Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN PENDAHULUAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN

KEPERAWATAN HARGA DIRI RENDAH KRONIS (HDR)


A. Masalah Utama
Harga Diri Rendah Kronis
B. Proses Terjadinya Masalah
1. Pengerian
E!a"#asi diri dan $erasaan enang diri aa# %e&a&$#an diri 'ang
negai!e dan da$a se(ara "angs#ng aa# ida% "angs#ng die%s$resi%an
(To)send* 1++,)
Peni"aian negai!e seseorang erhada$ diri dan %e&a&$#an* 'ang
die%s$resi%an se(ara "angs#ng &a#$#n ida% "angs#ng (S(h#" dan -ide.e(%*
1++,)
Perasaan negai!e erhada$ diri sendiri* hi"angn'a %e$er(a'aan diri dan
harga diri* &erasa gaga" &en(a$ai %einginan (Ke"ia* 1++,)
/. Tanda dan ge0a"a
1eri%# ini ada"ah anda dan ge0a"a %"ien dengan gangg#an harga diri rendah
%ronis2
a. 3eng%rii% diri sendiri
.. Perasaan ida% &a&$#
(. Pandangan hid#$ 'ang $esi&isis
d. Tida% &eneri&a $#0ia
e. Pen#r#nan $rod#%i!ias
4. Peno"a%an erhada$ %e&a&$#an diri
g. K#rang &e&$erhai%an $era)aan diri
h. 1er$a%aian ida% ra$i
i. Se"era &a%an .er%#rang
0. Tida% .erani &enaa$ "a)an .i(ara
%. Le.ih .an'a &en#nd#%
". 1i(ara "a&.a dengan nada s#ara "e&ah
5. Renang res$on
Res$on ada$i4
A%#a"isasi
diri
Konse$ diri
$osii4
Harga diri
rendah
Ke%a(a#an
Idenias
De$ersona"isasi
Res$on &a"a$i4
a. A%#a"isasi ada"ah $ern'aaan diri $osii4 enang "aar .e"a%ang
$enga"a&an n'aa 'ang s#%ses dieri&a.
.. Konse$ diri ada"ah indi!id# &e&$#n'ai $enga"a&an 'ang $osii4 da"a&
.era%#a"isasi diri.
(. Harga diri rendah ada"ah ransisi anara res$on %onse$ diri ada$i4 dengan
%onse$ diri &a"ada$i4.
d. Ke%a(a#an idenias ada"ah %egaga"an indi!id# da"a& %e&aangan as$e%
$si%ososia" dan %e$ri.adian de)asa 'ang har&onis.
e. De$ersona"isasi ada"ah $erasaan 'ang ida% rea"isis erhada$ diri sendiri
'ang .erh#.#ngan dengan %e(e&asan* %e$ani%an sera ida% da$a
&e&.eda%an dirin'a dengan orang "ain.
6. 7a%or $redis$osisi
7a%or $redis$osisi er0adin'a harga diri rendah %ronis ada"ah $eno"a%an orang
#a 'ang ida% rea"isis* %egaga"an .er#"ang %a"i* %#rang &e&$#n'ai angg#ang
0a)a. $ersona"** %eergan#ngan $ada orang "ain* idea" diri 'ang ida% rea"isis.
8. 7a%or $resi$iasi
7a%or $resi$iasi er0adin'a harga diri rendah %ronis ada"ah hi"angn'a se.agian
anggoa #.#h* .er#.ahn'a $ena&$i"an aa# .en#% #.#h* &enga"a&i
%egaga"an sera &en#r#nn'a $rod#%i!ias. Gangg#an %onse$ diri harga diri
rendah %ronis da$a er0adi se(ara si#asiona" &a#$#n %roni%.
Situasional. Gangg#an %onse$ diri harga diri rendah %ronis 'ang er0adi
se(ara si#asiona" .ias dise.a.%an o"eh ra#&a 'ang &#n(#" se(ara i.a9i.a
&isa"n'a har#s dio$erasi* &enga"a&i %e(e"a%aan* &en0adi %or.an
$e&er%osaan* aa# &en0adi nara$idana sehingga har#s &as#% $en0ara. Se"ain
i#* dira)a dir#&ah sa%i 0#ga .ias &en'e.a.%an rendahn'a harga diri
seseorang di%arena%an Pen'a%i 4isi%* $e&asangan a"a .an# 'ang &e&.#a
%"ien ida% n'a&an* hara$an 'ang ida% er(a$ai a%an sr#%#%* .en#%* dan
4#ngsi #.#h* sera $er"a%#an $e#gas %esehaan 'ang %#rang &enghargai %"ien
dan %"e#arga.
Kronik. Gangg#an %onse$ diri harga diri rendah %ronis .iasan'a s#dah
.er"angs#ng se0a% "a&a 'ang dirasa%an %"ien se.e"#& sa%i aa# se.e"#&
dira)a. K"ien s#dah &e&i"i%i 4i%iran negai!e se.e"#& dira)a dan &en0adi
se&a%in &ening%a saa dira)a.
