Anda di halaman 1dari 11

Hari : Khamis Bahasa Malaysia Tarikh : 14.08.

2014
Kelas 3 Waja Bilangan murid : 29 rang
Masa !.00 " 8.30 am
Tajuk #aya $elayan Mden
#%andard &m 2.'.1( 3.!.1
Hasil &m )ada akhir &em*elajaran( murid da&a% :+
+ Mem*a,a dan menaakul makluma% yang %erda&a% dalam &e%ikan dengan
*aik dan lan,ar.
Menulis karangan &endek *erdasarkan -rasa dan gam*ar yang di*eri
dengan *im*ingan guru.
.k%i/i%i 1. Mem*a,a %eks ms 91.
2. Bersalja0a* %en%ang makluma% yang %erda&a% dalam %eks.
3. Mem*ina dan menulis aya% mudah *erdasarkan -rasa yang di*eri.
4. Menyalin semula karangan &endek dalam *uku %ulis.
1MK Menjanakan idea
Ba,aan in%ensi-
)enilaian )2) Berdasarkan *a,aan dan &en,arian makluma% dalam %eks ser%a sesi sal
ja0a& dalam kelas.
3e-leksi
1 | MAIMUNHAMDAN 2014
Hari : Khamis Ma%ema%ik Tarikh : 14.08.2014
Kelas 4 Waja
Masa 12.20 " 1.20 &m
Tajuk Masa 4an Wak%u
#%andard &m Hu*ungkai% an%ara hari dan jam
Hasil &m )ada akhir &em*elajaran( murid da&a% :+
Menyelesaikan masalah hu*ungkai% an%ara hari dan jam yang meli*a%kan
masa dan 0ak%u dengan *aik dalam masalah seharian.
.k%i/i%i 1. )engulangan &em*elajaran yang le&as.
2. )enerangan guru.
3. 5a%ihan &engukuhan di &a&an %ulis.
4. #emak semula.
3e-leksi
2 | MAIMUNHAMDAN 2014
Hari : 6umaa% Bahasa Malaysia Tarikh : 17.08.2014
3 | MAIMUNHAMDAN 2014
Kelas 3 Waja
Masa 8.00 " 9.00 am
Tajuk 8mlak
#%andard &m 10.1 9lngan ka%a
Hasil &m )ada akhir &em*elajaran( murid da&a% :+
+ Mem*ua% imlak yang di&erdengarkan dengan *aik.
.k%i/i%i 1. Mendengar imlak yang di*eri.
2. Mem*ua% imlak yang di&erdengarkan.
3. Menyemak semula imlak.
4. Mem*ua% &em*e%ulan imlak.
1MK Menghu*ungkai%kan
8n%er&ersnal
)enilaian )2) Berdasarkan *a,aan dan &en,arian makluma% dalam %eks.
3e-leksi
4 | MAIMUNHAMDAN 2014
Hari : 6umaa% Ma%ema%ik Tarikh : 17.08.2014
5 | MAIMUNHAMDAN 2014
Kelas 4 Waja
Masa 10.20 " 11.20 am
Tajuk Masa 4an Wak%u
#%andard &m Hu*ungkai% ana%ara minggu dan hari
Hasil &m )ada akhir &em*elajaran( murid da&a% :+
Menyelesaikan masalah hu*ungkai% hari dengan jam dalam masalah
seharian.
.k%i/i%i 1. )engulangan &em*elajaran yang le&as.
2. )enerangan guru.
3. 5a%ihan.
4. #emak semula.
3e-leksi
Hari : 8snin Bahasa Malaysia Tarikh : 18.08.2014
6 | MAIMUNHAMDAN 2014
Kelas 3 Waja Bilangan murid : 29 rang
Masa !.30 " 9.00 am
Tajuk Hasil Tani
#%andard &m 7.1.!( 1.'.2
Hasil &m )ada akhir &em*elajaran( murid da&a% :+
+ Mem*a,a dan menaakul makluma% yang %erda&a% dalam &e%ikan dengan
*aik dan lan,ar.
Melengka&kan aya% dengan ka%a seru dengan *aik.
.k%i/i%i 1. Mem*a,a &e%ikan lagu ms 93.
