Anda di halaman 1dari 12

KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA, KUALA LUMPUR

PENGSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR)


MATEMATIK , AMBILAN NOV. 2008
SEMESTER 7
MTE 3112
AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK.
NAMA PELAJAR : AHMAD BIN JASMAN
ANGKA GILIRAN : 2008212360051
TARIKH SERAHAN : MEI 2012
NAMA PENSYARAH :
PN. NOOR KHALIZA BTE.
MOHD. KHAIRUDDIN.
0Nama : Ahmad Bin Jasman.
Pengkhususan : PGSR Matematik.
Kod Kursus : MTE 311.
Ta!uk Kursus : Ama"an Pentaksiran da"am Matematik.
Aplikasi Teknologi Dalam Pentaksiran.
(A). Teknologi maklumat dalam pentaksiran.
1. Pendahuluan:
Pentaksiran meru#akan se$ahagian da"am dunia #endidikan matematik.
A#a$i"a ian%a di"aksanakan dengan sem#urna dan $aik& ian%a mam#u
men!anakan in'ormasi %ang he$at.
1.1 Pada Guru:
(a#atan #entaksiran men%ediakan mak"umat ke#ada #endidik tentang
ke$erkesanan #endekatan& strategi atau teknik #enga!aran %ang
digunakan& !usteru mem$eri suntikan ke#ada #roses #en)arian keadah
menga!ar %ang "e$ih e'isien.
1. Pada murid:
Bagi seorang murid& hasi" #entaksiran meru#akan satu indikator atau
#etun!uk ke#ada a#a %ang te"ah mereka #e"a!ari& a#a %ang masih #er"u
di#e"a!ari dan $agaimana )ara ter$aik untuk mem#e"a!arin%a.
1.3 Pada i$u$a#a*#en!aga:
Mem$eri #anduan tenang $agaimana )ara %ang ter$aik untuk mem$eri
sokongan dan dorongan ke#ada anak+anak mereka.
2. Maksud pentaksiran.
.1 Pentaksiran ia"ah #roses mem$uat ke#utusan $erdasarkan ke#ada suatu
#eraturan atau #ia,aian. -Po#ham&.../
. Pentaksiran ada"ah se$ahagian dari#ada #roses #em$e"a!aran %ang
merangkumi akti0iti menghurai& mengum#u"& merekod& mem$uat skor dan
menter!emahkan mak"umat tentang #em$e"a!aran seseorang murid $agi
sesuatu tu!uan tertentu. -1em$aga Pe#eriksaan Ma"a%sia&.../
.3 (ari segi #enga!aran dan #em$e"a!aran di $i"ik dar!ah& #entaksiran $o"eh
dide'inisikan se$agai satu #roses sistematik untuk menentukan se!auh
mana o$!ekti' #enga!aran dan #em$e"a!aran di $i"ik dar!ah ter)a#ai.
1.2 (a"am #endidikan da#at"ah dirumuskan $aha,a #entaksiran ia"ah satu
#roses menda#atkan mak"umat untuk mem$uat #ertim$angan tentang
#roduk sesuatu #roses #endidikan.
.3 Tu!uan #entaksiran:
a/. Proses menda#atkan gam$aran tentang #restasi seseorang da"am
#em$e"a!aran.
$/. Meni"ai akti0iti %ang di!a"ankan semasa #enga!aran dan #em$e"a!aran.
)/. Menda#atkan mak"umat se)ara $erterusan tentang #enga!aran dan
#em$e"a!aran mem#er$aiki #enga!aran dan #em$e"a!aran.
d/. Meran)ang akti0iti #enga!aran dan #em$e"a!aran %ang tersusun dan
sistematik $ersesuaian dengan taha# keu#a%aan murid.
e/. Meran)ang dan me"aksanakan akti0iti tindak susu" %ang $erkesan.
'/. Mem#er$aiki #enga!aran dan #em$e"a!aran.
3. Teknologi Maklumat
3.1 Tekno"ogi meru#akan satu konse# %ang "uas dan mem#un%ai "e$ih dari
satu takri'an :
a/. Pem$angunan dan #enggunaan a"atan& mesin& $ahan dan #roses
untuk men%e"esaikan masa"ah manusia.