1ai% 4a%or $redis$osisi &a#$#n $resi$iasi diaas .i"a e"ah
&e&$engar#hi seseorang .ai% da"a& .er$i%ir* .ersi%a$ &a#$#n .erinda%*
&a%a diangga$ e"ah &e&$engar#hi %o$ing indi!id# erse.# sehingga &en0adi
ida% e4e%i4 (&e%anis&e %o$ing indi!id# ida% e4e%i4). 1i"a %ondisi %"ien
di.iar%an an$a ada iner!ensi "e.ih "an0# da$a &en'e.a.%an %ondisi di&ana
%"ien ida% &e&i"i%i %e&a#an #n#% .erga#" dengan orang "ain (Iso"asi sosia").
K"ie& &enga"a&i iso"asi so(ia" da$a &e&.#a %"ien as'i% dengan d#nia dan
4i%irann'a sendiri sihingga da$a &#n(#" risi%o $ri"a%# %e%erasan
C. Pohon Masalah
Risi%o Tinggi (Risi) Peri"a%# Ke%erasan
:
Per#.ahan Perse$si Sensori Ha"#sinasi Effect
:
Iso"asi So(ia"
:
Harga Diri Rendah Kronis Core Problem
:
Ko$ing Indi!id# Tida% E4e%i4 Causa
D. Masalah Keera!atan "ang Mungkin Mun#ul
1. Harga diri rendah %ronis
/. Ko$ing indi!id# ida% e4e%i4
5. Iso"asi so(ia"
6. Per#.ahan $erse$si sensori ha"#sinasi
8. Risi $eri"a%# %e%erasan
$. Data "ang Perlu Dikaji
Masalah keera!atan Data yang erlu dikaji
Harga diri rendah kronis Su%jekti&
3eng#ng%a$%an dirin'a &erasa ida% .erg#na
3eng#ng%a$%an dirin'a &erasa ida% &a&$#
3eng#ng%a$%an dirin'a ida% se&angaa #n#%
.era%i!ias aa# .e%er0a
3eng#ng%a$%an dirin'a &a"as &e"a%#%an
$era)aan diri (&andi* .erhias* &a%an* aa#
oi"eing)
'%jekti&
3eng%rii% diri sendiri
Perasaan ida% &a&$#
Pandangan hid#$ 'ang $esi&isis
Tida% &eneri&a $#0ian
Pen#r#nan $rod#%i!ias
Peno"a%an erhada$ %e&a&$#an diri
K#rang &e&$erhai%an $era)aan diri
1er$a%aian ida% ra$i
Se"era &a%an .er%#rang
Tida% .erani &enaa$ "a)an .i(ara
Le.ih .an'a &en#nd#%
1i(ara "a&a.a dengan nada s#ara "e&ah
(. Diagnosis Keera!atan
Harga diri rendah %ronis
). Ren#ana Tindakan Keera!atan
1. Ren(ana inda%an %e$era)aan $ada %"ien
T#0#an;sraegi $e"a%sanaan
Sraegi $e"a%sanaan 1 (SP 1) #n#% %"ien
a. 3engideni4i%asi %e&a&$#an dan as$e% $osii4 'ang di&i"i%i %"ien
.. 3e&.an# %"ien &eni"ai %e&a&$#an 'ang &asih da$a di"a%#%an
(. 3e&.an#% %"ien &enen#%an %egiaan 'ang a%an di"aih ses#ai dengan
%e&a&$#an %"ien
d. 3e"aih %"ien ses#ai dengan %e&a&$#an 'ang di$i"ih
e. 3e&.eri%an $#0ian 'ang )a0ar erhada$ %e.erhasi"an %"ien
4. 3engan0#r%an %"ien &e&as#%%an da"a& 0ad)a" %egiaan harian
Tinda%an %e$era)aan #n#% %"ien
a. 3engideni4i%asi %e&a&$#an dan as$e% $osii4 'ang &asih di&i"i%i %"ien
Pera)a da$a &e"a%#%an ha"9ha" .eri%# #n#% &e&.an# %"ien
&eng#ng%a$%an %e&a&$#an dan as$e% $osii4 'ang &asih di&i"i%in'a
1) 3endis%#si%an .ah)a %"ien &asih &e&i"i%i se0#&"ah %e&a&$#an
dan as$e% $osii4 se$eri %egiaan %"ien dir#&ah* adan'a %e"#arga
dan "ing%#ngan erde%a %"ien
/) 1eri $#0ian 'ang rea"isis aa# n'aa dan hindar%an $eni"aian 'ang
negai!e seia$ %a"i .ere&# dengan %"ien
.. 3e&.an# %"ien da"a& &eni"ai %e&a&$#an 'ang da$a dig#na%an
Tinda%an %e$era)aan 'ang da$a di"a%#%an ada"ah se.agai .eri%#
1) 3endis%#si%an dengan %"ien %e&a&$#an 'ang &asih da$a
dig#na%an saa ini see"ah &enga"a&i .en(ana
/) 1an# %"ien &en'e.#%ann'a dan .eri $eng#an erhada$
%e&a&$#an diri 'ang .erhasi" di#ng%a$%an %"ien
5) Per"iha%an res$on 'ang %ond#si4 dan 0adi"ah $endengar 'ang a%i4
(. 3e&.an# %"ien agar da$a &e&i"ih aa# &enea$%an %egiaan ses#ai
dengan %e&a&$#an. Tinda%an %e$era)aan 'ang da$a di"a%#%an ada"ah
se.agai .eri%#.
