3 7
;8
A %.:$ 7
&engiraan skor )imensi $: 5emenjadian 2urid hendaklah mengambil kira perkara berikut:
a. 6ajaran bagi dimensi berkenaan ialah 1<= iaitu sama dengan 1ajaran bagi
(lemen 12 5emenjadian 2urid )alam Akademik" 5urikulum dan Sahsiah%.
b. Skor bagi Subelemen yang tidak berkenaan ,@% tidak diambil kira semasa
menentukan skor keseluruhan bagi (lemen 12.
)imensi
(lemen 12 :
5emenjadian
2urid )alam
Akademik"
5okurikulum
Skor
&enuh
(Tidak
mengambi
Skor
)ipe
r7
&eratus
&encapaian
6ajaran
Sub7
elemen
Skor
Sub
elemen
Skor
)imensi
)engan
27
dan Sahsiah l kira item
tidak
berkenaan
)
oleh )engan
6ajaran
6ajaran
.IMENSI I2:
Kemenjad,an
Mur,d
!Hajaran 137'
Subelemen
12.1 :
5emenjadian
2urid
&rasekolah
!Hajaran $7'
$>2S5%
<2E
SJ5:L,
% ,@%
,@
14 B 1!!
$>2C
A =
$ 14
;.5" 6
137
1%
? 11.": 7
Subelemen
12.2 :
&encapaian
Akademik 2urid
Sekolah
0endah
!Hajaran 37'
2$ 2! 2! B 1!!
2$
A E#.## =
3
2! B 3
7
2$
A &.19
7
Subelemen
12.# :
&encapaian
Akademik 2urid
&eralihan
hingga
,ingkatan #
!Hajaran %7'
2$
,@% ,@
14 B 1!!
2$
A =
% 14
Subelemen
12.$ :
&encapaian
Akademik 2urid
,ingkatan $ M <
!Hajaran $7'
#2
,@% ,@
14 B 1!!
#2
A =
$ 14
Subelemen
12.< :
&encapaian
Akademik 2urid
,ingkatan 8
!Hajaran $7'
#8
,@% ,@
14 B 1!!
#8
A =
$ 14
Subelemen
12.8 :
&encapaian
2urid )alam
5okurikulum
!Hajaran &7'
;2 <1 <1 B 1!!
;2
A ;!.E# =
& <1 B &
7
;2
A $.:%
7
Subelemen
12.; :
5emenjadian
Sahsiah 2urid
!Hajaran &7'
8! #> #> B 1!!
8!
A 8<.!! =
&
#> B &
7
8!
A $.5"
7
Jumla+ 4e(ar 91.$9 7
28
? 91 7
& T!P'
-atatan Sor .,men(, &
Jumlah Skor Subelemen )engan 6ajaran : $.1;= D 2.E# = D 2.8! =% A >.8! =
Jumlah 1ajaran Subelemen : < D $ D $ A 1# =
6ajaran dimensi : 1< =
Sor .,men(, .engan Hajaran ? ;.5" 6 13 7 ? 11.": 7
1%
9. PenaraFan Seola+
&enara4an sekolah dibuat dengan merujuk kepada &anduan &enara4an Sekolah seperti
Jadual #1 berikut :
Jadual %1: Panduan PenaraFan Seola+
Peratu( Pen*a)a,an 1a+a) 1araF Seola+
>!= 7 1!!= ; Sekolah 9emilang
E!= 7 E>= 8 Sekolah :emerlang
9"7 C 9;7 3 Seola+ Hara)an
<!= 7 8>= $ Sekolah Sederhana
#<= 7 $>= # Sekolah Lemah
2<= 7 #$= 2 Sekolah Sangat Lemah
!= 7 2$= 1 Sekolah Lampau Lemah
29
Ini bermakna" sekolah dalam contoh yang diberikan Skor keseluruhan 91.$9 7#
dibundarkan menjadi 917% berada pada 1a+a) 3 !1araF Seola+ Hara)an'.
30