$/. Perkataan technology $erasa" dari #erkataan Greek iaitu
technologia . Techne $ermaksud seni& kemahiran& rekaan. (an logia
#u"a $ermaksud #em$e"a!aran& ka!ian.
)/. Tekno"ogi se"a"un%a $erkait ra#at dengan menggunakan #rinsi#
sains dan #roses terkini.
d/. (a"am $idang ekonomi tekno"ogi ia"ah taha# #engetahuan semasa
da"am mengga$ungkan sum$er $agi menghasi"kan #roduk %ang
dikehendaki. Tekno"ogi akan $eru$ah a#a$i"a #engetahuan teknika"
$eru$ah.
e/. Takri'an tekno"ogi %ang diguna #akai di seko"ah+seko"ah dan institusi+
institusi #enga!ian tinggi di Ma"a%sia ia"ah aplikasi pengetahuan
sains yang boleh memanaatkan serta menyelesaikan masalah
manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian.
3. Tekno"ogi Mak"umat
a/. Satu #roses #enga"iran& #en%e$aran& #em#rosesan dan #en%im#anan
mak"umat menggunakan #erantaraan tekno"ogi.
$/. Bo"eh ditakri'kan se$arang kaedah %ang digunakan untuk memindah&
men%e$ar dan mema#arkan mak"umat.
)/. Menurut Kamus (e,an Edisi Keem#at: tekno"ogi $erkait dengan
#emero"ehan& #en%im#anan& #em#rosesan dan #en%e$aran
mak"umat me"a"ui tekno"ogi kom#uter dan te"e+komunikasi.
22. Tekno"ogi mak"umat da"am #entaksiran.
2.1 Pengertian:
Pentaksiran $erasaskan ,e$ meru#akan satu isti"ah umum %ang
merangkumi #enggunaan kom#uter dan internet da"am #roses
#entaksiran. 4sti"ah #entaksiran $erasaskan ,e$ ini ada"ah me"uas&
merangkumi #e"$agai kegiatan %ang mana tekno"gi digita" digunakan
da"am semua kegiatan me"i#uti #eran)angan dan #enghantaran
#entaksiran& #enandaan da"am kom#uter dan a"at+a"at atas ta"ian& dan
semua #roses #e"a#oran& #en%im#anan dan #emindahan data %ang
$erkaitan dengan #entaksiran di #eringkat seko"ah
J4S5*65A -..7/ mende'inisikan #entaksiran $erasaskan ,e$ ini
se$agai #roses #entaksiran se)ara e"ektronik %ang mana Tekno"ogi
Mak"umat Komunikasi -TMK/ te"ah digunakan untuk #ersem$ahan akti0iti
#entaksiran dan menda#atkan mak"um $a"as. Menurut mereka "agi&
kaedah pentaksiran berasaskan !eb ini ada"ah $er$e8a dengan
pentaksiran berasaskan komputer ("#A) %ang meru!uk ke#ada
#entaksiran di"aksanakan dan ditandakan*#eriksa dengan kom#uter& dan
pentaksiran berbantukan komputer ("AA) ada"ah meru!uk ke#ada
ama"an %ang $ergantung ke#ada #enggunaan kom#uter:: 5ontohn%a
#enggunaan atas ta"ian $agi tu!uan 'orum #er$in)angan& mak"um $a"as
ker!a kum#u"an& #en%e"esaian dan #en%erahan tugasan se)ara e"ektronik
atau e+#ort'o"io.
Sehu$ungan dengan itu sistem #entaksiran #endidikan
ke$angsaan men)adangkan su#a%a #enggunaan tekno"ogi di#er"uaskan
da"am sistem #entaksiran $erasaskan seko"ah. -Mar8ita A$du""ah& ..9/.
Pada tahun ..1& 1em$aga Pe#eriksaan Ma"a%sia men%ediakan sistem
#entaksiran $estari& se"aras dengan konse# Seko"ah Bestari.