1) 3endis%#si%an dengan %"ien .e.era$a a%i!ias 'ang da$a
di"a%#%an dan di$i"ih se.agai %egiaan 'ang a%an %"ien "a%#%an
sehari9hari
/) 1an# %"ien &enea$%an a%i!ias 'ang da$a di"a%#%an se(ara
&andiri. Ten#%an a%i!ias9a%i!ias 'ang &e&er"#%an .an#an
&ini&a" dan .an#an $en#h dari %e"#arga aa# "ing%#ngan erde%a
%"ien. 1eri%an (onoh (ara $e"a%sanaan a%i!ias 'ang da$a
di"a%#%an %"ien. La%#%an $en'#s#nan a%i!ias .ersa&a %"ien dan
.#a"ah da4ar a%i!ias aa# %egiaan sehari9hari %"ien
d. 3e"aih %egiaan %"ien 'ang s#dah di$i"ih ses#ai %e&a&$#an
Tinda%an %e$era)aan 'ang da$a di"a%#%an ada"ah se.agai .eri%#
1) 3endis%#si%an dengan %"ien #n#% &enea$%an #r#an %egiaan
('ang s#dah di$i"ih %"ien) 'ang a%an di"aih%an
/) 1ersa&a %"ien dan %e"#arga &e&$eraga%an .e.era$a %egiaan 'ang
a%an di"a%#%an %"ien
5) 1eri%an d#%#ngan dan $#0ian 'ang n'aa $ada seia$ %e&a0#an 'ang
di$er"iha%an %"ien
e. 3e&.an# %"ien agar da$a &eren(ana%an %egiaan ses#ai
%e&a&$#ann'a
Un#% &en(a$ai #0#an dari inda%an %e$era)aan erse.#* da$a
di"a%#%an ha"9ha" .eri%#.
1) 3e&.eri%an %ese&$aan $ada %"ien #n#% &en(o.a %egiaan 'ang
e"ah di"aih%an
/) 1eri $#0ian aas a%i!ias aa# %egiaan 'ang da$a di"a%#%an %"ien
seia$ hari
5) Ting%a%an %egiaan ses#ai dengan ing%a o"eransi dan $er#.ahan
seia$ a%i!ias
6) 3en'#s#n da4ar a%i!ias 'ang s#dah di"aih%an .ersa&a %"ien dan
%e"#arga
8) 1eri%an %ese&$aan $ada %"ien #n#% &eng#ng%a$%an $erasaann'a
see"ah &e"a%sana%an %egiaan
<) =a%in%an .ah)a %e"#arga &end#%#ng seia$ a%i!ias 'ang
di"a%#%an %"ien
/. Ren(ana inda%an %e$era)aan $ada %e"#arga
T#0#an;sraegi $e"a%sanaan
Sraegi $e"a%sanaan 1 (SP 1) #n#% %e"#arga
a. 3endis%#si%an &asa"ah 'ang dirasa%an %e"#arga da"a& &era)a %"ien
.. 3en0e"as%an $engerian* andan dan ge0a"a harga diri rendah 'ang
dia"a&i %"ien .esera $roses er0adin'a
Sraegi $e"a%sanaan / (SP /) #n#% %e"#arga
a. 3e"aih %e"#arga &e&$ra%i%%an (ara &era)a %"ien harga diri rendah
.. 3e"aih %e"#arga &e"a%#%an (ara &era)a "angs#ng %e$ada %"ien harga
diri rendah
Sraegi $e"a%sanaan 5 (SP 5) #n#% %e"#arga
a. 3e&.an# %e"#arga &e&.#a 0ad)a" a%i!ias di r#&ah er&as#%
&in#& o.a
.. 3en0e"as%an 4o""o) #$ %"ien see"ah $#"ang
Tinda%an %e$era)aan #n#% %e"#arga
a. Dis%#si%an &asa"ah 'ang dihada$i %e"#arga da"a& &era)a %"ien
.. >e"as%an %e$ada %e"#arga enang %ondisi %"ien 'ang &enga"a&i
gangg#an %onse$ diri harga diri rendah %ronis
(. Dis%#si dengan %e"#arga %e&a&$#an 'ang di&i"i%i %"ien
d. >e"as%an (ara9(ara &era)a %"ien denga gangg#an %onse$ diri harga diri
rendah %ronis
e. De&onsrasi%an (ara &era)a %"ien denga gangg#an %onse$ diri harga
diri rendah %ronis
4. 1an# %e"#arga &en'#s#n ren(ana %egiaan %"ien dir#&ah