2. Melengka&kan &e%ikan dengan aya% seru dengan *aik.
3. Menyenaraikan ka%a seru dengan *aik.
4. Menulis semula dialg dengan menggunakan ka%a seru dengan *aik.
1MK Menjanakan idea
Mengenal &as%i
)enilaian )2) Berdasarkan *a,aan( sesi salan ja0a* dalam kelas dan &en,arian
makluma% dalam %eks.
3e-leksi
Hari : #elasa Bahasa Malaysia Tarikh : 12.08.2014
7 | MAIMUNHAMDAN 2014
Kelas 3 Waja
Masa 10.20 " 11.20 am
Tajuk $elayan
#%andard &m 3.3.3( 2.'.2
Hasil &m )ada akhir &em*elajaran( murid da&a% :+
+ Mem*a,a dan menaakul makluma% yang %erda&a% dalam &e%ikan dengan
*aik dan lan,ar.
Menja0a* salan &emahaman dengan *aik *erdasarkan &e%ikan yang
di*eri.
.k%i/i%i 1. Mem*a,a &e%ikan %eks dalam *uku %eks 89.
2. Men,ari makluma% yang %erda&a% dalam %eks *erdasarkan salan lisan.
3. Melengka&kan ja0a&an yang sesuai dalam &e%ikan.
4. Menyia&kan dialg yang di*eri dengan *aik.
1MK Mengenal &as%i
Menaakul
)enilaian )2) Berdasarkan *a,aan( sesi sal ja0a* dalam kelas dan &en,arian makluma%
dalam %eks.
Refeksi
Hari : #elasa Ma%ema%ik Tarikh : 12.08.2014
8 | MAIMUNHAMDAN 2014
Kelas 4 Waja
Masa 10.70 " 11.70 am
Tajuk Masa 4an Wak%u
#%andard &m Hu*ungkai% hari dengan jam.
Hasil &m )ada akhir &em*elajaran( murid da&a% :+
Menyelesaikan masalah yang meli*a%kan hu*ungkai% an%ara hari dan jam
dengan *im*ingan guru.
.k%i/i%i 1. )engulangan &em*elajaran yang le&as.
2. )enerangan guru.
3. 5a%ihan.
4. #emak semula.
3e-leksi
Hari : #elasa 4unia #ains dan Teknlgi Tarikh : 12.08.2014
9 | MAIMUNHAMDAN 2014
Kelas 2 Waja
Masa 11.20+12.20 &m
Tajuk Terang dan 9ela&
#%andard &m Ke&en%ingan sum*er ,ahaya
Hasil &m )ada akhir &em*elajaran( murid da&a% :+
Mengenal &as%i ke&en%ingan sum*er ,ahaya ke&ada manusia.
Menyia&kan la%ihan dalam B5..
.k%i/i%i 1. )enerangan guru.
2. Menyenaraikan ke&en%ingan sum*er ,ahaya.
3. Menyia&kan la%ihan dalam B5..
1MK Mengenal &as%i
Menghu*ungkai%kan
)enilaian )2) Berdasarkan &emerha%ian dan sesi &er*in,angan dalam kelas.
3e-leksi
Hari : 3a*u Bahasa Malaysia Tarikh : 13.08.2014
10 | MAIMUNHAMDAN 2014
Kelas 3 Waja
Masa 11.20 " 12.70 &m
Tajuk )er%anian
#%andard &m 3.2.'( 7.2.3
Hasil &m )ada akhir &em*elajaran( murid da&a% :+
+ Mem*a,a dan menaakul makluma% yang %erda&a% dalam &e%ikan dengan
*aik dan lan,ar.
Melengka&kan %eks dengan &erka%aan *erim*uhan a0alan dan akhiran
dalam *uku %ulis.
.k%i/i%i 1. Mem*a,a &e%ikan %eks dalam *uku %eks.
2. Men,ari makluma% yang %erda&a% dalam %eks *erdasarkan salan lisan.
3. Melengka&kan %eks dengan &erka%aan *erim*uhan a0alan dan akhiran
dalam *uku %ulis.
4. Men,erakinkan aya% majmuk dan aya% %unggal.
1MK Men,erakinkan +menjanakan idea
Menghu*ungkai%kan
)enilaian )2) Berdasarkan *a,aan( sesi sal ja0a* dalam kelas dan &en,arian makluma%
dalam %eks.
3e-leksi
11 | MAIMUNHAMDAN 2014