(engan mengam$i" )ontoh sistem #engka"an data #e#eriksaan
-Sis#a/ dan :ead)ount %ang digunakan $agi #eni"aian dan #e#eriksaan di
seko"ah& mak"umat mengenai #en)a#aian setia# murid da"am #e#eriksaan
disim#an& di#roses dan diana"isis di da"am sistem #engka"an data. (ata
#entaksiran $o"eh diakses da"am $entuk gra'& )arta #ai& )arta $ar& senarai
dan !adua"+!adua" statistik %ang mudah. 4ni da#at mem$antu #entad$iran
seko"ah serta #ara guru untuk mengesan kekuatan dan ke"emahan %ang
ada dan seterusn%a memudahkan mereka mem$uat #eran)angan dan
#roram susu"an %ang sesuai dan re"e0en disam#ing memudahkan urusan
dokumentasi dan #en%im#anan data.
3Pentaksiran dalam talian terhad ke#ada seko"ah %ang
mem#un%ai in'rastruktur %ang men)uku#i& iaitu kom#uter %ang
dirangkaikan -net,ork/ dan a#"ikasi sistem #engurusan #entaksiran.
5a#aian ke#ada a#"ikasi ini $o"eh di$uat dari mana+mana kom#uter %ang
mem#un%ai sam$ungan ke internet.
Pentaksiran da"am ta"ian akan menggunakan item %ang disim#an
da"am $ank item $erkom#uter dan $o"eh diakses o"eh #engguna menerusi
rangkaian -net,ork/. (engan menggunakan $ank item dan rangkaian&
guru danmurid $o"eh men!a"ankan akti0iti #entaksiran a#a$i"a mereka
te"ah $ersedia dan memer"ukann%a.
Pentaksiran $erasaskan ,e$ ada"ah )ara ter$aik $agi
mengena"#asti ke#er"uan murid dan da#at menanam keinginan untuk
ma!u !ika guru $eru#a%a mengaitkan murid ke#ada sum$er ru!ukan %ang
$aik dan te#at serta mem$erikan mak"um $a"as serta merta. Pentaksiran
ini $er#otensi mengem$angkan #emahaman murid terhada#
#em$e"a!aran guru dan meru#akan satu kaedah "atihan dan #eni"aian
%ang $erkesan. Penggunaan tekno"ogi %ang manta#& da#at men%um$ang
ke#ada #entaksiran %ang $erkesan -J4S5*65A& ..7/
Antara ke$aikan #enggunaan tekno"ogi ini ada"ah #en!imatan
masa& memudahkan menanda dan #en!imatan ruang men%im#an. (engan
menggunakan kom#uter& guru akan mem#un%ai "e$ih masa untuk #roses
#enga!aran dan #em$e"a!aran. -;a$i"ah Baharom dan <aidatun Tahir&
..3/
Pentaksiran $erasaskan ,e$ ini "e$ih $ersi'at #eri$adi. Murid $o"eh
me"aksanakan #entaksiran #ada $i"a+$i"a masa di mana saha!a mengikut
kesesuaian masa. -Bu""& 1999/ te"ah menda#ati $aha,a murid "e$ih
men%ukai #entaksiran menggunakan kom#uter kerana da#at mem$eri
mak"um $a"as serta mam$uat ana"isis statistik dengan )e#at dan te#at
$erikutan dari #enandaan %ang "e$ih )eka# dan $erkesan -Bennett& .../
Menurut =end"inski dan Ste0ens -../ #u"a& tekno"ogi mena,arkan
keadah #engukuran $aru $agi menarik minat murid seterusn%a da#at
mentaksir #em$e"a!aran %ang $eru#a%a mem$eri mak"um $a"as serta
merta #restasi #en)a#aian murid.
2. A#"ikasi #engurusan u!ian dan a#"ikasi #engurusan tugasan da"am
sistem #engurusan menggunakan tekno"ogi mak"umat.
Su$ modu" $erikut terda#at di da"am A#"ikasi Pengurusan >!ian dan
A#"ikasi Pengurusan -Guided Mode/
a/. Pen%e"enggaraan Bank Soa"an.
+ Menam$ah soa"an ke da"am $ank soa"an.
