Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

PERMAINAN/SUKAN :
DAERAH :
JANTINA : KUMPULAN UMUR:
M01
Nama Pemain :
Alamat Pemain :
(Alamat Rumah)

No. Kad Pengenalan : No. Telefon (Rumah):
Tingkatan : Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah :
No. Daftar Pelajar : No. Angka iliran SP! :
Sediakan 2 keping
gambar ukuran
pasport,
1 keping lekatkan di
sini
AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA
Nama "#u$a%a / %enjaga : No. KP :
No. Telefon (Peja#at) : No. Telefon #im#it :
Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga
membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain untuk pasukan dan
bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya
juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang
diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut.
Tandatangan : Tarikh :
AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN
Nama Pengetua / uru Penolong Kanan : No. Telefon Sekolah :
Kod Sekolah : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Nama dan Alamat Sekolah :
Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

Tandatangan dan Cap asmi ( Nama' (a)atan * Nama Sekolah ) Tarikh
Nama :
No. KP :

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN PENYELIA SUKAN
!iakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai "ejohanan #ajlis Sukan Sekolah Sarawak
dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan Setiausaha Agung !SS$ / Pen+elia Sukan PPD
Nama :
No. KP : ,a% Rasmi
(a)atan:
Tarikh : Tarikh :
,a%
sekolah
Kepada:
Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan
Sekolah Menengah / Sekolah Rendah
Panduan Mengii B!"ang MO# dan RO#
#$ Ma%&u'a( a(&e(
Pastikan bahagian-bahagian di bawah ini dilengkapisi:
1.1 No.a!tar Pela"ar: No#bor da!tar pela"ar di sekolah$ BUKAN kod sekolah.
1.% &arikh a!tar di sekolah: &arikh lapor di sekolah.
1.' (ngka Giliran )PSR/PMR/SPM/S&PM bagi pela"ar *ang #enduduki peperiksaan
pada tahun ini.
)$ A%uan Penge(ua / Gu"u Bea" / Gu"u Pen!&!ng Kanan
%.1 Pegawai *ang #enandatangani bahagian ini perlu turunkan *a+ Ja,a(an
pegawai +,ap *ang #enun"ukkan Na#a$ -awatan pegawai dan na#a
sekolah..
-$ A(&e( Se%!&a. Renda.
'.1 ) a&inan B!"ang RO# diperlukan. 1 salinan untuk pertandingan dan 1 salinan
untuk per"alanan +Pe#eriksaan /#igresen..
'.% ) a&inan Si/i& La.i" atlet perlu disahkan oleh Gu"u Bea" a(au Gu"u Pen!&!ng
Kanan e%!&a. endi"i a.a/a. Pengesahan oleh pegawai lain dan Guru Besar
sekolah lain TIDAK dapat diteri#a oleh )rus Setia Ke"ohanan.