+ Menukar soa"an+soa"an %ang sedia ada di da"am $ank
soa"an.
$/. Pen%ediaan >!ian.
+ Men%ediakan u!ian.
+ Menggunakan soa"an+soa"an dari $ank soa"an untuk u!ian
da"am ta"ian.
)/. Jadua" >!ian dan )a"on.
+ Mem$uat !adua" #e#eriksaan dengan menggunakan u!ian
%ang te"ah disediakan.
+ Mengagihkan )a"on untuk setia# #e#eriksaan.
d/. Pe"aksanaan u!ian.
+ Murid me"aksanakan u!ian da"am ta"ian.
e/. Pen%e"enggaraan ke#utusan u!ian.
+ Memasukkan ke#utusan u!ian "uar ta"ian.
+ Ke#utusan u!ian da"am ta"ian akan masuk se)ara
outomatik.
'/. Kema!uan #e"a!ar.
+ Mema#arkan kema!uan #e"a!ar.
Pe"aksanaan Sistem Pengurusan Pe#eriksaan Se)ara
?n"ine ini ada"ah meru#akan se$ahagian dari #rogram da"am
Pro!ek Jangka Pan!ang 1em$aga Pe#eriksaan Ma"a%sia untuk
tahun ..1 hingga .1. dan ian%a ada"ah se"aras dengan Program
Ran)angan Rangka Jangka Pan!ang ke -3/ Kementerian Pe"a!aran
Ma"a%sia da"am usaha untuk mengintegrasikan sistem #entaksiran
ke da"am seko"ah $estari.

!2.3 5ontoh #erisian %ang $erkaitan dengan #entaksiran.
2.3.1 Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Seko"ah
-SPPBS/
+ (i$angunkan $agi kemasukan #restasi murid
$er"andaskan #e"aksanaan kuriku"um Standard Seko"ah
Rendah -KSSR/ Sistem ini di$angunkan se)ara atas
ta"ian.
2.3. Sistem Ana"isis Pe#eriksaan Seko"ah -SAPS/
+ (i$angunkan untuk mengum#u"& men%im#an dan
mengana"isis data #e#eriksaan da"aman setia# seko"ah
di se"uruh negara.
+ Meru#akan sistem %ang di$angunkan se)ara atas ta"ian
%ang $o"eh di)a#ai o"eh semua #ihak termasuk"ah KPM.
JPN& PP( dan seko"ah. Ana"isis %ang di"akukan me"a"ui
sistem ini ada"ah se"aras& $erdasarkan ska"a gred
ke$angsaan.
+ (ata %ang disim#an me"a"uin%a $o"eh diguna#akai o"eh
semua #ihak terutaman%a PP( & JPN dan KPM untuk
mem$uat se$arang ana"isis.
"2.3.3 E(>@EBT=
+ (i"aksanakan $agi mera#atkan !urang #endidikan di
antara $andar& "uar $andar dan #enda"aman.
+ Mem$o"ehkan guru mengo"ah dan mem#re$iu ran)angan
serta menggunakann%a da"am $i"ik dar!ah tan#a terikat
#ada masa siaran dan tem#at ta%angan.
2.3.2 Perisian :ot Potatoes
+ 4a ada"ah se$uah #erisian #er)uma %ang digunakan
untuk mem$ina soa"an da"am #e"$agai $entuk.
+ Antaran%a ia"ah kui8& mengisi tem#at kosong& soa"an
o$!eki'& soa"an #adanan dan !uga teka si"angkata.
+ Bo"eh digunakan o"eh guru da"am #roses #enga!aran dan
#em$e"a!aran dan !uga u!ian.
+ (i"aksanakan se)ara soa"an $er)etak atau se)ara on"ine.
+ Perisian ini amat men%eronokkan.
75ontoh
soa"an o$!ekti'
82.3.3 Program EA)e"

;ungsi+'ungsi ,orksheet ada"ah too"+too" khusus %ang
me"akukan #erhitungan kom#"eks dengan )e#at dan mudah.
Mereka se#erti tom$o" kun)i khusus #ada ka"ku"ator )anggih
%ang menghitung akar #angkat dua& "ogaritma dan e0a"uasi
statistik.
Mi)roso't EA)e" memi"iki "e$ih dari 3.. 'ungsi $ui"t+in %ang
me"akukan $er$agai ma)am #erhitungan. Be$era#a 'ungsi&
se#erti S>M& setara dengan 'ormu"a matematika #an!ang
%ang $isa Anda "akukan dengan manua". ;ungsi+'ungsi "ain&
se#erti 4; dan =1??K>P& tidak da#at ditiru o"ah 'ormu"a
#3. Ke"e$ihan tekno"ogi mak"umat -Kom#uter/ da"am #entaksiran.
a/. Me"aksanakan kiraan matematik dengan )e#at dan te#at.
$/. Mema#arkan 0isua" statik dan dinamik.
)/. Memainkan $un%i& suara dan mu8ik #ada masa dan tem#oh %ang
di#er"ukan.
d/. Mengena"#asti #engguna %ang sah dan tidak sah me"a"ui kata "a"uan.
e/. Mem#roses ke#utusan dengan te#at dan )e#at.
' /. Mema#arkan #e"$agai 'ormat ke#utusan se#erti teks& gra'& suara dan
!adua".
g/. Memi"ih dan mema#arkan soa"an se)ara ra,ak.
h/. Men%im#an ke#utusan #eni"aian dan $o"eh di)a#ai semu"a dengan
mudah.
i/. Tidak #re!udis da"am mem$eri markah.
!/. Mengemukakan mak"umat ana"isis #eni"aian untuk #anduan mem$uat
ke#utusan.
k/. Mudah men%am#aikan u!ian ke#ada ramai #engguna da"am masa
%ang singkat.
"/. Menggurangkan kos tad$ir u!ian dengan menggunakan keadah u!ian
da"am ta"ian.
m/.Meningkatkan #enerimaan dan ke#uasan )a"on.
n/. Memenuhi ke#er"uan keadah u!ian dan #eni"aian masa hada#an.
B. Kekangan menggunakan tekno"ogi mak"umat da"am #entaksiran.
a/. Per"u a"atan %ang men)uku#i& kom#uter& internet& #erisian.
$/. Per"u memi"iki #engetahuan dan kemahiran 45T.
)/. Memi"iki #engetahuan dan kemahiran mem#rogramkan kom#uter+
#engguna $o"eh $erinteraksi dengan $erkesan.
d/. 1a#oran ke#utusan sukar di!adikan $ukti #en)a#aian se$enar murid.
10B4B14?GRA;4
1/ A" Gahmudi& C.A. S -19D7/. The Effectiveness of Using Microcomputers in
Learning Algebraic Precedence Conventions. (o)tora" (issertation& ;"orida State
>ni0ersit%.
/ 5o)kro't& @.:. -19DB/. Mathematics Count. 1ondon. :MS?
3/ ;unkhouser& 5. -1993/. The Influence of Problem Solving Software in
Students Attitude about Mathematics. Journa" o' Resear)h on 5om#uting in
Edu)ation. 3-3/& 339+32B.
2/ 4$rahim Saad& -199./. Perubahan Pendidi!an "i Mala#sia $ Satu Cabaran.
(BP& Kua"a 1um#ur.
3/ Sue Bro,n E Bette Bush& -199/. Mu"timedia Math. The 5om#uter Tea)her&
.-3/& 37+3D
B/ @an Mohd. <ahid @an Mohd Nordin& -1997/. Se!olah %estari "i Mala#sia&
'ala Tu(u )e Masa "epan* Kua"a 1um#ur : Kementerian Pendidikan Ma"a%sia
7/ htt#:**,,,.oo)ities.org*gardner.FD*i"miah.htm
D/ apps.moe.gov.my/sppbs/
#) saps.moe.gov.my/
10) www.eduwebtv.com/
11) $$$.%&'()&*+,-.(/$&0+.1.23 h! 45./.5%5
12) $$$.)&61.780.95.1.23+'0.%/2
13) mujahid.tripod.com/kurimath_bestari.html
11

Anda mungkin juga menyukai